Kontaktní centrum v Olomouci

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a v jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají.  Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

 

 • Nabízí širokou škálu sociálních, zdravotních a adiktologických služeb.
 • Poskytuje výměnný servis injekčních stříkaček a ostatní HR materiál.
 • Podává srozumitelnou formou informace k návykovému a rizikovému chování.
 • Zprostředkovává detoxifikaci a doporučuje do léčby.

 

 6 zaměstnanců |  400 klientů |   6000 kontaktů |  1 projekt

Sokolská 551/48, Olomouc | +420 778 411 689 |  kcentrum.ol@podaneruce.cz

Abychom s vámi a vy s námi zůstali, v co největším kontaktu zřídili jsme pro vás FB stránky: K-centrum Olomoucké. Tak se nebojte nás požádat o přátelství. Odpovídáme, co nejdříve je to v běžném provozu možné. Každou středu odpoledne (13:00 – 17:00 hod.) je však pro vás k dispozici pracovník na individuální chat v reálném čase. Jedna z nás si s vámi bude, v tomto vymezeném čase, ráda psát.

Také nám můžete psát emaily na kcentrum.ol@gmail.com a volat na číslo 778 411 689. Budeme rádi, když se nám ozvete.

Poskytované služby

 • Poradenství individuální/ párové/ rodinné
 • Zprostředkování detoxifikace a doporučení do léčby
 • Odborná podpora při zahájení abstinence či po absolvované léčbě
 • Sociální servis – poradenství, zprostředkování kontaktů, pomoc při jednání s úřady, asistence
 • Informační servis – oblast sociální, zdravotní, bezpečné braní a jiné
 • Výměnný program včetně per os kapslí a dalšího zdravotního materiálu
 • Testování infekčních onemocnění – HIV, Hepatitida B, C, Syfilis
 • Těhotenské testy
 • Základní zdravotní ošetření
 • Pomoc v krizi
 • Základní poradenství pro rodiče a osoby blízké klientů
 • Vstupní zhodnocení stavu a potřeb klienta
 • Hygienický servis
 • Potravinový servis
 • Kontaktní práce
 • Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu je zaměřen na terapii a sociální rehabilitaci osob zneužívajících návykové látky ze skupiny stimulačních drog.

 MGL0173
 MGL0152
 MGL0155
 MGL0154
 MGL0158
KC Olomouc, Sokolská
 MGL0211

Poslání

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a v jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají.  Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.


Cíle

Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů po stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do společnosti.


Cíle služby

Ve spolupráci s klientem dosáhnout:

 • rozvoje nebo udržení sociálních schopností a dovedností klientů;
 • optimálního sociálního začlenění uživatelů sociální služby;
 • maximální informovanosti u uživatelů návykových látek o rizicích spojených se současným způsobem života;
 • minimalizace rizik spojených se současným způsobem života klientů;
 • aby klient samostatně zařizoval své běžné záležitosti;
 • obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou uživatele sociální služby;
 • aby klient samostatně a plánovaně vykonával osobní hygienu;
 • optimální péče o zdraví osob s problémem návykového chování, včetně začlenění do návazné zdravotní sítě;
 • sociální a psychické stabilizace blízkých osob.

Cílová skupina

KCOL poskytuje odborné sociální a poradenské služby lidem s projevy návykového (závislostního) chování a jejich blízkým v Olomouckém regionu, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci (psychické, zdravotní, sociální, finanční, …).

Podrobná charakteristika cílové skupiny, okruhu osob:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek;
 • osoby s kombinovanou závislostí;
 • rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním.

 

Charakteristika sekundární cílové skupiny, okruhu osob:

 • uživatelé nealkoholových drog, kteří používají šetrnější způsoby aplikace drog;
 • osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky, kteří cítí potřebu odborné péče.

Dílčí cíle a kritéria

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s patřičnými zákony ČR.

Kritérium: zařízení úspěšně prochází inspekcemi kvalit a certifikacemi odborné způsobilosti.

 

Získávání a vytváření nových, prvních kontaktů s cílovou skupinou

Kritérium: počet nových, prvních kontaktů s uživateli služby bude minimálně 50 každý rok.

Ukazatel: celkový počet prvních kontaktů za rok.

 

Poskytování pravidelného kontaktu a služeb stávajícím klientům

Kritérium: minimální počet klientů za rok je 300 a celkový počet kontaktů je 5 000.

Ukazatel: celkový počet klientů a kontaktů za rok.

 

Zvyšování informovanosti klientů v oblastech zdravotní a sociálně právní, včetně rizikového chování

Kritérium: počet výkonů informační servis bude minimálně 3000 za rok.

Ukazatel: počet výkonů informační servis – zdravotní a sociálně právní oblast, bezpečné braní a sex.

 

Motivování klientů ke kontaktu s dalšími sociálními i jinými institucemi

Kritérium: počet výkonů sociální práce – zprostředkování dalších služeb bude minimálně 300 za rok.

Ukazatel: počet výkonů služby sociální práce – zprostředkování dalších služeb; počet výkonů služby informační servis – zdravotní a sociálně právní oblast.

 

Motivování k aktivnímu řešení problémů

Kritérium: z celkového počtu klientů je 25 % poskytnuto individuální poradenství.

Ukazatel: počet osob a výkonů individuálního poradenství.

 

Injekční uživatelé drog odebírají čisté injekční sety

Kritérium: počet vydaných injekčních stříkaček je 25 000 ks.

Ukazatel: počet vydaných injekčních stříkaček a kapslí.

 

Chránit veřejnost před možnými zdravotními důsledky užívání drog (zejm. šíření HIV, HCV)

Kritérium: minimální počet přijatých injekčních stříkaček činní 70% z počtu vydaných.

Ukazatel: počet přijatých stříkaček.


Dlouhodobé a rozvojové cíle

 • služby KCOL jsou dostatečně známé definovanému okruhu osob, kterým může být služba poskytována i široké veřejnosti;
 • služby KCOL jsou dále rozvíjeny dle potřeb cílové skupiny;
 • kontakty se stávajícími uživateli jsou udržovány na kvalitní úrovni;
 • stabilizace a zapracování mladého týmu;
 • úspěšné absolvování inspekcí MPSV a recertifikací RVKPP;
 • veřejně známá nabídka testů a nabídka želatinových kapslí;
 • zajistit aktuální informační letáky;
 • provozovat kvalitní a aktuální webové stránky;
 • dle možností tvořit moderní design K-centra a obnovit dosluhující zařízení centra.

Základní zásady poskytované služby

Harm Reduction …, Public Health …

Nízkoprahovost …, Anonymita …, Bezplatnost …

Bio-psycho-sociálně-spirituální model …

Veřejná přístupnost ke službě …

Respektování volby uživatele sociální služby …, dobrovolnost využívání služby…

Flexibilita a potřebnost …

Aktivizace uživatele sociální služby …, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama …

Rovný, ale zároveň individuální přístup k uživatelům služby …

Dodržování práv uživatele služeb …


 MGL0173
 MGL0152
 MGL0155
 MGL0154
 MGL0158
KC Olomouc, Sokolská
 MGL0211

Otevírací doba

  Kontaktní místnost Poradenství
Pondělí 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 12:00  

Adresa

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum v Olomouci

Sokolská 551/48

779 00 Olomouc

T: +420 778 411 689

E: kcentrum.ol@podaneruce.cz

 

Mgr. Jana Drastíková – vedoucí služby

T: 774 991 625

E: drastikova@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

David Bezdomnikov – zástupce ředitele a vedoucí oddělení odborných služeb v OLK

Mgr. Jana Drastíková – vedoucí služby, sociální pracovnice

Bc. Anna Štěpánková – sociální pracovnice

Iva Pelikánová, DiS. – sociální pracovnice

Patrik Dítě – pracovník v sociálních službách

Stážisté

Projekt je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Krajského úřadu olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc