Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu (Brno)

Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se následkem své závislosti na drogách, alkoholu nebo automatech dostali do vězení a poskytnout jim podporu při návratu do běžného života po propuštění. Cílem je navázat kontakt se zájemci o naši službu v průběhu jejich pobytu ve vězení a společně hledat způsob, jak řešit nejen jejich závislost, ale i celkovou životní situaci.

 

 • Práce ve vězení (individuální, skupinová, korespondenční)
 • Následná povýstupní péče
 • Práce s osobami blízkými

 

 Novobranská 526/14, Brno 602 00 | +420 545 247 542 | vezeni@podaneruce.cz

 

 

Kontaktní místo

KORONAVIRUS – PROVOZ SLUŽEB (aktualizace ke dni 6. 6. 2022):

Výkon trestu odnětí svobody: Vzhledem ke zrušení protiepidemických opatření jsou aktivity ve věznicích obnoveny v plném rozsahu.

Povýstupní péče: je zachován provoz v plném rozsahu. Pokud je to možné, schůzku si předem domluvte přes telefon se svým klíčovým pracovníkem, nebo na čísle: tel. +420 545 247 542. Můžete využít i kontaktní hodiny centra, které jsou vyhrazeny pro neobjednané klienty (Po + St 13:00 – 15:00, Út + Čt 9:00 – 11:00).

V souladu s aktuálním nařízením vlády  již není nutné nošení respirátorů při vstupu do prostor našeho centra. Dále prosíme klienty, u kterých se objeví příznaky infekčního virového onemocnění (zejména teplota, dráždivý kašel, dušnost), aby využili možnost kontaktu po telefonu nebo emailem.

Provoz služby bude průběžně upravován v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

 

Další užitečné kontakty:

1, Modrá linka (krizová linka s terapeutem) – 608 902 410, 731 197 477.

2, Aplikace čára:

Pro aktuální informace o fungování různých sociálních služeb v Brně doporučujeme sledovat aplikaci Čára – viz QR kód:

Poskytované služby

Ve výkonu trestu

 • individuální poradenství a terapii – řešení vaší situace, podpora motivace ke změně
 • skupinové poradenství zaměřené na témata prevence relapsu
 • drogové poradneství – snížení rizik spojených s užíváním drog
 • poradenství v sociální a právní oblasti – práce, bydlení, dluhy, atd.
 • předléčebné poradentsví – informace, příprava a zprostředkování léčby
 • předvýstupní poradenství, prevence předávkování – příprava na propuštění
 • korespondenční kontakt zejména pro ty, kteří se s námi nemohou setkávat osobně – jsou ve věznicích, kde nepůsobíme

 

Po výstupu navíc dále

 • spolupráci při probačním dohledu
 • bezplatné využití telefonu a internetu pro řešení sociálních otázek
 • podporu v krizových situacích
 • doprovod a asistence při jednání s úřady
 • telefonické a internetové poradenství
 • individuální nebo rodinné poradenství pro osoby blízké a rodiny klientů

V jakých věznicích

 • Vazební věznice Brno
 • Věznice Kuřim
 • Věznice Znojmo
 • Věznice Rapotice
 • Věznice Světlá nad Sázavou
 • Věznice Ostrov nad Ohří
 • Věznice Břeclav, včetně objektu Poštorná
 • Věznice Příbram
 • Věznice Opava
 • V případě rozšíření působení v jiných věznicích se informujte u odborných pracovníků věznice 

Poslání a cíl

Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se následkem své závislosti na drogách, alkoholu nebo automatech dostali do vězení a poskytnout jim podporu při návratu do běžného života po propuštění. Cílem je navázat kontakt se zájemci o naši službu v průběhu jejich pobytu ve vězení a společně hledat způsob, jak řešit nejen jejich závislost, ale i celkovou životní situaci.


Cílová skupina

Služby jsou určeny lidem před nástupem výkonu trestu, ve vězení a po propuštění, kteří chtějí řešit problém se závislostí.

 • Chcete se dovědět co vás čeká ve výkonu trestu a jak se na něj připravit?
 • Jste ve vězení a rozhodujete se udělat něco se svou závislostí?
 • Máte před výstupem nebo podmíněným propuštěním a potřebujete poradit se sociálními, právními nebo finančními problémy?
 • Uvažujete o léčbě závislosti po propuštění a chcete více informací nebo zprostředkování léčby?
 • Nechcete přestat s užíváním drog, ale chcete se vyhnout rizikům?
 • Jste rodina nebo blízcí uživatele drog, který je ve vězení nebo ho čeká nástup?

Cíle služby

 • Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a udržení klienta v péči a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informační úrovně klientů
 • Zvyšování sociálních kompetencí klientů
 • Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů
 • Prevence relasu, prevence rizik (HR), podpora abstinence
 • Zlepšení sociální situace (zaměstnání, bydlení, finanční situace)
 • Pomoc při začlenění klienta do společnosti – život v zákonnosti a přístup ke zdrojům
 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta se svými blízkými
 • Zapojení osob blízkých do procesu úzdravy, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností
 • Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům

Krátkodobé cíle

 • Tematickým zaměřením každého měsíce zvýšit informovanost uživatelů služby v následujících tématech: sex a partnerské vztahy, problematika trhu práce, drogy, ekologie, rasizmus a xenofobie, násilí apod.
 • Naším cílem je více zapojovat uživatele služby do organizace volnočasový aktivit.
 • Zvýšení informovanosti o poslání, cílech a poskytovaných službách zařízení.

Principy

 • dostupnost, bezplatnost, dobrovolnost, respekt, profesionalita, individuální přístup, důvěrnost, bezpečí

Projekt Probační program pro dospělé KOMPAS

Projekt je určen osobám ve věku 18 – 64 let podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, kteří řeší problematiku závislosti, jsou motivovaní ke změně a k práci na zlepšení své situace. Spolupráce trvá přibližně 6-8 měsíců (50 hodin přímé práce). Nabízíme individuálního poradenství a terapii, adiktologické poradenství, poradenství v sociální a právní oblasti, doprovody a asistenci při jednání, sociální a materiální pomoc, bezplatné využití telefonu a internetu, spolupráci při probačním dohledu.

Cílem projektu je úspěšná integrace podmíněně propuštěných osob zpět do společnosti a podpora dalšího života v zákonnosti. Naším posláním je u klientů probouzet a podporovat motivaci ke změně rizikového způsobu života, poskytovat psychickou podporu a doprovázení při návratu na svobodu a při zvládání obtížných životních situací a podporovat zdravý životní styl a život v zákonnosti.

 

Probační program pro dospělé KOMPAS (PPDK)

kompas@podaneruce.cz

Mgr. Michaela Kaňová, DiS. – tel. 778 883 456

Mgr. Ondřej Bílý – tel. 545 247 542

Kontaktní místa pro rodinu a blízké lidí ve vězení

Dostal se někdo z Vaší rodiny či přátel do vězení? Chtěli byste jej navštívit, ale nemůžete z důvodů času, peněz či jiných? Využijte kontaktních míst, kde se spojíte s vašimi blízkými ve vězení online. Hovor lze uskutečnit do všech věznic v ČR. V kontaktních místech je zajištěno potřebné technické zázemí i školený pracovník, který Vám se spuštěním online hovoru pomůže. Služba kontaktních míst je zcela bezplatná. Termín hovoru je třeba předem rezervovat odsouzeným u pracovníka věznice.

Provozní doba: 
Úterý 9:00 – 11:00
Středa 13:00 – 15:00

 

KOMPAS – odborné sociální poradenství pro osoby po VTOS v Brně

Projekt “ KOMPAS – odborné sociální poradenství pro osoby po VTOS v Brně „

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007742

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt podporuje poskytování povýstupní péče osobám opouštějícím vězení, které jsou díky dlouhodobé společenské izolaci ohroženy sociálním vyloučením a sociálně-patologickými jevy a často se vzápětí vrací ke kriminální činnosti. Služba pomůže klientům se základní orientací ve společnosti, s existenční stabilizací, s léčbou závislostí nebo s uplatněním na trhu práce a zajistí tak přemostění krizového období, v němž hrozí zvýšené riziko recidivy.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zvýšit uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody přicházejících do města Brna ve společnosti prostřednictvím Programu následné povýstupní péče. Jde nám o to, aby klienti změnili své sociální scénáře, přijali běžné společenské normy a vedli život v souladu s nimi. Cíl bude naplněn do 31. 12. 2020 poskytnutím podpory projektu minimálně 250 klientům

Obecný cíl dále dělíme do těchto cílů konkrétních:

 • u všech klientů ihned po propuštění zajistit základní životní potřeby (sociální dávky, potraviny, bydlení u 100% klientů)
 • u klientů v intenzivní péči – posílit jejich motivaci k legálnímu způsobu života (např. směřování k legální práci, 70% klientů)
 • zvýšit znalosti klientů o institucionálním prostředí (kontakt s úřady, 70%)
 • posílit psychické a sociální kompetence klientů pro zvládnutí životní zátěže (překonání rizikových období recidivy, 50%)
 • motivovat je ke zdravému životnímu stylu (omezení nebo abstinence, 50%)
 • podpořit obnovu a udržení vztahů klientů s jejich blízkými (kontakt s rodinou a s přáteli, 50%)
 • rozvíjet jejich finanční gramotnost (upuštění od půjček, oddlužování, 50%)
 • zvýšit zaměstnatelnost klientů (kontakt s Úřadem práce a se zaměstnavateli, 70%)

Změnu sociální situace klientů mapujeme v rámci průběžné evaluace, pro kterou jsou vedle komunikace s klienty podklady individuální plány a zpětná vazba sociálních pracovníků a dalších aktérů (např. kurátoři, PMS, Úřad práce).

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • program následné povýstupní péče – šíření přes informační letáky, jiné organizace a služby (jednou z nich je naše sociální služba poskytována přímo ve věznicích), či od jiných klientů a následně pohovory, vedení klienta v průběhu celého jeho/její adaptace na svobodě
 • řízení projektu – vytvoření manažerských, organizačních a administrativních podmínek pro úspěšné poskytování sociální služby

Projekt podpoří tyto změny

Kapacitní změnou bude navýšení počtu klientů v Programu následné povýstupní péče Společnosti Podané ruce v Brně. Okamžitá kapacita ambulantní práce se zvýší z 1 na 3 klienty, původní roční kapacita 15 – 20 klientů v intenzivní péči a dalších 20 klientů v péči krátkodobé se změní na 42 klientů v intenzivní péči a dalších 42 klientů v krátkodobém kontaktu. Tím bude služba na území města Brna dostupnější větší části cílové skupiny (asi 10% ročně) a bude schopna ihned po odchodu z věznic zachytit větší počet osob, které by jinak mohly podlehnout recidivě.

Sociální změnou bude oslabování návyků, které u cílové skupiny vlivem prizonizace vznikají. Opuštění představy, že kriminální prostředí je životním standardem, a příklon klientů služby ke konstruktivním životním strategiím. Postupným zplnomocňováním dojde u klientů po prvotním zajištění materiálního zabezpečení (vyřízení sociálních dávek, první adekvátní bydlení, ošacení, strava apod.) k těmto konkrétním změnám:

 • uvědomění si své společenské hodnoty a objevení svých silných stránek
 • znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 • pochopení významu legálního způsobu života pro budoucnost svou i svých blízkých
 • posílení orientace ve společnosti a jejím zákonném prostředí
 • rozvinutí kompetencí potřebných pro úspěšné čelení životní zátěži a běžnou interakci s okolím
 • vyřízení závazků z minulosti (např. dluhů)
 • dosažení a udržení abstinence omamných a psychotropních látek, které klient užívá a vnímá je jako problém
 • vstup na trh práce (kontakt s ÚP, se zaměstnavateli, rekvalifikace, případně úspěšné získání zaměstnání a jeho udržení) – obnova vztahů s rodinou, přáteli apod.

V dlouhodobém horizontu může projekt přispět ke snižování kriminality páchané v Brně a okolí osobami v minulosti trestanými a ke snížení počtu těchto osob, které po opuštění vazby selhávají v procesu znovuzačlenění a propadají se do pasti sociálního vyloučení (asi 2,5 – 3,5% osob z cílové skupiny ročně).

Kontaktní osoby projektu:

Mgr. Ondřej Bílý

Tel.: +420 545 247 542

Společnost Podané ruce o.p.s.

Institut expertních služeb

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva spravedlnosti ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Nadačního fondu Avast

Příručky ke stažení, které používáme s klienty při práci s motivací:

 

Lodní deník

Tahle příručka vznikla jako výsledek práce a dlouhodobých zkušeností s motivací našich klientů.

Můžete stáhnout zde:  Lodní deník

 

Spouštíme kotvu

Příručka je určena klientům, kteří se připravují na propuštění a návrat do Brna. Najdete zde sociální síť pto přežití prvních dnů v Brně.

Můžete stáhnout zde: Spouštíme kotvu

Adresa

Novobranská 526/14, Brno 602 00

tel: +420 545 247 542

vezeni@podaneruce.cz


Konzultační hodiny pro neobjednané klienty

Pondělí, středa: 13:00-15:00

Úterý, čtvrtek: 9:00-11:00

(mimo tento čas konzultace probíhají na základě předchozí individuální domluvy s konkrétním pracovníkem)


Personální zajištění:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel SPR

Mgr. Romana Vašátková – vedoucí oddělení

 

Vedoucí centra

Mgr. Ondřej Bílý – tel. 775 868 566; e-mail: bily@podaneruce.cz

 

Další členové týmu

Bc. Lidija Pilat

tel. 777 367 088; e-mail: pilat@podaneruce.cz

Bc. Sylva Klašková

tel. 770 199 484; e-mail: sylva.klaskova@podaneruce.cz

Mgr. Alžbeta Valová

tel. 778 713 981; e-mail: stefancova@podaneruce.cz

Bc. Mária Meňhert – povýstupní péče

tel. 778 885 456 ; e-mail: menhert@podaneruce.cz 


Probační program pro dospělé KOMPAS (PPDK)

kompas@podaneruce.cz

Mgr. Michaela Kaňová, DiS. – tel. 778 883 456


Projekt Case management

Jan Koukal, DiS.

tel. 773 771 191, e-mail: koukal@podaneruce.cz

 

Mgr. Marek Janás

tel. 773 771 190, e-mail: janas@podaneruce.cz