Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Sociální služby

Mládež a dospělí
(15 – 64 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství a terapie

Olomouc
Zábřeh
Prostějov

 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní – gambling, hazard, sázení, hrací automaty,  ruleta, poker aj.; nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Naší sekundární cílovou skupinou je také oblast uživatelů nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.) Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji se snaží o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

 

Služba je určená osobám starším 15 let, které:

 • jsou ohrožené hazardním hraním,
 • se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
 • jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
 • jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).

 

 5 zaměstnanců | 262 klientů |  1489 kontaktů |  3 pobočky

Dolní náměstí 2, Olomouc | +420 773 996 916  |  terapie.olk@podaneruce.cz

Upozornění na výluku centra

Dne 16. – 17. 6. a 22. – 23. 6. 2022  bude Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji z provozních důvodů uzavřeno. V těchto dvou týdnech bude kapacita služby omezena.

Děkujeme za pochopení.

Tým CKP

Aktualizováno: 15. 6. 2022


Potýká se Váš blízký se závislostí? Zahajujeme anonymní skupinové setkávaní.

Závislost jedince (např. nelátkové z.: gambling, sázení, hrací automaty, počítačové hry, workoholismus; či závislost na nealkoholových drogách- pervitin, marihuana apod.) často dopadá na blízké osoby, které jsou náročnou situací ovlivněny. Může se jednat např. o partnery/ky, rodiče, děti či blízké přátele. Právě těmto osobám nabízíme podporu v rámci našich služeb. Kromě individuální, párové či rodinné terapie nyní nabízíme možnost pravidelného skupinového setkávání (1xza 14 dní, vždy v pondělí od 17:30 do 19:00). Přijďte sdílet své zkušenosti s osobami v podobné situaci.

Začínáme v pondělí 21. února 17:30 – 19:00 hod. Více informací u pracovníků Centra (tel. 770 174 915, 608 229 528) a v sekci Podpůrné skupiny.

Účast na skupině je anonymní a bezplatná.

Další termíny skupiny v roce 2022: 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10, 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

Aktualizováno: 15. 6. 2022


Skupina pro osoby abstinující od hazardního hraní

Příští setkání skupiny proběhne v úterý 12. 7. 2022 v klasickém čase od 17:30 do 19:00 hod. Forma setkání – fyzicky na adrese Dolní nám. 2, Olomouc. Více informací u pracovníků Centra (tel. 608 229 528 nebo 770 174 915).

Účast na skupině je anonymní a bezplatná.

Další termíny v tomto roce: 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

Aktualizováno: 15. 6. 2022


Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří Centra komplexní péče v Olomouckém kraji.

Popovídat si s odborníky a prohlédnout si naše prostory můžete v těchto termínech:

30. září v Olomouci na Dolním nám. 2

21. října v Prostějově, Budovcova 10

2. listopadu v Zábřehu, Postřelmovská 465/1A

V Olomouci nás zde zastihnete společně s kolegy z Terénních programů, v Zábřehu DOD navíc pořádáme společně s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Zábřehu. Akce bude probíhat od 9:30 do 16:00 hod.

Těšíme se na setkání.

Tým CKP

Aktualizováno: 26. 10. 2021


Dočtete se o nás: Mladá fronta píše o gamblingu v Olomouckém kraji

MF publikovala článek dne 16. 7. 2021 v části pro Olomoucký kraj. O aktuální situaci v našem kraji hovořil z pohledu Centra komplexní péče, vedoucí centra a psycholog Mgr. Lukáš Franc a za Společnost Podané ruce o.p.s. také vedoucí oddělení odborných služeb v Olk David Bezdomnikov. Stejný článek si můžete přečíst také na idnes.cz: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/hazard-sazky-olomoucky-kraj-spolecnost-podane-ruce.A210716_617496_olomouc-zpravy_hrs? 

Aktualizováno: 27. 07. 2021


COVID-19: Fungujeme v běžném režimu

Aktuálně Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji funguje v klasickém režimu – tj. poskytuje všechny služby fyzicky, včetně testování na návykové látky. Nutno je mít roušku, při příchodu Vám bude změřena teplota. Zároveň stále platí nabídka využití konzultací prostřednictvím Skype, telefonu či jiné online komunikace (to vždy po předchozí telefonické domluvě). 

Děkujeme, že respektujete nastavená hygienická opatření a Váš aktuální zdravotní stav.

Aktualizováno: 16. 04. 2021


Hra na hraně – prevence online

Vzhledem k současným opatřením a uzavření škol, poskytujeme alternativu preventivního programu Hra na hraně také v online prostředí. Jedná se o preventivně edukativní besedu na prevenci problémového hráčství (gambling). Pro více informací kontaktujte pracovníky Centra (775 404 808, gerzova@podaneruce.cz). 

Aktualizováno: 08. 02. 2021


Spuštění rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Neveřejný rejstřík byl spuštěn dne 20. prosince 2020. Informace o tom, pro koho je rejstřík určen, nebo jakým způsobem se lze zapsat či vymazat, naleznete v záložce Dokumenty pro klienty: Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardní hře – informační leták.

Aktualizováno: 20. 01. 2021

Poslání

Posláním centra je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, pornoholismus, patologické nakupování, poruchy příjmu potravy aj.). A dále poskytovat služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Dále se snažíme o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování.


Cílová skupina

Služba je určená osobám starším 15 let, které:

 • jsou ohrožené hazardním hraním,
 • se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
 • jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
 • jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).

Cíle služby

 • Podávat informace o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Krátkodobé cíle

 • zprostředkování testování na přítomnost návykových látek v moči za účelem udržení či získání dítěte zpět do péče
 • dozvědět se základní informace o návykových látkách a pomoci nastavit základní pravidla komunikace a společného soužití s uživatelem či hráčem
 • zakázky v rámci finančního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování pobytové či návazné péče

Principy služby

 

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.

 

 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

 

 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

 

 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

 

 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

 

 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama: Poskytování služby je koncipováno tak, aby klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců Terapeutického centra. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.

 

 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

 

 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.

 

 • Propojení psychologické a sociální péče: Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. Sociální práce jde „ruku v ruce“ s prací psychologickou (terapeutickou) a pomáhá tak klientovi řešit komplexně jeho problém. Může mít charakter jak jednorázové, tak dlouhodobé případové práce, která vede k sociální stabilizaci klienta a k jeho znovuzačlenění do systému sociální sítě. Sociální práce může mít podobu individuální práce s jednotlivcem (např. hledání zaměstnání) nebo práce s rodinou (např. postup při změně trvalého pobytu klienta).

 

 • Konkrétní oblasti sociální práce:

– služby v oblasti dluhové a finanční: zahrnují problematiku práce s dluhy (kontakt s věřiteli, splátkové kalendáře, platební rozkazy, exekuční řízení, oddlužení) a problematiku finanční (prevence zadlužení, uvážlivé hospodaření domácnosti, prevence před nekalými praktikami poskytovatelů půjček),

– doklady: informace o podmínkách vystavení dokladů, předání kontaktů na příslušnou instituci, pomoc při podání žádosti o vystavení dokladu, doprovod,

– sociální zabezpečení: jednání s úřady, informace o přehledu dávek,

– zdravotní pojištění: zajištění kartičky pojištěnce, zjištění případného dluhu na pojištění a možnosti jeho splácení,

– služby návazné a rozšiřující odborné péče: odkazy a zprostředkování kontaktu s institucemi, které přesahují naše zákonné či odborné kompetence (např. poradny pro rodinu, poradna pro ženy a dívky, Bílý kruh bezpečí, právní poradny atd.).

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Individuální poradenství
 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Podpůrná skupina pro blízké
 • Rodinné a párové poradenství a terapie
 • Pomoc v krizi
 • Sociální práce
 • Dluhové poradenství
 • Primární prevence
 • Poradenství v oblasti finanční gramotnosti

 

 MGL0372
 MGL0434
 MGL1387

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Provozní doba

PO – ČT 09:00 – 17:00

PÁ 08:00 – 16:00

Po domluvě nabízíme konzultace i ve večerních hodinách.

Kontakt

Dolní nám. 2, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 773 996 916

E-mail: terapie.olk@podaneruce.cz

Skype: terapeuticke.centrum.olk


Kontaktujte nás  Náš tým:

  Vedoucí centra

                                         Mgr. Lukáš Franc                                       

  Psycholog

  Telefon: + 420 777 916 267

  E-mail: franc@podaneruce.cz 

  Absolvent magisterského studia jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve Společnosti Podané ruce pracuje od května 2016. Je absolventem pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii (typ SUR) ve Skálově institutu. Působnost v rámci Centra komplexní péče v OLK: Olomouc/Zábřeh.

   

  Sociální pracovnice

  Bc. Michaela Geržová, DiS.

  Zástupkyně vedoucího / Sociální pracovnice

  (primární prevence, testování na NL)

  T: +420 775 404 808

  E: gerzova@podaneruce.cz 

  Absolventka CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci a Univerzity Palackého v Olomouci oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce.

  Momentálně je studentkou navazujícího magisterského oboru Charitativní a sociální práce na téže univerzitě, specializace: Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce. Ve Společnosti Podané ruce pracuje od září 2018.

   

  Mgr. Adéla Zaťková

  Sociální pracovnice

  (testování na přítomnost NL/primární prevence)

  T: +420 770 147 457

  E: zatkova@podaneruce.cz 

  Absolventka fakulty Veřejných politik v Opavě na Slezské univerzitě – obor Sociální patologie a prevence (bakalářské studium) a absolventka Fakulty humanitních studií ve Zlíně – obor Sociální pedagogika (magisterské studium). Ve Společnosti Podané ruce pracuje od listopadu 2020.

   

  Terapeuti/psychologové

  Bc. Michal Ošťádal

  Terapeut

  T: +420 770 174 915

  E: ostadal@podaneruce.cz 

  Absolvent Technické Univerzity Liberec, katedra Filosofie, obor Filosofie humanitních věd. Nyní 5. rokem student psychoterapeutického výcviku v psychodynamické psychoterapii.

  Působnost v rámci Centra komplexní péče v OLK: Olomouc, Prostějov

   

  Bc. Ivo Buček

   

  Terapeut

  T: +420 608 229 528

  E: bucek@podaneruce.cz

  Absolvent bakalářského studijního programu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, kde si v současnosti doplňuje navazující magisterské vzdělání.

  Kandidát psychoterapeutického výcviku pod Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii.

  Ve Společnosti Podané ruce pracuje od května roku 2018.

   
  Působnost v rámci Centra komplexní péče v OLK: Olomouc, Zábřeh, Hanušovice

   


  Pobočka CKP v Prostějově

  Provozní doba

  ST – ČT 09:00 – 17:00 *po předchozí telefonické domluvě

  Kontakt

  Budovcova 4091/10

  798 11 Prostějov

  Pracovník: Bc. Michal Ošťádal

  Telefon: +420 770 174 915

  E-mail: ostadal@podaneruce.cz/ terapie.pv@podaneruce.cz


  Pobočka CKP v Zábřehu

  Provozní doba

  ST– ČT 09:00 – 17:00 *po předchozí telefonické domluvě

  Kontakt

  Valová 268/2 (*najdete nás v prvním patře)

  789 01 Zábřeh

  Pracovníci:

  Mgr. Lukáš Franc (středa)

  T: +420 777 916 267

  E: franc@podaneruce.cz / terapie.zb@podaneruce.cz 

  Bc. Ivo Buček (čtvrtek)

  T: +420 608 229 528

  E: bucek@podaneruce.cz


  Pobočka CKP v Hanušovicích

  Provozní doba

  STŘEDA 8:00-14:00 * jedenkrát za 14 dní, po předchozí telefonické domluvě

  Kontakt

  Školní 199 (*levý vchod, najdete nás ve druhém patře)

  788 33 Hanušovice

  Pracovníci:

  Bc. Ivo Buček

  T: +420 608 229 528

  E: bucek@podaneruce.cz


  Tým

  Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

  David Bezdomnikov – zástupce ředitele / vedoucí oddělení adiktologických služeb

  Mgr. Lukáš Franc – vedoucí centra / psycholog

  Bc. Michaela Geržová. DiS. – zástupkyně vedoucího / sociální pracovnice

  Bc. Michal Ošťádal – terapeut

  Mgr. Adéla Zaťková – sociální pracovnice

  Bc. Ivo Buček – terapeut

  Pomoc pro hazardní hráče a jejich blízké

  (klíčová slova: hazard, gambling, hraní, sázení, tipování, hrací automaty, ruleta aj.)

   

  Spolupráce s klientem má určitý průběh. Od navázání kontaktu a prvního setkání, přes uzavírání kontraktu, hodnocení naplnění cílů, až po ukončování spolupráce.

  První komunikace s klientem probíhá nejčastěji po telefonu, někdy prostřednictvím emailu. Je možné, aby klienta objednal na sezení rodič, partner/ka nebo jiná blízká osoba. Pro spolupráci je však důležité, aby dotyčný klient měl sám zájem přijít. Pracovník centra zjišťuje, jaké téma klienta zajímá a nabízí osobní setkání. Klient dostává informace o datu a času schůzky a jméno pracovníka, který se s ním setká. Snažíme se vyjít klientům vstříc v tom, že termín první návštěvy domlouváme v co nejkratším možném termínu, obvykle do týdne. K návštěvě centra není potřeba žádné doporučení. Služba je anonymní a bezplatná.

  Setkání trvá 50 minut (v případě práce s párem nebo rodinou může být tento čas prodloužen až na 90 minut).


  Jak probíhá sezení individuální psychoterapie

  Na prvním sezení se klient s terapeutem seznámí, terapeut si vyslechne klientův příběh a doptává se doplňujícími otázkami, aby lépe porozuměl klientovu tématu.

  Po úvodním sezení společně projednáváme další spolupráci. Někteří klienti mají už na začátku spolupráce docela jasno v tom, co chtějí změnit ve svém životě, chování, postojích, mají určitý cíl. Jiní nemají tak jasno, co vlastně od nás chtějí, nebo se jim to těžko pojmenovává. I to je v pořádku, počáteční spolupráce může být „pouze“ o pojmenování situace a jejím zkoumání.

  Vždycky po určité době spolupráce se s klientem zastavujeme a ohlížíme za tím, jakou cestu klient ušel. Děje se tak vždycky po určitém počtu sezení, na kterém se dohodneme. Některým klientům stačí několik sezení, aby se ujistili ve svých postojích nebo získali potřebné informace, dovednosti atp., jiní nacházejí další důležitá témata, kterým by se mohli v terapii věnovat, a spolupráce pokračuje dál.

  Délka spolupráce je individuální, s někým dokážeme dojít k cíli za 4 setkání, s někým za 12 setkání, s někým spolupracujeme i rok. Vždy záleží na náročnosti cíle, motivovanosti k jeho dosažení a na přirozeném tempu klienta. Naše zkušenost je taková, že pokud dokážete docházet pravidelně jednou týdně minimálně po dobu 3 měsíců, budete na sobě pociťovat pozitivní změny. Důležité je ale zmínit, že i jedno setkání má smysl. Může buď obsáhnout cíl, se kterým klient přišel, a nebo být základem pro budoucí práci.

  Jelikož je docházení do programu dobrovolné, klient může spolupráci kdykoliv ukončit. V ideálním případě by to měl řešit osobně se svým terapeutem. K ukončování spolupráce obvykle vyhrazujeme celé sezení, aby byl čas uzavřít, co je třeba.


  Jak probíhá skupinová psychoterapie

  Skupinová terapie je forma terapie, při které se setkává většinou 5 – 10 účastníků a 2 terapeuti. Ve skupině pak probíhají vzájemné interakce mezi účastníky skupiny. Společně vytváří bezpečný prostor, ve kterém mohou účastníci mluvit volně a bez následků o svých problémech a svém životě. Mohou hledat možnosti řešení svých problémů a inspirovat se z řešení a procesů ostatních. Na začátku abstinence může být motivující vidět ostatní, kteří jsou v léčbě a daří se jim. Skupina umožňuje pravidelně docházet a udržovat se v léčbě nebo v doléčování.

  Skupina se setkává v našem centru (případně online) každé druhé úterý v měsíci, v čase od 17:30 do 19:00 hod.

  Skupina je podpůrného charakteru a je otevřená. Na skupinu se můžete přidat v jakémkoliv měsíci od prvního setkání (10. 11. 2020) a docházet můžete v jakémkoliv intervalu (např.: 1x za měsíc, 1x za čtvrt roku, apod.) V průběhu skupiny se mluví o tématech, která členové skupiny přinášejí a chtějí řešit, ostatní členové se mohou doptávat, popř. přidávat své vlastní zkušenosti k danému tématu.

  Každý člen skupiny má právo svou účast ve skupině kdykoliv ukončit.

  Příběh hráče:

  Libor (25 let) dostal na nás kontakt od své bývalé partnerky, která se s ním rozešla kvůli hraní. Od dětství se pohyboval v prostředí, kde byly automaty, před třemi lety je začal hrát se svými kamarády, často v opilosti. Byla to pro něj zábava i adrenalin, za večer byl schopen prohrát stovky až tisíce korun. Po roce už hrál 2–3x týdně, prohrál třeba i 10 tisíc Kč za den. Když o tom řekl partnerce, tlačila na něj, aby přestal. Vydržel to ale vždycky nejdéle dva týdny. Když ho pak jednou u automatu přistihla, rozešla se s ním. Libor se poté rozhodl svou situaci řešit a začal docházet na terapii, jednou týdně chodí na individuální sezení a začal navštěvovat i skupinu. Se svým terapeutem řeší tyto hlavní cíle: 1) abstinovat od hraní hazardních her a sázení, 2) splácet své dluhy, 3) být upřímný ke své expartnerce. Teď už víc než měsíc nehraje, splácí svůj dluh a doufá, že se k němu bývalá partnerka vrátí. Ví, že jí dost ublížil, hlavně tím, že jí lhal. Vrátil se ke svým starým zájmům, které kvůli hraní opustil. Uvědomuje si, že mohl spadnout kvůli hraní mnohem níže a to nechce. Má své plány do budoucna, chce něco v životě vybudovat, něčeho dosáhnout. Libor se zdá být motivovaný k práci na sobě, nabízené služby se mu zamlouvají.


  Nelátkové závislosti

  Kromě pojmu nelátkové závislosti se používají také názvy behaviorální závislosti, nechemické závislosti, nedrogové závislosti, závislosti bez substancí nebo závislosti na procesech.

  Lidé vykazují většinu příznaků závislostního chování, ale neužívají žádné látky, které jsou popisovány jako návykové. Tato nesourodá skupina poruch představuje psychické závislosti, kdy na začátku dojde ke změně v prožívání člověka na základě příjemného prožitku, který souvisí s určitou činností. Postupně se vyvíjí neodolatelná touha po opakování chování, které směřuje k danému příjemnému prožitku. Člověk se přestává ovládat a pokračuje v závislostním chování i přesto, že postupně narůstají nepříjemné následky. Neohrožují přímo fyziologicky, ale psychologicky, sociálně a ekonomicky.

  Typy nelátkových závislostí:

  Mezi behaviorálními závislostmi můžeme vyčlenit skupinu aktuálně uznávaných diagnóz, jako například patologické hráčství (gambling), kleptomanie (chorobné kradení), hypersexualita (závislost na sexu), závislost na jídle. Ale ukazuje se, že závislost si lze vypěstovat v podstatě na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. Můžeme mluvit například o technologické závislosti/netholismu (počítače, internet, hry, mobily, televize, hudba atd.)závislosti na nakupování (oniomanie), závislosti na práci (workoholismus) a o sebepoškozování, ale existuje nepřeberné množství dalších možných aktivit, na kterých lze získat závislost.

  Mechanismus fungování:

  Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci se opakovat a postupně se stává zvykem (návykem) i přes případné negativní následky. Vytváří se vzorec (závislostního) chování, typický podléháním okamžitému impulzu a ztrátou kontroly. Největší roli na regulaci odměňujícího chování má dopaminergní a endogenní opiátový systém, podobně jako u látkových závislostí.

  Z neurobiologického hlediska můžeme na závislost pohlížet jako na nemoc systému odměny v mozku, který za normálních okolností reaguje na přirozené zdroje odměny, jakými jsou potrava, sex, partner a slouží k přežití organizmu. Jak užití psychoaktivní látky, tak provedení závislostního chování aktivují stejný systém odměn, který se pak podílí na rozvoji závislosti.

  Příklad závislostního chování u netholismu/počítačové hry:

  • internet, aplikace v telefonu, či počítačová hra se časem stane pro uživatele velmi významnou. Uživatel často myslí na to, co se děje, když není online. Závislost se projevuje bažením – touhou být online. Jak uživatel tráví na internetu více času, přizpůsobí se i jeho nebo její chování – může chodit pozdě do práce či do školy a může začít zanedbávat své přátele, rodinu, koníčky a zájmy.
  • při spuštění hry či při užívání aplikace uživatel cítí uvolnění, klid či příjemné vzrušení. Naopak v důsledku ukončení či omezení aktivity může uživatel pocítit nervozitu, bažení, či vztek.
  • podobně jako u návykových látek, vzniká u netholismu nárůst tolerance. Aby uživatel dosáhl stejné míry uspokojení, potřebuje trávit na internetu více času.
  • přitažlivost online prostředí spočívá v naplnění představ – virtuální svět na rozdíl od reálného nabízí větší možnost anonymity, bezpečí, uspokojení z výhry, vytvoření virtuální identity (nastavení si role, věku, pohlaví, schopností), lze jednodušeji navázat vztahy.

  V roce 2022 realizujeme 2 terapeutické skupiny. První z nich je určena pro abstinující hazardní hráče a volně navazuje na běh v loňském roce. Druhou skupinou je setkávání osob, jejichž blízký se potýká se závislostním chováním. Na obou skupinách platí Pravidla skupiny.

  Stejně jako ostatní služby Centra je účast anonymní a bezplatná.

  V případě, že jdete na skupinu poprvé a nebyl/nebyla jste předtím na individuálním sezení v Centru, kontaktujte pracovníky.

   

  1) Podpůrná skupina pro osoby abstinující od hazardního hraní

  Skupina je otevřena pro hazardní hráče (kurzové sázení, automaty, ruleta atd.)

  Podmínka účasti ve skupině: abstinence od hazardního hraní alespoň 3 měsíce.

  Skupina je určena pro osoby, které:

  • abstinují a chtějí si abstinenci udržet,
  • mají zájem pracovat ve skupině lidí se stejnou nebo podobnou zkušeností.

   

  Co Vám může skupina nabídnout:

  • podporu,
  • jiný pohled na Vaši situaci od ostatních členů skupiny a jejich reflexe,
  • předávání rad, zkušeností a způsobů udržení abstinence,
  • bezpečný prostor, který je zajištěn profesionálním vedením skupiny.

   

  Skupina se schází jednou za měsíc, vždy 2. úterý v měsíci od 17:30 do 19:00 hod, v prostorech Centra komplexní péče v Olomouci na adrese Dolní náměstí 2 nebo online (forma setkání je vždy předem upřesněna).  

  Skupina je volně otevřena, není potřeba se předem objednávat, telefonický kontakt před první návštěvou skupiny však doporučujeme (tel. 608229528 nebo 770174915).

  Termíny skupiny 2022: 11. 1., 8.2.,  8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

  2) Terapeutická skupina pro osoby blízké

  Skupina je určena pro všechny, jejichž blízkou osobou (partner, rodinný příslušník, kamarád, kolega) je člověk se závislostí (například na hazardním hraní, užívání návykových látek atd.).

  Skupina je určena pro osoby, které:

  • prožívají těžkou životní situaci z důvodu závislostního chování blízké osoby
  • hledají cestu, jak pomoci sobě a svým blízkým
  • mají zájem získat na tuto situaci náhled ze strany odborníka
  • chtějí s respektem a bez odsuzování sdílet svůj příběh s ostatními lidmi s podobnou zkušeností

   

  Co vám může skupina nabídnout:

  • odborné informace o tom, jak přistupovat k blízkému člověku trpícímu závislostí
  • možnost sdílet svůj příběh s lidmi v podobné životní situaci
  • jiný pohled na Vaši situaci od ostatních členů skupiny, jejich názory a zkušenosti
  • otevřený a nesoudící přístup
  • čas pro sebe a své potřeby
  • bezpečný prostor a podporu v náročné životní situaci

   

  Skupina se schází v pondělí každý sudý týden, vždy od 17:30 do 19:00 hod, v prostorech Centra komplexní péče v Olomouci na adrese Dolní náměstí 2 nebo online v případě omezení nouzovým stavem (forma setkání je vždy předem upřesněna).  

  Skupina je polootevřená (tzn. v případě plné kapacity skupiny je složení skupiny stálé. Pokud se uvolní místo bude přibrán nový člen, který skupinu doplní). V případě, že jdete na skupinu poprvé a nebyl/a jste předtím na individuálním sezení v Centru, je nutné se s námi dopředu kontaktovat a domluvit se na krátkém vstupním pohovoru na tel.č. 770 174 915 nebo 608 229 528. Případně na emailu terapie.olk@podaneruce.cz.

  Termíny skupiny v roce 2022: 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10, 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

  Testování na přítomnost návykových látek

   

  Rodiči dítěte či opatrovníkovi může být pracovníkem OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí), Probační a mediační služby či soudem, doporučeno testování na přítomnost návykových látek (pervitin, THC, opiáty apod.). Na základě dohody s OSPOD a PMS naše Centrum poskytuje pravidelné či jednorázové orientační testování na návykové látky z moči. Oprávněný pracovník následně vyhotoví zprávu s potvrzením výsledku. Služby Centra komplexní péče v Olomouckém kraji jsou anonymní, pro sdílení informací o výsledcích testování s pracovníky OSPOD či PMS, musí být klientem udělen písemný souhlas.

  Pro poskytování testování je nutné se dopředu objednat telefonicky na tel. č. +420 773 996 916 nebo osobně.

  Testování na přítomnost návykových látek je ZDARMA.

  Podrobné informace o pravidlech testování najdete v dokumentu Pravidla testování na návykové látky v záložce Dokumenty pro klienty.

  Zprostředkování další odborné pomoci a poradenství

  V případě zájmu jsou klientovi v rámci testování na NL poskytovány také další služby Centra komplexní péče v Olomouckém kraji, včetně poradenství či psychoterapie u odborných pracovníků Centra.

  V rámci sociálního poradenství se zaměřujeme na poskytnutí potřebných informací či nalezení možností řešení situace klientů v oblasti závislostního chování, péče o dítě apod. A také na zvýšení kompetencí pro řešení jejich náročné životní situace a plnění nároků společnosti. Po předchozí domluvě je možný doprovod rodiče do dalších služeb, včetně OSPOD, a podpořit jej při zajišťování potřebných záležitostí.

  Pokud se rodič nachází v tíživé situaci a potřebuje získat jinou odbornou pomoc (dluhovou, právní, psychologickou apod.) pracovník centra mu zprostředkuje kontakt na další odborné pracovníky či jinou sociální službu.


  Kontaktní osoby:

  Bc. Michaela Geržová, Dis.

  Sociální pracovnice

  + 420 775 404 808

  gerzova@podaneruce.cz

   

  Mgr. Adéla Zaťková

  Sociální pracovnice

  +420 770 147 457

  zatkova@podaneruce.cz

  Hra na hraně

  Program primární prevence problémového hraní

   

  • Vzdělávací program převzatý od americké společnosti „Hazelden“, transformovaný do českého prostředí.
  • Program je zaměřený na prevenci problémového hráčství mezi teenagery a mladými dospělými.
  • Cíle programu:
   • Informovat mladé lidi o skutečnosti souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky.
   • Povzbuzovat odpovědné rozhodování.
   • Předejít tomu, aby se z mladých lidí stali problémoví hráči.
  • Co je program Hra na hraně?
   • Vzdělávací program o dvou výukových blocích zaměřený na prevenci problémového hráčství.
   • Zábavné a poutavé multimediální metody.
   • Návaznost lekcí.
   • Důraz na výuku rozhodovacích procesů a řešení problémů.
   • Poselství propagující zodpovědné hráčství chápané jako rozumné podstupování rizik, spíše než totální abstinenci.
  •  
  • Pro koho je program určen?
   • Pro žáky a studenty od 7. třídy ZŠ až po studenty SŠ
  • Zařazení programu do RVP.
  • Uvítáme účast pedagoga na programu, neboť pedagog je součást třídního kolektivu.
  • Časové rozložení programu: Každý blok by měl být realizován v rámci jednoho týdne: první blok (4x45min); druhý blok (4x45min).
  • Lektorujeme pravidelně každé úterý a čtvrtek.
  • Nabídka programu je kapacitně omezena.
  • Nabídka je pro všechny školy v rámci Olomouckého kraje.
  • Program je poskytován ZDARMA.

  Kontaktní osoba:

  Bc. Michaela Geržová, DiS.

  Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

  Lektorka primární prevence

  +420 775 404 808

  gerzova@podaneruce.cz


  26913445 10208617606832385 471350777 N 1
  27043352 10208617627992914 660156972 N
   MGL1307
   MGL1465
   MGL1459

  Projekt je financován dotační podporou:

  • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • Krajského úřadu Olomouckého kraje
  • Statutárního města Olomouc
  • Města Prostějov
  • Města Zábřeh
  • Děkujeme za sponzorský dar paní Mgr. Miladě Galářové