Doléčovací centrum v Brně

Doléčovací centrum v Brně podporuje klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti na psychoaktivních látkách, v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života. Navazuje na práci rezidenční, popř. ambulantní léčebné péče a v rámci celé sítě služeb se snaží o zúročení předchozí léčby.

Nabízíme strukturovaný ambulantní program následné péče, jehož součástí je program ubytování a program individuální následné péče podle potřeb a objednávky klienta.

Kapacita ubytování je 12 lůžek + 2 lůžka pro rodiče s dětmi.

Služby jsou poskytovány bezplatně, za ubytování se hradí poplatek 110 Kč/den, rodiče s dětmi platí poplatek 10 Kč/den za ubytované dítě.

 

Kontaktní hodiny Doléčovacího centra jsou v pondělí – pátek. Skupinová část programu probíhá ve večerních hodinách (od 18 h), aby klienti mohli chodit do běžného zaměstnání.

Poskytované služby

 • Skupinová terapie a poradenství
 • Individuální poradenství a terapie
 • Volnočasové aktivity
 • Ubytování
 • Ubytování pro rodiče s dětmi
 • Sociální poradenství a asistence
 • Práce s rodinnými příslušníky
 • Párová terapie a poradenství
 • Individuální plánování, plán odborné péče
 • Krizová intervence
 • Telefonická pohotovost

Poslání

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti na psychoaktivních látkách, v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.


Cílová skupina

Klienti s problematikou závislosti na psychoaktivních látkách, kteří absolvovali léčebný program v PN nebo terapeutické komunitě, intenzivní program denního stacionáře či po systematické ambulantní léčbě, popřípadě ti, kteří mají potvrzenou minimálně 3 měsíční abstinenci. Program je vhodný i pro klienty s duální diagnózou a pro rodiče s dětmi. Věková hranice pro přijetí klientů je minimálně 18 let.


Cíle služby

Základním cílem je postupné uschopnění a stabilizace klientů v podstatných oblastech jejich života:

 • abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových situací, schopnost zvládnout případný relaps a udržet jej jako jednorázový
 • zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi
 • ubytování – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace
 • právní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených se závislostí – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady
 • vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas – aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu

Principy

 • dobrovolnost
 • zodpovědnost
 • aktivita

Projekt Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami


O projektu

Projekt „Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami, CZ.11/MGS/012“ je zaměřen na vybudování komplexního programu péče pro klienty s duální diagnózou v rámci Doléčovacího centra Společnosti Podané ruce o.p.s. K realizovaným aktivitám bude patřit rozvoj sociální rehabilitace klientů s důrazem na jejich individuální potřeby, vytvoření pracovní metodiky, vzdělávání pracovníků zařízení, vybudování sítě a kontaktů s psychiatrickými nemocnicemi, terapeutickými komunitami aj. léčebnými zařízeními


Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je pomoci klientům s duální diagnózou při integraci do společnosti.


Projekt je podpořen grantem z Norska.

Projekt Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství


O projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754

Jde o rozšíření a doplnění nabízených služeb doléčovacího centra, zejména v oblasti sociální práce, které se ukazují jako důležité pro stabilizaci klienta a pro jeho úspěšný návrat do společnosti:

 • Systematické pracovní poradenství: pomoc při orientaci na pracovním trhu v Brně, při vyhledávání vhodných pracovních nabídek, sestavování CV, příprava na pracovní pohovory, seznámení se základními pracovně-právními otázkami, pomoc při řešení případných pracovně právních problémů po nástupu do zaměstnání, příprava a vedení Job klubů.
 • Finanční a dluhové poradenství: pomoc při mapování dluhů, komunikaci se soudy, s věřiteli, s exekutory, insolvence, plánovaní finančního toku klienta, aby byl připravený na přechod z chráněného bydlení.
 • Právní poradenství: probíhající soudní řízení, svědectví u soudu, informace o legislativě.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zvyšování počítačové gramotnosti.
 • Volnočasové aktivity nad rámec klubů.

Otevírací doba

Pondělí 08:30 – 18:00
Úterý 08:30 – 16:00
Středa 08:30 – 16:00
Čtvrtek 08:30 – 18:00
Pátek 09:00 – 15:00

Adresa

Doléčovací centrum v Brně

Hapalova 22

621 00 Brno

T: +420 545 246 690

M: +420 775 868 567

E: dc.brno@podaneruce.cz

Skype: dc.brno@email.cz

 

Jak se k nám dostanete?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).

       

 


Tým

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Kuchařová

Vedoucí služby: Mgr. Markéta Žárová Höbausová

Mgr. Lenka Matonohová

Pavel Svoboda

Mgr. Pavel Klein

Bc. Aneta Říhová

Mgr. Monika Přikrylová

Zuzana Rychnovská

 

Supervize: Daniel Kaucký, DiS. 

 Mgr. Petr Patočka

 

Kritéria pro přijetí:

 • absolvování krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé léčby, popř. min 3 měsíce potvrzené abstinence
 • doporučení terapeutického týmu ze zařízení, odkud klient přichází
 • očekávání a motivace klienta – zhodnocení v rámci vstupního rozhovoru, nakolik odpovídají možnostem a cílům programu doléčovacího centra
 • do programu mohou být přijati klienti od 18 let.

 

Projeví-li klient zájem o doléčování, jsou mu zaslány vstupní formuláře a to:

 • žádost o přijetí
 • informace pro klienty
 • žádost o vyjádření terapeutického týmu
 • informace k sestavování životopisu

(tyto formuláře lze také stáhnout na této stránce)

 

Klient je požádán, aby poslal zpět vyplněnou „Žádost o přijetí“, životopis dle témat a vyjádření současného terapeutického týmu, nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do DC.

 

Žádost je posouzena týmem DC. V případě, že klient nesplňuje základní podmínky pro přijetí do péče DC, je klientovi oznámeno zamítavé stanovisko. S klientem, který tyto podmínky splňuje, je dohodnut termín vstupního rozhovoru, obvykle nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem. Pracovník DC, který vedl vstupní pohovor, referuje o klientovi na nejbližší poradě týmu. Následně je s klientem dohodnut termín nástupu do programu.

 

Formuláře k žádosti:

https://podaneruce.cz/wp-content/uploads/2019/05/žádost-o-přijetí.docx

https://podaneruce.cz/wp-content/uploads/2018/11/informace-k-životopisu.doc

https://podaneruce.cz/wp-content/uploads/2018/11/vyjádření-k-žádosti-o-přijetí.docx

https://podaneruce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Informace-pro-klienty-2019.pdf

DC ze zahrady

DC vchod

DC kuchyň bydlení

IMG 20191003 085413

DC kuchyňka bydlení rodiče s dětmi

1546865435815

1546865672873

DC zima

P6191394

P6191405

20190827 111557

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna