Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Sociální služby

Mládež a dospělí
(15 – 64 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství a terapie

Olomouc
Zábřeh
Prostějov
Přerov

 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Naší sekundární cílovou skupinou je také oblast uživatelů nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.) Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji se snaží o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

 

Služba je určená osobám starším 15 let, které:

 • jsou ohrožené hazardním hraním,
 • se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
 • jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
 • jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).

 

 7 zaměstnanců | 231 klientů |  1250 kontaktů | 4 pobočky

Dolní náměstí 2, Olomouc | +420 773 996 916  |  terapie.olk@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Individuální poradenství
 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Podpůrná skupina pro blízké
 • Pomoc v krizi
 • Sociální práce
 • Dluhové poradenství
 • Rodinné a párové poradenství a terapie

SPR, Olomouc, Opletalova
SPR, Terapeutické Centrum, Olomouc, Michalská
Konzultacni Mistnost Pro Skupiny2
27043352 10208617627992914 660156972 N

Poslání

Posláním centra je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, pornoholismus, patologické nakupování, poruchy příjmu potravy aj.). A dále poskytovat služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Dále se snažíme o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování.


Cílová skupina

Služba je určená osobám starším 15 let, které:

 • jsou ohrožené hazardním hraním,
 • se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
 • jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
 • jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).

Cíle služby

 • Podávat informace o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Krátkodobé cíle

 • zprostředkování testování na přítomnost návykových látek v moči za účelem udržení či získání dítěte zpět do péče
 • dozvědět se základní informace o návykových látkách a pomoci nastavit základní pravidla komunikace a společného soužití s uživatelem či hráčem
 • zakázky v rámci finančního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování pobytové či návazné péče

Principy služby

 

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.

 

 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

 

 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

 

 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

 

 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

 

 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama: Poskytování služby je koncipováno tak, aby klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců Terapeutického centra. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.

 

 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

 

 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.

 

 • Propojení psychologické a sociální péče: Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. Sociální práce jde „ruku v ruce“ s prací psychologickou (terapeutickou) a pomáhá tak klientovi řešit komplexně jeho problém. Může mít charakter jak jednorázové, tak dlouhodobé případové práce, která vede k sociální stabilizaci klienta a k jeho znovuzačlenění do systému sociální sítě. Sociální práce může mít podobu individuální práce s jednotlivcem (např. hledání zaměstnání) nebo práce s rodinou (např. postup při změně trvalého pobytu klienta).

 

 • Konkrétní oblasti sociální práce:

– služby v oblasti dluhové a finanční: zahrnují problematiku práce s dluhy (kontakt s věřiteli, splátkové kalendáře, platební rozkazy, exekuční řízení, oddlužení) a problematiku finanční (prevence zadlužení, uvážlivé hospodaření domácnosti, prevence před nekalými praktikami poskytovatelů půjček),

– doklady: informace o podmínkách vystavení dokladů, předání kontaktů na příslušnou instituci, pomoc při podání žádosti o vystavení dokladu, doprovod,

– sociální zabezpečení: jednání s úřady, informace o přehledu dávek,

– zdravotní pojištění: zajištění kartičky pojištěnce, zjištění případného dluhu na pojištění a možnosti jeho splácení,

– služby návazné a rozšiřující odborné péče: odkazy a zprostředkování kontaktu s institucemi, které přesahují naše zákonné či odborné kompetence (např. poradny pro rodinu, poradna pro ženy a dívky, Bílý kruh bezpečí, právní poradny atd.).


Bty
Konzultacni Mistnost 1
27043352 10208617627992914 660156972 N
Bty
26913445 10208617606832385 471350777 N 1
Konzultacni Mistnost Pro Skupiny
Bty
SPR, Terapeutické Centrum, Olomouc, Michalská
Konzultacni Mistnost 2

 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

(dříve Terapeutické centrum)

Provozní doba

PO-ČT 09:00 – 17:00

PÁ 08:00 – 16:00

 

Kontakt

Dolní nám. 2

Olomouc

779 00

Telefon: +420 773 996 916

E-mail: terapie.olk@podaneruce.cz

Skype: terapeuticke.centrum.olk

 

 

Vedoucí / psycholog:

Mgr. Lukáš Franc

Telefon: + 420 777 916 267

E-mail: franc@podaneruce.cz

 

Tým centra:

Síťování a koordinace aktivit prevence gamblingu/zástupce vedoucího

Mgr. Veronika Častulíková

Telefon: +420 775 404 808

E-mail: castulikova@podaneruce.cz

 

Odborná poradkyně v sociální oblasti

Denisa Plišťáková, DiS.

Telefon:  :+420 770 146 457

E-mail: plistakova@podaneruce.cz

 

Terapeuti/psychologové

MAppSocSci(Couns) Radmila Bártková

Telefon: +420 608 229 528

E-mail:bartkova@podaneruce.cz

Mgr. Lucie Svobodová

Telefon: +420 770 147 457

E-mail: svobodova@podaneruce.cz

 


Pobočka CKP v Prostějově

Provozní doba

ST – ČT 08:00 – 16:00 *po předchozí telefonické domluvě

 

Kontakt

Mgr. Lucie Svobodová

Vrahovická 83

798 11 Prostějov

Telefon: +420 770 147 457

E-mail: svobodova@podaneruce.cz / terapie.pv@podaneruce.cz


Pobočka CKP v Zábřehu

Provozní doba

ST- ČT 09:00 – 17:00 *po předchozí telefonické domluvě

 

Kontakt

Mgr. Lukáš Franc

Valová 268/2 (*najdete nás v prvním patře)

Zábřeh

789 01

Telefon: +420 777 916 267

E-mail: franc@podaneruce.cz / terapie.zb@podaneruce.cz


Tým

Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje

Lukáš Franc – vedoucí centra / psycholog

Veronika Častulíková – Síťování a koordinace aktivit prevence gamblingu/ testování na přítomnost OPL v moči

MAppSocSci(Couns) Radmila Bártková – terapeutka

Lucie Svobodová – psycholožka

Denisa Plišťáková, DiS. – odborná poradkyně v sociální oblasti


Služba je financována:

 • Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
 • Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Statutárním městem Olomouc
 • Krajským úřadem Olomouckého kraje
 • Děkujeme za sponzorský dar paní Mgr. Miladě Galářové.

Jak terapie probíhá

Spolupráce s klientem má určitý průběh. Od navázání kontaktu a prvního setkání, přes uzavírání kontraktu, hodnocení naplnění cílů, až po ukončování spolupráce.

První komunikace s klientem probíhá nejčastěji po telefonu, někdy prostřednictvím emailu. Je možné, aby klienta objednal na sezení rodič, partner/ka nebo jiná blízká osoba. Pro spolupráci je však důležité, aby dotyčný klient měl sám zájem přijít. Pracovník centra zjišťuje, jaké téma klienta zajímá a nabízí osobní setkání. Klient dostává informace o datu a času schůzky a jméno pracovníka, který se s ním setká. Snažíme se vyjít klientům vstříc v tom, že termín první návštěvy domlouváme v co nejkratším možném termínu, obvykle do týdne. K návštěvě centra není potřeba žádné doporučení. Služba je anonymní a bezplatná.

Setkání trvá 50 minut (v případě práce s párem nebo rodinou může být tento čas prodloužen až na 90 minut).

Jak probíhá sezení individuální psychoterapie:

Na prvním sezení se klient s terapeutem seznámí, terapeut si vyslechne klientův příběh a doptává se doplňujícími otázkami, aby lépe porozuměl klientovu tématu.

Po úvodním sezení společně projednáváme další spolupráci. Někteří klienti mají už na začátku spolupráce docela jasno v tom, co chtějí změnit ve svém životě, chování, postojích, mají určitý cíl. Jiní nemají tak jasno, co vlastně od nás chtějí, nebo se jim to těžko pojmenovává. I to je v pořádku, počáteční spolupráce může být „pouze“ o pojmenování situace a jejím zkoumání.

Vždycky po určité době spolupráce se s klientem zastavujeme a ohlížíme za tím, jakou cestu klient ušel. Děje se tak vždycky po určitém počtu sezení, na kterém se dohodneme. Některým klientům stačí několik sezení, aby se ujistili ve svých postojích nebo získali potřebné informace, dovednosti atp., jiní nacházejí další důležitá témata, kterým by se mohli v terapii věnovat, a spolupráce pokračuje dál.

Délka spolupráce je individuální, s někým dokážeme dojít k cíli za 4 setkání, s někým za 12 setkání, s někým spolupracujeme i rok. Vždy záleží na náročnosti cíle, motivovanosti k jeho dosažení a na přirozeném tempu klienta. Naše zkušenost je taková, že pokud dokážete docházet pravidelně jednou týdně minimálně po dobu 3 měsíců, budete na sobě pociťovat pozitivní změny. Důležité je ale zmínit, že i jedno setkání má smysl. Může buď obsáhnout cíl, se kterým klient přišel, a nebo být základem pro budoucí práci.

Jelikož je docházení do programu dobrovolné, klient může spolupráci kdykoliv ukončit. V ideálním případě by to měl řešit osobně se svým terapeutem. K ukončování spolupráce obvykle vyhrazujeme celé sezení, aby byl čas uzavřít, co je třeba.


Jak probíhá skupinová psychoterapie

Jde o prostor, ve kterém mohou účastníci mluvit volně a bez následků o svých problémech a svém životě. Mohou hledat možnosti řešení svých problémů a inspirovat se z řešení a procesů ostatních. Na začátku abstinence může být motivující vidět ostatní, kteří jsou v léčbě a daří se jim. Skupina umožňuje pravidelně docházet a udržovat se v léčbě nebo v doléčování.

Skupina se setkává v našem centru zpravidla při počtu 5-10 členů a dvou terapeutů jednou za 14 dní na hodinu a půl.

Na prvním skupinovém setkání se vzájemně seznámí terapeuti se členy skupiny a ti mají možnost představit svůj příběh. V průběhu skupiny se mluví o tématech, která členové skupiny přinášejí a chtějí řešit, ostatní členové se mohou doptávat, popř. přidávat své vlastní zkušenosti k danému tématu.

Každý člen skupiny má právo svou účast ve skupině kdykoliv ukončit. Své rozhodnutí oznámí na nejbližším setkání skupiny.

Kazuistika

Libor (25 let) dostal na nás kontakt od své bývalé partnerky, která se s ním rozešla kvůli hraní. Od dětství se pohyboval v prostředí, kde byly automaty, před třemi lety je začal hrát se svými kamarády, často v opilosti. Byla to pro něj zábava i adrenalin, za večer byl schopen prohrát stovky až tisíce korun. Po roce už hrál 2–3x týdně, prohrál třeba i 10 tisíc Kč za den. Když o tom řekl partnerce, tlačila na něj, aby přestal. Vydržel to ale vždycky nejdéle dva týdny. Když ho pak jednou u automatu přistihla, rozešla se s ním. Libor se poté rozhodl svou situaci řešit a začal docházet na terapii, jednou týdně chodí na individuální sezení a začal navštěvovat i skupinu. Se svým terapeutem řeší tyto hlavní cíle: 1) abstinovat od hraní hazardních her a sázení, 2) splácet své dluhy, 3) být upřímný ke své expartnerce. Teď už víc než měsíc nehraje, splácí svůj dluh a doufá, že se k němu bývalá partnerka vrátí. Ví, že jí dost ublížil, hlavně tím, že jí lhal. Vrátil se ke svým starým zájmům, které kvůli hraní opustil. Uvědomuje si, že mohl spadnout kvůli hraní mnohem níže a to nechce. Má své plány do budoucna, chce něco v životě vybudovat, něčeho dosáhnout. Libor se zdá být motivovaný k práci na sobě, nabízené služby se mu zamlouvají.


Nelátkové závislosti

Kromě pojmu nelátkové závislosti se používají také názvy behaviorální závislosti, nechemické závislosti, nedrogové závislosti, závislosti bez substancí nebo závislosti na procesech.

Lidé vykazují většinu příznaků závislostního chování, ale neužívají žádné látky, které jsou popisovány jako návykové. Tato nesourodá skupina poruch představuje psychické závislosti, kdy na začátku dojde ke změně v prožívání člověka na základě příjemného prožitku, který souvisí s určitou činností. Postupně se vyvíjí neodolatelná touha po opakování chování, které směřuje k danému příjemnému prožitku. Člověk se přestává ovládat a pokračuje v závislostním chování i přesto, že postupně narůstají nepříjemné následky. Neohrožují přímo fyziologicky, ale psychologicky, sociálně a ekonomicky.

Typy nelátkových závislostí:

Mezi behaviorálními závislostmi můžeme vyčlenit skupinu aktuálně uznávaných diagnóz, jako například patologické hráčství (gambling), kleptomanie (chorobné kradení), hypersexualita (závislost na sexu), závislost na jídle. Ale ukazuje se, že závislost si lze vypěstovat v podstatě na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. Můžeme mluvit například o technologické závislosti/netholismu (počítače, internet, hry, mobily, televize, hudba atd.)závislosti na nakupování (oniomanie), závislosti na práci (workoholismus) a o sebepoškozování, ale existuje nepřeberné množství dalších možných aktivit, na kterých lze získat závislost.

Mechanismus fungování:

Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci se opakovat a postupně se stává zvykem (návykem) i přes případné negativní následky. Vytváří se vzorec (závislostního) chování, typický podléháním okamžitému impulzu a ztrátou kontroly. Největší roli na regulaci odměňujícího chování má dopaminergní a endogenní opiátový systém, podobně jako u látkových závislostí.

Z neurobiologického hlediska můžeme na závislost pohlížet jako na nemoc systému odměny v mozku, který za normálních okolností reaguje na přirozené zdroje odměny, jakými jsou potrava, sex, partner a slouží k přežití organizmu. Jak užití psychoaktivní látky, tak provedení závislostního chování aktivují stejný systém odměn, který se pak podílí na rozvoji závislosti.

Příklad závislostního chování u netholismu/počítačové hry:

 • internet, aplikace v telefonu, či počítačová hra se časem stane pro uživatele velmi významnou. Uživatel často myslí na to, co se děje, když není online. Závislost se projevuje bažením – touhou být online. Jak uživatel tráví na internetu více času, přizpůsobí se i jeho nebo její chování – může chodit pozdě do práce či do školy a může začít zanedbávat své přátele, rodinu, koníčky a zájmy.
 • při spuštění hry či při užívání aplikace uživatel cítí uvolnění, klid či příjemné vzrušení. Naopak v důsledku ukončení či omezení aktivity může uživatel pocítit nervozitu, bažení, či vztek.
 • podobně jako u návykových látek, vzniká u netholismu nárůst tolerance. Aby uživatel dosáhl stejné míry uspokojení, potřebuje trávit na internetu více času.
 • přitažlivost online prostředí spočívá v naplnění představ – virtuální svět na rozdíl od reálného nabízí větší možnost anonymity, bezpečí, uspokojení z výhry, vytvoření virtuální identity (nastavení si role, věku, pohlaví, schopností), lze jednodušeji navázat vztahy.