Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Blansku

Sociální služby

Děti a mládež
(13 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Blanensko

NZDM v Blansku formou sociální služby poskytuje dětem a mladým lidem z města Blanska a okolí podporu a pomoc v obtížných životních situacích.

 

otevírací doba klubu:

úterý: 14:00 – 19:00 – (konzultace)
čtvrtek: 14:00 – 19:00
pátek: 14:00 – 19:00

Možnost domluvit si schůzku, komunikace přes FB:

pondělí: 11:00 – 15:00
úterý: 10:00 – 14:00
středa: 10:00 – 19:00
čtvrtek: 10:00 – 14:00
pátek: 10:00 – 14:00

Sadová 2, Blansko | +420 777 916 283 |  nzdm.blansko@podaneruce.cz

Poskytované služby

Kontaktní práce

Kontaktní práce – Vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v kontaktní místnosti. Lze dělit na: – kontaktní práce v kontaktní místnosti – kontaktní práce v klubu – navázání prvního kontaktu – kontaktní práce na ulici

 

Situační intervence

Řešení aktuální problémové situace v prostorách či při akci klubu. Jedná se především o intervence související s porušením pravidel, vysvětlování norem, vytváření bezpečné atmosféry v klubu.

 

Informační servis klientovi

Poskytování specifických informací pracovníkem klientovi, nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou – letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata – dle dohody s klientem.

 

Poradenství

Odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.

 

Krizová intervence / Pomoc v krizi

Řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o pozorování chování klienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci. Pracovník bez kvalifikace poskytne klientovi v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na odborníka (eventuelně doprovodem).

 

Doprovodná práce

Jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

 

Kontakt s institucemi ve prospěch klienta

Jedná se intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho přítomnosti).

 

Případová práce

Dlouhodobá individuální práce, reagující na konkrétní problém klienta. Koná se v prostorách, která zaručují klid a soukromí. Případová práce s děje plánovaně, při zachování tohoto postupu: – společné vydefinování „zakázky“, – vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu, – vedení dokumentace, s kterou je klient obeznámen, – konzultace vedení případu klienta na intervizních a supervizních setkáních týmu – pravidelná reflexe

 

Skupinová práce / práce se skupinou

Cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená

 

Práce s blízkými osobami

Poradenství, informační servis poskytované blízkým osobám klienta (rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem klienta.

 

Kontaktní hodiny

V klubu fungují kontaktní hodiny, kdy si mohou klienti přijít popovídat o svých problémech intimně, mimo otvírací hodiny a to v pondělí, od 12 do 15 hodin.

Pc Mistnost
Saj 2017 2
Zkusebna
Kontaktni Mistnost

Poslání

Nízkoprahový klub PVC poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Blanska a spádové oblasti.


Cílová skupina

Dospívající a mladí dospělý ve věku 13 až 26 let, kteří se pohybují v lokalitě města Blanska a spádové oblasti a zažívají, respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových kalbách) Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové omezení): osoby s mentálním a zdravotním postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách zařízení

Cíle služby

 • sociální začlenění dospívajících do skupiny vrstevníků, i společnosti
 • zmírnit negativní dopady rizikového chování a jednání dospívajících na jejich zdraví a další vývoj
 • vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné aktivity
 • pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné situace v jejich každodenním životě
 • vyvíjet nové postupy práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti

Principy

 • princip nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů)
 • dodržování práv klientů
 • dodržování profesní etiky kontaktní práce

Mind the Gap: Rozvojové aktivity pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, s důrazem na zaměstnanost


O projektu

Termíny realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Místo realizace: MAS Moravský kras, Blansko

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006909

Projekt nabízí komplexní pomáhající program pro mladé lidi ve věku 15 – 29 sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (např. po propuštění z ústavní výchovy). Projekt je zaměřen na rozvoj a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání a přípravě na zaměstnání. Program pracuje jednak formou zážitkové pedagogiky (workshopy, diskuzní skupiny), jednak umožňuje i individuální práci s vysoce motivovanými jedinci formou aktivního case managementu.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je usnadnit sociálně znevýhodněným mladým lidem s nedostatečnou kvalifikací a pracovními návyky vstup nebo návrat na trh práce.

Dlouhodobou vizí, kterou by měl projekt naplnit, je snižovat stigma sociálního vyloučení, které na mladé lidi v nouzi padá a doprovází je životem. Účastníci projektu získají potřebné znalosti o fungování trhu práce, upevní a rozvinou sociální a pracovní dovednosti nutné pro úspěšnou adaptaci na pracovním trhu, případně je projekt bude motivovat k návratu do přerušeného vzdělávacího procesu.

 • nabídnout komplexní pomáhající program potenciálním účastníkům
 • zvýšit kompetence cílové skupiny na trhu práce, např. nacvičit komunikační a sociální dovednosti pro získání zaměstnání
 • zvýšit šanci jednotlivých účastníků projektu na umístění na pracovním trhu

Dosažení specifických cílů projektu bude ověřeno KA5 – Evaluací projektových aktivit (forma práce: fokusní skupiny, dotazníková šetření).


Klíčové aktivity

 • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • terénní práce v Blansku mezi mládeží ohroženou sociálním vyloučeníkm
 • workshopy na téma trh práce, komunikační a sociální dovednosti, motivační rozhovory
 • individuální práce s účastníky projektu
 • řízení a evaluace projektu

Projekt podpoří tyto změny

Zavedením komplexního pomáhajícího programu pro mladé dospělé dojde ke snížení sociálně patologických jevů na území Blanska, zároveň se zvýší šance cílové skupiny na úspěšné překonání tíživého období ve svém životě.

Projekt nabízí individuální doprovázení, poradenství a pomoc v počátcích samostatného života pro mladé dospělé 15+. Cílem je podpora klientů při hledání práce a samostatného bydlení, v některých případech se může jednat o pomoc při urovnávání rodinných vztahů a vyrovnávání se s minulostí. Projekt nabídne za tři roky svého působení přímou pomoc minimálně 120 mladým lidem v tíživé sociální situaci.

K použitým pracovním metodám projektu bude patřit aktivní vyhledávání cílové skupiny v terénu v Blansku a okolí, dále pak budování vztahu s daným účastníkem/účastnicí projektu, vytvoření individuálního plánu (a využití metod aktivního case managementu), monitoring jeho/jejího vývoje, skupinová práce formou workshopů a podpůrných diskuzních skupin, průběžné hodnocení práce s klientkou/klientem.


Kontakt

Projekt Mind the Gap

terénní pracovník:

Mgr. Jan Neudert

Telefon: 774 228 146

E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz

Kontaktní místo:

NZDM v Blansku

Sadová 2

678 01

Blansko

SAJ 2017
Hlavni Mistnost

 

otevírací doba klubu:

úterý:  14:00 – 19:00 – (konzultace)
čtvrtek: 14:00 – 19:00
pátek: 14:00 – 19:00

Možnost domluvit si schůzku, komunikace přes FB:

pondělí: 11:00 – 15:00
úterý: 10:00 – 14:00
středa: 10:00 – 19:00
čtvrtek: 10:00 – 14:00
pátek: 10:00 – 14:00

 

Kontakt

Společnost Podané ruce o.p.s.

NZDM v Blansku (PVC klub)

Sadová 2

Blansko

678 01

Telefon: +420 777 916 283

E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz

 

Vedoucí: Robert Hořava

Facebook: pvc klub

You Tube: pvc klub


Tým

Robert Hořava

Mgr. Zuzana Guryčová

Bc. Romana Hóta

Mgr. Jan Neudert

Denisa Pazderová

 

 

Odborný vedoucí:

Mgr. Petr Blažek

 

Supervizor:

Mgr. Jana Brzkovská


Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blansko
 • Nadačního fondu Albert

    

    

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Jihomoravský kraj

město Blansko

 

Nadační fond Albert

Destpharm

Pepíno

 

 

http://www.kpss-blansko.cz/pozvanka-nizkoprahovy-klub-pro-deti-a-mladez/#more-1215

http://www.zslipovec.cz/clanky/archiv/sk.rok-2012-13/navsteva-pvc-klubu.html

Události v regionech – Streetwork

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990703-udalosti-v-regionech/obsah/336197-centrum-volneho-casu-v-prirode

(40-1.05 sekund) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/314294340070011-to-za-nas-fakt-nebylo/titulky

Blanenský skatepark ovládl StreetArt Jam. Už počtrnácté

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/blanensky-skatepark-ovladl-streetart-jam-uz-poctrnacte-20150913.html

Blanenský skatepark bude v sobotu hostit 14. ročník happeningu StreetArt Jam

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/blanensky-skatepark-bude-v-sobotu-hostit-14-rocnik-happeningu-streetart-jam-20150911.html

StreetArt Jam 2015 počtrnácté

http://www.blansko.cz/soubory/zpravodaj/pdf/2015/zpravodaj_2015-13.pdf

(strana 10)

Nízkoprahový znamená dostupný, neodrazující od vstupu

http://www.blansko.cz/soubory/zpravodaj/pdf/2015/zpravodaj_2015-14.pdf

(strana 5)

Dají si jointa. Pak usednou do lavice

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/daji-si-jointa-pak-usednou-do-lavice-20160127.html

http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/video/857

http://www.blansko.cz/kulturni-akce/#akce_21328

19. ledna 2016 – 12. února 2016, Galerie města Blanska, Blansko Děti a závislost aneb Mě se to (ne)týká – výstava fotografií

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 19.01. v 16:00 hodin.

Pro Základní školy, Střední školy a Gymnázia možno domluvit doprovodný program – besedu s pracovníky Společnosti Podané ruce o.p.s. na téma závislosti v tyto termíny 09.–11.02.2016.

V případě zájmu pište na www.galerie.blansko.cz nebo volejte na 778 407 601.

Pořádá: Galerie města Blanska