Poradenské centrum v Brně

Sociální služby
Poradenství
Doprovody
Case Management

Mladiství a dospělí (16+)

Bezplatně

Anonymně

Duální diagnózy

Brno

 

Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním nelegálních drog a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí.

 

 • Nabízíme doprovody na úřady, k lékaři, k soudu.
 • Poskytujeme také dluhové a právní poradenství, pomoc v krizi.
 • Pomáháme s hledáním práce, bydlení, při udržování abstinence.
 • Přijdeme za Vámi, pokud jste hospitalizovaní.

 

  5 zaměstnanců |  203 klientů |  1746 výkonů a 1208 kontaktů |  projekt Bydlení

Vídeňská 3, Brno |  +420 773 770 885 |  poradenskecentrum@podaneruce.cz

 

Můžete přijít i bez objednání, každý všední den od 9:00 do 11:00 a domluvíme se, s čím byste potřebovali pomoci. Těšíme se na Vás.

Poskytované služby

 

 • případová práce
 • sociální poradenství
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • pomoc v krizi
 • doprovody
 • podpora v zotavení
 • pomoc s úřady
 • obnovení vztahů s blízkými
 • propojení s dalšími službami
 • možnost úschovy dokumentů
 • možnost využití telefonu, PC, internetu
 • psychoterapie
 • duální diagnózy
 • hledání práce a bydlení
 • trávení volného času
 • řešení zdravotních obtíží
 • podpora rodičů a těhotných žen
 • podpora při stabilizaci
 • podpora v abstinenci
 • zprostředkování léčby
 • podpora klientů při spolupráci s OSPOD, PMS
 • možnost zasílání pošty
 • pomoc při práci na PC

IMG 1447
IMG 1448
IMG 1449
IMG 1440

Poslání

Posláním služby je pomoc klientům při řešení vícečetných problémů, které se jim nastřádaly během období, kdy užívali nelegální návykové látky, podpora v zotavení a stabilizaci.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří zejména uživatelé návykových látek a lidé s duální diagnózou, kteří usilují o změnu ve svém životě, od 16 let výše.


Cíle služby

Cílem služby je provázet klienty a podporovat je při dosahování cílů, které si přejí. Pomoc při překonávání překážek. Obhajoba jejich práv a zájmů s cílem snížit jejich marginalizaci ve společnosti.


Principy služby

 • Anonymita
 • Důvěrnost
 • Bezplatnost
 • Bezpředsudečnost

Podporují nás

 

 

Poradenské centrum v Brně

rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální diagnózou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007326

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt je zaměřen na pomoc cílové skupině osob nad 15 let, kteří se v důsledku dlouhodobé drogové závislosti a chronického duševního onemocnění dostali do obtížné životní situace (mimo jiné bytové nouze), jsou sociálně vyloučeni nebo jim hrozí sociální vyloučení a mají zájem na jejím řešení a žijí v Brně. Součástí projektu je tedy rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství pro dlouhodobě drogově závislé a rozvoj kompetencí cílové skupiny k bydlení.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence klientů k samostatnému bydlení, což z dlouhodobého hlediska přispěje k znovu-začlenění se cílové skupiny do společnosti a na trh práce. Projekt poskytne podporu osobám žijícím v Brně, povede k získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobého udržení nájmu a dopomůže tak ke znovu-začlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Pomůže s řešením jejich problému a bude s nimi spolupracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do následujících konkrétních, dílčích cílů:

1) zvýšit motivaci klientů k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobého udržení bydlení

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

 • zvýšení kompetencí cílové skupiny k samostatnému bydlení formou odborného sociálního poradenství
 • evaluace projektu – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne 80 klientům sociální služby, které jim pomohou překonat bariéry, jež jim dosud bránili ve vstupu na trh s běžným bydlením a v dlouhodobém udržení tohoto bydlení. Předpokládáme, že se sociální situace účastníků projektu změní tímto způsobem:

 • zmobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení a budou se schopni vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna může představovat
 • budou znát svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení a budou je umět uplatňovat (např.
 • využijí v celé šíři systém sociálních dávek, příspěvků a doplatků a stabilizují tak svou existenční situaci)
 • stanou se plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením (budou se orientovat v realitní nabídce, budou umět komunikovat a jednat s aktéry tohoto trhu, budou ovládat potřebné administrativní a právní úkony apod.)
 • budou umět o byt správně a šetrně pečovat a financovat jeho provoz, budou schopni dodržovat zásady klidného soužití jak v bytě, tak v rámci celého domu, a jako odpovědní nájemníci budou mít vysokou šanci na dlouhodobé nájemní smlouvy a tedy na udržení bydlení
 • změna bydlení se pozitivně odrazí v životním stylu účastníků projektu a povede k jejich sociálnímu znovu-začlenění.

 

Z širšího pohledu projekt zamezí tomu, aby byla v případech účastníků projektu riziková sociální nebo existenční situace příčinou ztráty bydlení, uvíznutí v pasti podstandardního bydlení nebo nedostupnosti vhodného a stabilního bydlení.


 

Kontakt

Poradenské centrum v Brně

Vídeňská 3

639 00 Brno

T: 773 770 885

E: poradenskecentrum@podaneruce.cz


Otevírací doba

Každý všední den 9-11 kontaktní hodiny, 11-17 objednaní klienti.

Objednat se můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů níže anebo osobně v rámci kontaktních hodin u nás v Poradenském centru v Brně, na Vídeňské 3 v 1. patře, každý všední den v čase 9-11 hodin.


Tým

Mgr. Markéta Geregová, T: 773 770 885, E: geregova@podaneruce.cz

Mgr. Adina Kleinová, T: 775 856 535, E: poradenskecentrum@podaneruce.cz

Mgr. Markéta Čtvrtečková, T: 773 744 560, E: ctvrteckova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Zatloukalová, T: 776 081 221, E: zatloukalova.p@podaneruce.cz

Bc. Kristýna Turanová, T: 776 081 363, E: turanova@podaneruce.cz

Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

 

Bližší seznámení s týmem

Mgr. Markéta Geregová

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. pracuji od roku 2011. Nejprve v Terénních programech v Brně a nyní působím v Poradenském centru jako sociální pracovnice a vedoucí. Kromě Společnosti Podané ruce jsem pracovala jako terénní sociální pracovnice v organizaci Rozkoš bez Rizika, kde jsem se věnovala ženám v sexbyznysu. Vystudovala jsem sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračuji v doktorském studiu sociální práce a věnuji se zejména tématům participace a case managementu. V průběhu své praxe jsem absolvovala řadu akreditovaných kurzů zaměřených na dluhové poradenství, práci s motivací, krizí a agresí. V poradenství se často zabývám sociálními otázkami ohledně bytové situace, dluhů, nezaměstnanosti, rodičovských témat a závislosti. Externě spolupracuji s internetovou poradnou EXTC, kde působím jako poradkyně.

Mgr. Adina Kleinová

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. působí od roku 2015. Mnoho zkušeností nasbírala v Kontaktním centru, kde do září 2017 pracovala. Nyní působí v Poradenském centru v Brně jako sociální pracovnice. Vystudovala sociologii a andragogiku na Filosofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu své praxe absolvovala řadu akreditovaných kurzů. Nyní se věnuje zejména problematice dluhů, bydlení a zaměstnání.

Mgr. Markéta Čtvrtečková

Ve Společnosti Podané ruce pracuji od jara roku 2015, kdy jsem jako čerstvý absolvent bakalářského studijního programu Sociální práce na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity v Brně, nastoupila na post terénního sociálního pracovníka. V Terénních programech v Brně jsem působila až do začátku roku 2018, kdy jsem přešla do Poradenského centra v Brně. Během svého působení v TPB jsem nasbírala řadu cenných zkušeností při přímé práci s uživateli návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Dokončila jsem studium magisterského studijního programu Sociální práce a absolvovala řadu užitečných kurzů a vzdělávání v oblasti krizové intervence, motivačních rozhovorů, psychosociálních dovedností, harm reduction atd. V rámci poradenské práce se zaměřuji zejména na dluhové poradenství, bydlení, zaměstnávání atd. Externě jsem zapojená do projektu Street support, který se věnuje participaci uživatelů návykových látek ve službách a veřejném životě, nastartování spolupráce s peer pracovníky v rámci SPR.

Bc. Kristýna Turanová

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. pracuji od roku 2018, kdy jsem nastoupila do Poradenského centra v Brně na pozici sociální pracovnice. Vystudovala jsem obor zdravotně sociální pracovník na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a nyní dokončuji magisterské studium sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Praktické zkušenosti jsem měla možnost získat v průběhu studia, kdy jsem působila jako stážistka ve dvou kontaktních centrech. V poradenství se zabývám především problematikou bydlení, zaměstnání a dluhů.

Mgr. Petra Zatloukalová

Mým rodným městem je Brno, zde jsem v letech 2008-2013 vystudovala Fakultu humanitních studií na Institutu mezioborových studií (obor sociální pedagogika). V roce 2008 jsem začala pracovat s uživateli drog ve Společnosti Podané ruce o.p.s. Během této činnosti jsem se u klientů setkala s různými typy závislostí. Většinu času jsem strávila v terénu s aktivními uživateli. Od roku 2013 doposud jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, v Institutu pro Gestalt terapii, Praha. Při své praxi čerpám z metod a technik Gestalt terapie. Do Poradenského centra v Brně jsem nastoupila v roce 2018 po rodičovské dovolené. Klientům centra mohu nabídnout sociální i terapeutickou spolupráci v důvěrné atmosféře.