Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9-26 let.

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

 

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně

 

 7 zaměstnanců |  103 klientů | 2 projekty

Zámecká 19/11, Mohelnice | +420 770 159 222

Postřelmovská 465/1A, Zábřeh | +420 776 177 797

nzdm.mz@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh

 

Poslání

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

Snažíme se o vytvoření bezpečného místa, kde děti a mladiství mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Hlavní cíl

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.


Obecný cíl

Obecným cílem projektu „Replay“ je zvýšit uplatnitelnost mladých lidí ze sociálně rizikového prostředí v občanské společnosti a především na trhu práce. Projekt přispěje ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji jejich osobnosti a životních šancí, povede k získání znalostí a dovedností nezbytných pro vstup na trh práce a udržení zaměstnání, obnoví jejich zájem o vzdělání a vybaví je tak kompetencemi pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.


O projektu

Projekt Replay realizuje Společnost Podané ruce o.p.s., která se již přes 25 let zaměřuje na práci s mládeží a prevenci a léčbu závislostí. Projekt je zaměřen na práci s mladými lidmi ve věku 15 – 26 let, vyrůstající v chudých nebo nefunkčních rodinách, ohrožení sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Mezi ně patří často mladí lidé, kteří mají tendence předčasně ukončovat povinnou školní docházku, selžou po nástupu na střední školy anebo mají problémy s udržením zaměstnání či nízkou kvalifikaci, která jim neumožňuje získat zaměstnání, které by chtěli vykonávat.

Projekt Replay využívá prvky zážitkové pedagogiky, odborníků v dané problematice a dlouhodobých zkušeností z práce s cílovou skupinou. V jeho průběhu získá účastník kompetence potřebné k úspěšnému vkročení na trh práce a prostřednictvím lektorských přednášek, workshopů, exkurzí, vzdělávání a poradenství se účastníky snaží motivovat k setrvání ve studiu.


Program je financován Evropskou unií – Evropským programem pro regionální rozvoj

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.


Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad „harm reduction“ a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

IMAG0703
Stazeny Soubor (1)
C7B21F9F 59B6 4D6F 8CF6 9D8A76BB63B9
DSC00006
Foto NZDM (1)
IMAG0740
Stazeny Soubor

Pobočka Mohelnice:

 

Otevírací doba

  Individuální konzultace Klub
Pondělí 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00 ZAVŘENO
Čtvrtek 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00

 

Kontakt

Zámecká 19/11

Mohelnice

789 85

Telefon: +420 770 159 222

 


Pobočka Zábřeh:

 

Otevírací doba

  Individuální konzultace Klub
Úterý 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Středa 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00 ZAVŘENO
Pátek 11:00 – 13:00 13:00 – 17:00

 

Kontakt

Postřelmovská 465/1A

Zábřeh

789 01

Telefon: +420 776 177 797


Vedoucí služby: +420 777 720 230

E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení služby, odborný ředitel

Petr Huptych – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Bc. Marcela Kunčarová – vedoucí služby

Bc. Martina Wetterová – kontaktní pracovnice

Mgr. Hana Taláčková – kontaktní pracovnice

Bc. Jan Falout – kontaktní pracovník

Andrea Apačová, DiS. – kontaktní pracovnice

Bc. Karolína Čechová – mentor projektu Replay

Bc. Sabina Buziová, DiS. – animátorka volnočasových aktivit


Zařízení je financováno: MPSV, Olomouckým krajem, městem Mohelnice a městem Zábřeh