Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích

Sociální služby

Děti a mládež
(9 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Hanušovice

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích poskytuje podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9-26 let.

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice, terénní formou, a to přímo v přirozeném prostředí dětí a mládeže.

 

 1 zaměstnanec | 5 klientů |  80 prvokontaktů | 1 projekt

 Postřelmovská 465/1A, Zábřeh | nzdm.han@podaneruce.cz

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně.

 

Snažíme se o to, aby děti a mládež smysluplně trávily volný čas ve svém přirozeném prostředí na území města Hanušovice.

Poskytované služby:

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

 

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.

Dílčí cíle:

– zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Horní Pomoraví  nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS

– vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace

– rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost

– zvýšit jejich sebevědomí

– posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi

– vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů

– nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky

– prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení

– natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti

– posílit u nich respektování zásad “harm reduction” a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Adresa

Postřelmovská 465/1A, 789 01 Zábřeh

T: 773 743 569 – telefon na kontaktního pracovníka

E: nzdm.han@podaneruce.cz

 

Lidé

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení služby, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – odborné vedení služby

Bc. Karolína Čechová– vedoucí oddělení

Andrea Apačová, DiS. – kontaktní pracovnice


Program je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Olomouckého kraje