Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Brně

Sociální služby

Děti a mládež
(6 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Brno

Pobočka Brno – Střed

Otevírací doba klubu (10 až 16 let):

ÚT – ČT        14:00 – 18:00

PÁ                  14:00 – 17:00

Terén/Konzultace/Facebook:

PO, PÁ            10:00 – 18:00

ÚT – ČT         10:00 – 14:00

Václavská 31/15, 225/13, 603 00 Brno

+420 733 534 464

 nzdm.brno@podaneruce.cz

Facebook: Nízkoprah Václavská

Pobočka Brno – Královo Pole

Otevírací doba klubu (15 až 26 let):

ÚT – ČT         13:30 – 19:00

PÁ                   13:30 – 17:00

Terén/Konzultace/Facebook:

PO                  10:00 – 16:00

ÚT – PÁ         10:00 – 17:00

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno

+420 776 135 528

nzdm.krpole@podaneruce.cz

Facebook: Nízkoprah Krpole

 

 

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které dětem a mladým lidem poskytuje oporu v řešení obtížných životních situací. Od roku 2000 jsme fungovali jako Pestrá klubovna pod Sdružením pěstounských rodin, od 1. července 2015 nás najdete pod názvem NZDM v Brně jehož zřizovatelem je od počátku roku 2015 Společnost Podané ruce o.p.s. Od ledna roku 2018 najdete naší pobočku i v Brně Králově poli.

 

Služby poskytujeme dětem a mladým lidem od 6 do 26 let.

 • V klubu Brno střed na Václavské můžou děti ve věku 10 – 16 let plně využívat všech služeb NZDM (dívky 6 – 26 let vždy ve středu). Mladiství od 17 – 26 mohou využít pouze konzultačních hodin pro řešení jejich individuálních zakázek.
 • V klubu Brno Královo pole můžou děti a mládež ve věku 15 – 26 let plně využívat všech našich služeb.

 

Co u nás najdete?

 • Pracovníky, u kterých naleznete pochopení a podporu v případě, že řešíte nějaký problém.
 • Bezpečné místo, kde je plno možností, jak se zabavit.
 • Programy na témata, co vás právě zajímají, vedené tak, abyste se něco nového a užitečného dozvěděli (preventivní programy).

 

Využití naší služby je bezplatné, anonymní a dobrovolné.

Poskytované služby

 • Sociálně terapeutické činnosti
  • rozhovory na aktuální téma uživatelů, poradenství, krizová intervence
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • preventivní programy,  doučování, sportovní a tvořivé činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výlety, návštěvy kulturních akcí
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • doprovázení, informační servis, jednání s institucemi, poradenství

Postup pro podání stížnosti, připomínky nebo přání zde

Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Marie Kudrová
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Robert Hořava
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno

Cílem služby jsou změny v životě uživatele, které lze rozpoznat

 • uživatelé mají základní právní povědomí (např. jsou poučeni o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.)
 • uživatelé mají schopnost a dovednosti, díky kterým umí předcházet či řešit konfliktní situace
 • uživatelé znají rizika z užívání návykových látek a v případě potřeby ví, kde a jak vyhledat odbornou pomoc
 • uživatelé mají povědomí o rizicích spojených se sexuálním životem a ví, jak se v této oblasti chovat zodpovědně
 • uživatelé umí nekonfliktním způsobem prezentovat a prosazovat své zájmy v rámci skupiny vrstevníků, komunity a celé společnosti
 • uživatelé mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a jsou motivováni k úspěšnému dokončení profesní přípravy
 • uživatelé jsou schopni samostatného jednání s institucemi
 • uživatelé jsou schopni si najít a udržet práci
 • uživatelé jsou schopni navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci komunity a celé společnosti)

Principy NZDM

 • princip nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů)
 • dodržování práv uživatelů
 • dodržování profesní etiky kontaktní práce

Cílová skupina

Děti ve věku 6 – 16 let, kteří se pohybují v lokalitě města Brna a spádové oblasti a zažívají, respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích)

 

Mládež a mladí dospělí ve věku 17 – 26 let z města Brna a spádové oblasti, kteří zažívají:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, rozpad rodiny, problémy s volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti  a rizikové chování (např. rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích).

Tito mladí dospělí z různých důvodu selhávají v plnění vývojových úkolů, proto jim poskytujeme pomoc a podporu na individuální bázi. Nemohou již plně využívat služeb NZDM, ale nabízíme jim poradenství mimo otevírací hodiny a pomáháme jim tak řešit přechod z dětství do dospělosti.


Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Robert Hořava
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Barbora Krupicová

Pobočka Brno – Střed 

Otevírací doba:

Klub (pro děti 10 – 16 let)

ÚT – ČT                14:00 – 18:00

PÁ                          14:00 – 17:00

Terén

PÁ                           14:00 – 18:00

Konzultační hodiny (poradenství, facebook)

PO                           10:00 – 18:00

ÚT – PÁ                  10:00 – 14:00

 

Kontakt:

Václavská 31/15, 225/13, 603 00 Brno | +420 733 534 464 |  nzdm.brno@podaneruce.cz | Nízkoprah Václavská


Pobočka Brno – Královo Pole

Otevírací doba:

Klub (pro mládež 15 – 26 let)

ÚT – ČT                13:30 – 19:00

PÁ                          13:30 – 17:00

Konzultace

PO                         11:00 – 15:00

ÚT – PÁ                10:00 – 14:00

Terén a Facebook

ÚT – PÁ                10:00 – 17:00

 

Kontakt: 

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno |  +420 776 135 528 |  nzdm.krpole@podaneruce.cz | Nízkoprah Krpole


Pracovní tým

 • Robert Hořava – vedoucí služby
 • Tým NZDM v Brně – pobočka Brno střed
  • Kateřina Kynclová – zástupce vedoucího služby
  • Markéta Krčilová – sociální pracovnice
  • Tereza Škarková – sociální pracovnice
 • Tým NZDM v Brně – pobočka Královo Pole
  • Lucie Brettschneiderová – sociální pracovnice
  • Monika Čtvrtníčková – sociální pracovnice
  • Filip Kroa – sociální pracovník
  • Veronika Palkovičová – sociální pracovnice

 

 

Název projektu: Mind the Gap Brno: Integrace sociálně vyloučené mládeže ohrožené rizikovým chováním

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt je zaměřen na potřeby sociálně vyloučených osob ve věku 15 – 26 let žijících v Brně, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. Nabízí sociální služby zaměřené na snižování negativních důsledků rizikového chování pro tuto cílovou skupinu, především v oblasti závislostí a rizikového trávení volného času.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je osobám z cílové skupiny pomoct k překonání problémů spojených s jejich sociálním vyloučením, a to především v oblasti rizikového chování spojeného s projevy rozvoje závislostí a rizikového životního stylu. S osobami se bude pracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do dílčích cílů:

 1. zvýšit motivaci klientů k osobnostnímu rozvoji
 2. nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro posílení orientace ve společnosti včetně znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 3. posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky společnosti a trhu práce a finanční a právní rizika spojená se samostatným fungováním ve společnosti

 


Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – sociální regionální služba, která podporuje klienty v překonání problémů spojených s rizikovým chováním a jejím sociálním vyloučením
 • evaluace – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

 


Projekt podpoří tyto změny

Kapacitní změnou je navýšení počtu klientů v programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Brně z původních 20 klientů na 40. Geograficky dojde k rozšíření služby na oblast Medlánek, Králova Pole a Řečkovic. Tím bude služba na území města Brna dostupnější větší části cílové skupiny a bude schopna zachytit větší počet osob, které by jinak mohly skončit díky svému rizikovému chování v konfliktu se zákonem. Projekt během svého trvání zachytí dle stanovených indikátorů celkem až 200 osob.

 

Sociální změnou bude postupné oslabování návyků, které u cílové skupiny vlivem sociálního vyloučení vznikají, opuštění představy, že prostředí “ulice” je životním standardem, a příklon klientů služby k běžným občanským hodnotám a životnímu modelu. U klientů dojde k těmto konkrétním změnám:

 

 • uvědomění si své společenské hodnoty a objevení svých silných stránek
 • znovuotevření či otevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 • pochopení významu legálního způsobu života pro budoucnost svou i svých blízkých
 • posílení orientace ve společnosti a jejím institucionálním a zákonném prostředí
 • rozvinutí znalostí, kompetencí a návyků potřebných pro úspěšné čelení životní zátěži, běžnou komunikaci a interakci s okolím apod.
 • obnova sociálních vztahů a způsobů nekonfliktní komunikace v rámci společnosti

 

Průběžná evaluační zpráva za 1. rok realizace

 


Kontakt: 

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno |  +420 776 135 528 | nzdm.krpole@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Krpole

Projekt je financován dotační podporou:

 • Evropské unie
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Městské části Brno-střed
 • Nadačního fondu Albert
 • Destpharm
 • Pepíno