Kontaktní centrum ve Znojmě

Kontaktní centrum ve Znojmě je registrovanou sociální službou dle § 59 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Smyslem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu a dále napomoci jejich znovu zapojení do běžného způsobu života většinové společnosti. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek. Snažíme se zj. o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří nejsou plně motivovaní ke změně a abstinenci.

Nedostupnost služeb

Dne 28.10.2020 bude kontaktní centrum z důvodu státního svátku uzavřeno.

Děkujeme za pochopení,

tým KC ve Znojmě

 

Vážení klienti a návštěvníci KC

V důsledku vládních opatření bude od 14.10.2020  možné na kontaktním centru využívat pouze tyto služby:

 • distribuce HR materiálu
 • poradenství
 • praní a výdej ošacení

Děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě

 

V případě potřeby se na nás můžete obrátit prostřednictvím:

Sociální pracovník: 777 916 270, 732 625 592
Terénní pracovník: 778 765 885

email: kcentrum.zn@podaneruce.cz

facebook: Kontaktní centrum ve Znojmě

 

Roušky na KC

Od 3. září 2020 je při vstupu a pobytu v prostorách kontaktního centra povinnost nošení roušek.

Děkujeme za pochopení,

tým KC ve Znojmě

 

Vážení klienti a návštěvníci KC

Prosíme naše klienty, návštěvníky a příznivce, aby v těchto nelehkých časech dbali na zdraví své i zdraví pracovníků centra. Budeme rádi, pokud nás v případě Vaší nemoci kontaktujete prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo facebooku a osobní kontakt s námi omezíte pouze na nejnutnější případy.

Děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě

 

Sociální pracovník: 777 916 270, 732 625 592
Terénní pracovník: 778 765 885

email: kcentrum.zn@podaneruce.cz

facebook: Kontaktní centrum ve Znojmě

 

ARCHIV AKTUALIT

 

Nedostupnost služeb

oznamujeme, že v pátek 2.10.2020 bude kontaktní centrum z důvodu supervize pracovníků uzavřeno.

Pro potřebu harm reduction materiálu je možno využít “balíčků” v Lékárně na Holandské (Holandská 10).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Nedostupnost služeb

oznamujeme, že od 24.9. do 28.9.2020 bude kontaktní centrum uzavřeno.

Pro potřebu harm reduction materiálu je možno využít “balíčků” v Lékárně na Holandské (Holandská 10).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Detašované pracoviště Terapeutického centra ve Znojmě na nové adrese!

Pobočka Terapeutického centra v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce ve Znojmě se přestěhovala. Nově centrum najdete na adrese: náměstí Armády 10.

Centrum se zabývá problematikou patologického hráčství. Služby poradenského a terapeutického rázu včetně služeb dluhového poradce nabízí jak samotným hráčům, tak i jejich příbuzným a blízkým.

Kontakt: Mgr. Miroslav Zachovalý, tel. 773 750 153, zachovaly@podaneruce.cz.

 

Česká asociace streetwork ocenila Kontaktní centrum ve Znojmě za přínos v oblasti nízkoprahových služeb

Kontaktní centrum ve Znojmě obsadilo druhé místo v rámci předávání výročních cen České asociace streetwork ČASovaná bota 2018. Ocenění pro sociální pracovníky, kteří přímo v terénu významně pomáhají lidem v náročných životních situacích, se letos předávalo již podevatenácté. Kontaktní centrum ve Znojmě Společnosti Podané ruce bylo nominováno do kategorie „Tým roku“.

O výsledku rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových služeb. Znojemské Kontaktní centrum se zařadilo mezi deset nominovaných týmů. Ačkoli charakteristickou sošku s prošlapanou botou, která symbolizuje těžkou práci streetworkera, si pracovnice centra do Znojma neodvezly, velkou radost přineslo i druhé místo ve formě čestného uznání. Slavnostní předávání cen proběhlo 25. dubna 2019 u příležitosti 10. výročí Fóra terénní práce.

 

 

Poskytované služby

 • asistenční služba (jako forma doprovodu klienta např. při jednání na úřadech, u lékaře),
 • hygienický servis (osobní hygiena, možnost praní a sušení prádla, výdej obnošeného šatstva),
 • informační servis,
 • individuální poradenství = konzultace pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby,
 • korespondenční práce s klienty (nejčastěji ve výkonu trestu odnětí svobody),
 • nabídka využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální nepříznivé situace klienta,
 • pomoc v krizových situací (face to face, po telefonu a internetu),
 • potravinový servis,
 • sociální práce (pomoc a poradenství v oblasti sociálně-právní problematiky),
 • telefonické, písemné a internetové poradenství,
 • testování infekčních chorob (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) a související poradenství,
 • vstupní zhodnocení stavu klienta,
 • výměnný program injekčních stříkaček, jejich bezpečná likvidace a distribuce dalšího harm reduction materiálu, včetně sběru pohozených injekčních stříkaček,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších služeb včetně léčby závislostí.

4P7B9935
4P7B9967
SPR, KC Znojmo, Horní Česká 4
SPR, KC Znojmo, Horní Česká 4

Poslání

Posláním Kontaktního centra ve Znojmě je poskytovat služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, z důvodu životních návyků a způsobu života spojeného s užíváním nelegálních návykových látek, který vede ke konfliktu se společností.


Cílová skupina

Služba je určena osobám od 16 let věku, které užívají nelegální návykové látky a dále jejich příbuzným a blízkým.


Cíle služby

Cílem služby je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených se zneužíváním návykových látek nelegálního typu.


Krátkodobé cíle

 • Tematickým zaměřením každého měsíce zvýšit informovanost uživatelů služby v následujících tématech: sex a partnerské vztahy, problematika trhu práce, drogy, ekologie, rasizmus a xenofobie, násilí apod.
 • Naším cílem je více zapojovat uživatele služby do organizace volnočasový aktivit.
 • Zvýšení informovanosti o poslání, cílech a poskytovaných službách zařízení.

Principy služby

Služby kontaktního centra jsou poskytovány:

 • nízkoprahově (není třeba předchozího doporučení) – nízký práh vstupu do služby znamená dostupnost pro cílovou skupinu uživatelů drog, kdy rozsah a frekvenci setkávání více určuje klient. Soustředíme se na daný okamžik, co můžeme společně s klientem udělat teď a tady a zaměřujeme se na skutečnou a reálnou dostupnost dalších služeb, kterou klienti v dané lokalitě mají. Získáváme od klienta tolik informací o jeho životě či problému, abychom mohli efektivně pomoci, s důrazem na ochranu osobních údajů. Program má minimální práh – akceptace pravidel programu.

 

 • bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti – Pro využití služby se není třeba registrovat pod jménem, zařízení garantuje, že neposkytne údaje o uživateli třetí osobě bez předchozího informovaného souhlasu ze strany uživatele služby. Uživatelé rovněž nejsou nuceni službu využívat (např. po určitou předem stanovenou dobu), rovněž neexistuje seznam služeb, které by uživatel musel odebírat povinně (např. využití výměnného programu jako podmínka pro vstup do kontaktní místnosti).

 

 • bez zbytečných odkladů – uživateli je požadovaná služba poskytnuta pokud možno okamžitě, v případě telefonického kontaktu vyžadující charakterově službu poradenskou s osobní konzultací, je klient objednán na nejbližší možný termín.

 

 • v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb – služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb.

 

 • v souladu s filozofií Harm Reduction a Public Health – když problém nelze vyřešit, lze alespoň zmírnit jeho dopady. Bereme na vědomí, že drogy (legální i nelegální) jsou součástí našeho světa a jejich ignorování či boj proti nim nejsou přístupy, které by jejich přítomnost vyřešily.

 

 • v souladu s dodržováním práv klientů – klienti se mohou ocitat v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a mohou být kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

 

 • s deklarací veřejného přístupu – veškeré služby Kontaktního centra ve Znojmě jsou přístupné všem osobám spadajícím do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti apod.

 

 • pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám – klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když abstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme porozumět jejich rozhodnutím.

Otevírací doba

Pondělí 08:00 – 16:00
Úterý 08:00 – 15:30
Středa 08:00 – 15:30
Čtvrtek 08:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 15:00

 

Provozní doba je rozdělena do časů pro individuální konzultace, terénní programy a provoz kontaktní a poradenské služby.


Konzultace

V rámci času konzultací může probíhat určitá forma poradenství, testování infekčních chorob či asistenční služba (doprovod klienta). Služby probíhají pouze po předchozím objednání (telefonicky na čísle +420 777 916 270 anebo na základě osobní domluvy s pracovníky). Služby jsou určené jak samotným uživatelům nelegálních návykových látek, tak i jejich příbuzným a blízkým.

 

Pondělí: 08:00 – 10:00 14:00 – 16:00
Úterý: 08:00 – 10:00 14:00 – 15:30
Středa: 08:00 – 10:00 14:00 – 15:30
Čtvrtek: 08:00 – 10:00 14:00 – 18:00
Pátek: 08:00 – 10:00 14:00 – 15:00

Terénní programy

Záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak ve městě Znojmě, tak na venkově. S pracovníky je možné kontaktovat se za pomocí služebního telefonu ( +420 778 765 855).

 

Pondělí: 14:00 – 16:00
Úterý: neprobíhá
Středa: 8:00 – 10:00
Čtvrtek: 14:00 – 18:00
Pátek: neprobíhá

Kontaktní centrum (kontaktní a poradenská služba)

Nízkoprahové zařízení, které nabízí prostory pro časově omezený pobyt – možnost hygieny, zdravotní ošetření, program výměny jehel a stříkaček, orientační testování infekčních chorob a dále pomoc a podporu při řešení aktuální situace či zprostředkování léčby ze závislosti.

 

Pondělí: 10:00 – 14:00
Úterý: 10:00 – 14:00
Středa: 10:00 – 14:00
Čtvrtek: 10:00 – 14:00
Pátek: 10:00 – 14:00

Adresa

Kontaktní centrum ve Znojmě

Horní Česká 4

Znojmo

669 02

GSM: +420 777 916 270 (vedoucí služby)

GSM: +420 778 765 885 (terénní pracovnice)

E-mail: kcentrum.zn@podaneruce.cz

 

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy v uvedenou provozní dobu.


Tým

Kateřina Čermáková, Jitka Kůřilová, Iva Horálková, Marta Svatušková, Jana Dvořáková

 

 


4P7B9967
DSC 0464
IMG 20181113 140024
IMG 20181113 140414
IMG 20181113 140242
IMG 20180606 123228

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Znojmo