Poradenské centrum v Brně

Sociální služby
Poradenství
Doprovody
Case Management

Mladiství a dospělí (16+)

Bezplatně

Anonymně

Duální diagnózy

Brno

 

Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním nelegálních drog a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí.

 

 • Nabízíme doprovody na úřady, k lékaři, k soudu.
 • Poskytujeme také dluhové a právní poradenství, pomoc v krizi.
 • Pomáháme s hledáním práce, bydlení, při udržování abstinence.
 • Přijdeme za Vámi, pokud jste hospitalizovaní.

 

  5 zaměstnanců |  203 klientů |  1746 výkonů a 1208 kontaktů |  projekt Bydlení

 Hilleho 5, Brno |  +420 776 081 221|  +420 775 856 535 |  poradenskecentrum@podaneruce.cz

 

Můžete přijít i bez objednání, každý všední den od 9:00 do 11:00 a domluvíme se, s čím byste potřebovali pomoci. Těšíme se na Vás.

Poskytované služby

 

 • případová práce
 • sociální poradenství
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • pomoc v krizi
 • doprovody
 • podpora v zotavení
 • pomoc s úřady
 • obnovení vztahů s blízkými
 • propojení s dalšími službami
 • možnost úschovy dokumentů
 • možnost využití telefonu, PC, internetu
 • psychoterapie
 • duální diagnózy
 • hledání práce a bydlení
 • trávení volného času
 • řešení zdravotních obtíží
 • podpora rodičů a těhotných žen
 • podpora při stabilizaci
 • podpora v abstinenci
 • zprostředkování léčby
 • podpora klientů při spolupráci s OSPOD, PMS
 • možnost zasílání pošty
 • pomoc při práci na PC

IMG 1447
IMG 1448
IMG 1449
IMG 1440

Poslání

Posláním služby je pomoc klientům při řešení vícečetných problémů, které se jim nastřádaly během období, kdy užívali nelegální návykové látky, podpora v zotavení a stabilizaci.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří zejména uživatelé návykových látek a lidé s duální diagnózou, kteří usilují o změnu ve svém životě, od 16 let výše.


Cíle služby

Cílem služby je provázet klienty a podporovat je při dosahování cílů, které si přejí. Pomoc při překonávání překážek. Obhajoba jejich práv a zájmů s cílem snížit jejich marginalizaci ve společnosti.


Principy služby

 • Anonymita
 • Důvěrnost
 • Bezplatnost
 • Bezpředsudečnost

Podporují nás

 

 

Poradenské centrum v Brně

rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální diagnózou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007326

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt je zaměřen na pomoc cílové skupině osob nad 15 let, kteří se v důsledku dlouhodobé drogové závislosti a chronického duševního onemocnění dostali do obtížné životní situace (mimo jiné bytové nouze), jsou sociálně vyloučeni nebo jim hrozí sociální vyloučení a mají zájem na jejím řešení a žijí v Brně. Součástí projektu je tedy rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství pro dlouhodobě drogově závislé a rozvoj kompetencí cílové skupiny k bydlení.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence klientů k samostatnému bydlení, což z dlouhodobého hlediska přispěje k znovu-začlenění se cílové skupiny do společnosti a na trh práce. Projekt poskytne podporu osobám žijícím v Brně, povede k získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobého udržení nájmu a dopomůže tak ke znovu-začlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Pomůže s řešením jejich problému a bude s nimi spolupracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do následujících konkrétních, dílčích cílů:

1) zvýšit motivaci klientů k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobého udržení bydlení

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

 • zvýšení kompetencí cílové skupiny k samostatnému bydlení formou odborného sociálního poradenství
 • evaluace projektu – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne 80 klientům sociální služby, které jim pomohou překonat bariéry, jež jim dosud bránili ve vstupu na trh s běžným bydlením a v dlouhodobém udržení tohoto bydlení. Předpokládáme, že se sociální situace účastníků projektu změní tímto způsobem:

 • zmobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení a budou se schopni vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna může představovat
 • budou znát svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení a budou je umět uplatňovat (např.
 • využijí v celé šíři systém sociálních dávek, příspěvků a doplatků a stabilizují tak svou existenční situaci)
 • stanou se plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením (budou se orientovat v realitní nabídce, budou umět komunikovat a jednat s aktéry tohoto trhu, budou ovládat potřebné administrativní a právní úkony apod.)
 • budou umět o byt správně a šetrně pečovat a financovat jeho provoz, budou schopni dodržovat zásady klidného soužití jak v bytě, tak v rámci celého domu, a jako odpovědní nájemníci budou mít vysokou šanci na dlouhodobé nájemní smlouvy a tedy na udržení bydlení
 • změna bydlení se pozitivně odrazí v životním stylu účastníků projektu a povede k jejich sociálnímu znovu-začlenění.

 

Z širšího pohledu projekt zamezí tomu, aby byla v případech účastníků projektu riziková sociální nebo existenční situace příčinou ztráty bydlení, uvíznutí v pasti podstandardního bydlení nebo nedostupnosti vhodného a stabilního bydlení.


 

Kontakt

Poradenské centrum v Brně

Hilleho 5

602 00 Brno

T: 773 770 885

E: poradenskecentrum@podaneruce.cz


Otevírací doba

Každý všední den 9-11 kontaktní hodiny, 11-17 objednaní klienti.

Objednat se můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů níže anebo osobně v rámci kontaktních hodin u nás v Poradenském centru v Brně, na Vídeňské 3 v 1. patře, každý všední den v čase 9-11 hodin.


Tým

Mgr. Alžběta Stromšíková, T: 773 770 885, E: stromsikova@podaneruce.cz

Mgr. Adina Kleinová, T: 775 856 535, E: poradenskecentrum@podaneruce.cz

Mgr. Markéta Čtvrtečková, T: 773 744 560, E: ctvrteckova@podaneruce.cz

Mgr. Klára Huzlíková, T: 776 081 221, E: huzlikova@podaneruce.cz

Bc. Kristýna Turanová, T: 776 081 363, E: turanova@podaneruce.cz

Johana Břešťáková T: 778 762 089, E: brestakova@podaneruce.cz

Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

Mgr. Gabriela Vejrostová T: 774 916 048, E: vejrostova@podaneruce.cz

 

 

Bližší seznámení s týmem

Mgr. Alžběta Stromšíková

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. pracuji od roku 2013. Nejprve v Terénních programech v Brně a nyní působím v Poradenském centru jako sociální pracovnice a vedoucí. Vystudovala jsem bakalářské obory sociální politika a sociální práce a psychologie. Následně jsem pokračovala magisterkým studiem oboru Sociální politika, vše na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní se dále vzdělávám v terapeutickém výcviku Terapie v postmoderně. Během své praxe jsem absolvovala výcvik v motivačních rozhovorech a také celou řadu dalších odborných kurzů. V poradenské práci se zaměřuji na sociální otázky ohledně bytové situace, dluhů, nezaměstnanosti, rodičovských témat a závislosti. Externě spolupracuji s internetovou poradnou EXTC, kde působím jako poradkyně.

Mgr. Adina Kleinová

Ve Společnosti Podané ruce působím od roku 2016. Tehdy jsem nastoupila do Kontaktního centra, kde jsem necelé dva roky získávala zkušenosti při práci s lidmi, do jejichž života vstoupily drogy. Od konce roku 2017 pracuji jako sociální pracovnice v Poradenském centru, kde se setkávám s lidmi, kteří mají zkušenost s užíváním návykových látek, ať už aktuální nebo minulou, a touží ve svém životě něco změnit. Společně pak hledáme způsoby, jak změnu uskutečnit. Vystudovala jsem sociální práci a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu své praxe jsem absolvovala řadu kurzů a vzdělávání, jako nejcennější vnímám výcvik v motivačních rozhovorech a krizové intervenci. V poradenské praxi mě zajímají témata spojená s bydlením, dluhy, rodičovstvím a vztahy. Mimo Poradenské centrum působím v projektu Hard&Smart, který je zaměřený na preventivní a intervenční činnost v prostředí nočního života a zábavy.

Mgr. Markéta Čtvrtečková

Ve Společnosti Podané ruce pracuji od jara roku 2015, kdy jsem jako čerstvý absolvent bakalářského studijního programu Sociální práce na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity v Brně, nastoupila na post terénního sociálního pracovníka. V Terénních programech v Brně jsem působila až do začátku roku 2018, kdy jsem přešla do Poradenského centra v Brně. Během svého působení v TPB jsem nasbírala řadu cenných zkušeností při přímé práci s uživateli návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Dokončila jsem studium magisterského studijního programu Sociální práce a absolvovala řadu užitečných kurzů a vzdělávání v oblasti krizové intervence, motivačních rozhovorů, psychosociálních dovedností, harm reduction atd. V rámci poradenské práce se zaměřuji zejména na dluhové poradenství, bydlení, zaměstnávání atd. Externě jsem zapojená do projektu Street support, který se věnuje participaci uživatelů návykových látek ve službách a veřejném životě, nastartování spolupráce s peer pracovníky v rámci SPR.

Bc. Kristýna Turanová

Ve Společnosti Podané ruce působí od roku 2018. V lednu nastoupila na pozici sociální pracovnice do Poradenského centra v Brně, kde se věnuje lidem zotavujícím se ze závislosti na nelegálních látkách. Od září působí jako sociální pracovnice ve službě Přechodových bytů v Brně, kde se věnuje lidem ohroženým bezdomovectvím s diagnostikovanou závislostí. Praktické zkušenosti měla možnost získávat již v průběhu studia bakalářského studijního programu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Během studia oboru zdravotně sociální pracovník absolvovala praxi, mimo jiné, v Kontaktním centru ve Znojmě. Ve studiu pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde dokončila magisterský studijní program v oboru sociální práce. V průběhu studia na Masarykově univerzitě absolvovala praxi v Kontaktním centru v Brně. V poradenství se zaměřuje zejména na problematiku bydlení, zaměstnání a pomoc při jednání s dalšími institucemi.

Mgr. Klára Huzlíková

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s pracuji od roku 2008, kdy jsem po studiu speciální pedagogiky na pedagogické fakultě v Brně nastoupila jako sociální pracovnice do Terénních programů ve Vyškově. Zde jsem později zajištovala pozici vedoucí. V průběhu práce s aktivními uživateli drog i jejich blízkými jsem získala zkušenosti se zajištěním komplexního poradenství. V roce 2011 jsem přešla do terénního programu v Brně na pozici sociální pracovnice a vedoucí centra. Během praxe jsem absolvovala několik kurzů a stáží na prohloubení poradenských dovedností. Ty jsem si obohatila i během působení v internetové poradně EXTC, kde jsem v roce 2015 působila jako poradkyně. Do Poradenského centra v Brně nastupuji v roce 2019 po rodičovské dovolené


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna