Substituční metadonový program (Metadon)

Substituční metadonový program nabízí klientům závislým na opiátech dlouhodobou substituci. Je vhodný pro ty, kteří mají fyzickou závislost na heroinu a nejsou schopni nebo ochotni abstinovat, ale současně jsou disciplinovaní v tom, aby nemíchali metadon s jinými drogami. Pro motivované klienty nabízí užívání metadonu možnost postupného kontrolovaného snižování dávek až k úplné abstinenci.

Užívání substituce má ve srovnání s užíváním heroinu či jiných nelegálních opiátů pozitivní dopad jak na samotného uživatele, tak na jeho okolí. Jednak odpadá nutnost porušování zákona při shánění financí na drogu, což vede ke snižování kriminality, a zároveň odpadá také riziková injekční aplikace spojená s přenosem infekčních chorob. Klient má možnost stabilizovat svůj stav do té míry, aby byl schopen fungovat v zaměstnání a v rodinných vztazích.

 

 Vídeňská 3, Brno | +420 776 289 116 |  substituce@podaneruce.cz

Výdej metadonu probíhá v rámci strukturovaného psychosociálního programu, který zahrnuje garantské pohovory, skupinové aktivity, toxikologické testy atp. Při porušení pravidel programu může být klient z programu vyloučen.  O zařazení do substitučního metadonového programu musí vždy rozhodnout lékař (psychiatr) na základě vyšetření.

Poskytované služby

 • vstupní vyšetření psychiatrem
 • pravidelné výdeje metadonu dle pravidel
 • strukturovaný psychosociální program
 • poradenství v sociální a zdravotní oblasti
 • zprostředkování jiné odborné péče (psychoterapie, pobytová léčba atp.)
 • poradenství pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů

Image007
Image009
Image003
Image011

Cílová skupina

 • ženy a muži od 17 let (ve věku pod 18 let pouze se zákonným zástupcem) s těžkou závislostí na heroinu (nebo jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba
 • rodinní příslušníci a blízké osoby klientů

Poslání služby

Posláním programu je poskytovat v Brně substituční léčbu – zavedený léčebný postup závislosti na opiátových drogách (např. heroin, morfin) osobám s tímto problémem. Podstatnou složkou substituční terapie je pomoc při řešení osobních a sociálních záležitostí (dluhy, práce, špatné vztahy s rodinou apod.), což napomáhá znovuzačlenění uživatele služby do společnosti, přeorientování na životní styl únosný pro něj samotného i společnost a zlepšení kvality jeho života.


Cíle služby

Cíle jsou rozčleněny do oblasti zdravotní a sociální, nelze je uměle oddělit a posuzovat zvlášť. Obecně nejdůležitějším cílem je zdravotní a sociální stabilizace, což v zásadě znamená: snížení nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek a omezení nebo ukončení kriminálního chování


Principy

 • Individuální přístup
 • Dobrovolnost a informované rozhodnutí
 • Flexibilita služeb
 • Řešení situace jako celku
 • Dodržování pravidel
 • Nízkoprahovost
 • Dodržování povinné mlčenlivosti
 • Respekt
 • Odbornost
 • Rovnost

Adresa

Vídeňská 3, 639 00 Brno

M: +420 776 289 116

E: substituce@podaneruce.cz


Tým

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Ivana Kuchařová – vedoucí oddělení

Mgr. Miroslav Zachovalý – vedoucí centra

Kateřina Strnadová – vedoucí programu, zdravotní sestra

Bc. Eva Nešutová – poradenský pracovník

Eva Dvořáková – zdravotní sestra

Supervizorka: MUDr. Helena Hájková


Pracovní doba

Pondělí až pátek: 7:00 – 15:00

Sobota, neděle a státní svátky: 8:00 – 9:00