Poradenské centrum v Brně

Sociální služby
Poradenství
Doprovody
Case Management

Mladiství a dospělí (16+)

Bezplatně

Anonymně

Duální diagnózy

Brno

Poradenské centrum v Brně nabízí komplexní pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním nelegálních drog a mají zájem na jejich řešení. Poradenská práce je založena zejména na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabízíme poradenství i pro osoby blízké těchto lidí.

 

 • Nabízíme doprovody na úřady, k lékaři, k soudu.
 • Poskytujeme také dluhové a právní poradenství, pomoc v krizi.
 • Pomáháme s hledáním práce, bydlení, při udržování abstinence.
 • Přijdeme za Vámi, pokud jste hospitalizovaní.

 

  7 zaměstnanců |  203 klientů |  1746 výkonů a 1208 kontaktů

 projekt Bydlení projekt Rodiče

 

 Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

  +420 776 081 221|  +420 775 856 535 |  poradenskecentrum@podaneruce.cz

 

Můžete přijít i bez objednání, každý všední den od 9:00 do 11:00 a domluvíme se, s čím byste potřebovali pomoci. Těšíme se na Vás.

 

Na státní svátek, v pondělí 6. 7., bude naše služba uzavřena. Budeme se na Vás těšit opět od úterý.

 

Máte podezření na nákazu koronavirem?

Zavolejte svému obvodnímu lékaři nebo na bezplatnou infolinku 1212!

Příznaky viru jsou: dýchací obtíže, dušnost, kašel, zvýšená teplota, bolest svalů, únava organismu.

V případě, že nemáte možnost někam zavolat, jeďte do FN Bohunice na Kliniku infekčních chorob, pavilon B (z Hlavního nádraží sem jezdí autobusy 40, 50 a 61).

Další užitečné kontakty:

Modrá linka (nonstop krizová linka s terapeutem) – 549 241 010, 608 902 410, pro současnou situaci zřízena linka: 731 197 477, chat: chat.modralinka.cz (12:00 – 21:00), emailové poradenství help@modralinka.cz.

Bílý kruh bezpečí (nonstop linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí) – 116 006.

Pro aktuální informace o fungování služeb doporučujeme sledovat aplikaci Čára – viz QR kód:

______________________________________________________________________________________________________

Zprostředkování testování a bezinterferonové léčby hepatitidy C:

Poradenské centrum v Brně pravidelně zprostředkovává kontakt s lékaři Kliniky infekčních chorob FN Bohunice. Na prvním setkání s lékařem proběhne vyplnění dotazníku, odběr krve a domluvení termínu sdělení výsledků testování na HCV (vyhodnocení testů trvá asi měsíc). Dle výsledků testů se zahajuje léčba HCV, která trvá 2 – 3 měsíce, během kterých navštěvujete lékaře ve FN Bohunice dle individuální domluvy.

KDY: Jednou za 3 týdny, vždy ve středu od 12:30 do 15:00. Aktuální termíny: 15.7., 5.8., 26.8. (Prosíme, aby se zájemci o testování dostavovali nejpozději ve 14:30).

KDE: v prostorách Programu substituční terapie – Kopečná 44, 602 00 Brno

CO S SEBOU: platnou kartičku pojišťovny a občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotkou).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 776 081 221 nebo 773 770 885.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Fungování v kontaktních hodinách:

 

KDY MŮŽETE PŘIJÍT?

 • Jsme tu pro Vás každý pracovní den od 9:00 do 11:00

 

PRO KOHO JSOU KONTAKTNÍ HODINY URČENY?

 • Pro nové klienty – pracovník Vám představí nabídku služeb PCvB a ověří, zda spadáte do cílové skupiny našeho centra. Pokud budete souhlasit s podmínkami spolupráce v našem centru, pracovník s Vámi dohodne první konzultaci a předá Vám kontakty na naše centrum.
 • Pro stávájící klienty – můžete je využít v případech, kdy došlo k nějakému akutnímu problému, či změně, kterou chcete řešit co nejdříve. Dále se můžete v rámci kontaktních hodin přijít objednat na konzultaci ke svému pracovníkovi. Je možné přijít využít telefon či počítač s internetem v situaci, kdy Vám toto není jinde dostupné. Počítače a telefon slouží ke kontaktování úřadů, institucí, zaměstnavatelů, jiných sociálních služeb, lékařů, nebo odpovídání na nabídky práce, apod.

 

JAK DLOUHO ZDE MŮŽETE BÝT?

 • 30 minut, pokud potřebujete více času, nebo konzultaci v jiném čase, domluvte si schůzku se svým klíčovým pracovníkem. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci Kontakty a tým.

 

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL. TÝM PORADENSKÉHO CENTRA

 

Poskytované služby

 

 • případová práce
 • sociální poradenství
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • pomoc v krizi
 • doprovody
 • podpora v zotavení
 • pomoc s úřady
 • obnovení vztahů s blízkými
 • propojení s dalšími službami
 • možnost úschovy dokumentů
 • možnost využití telefonu, PC, internetu
 • duální diagnózy
 • hledání práce a bydlení
 • trávení volného času
 • řešení zdravotních obtíží
 • podpora rodičů a těhotných žen
 • podpora při stabilizaci
 • podpora v abstinenci
 • zprostředkování léčby
 • podpora klientů při spolupráci s OSPOD, PMS
 • možnost zasílání pošty
 • pomoc při práci na PC

PCvB_2019
PCvB 2019 2
PCvB 2019 3
PCvB 2019 4
PCvB 2019 5
PCvB 2019 6

Poslání

Posláním služby je pomoc klientům při řešení vícečetných problémů, které se jim nastřádaly během období, kdy užívali nelegální návykové látky, podpora v zotavení a stabilizaci.


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří zejména uživatelé návykových látek a lidé s duální diagnózou, kteří usilují o změnu ve svém životě, od 16 let výše.


Cíle služby

Cílem služby je provázet klienty a podporovat je při dosahování cílů, které si přejí. Pomoc při překonávání překážek. Obhajoba jejich práv a zájmů s cílem snížit jejich marginalizaci ve společnosti.


Principy služby

 • Anonymita
 • Důvěrnost
 • Bezplatnost
 • Bezpředsudečnost

Podporují nás

 

 

Poradenské centrum v Brně

rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální diagnózou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007326

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt je zaměřen na pomoc cílové skupině osob nad 15 let, kteří se v důsledku dlouhodobé drogové závislosti a chronického duševního onemocnění dostali do obtížné životní situace (mimo jiné bytové nouze), jsou sociálně vyloučeni nebo jim hrozí sociální vyloučení a mají zájem na jejím řešení a žijí v Brně. Součástí projektu je tedy rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství pro dlouhodobě drogově závislé a rozvoj kompetencí cílové skupiny k bydlení.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence klientů k samostatnému bydlení, což z dlouhodobého hlediska přispěje k znovu-začlenění se cílové skupiny do společnosti a na trh práce. Projekt poskytne podporu osobám žijícím v Brně, povede k získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobého udržení nájmu a dopomůže tak ke znovu-začlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Pomůže s řešením jejich problému a bude s nimi spolupracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do následujících konkrétních, dílčích cílů:

1) zvýšit motivaci klientů k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobého udržení bydlení

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

 • zvýšení kompetencí cílové skupiny k samostatnému bydlení formou odborného sociálního poradenství
 • evaluace projektu – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne 80 klientům sociální služby, které jim pomohou překonat bariéry, jež jim dosud bránili ve vstupu na trh s běžným bydlením a v dlouhodobém udržení tohoto bydlení. Předpokládáme, že se sociální situace účastníků projektu změní tímto způsobem:

 • zmobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení a budou se schopni vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna může představovat
 • budou znát svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení a budou je umět uplatňovat (např.
 • využijí v celé šíři systém sociálních dávek, příspěvků a doplatků a stabilizují tak svou existenční situaci)
 • stanou se plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením (budou se orientovat v realitní nabídce, budou umět komunikovat a jednat s aktéry tohoto trhu, budou ovládat potřebné administrativní a právní úkony apod.)
 • budou umět o byt správně a šetrně pečovat a financovat jeho provoz, budou schopni dodržovat zásady klidného soužití jak v bytě, tak v rámci celého domu, a jako odpovědní nájemníci budou mít vysokou šanci na dlouhodobé nájemní smlouvy a tedy na udržení bydlení
 • změna bydlení se pozitivně odrazí v životním stylu účastníků projektu a povede k jejich sociálnímu znovu-začlenění.

 

Z širšího pohledu projekt zamezí tomu, aby byla v případech účastníků projektu riziková sociální nebo existenční situace příčinou ztráty bydlení, uvíznutí v pasti podstandardního bydlení nebo nedostupnosti vhodného a stabilního bydlení.

 

Kontaktujte nás:

Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

Mgr. Gabriela Vejrostová, T: 774 916 048, E: vejrostova@podaneruce.cz


 

Projekt je zaměřen na podporu těhotných žen a rodičů se zkušeností s užíváním návykových látek

 

Co můžeme nabídnout?

 • psychická podpora v náročné životní situaci
 • odborné poradenství
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky (lékaři, úřady, terapie…)
 • po dohodě s klientem možná spolupráce s OSPOD
 • doprovody do dalších institucí
 • pomoc se zajištěním péče v těhotenství
 • zprostředkování porodní a poporodní péče
 • podpora při hledání bydlení
 • zprostředkování materiální pomoci pro rodiče i dítě do tří let
 • právní poradenství

 

Kontaktujte nás:

Mgr. Petr Šandera, T: 776 081 363, E: sandera@podaneruce.cz

Mgr. Klára Huzlíková, T: 420 776 081 221, E: huzlikova@podaneruce.cz

Kontakt

Poradenské centrum v Brně

Hilleho 5

602 00 Brno

T: 773 770 885

E: poradenskecentrum@podaneruce.cz


Otevírací doba

Každý všední den 9-11 kontaktní hodiny, 11-17 objednaní klienti.

Objednat se můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů níže anebo osobně v rámci kontaktních hodin u nás v Poradenském centru v Brně, Hilleho 5 v 1. patře, každý všední den v čase 9-11 hodin.

Z důvodu viru COVID – 19 jsou osobní konzultace omezeny pouze na případ nutnosti. Můžete se s námi spojit telefonicky v pracovních dnech v čase 9:00 – 17:00.


Tým

Mgr. Alžběta Stromšíková, T: 773 770 885, E: stromsikova@podaneruce.cz

Mgr. Adina Kleinová, T: 775 856 535, E: poradenskecentrum@podaneruce.cz

Simona Filipová, Dis., T: 773 744 560, E: filipova@podaneruce.cz

Mgr. Klára Huzlíková, T: 776 081 221, E: huzlikova@podaneruce.cz

Mgr. Petr Šandera, T: 776 081 363, E: sandera@podaneruce.cz

Johana Břešťáková T: 778 762 089, E: brestakova@podaneruce.cz

Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

Mgr. Gabriela Vejrostová, T: 774 916 048, E: vejrostova@podaneruce.cz

 

 

Bližší seznámení s týmem

Mgr. Alžběta Stromšíková

Ve Společnosti Podané ruce pracuji od roku 2013. Začínala jsem prací s aktivními uživateli drog v Terénních programech v Brně a nyní působím v Poradenském centru jako sociální pracovnice a vedoucí centra. Vystudovala jsem bakalářské obory sociální politika a sociální práce a psychologie. Následně jsem pokračovala magisterským studiem oboru Sociální politika, vše na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní se dále vzdělávám v terapeutickém výcviku Terapie v postmoderně. Během své praxe jsem absolvovala výcvik v motivačních rozhovorech, kurz krizové intervence a také celou řadu dalších odborných kurzů. V poradenské práci se zaměřuji na práci s rodiči a blízkými lidí, bojujících se závislostí, sociální otázky ohledně bytové situace, dluhů, nezaměstnanosti a samozřejmě také téma zotavování se ze závislosti a prevence relapsu. Dále pracuji externě jako poradkyně v internetové poradně EXTC.cz, která se zaměřuje na poskytování objektivních informací týkajících se návykových látek.

Mgr. Adina Kleinová

Ve Společnosti Podané ruce působím od roku 2016. Tehdy jsem nastoupila do Kontaktního centra, kde jsem necelý rok získávala zkušenosti při práci s lidmi, do jejichž života vstoupily drogy. Od konce roku 2017 pracuji jako sociální pracovnice v Poradenském centru, kde se setkávám s lidmi, kteří mají zkušenost s užíváním návykových látek, ať už aktuální nebo minulou, a touží ve svém životě něco změnit. Společně pak hledáme způsoby, jak změnu uskutečnit. Vystudovala jsem sociální práci a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu své praxe jsem absolvovala řadu kurzů a vzdělávání, jako nejcennější vnímám výcvik v motivačních rozhovorech a krizové intervenci. V poradenské praxi mě zajímají témata spojená s bydlením, dluhy, rodičovstvím a vztahy. Mimo Poradenské centrum působím v projektu Hard&Smart, který je zaměřený na preventivní a intervenční činnost v prostředí nočního života a zábavy.

Mgr. Klára Huzlíková

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s pracuji od roku 2008, kdy jsem po studiu speciální pedagogiky na pedagogické fakultě v Brně nastoupila jako sociální pracovnice do Terénních programů ve Vyškově. Zde jsem později zajišťovala pozici vedoucí. V průběhu práce s aktivními uživateli drog i jejich blízkými jsem získala zkušenosti se zajištěním komplexního poradenství. V roce 2011 jsem přešla do terénního programu v Brně na pozici sociální pracovnice a vedoucí centra. Během praxe jsem absolvovala několik kurzů a stáží na prohloubení poradenských dovedností. Ty jsem si obohatila i během působení v internetové poradně EXTC, kde jsem v roce 2015 působila jako poradkyně. Do Poradenského centra v Brně nastupuji v roce 2019 po rodičovské dovolené.

Mgr. Petr Šandera

Vystudoval jsem sociální práci na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia jsem se zaměřoval především na práci s rodinami a LGBTQ klienty, kdy jsem absolvoval praxi v Londýně v nízkoprahovém zařízení pro LGBT komunitu a dále na OSPOD, kde jsem po studiu více jak 2 roky pracoval. V poradenském centru pracuji od května 2019 a klientům zde poskytuji odborné sociální poradenství. Mou specializací je pak práce s rodinami, což obnáší zejména komunikaci s úřady (OSPOD, ÚP), nemocnice, lékaři, sociálně aktivizační služby a síť služeb pro rodinu.

Simona Filipová, DiS.

Ve Společnosti Podané ruce pracuji od září 2018, a to na DPP v Terénních programech v Brně. Od června 2019 působím v Poradenském centru v Brně. Také jsem 3 roky pracovala jako terénní sociální pracovnice v Nízkoprahovém klubu Likusák v Ratolesti Brno a 1 rok  jako dobrovolnická koordinátorka v NESEHNUTÍ. Vystudovala jsem VOŠ Brno Kotlářská obor sociální práce, nyní studuji stejný obor v bakalářském programu na FF UK. Dále se vzdělávám v pětiletém psychoterapeutickém výcviku „Terapie v postmoderně“. Během své praxe jsem absolvovala řadu kurzů a vzdělávání. Mimo Společnost Podané ruce spolupracuji také s organizací Práh jížní Morava, kde dobrovolně působím jako terapeutka pro klienty s duševním onemocněním.

Johana Břešťáková

Na konci roku 2018 jsem byla přijata do Poradenského centra jako peer pracovnice. A to jednak díky žitým zkušenostem se závislostí a s oblastmi, které se s tímto propadem pojí, (vězení, dluhy, bezdomovectví…) tak díky jejich zpracování, které je nekončícím procesem. Ale vím, že pouze na zkušenosti to nestojí, tak se snažím vzdělávat, reflektovat svůj život, předávat zkušenosti a učit se nové dovednosti. Loni jsem, mimo jiné, absolvovala základní výcvik Recovery koučování, který letos mám možnost spoluorganizovat. Momentálně jsem také spolu-koordinátorkou participativního projektu nízkoprahových peerů a veškeré mé snažení míří k podpoře a motivování lidí z celého spektra skryté drogové scény. Tzn. lidí, u kterých myšlenka na změnu ještě nepřišla a i těch, kteří se hledají ve své nové střízlivosti. Inspiraci pro svou práci hledám mimo jiné v zahraničí, kde je peer, či peer recovery kouč nezanedbatelnou součástí systému péče o osoby, kteří se potýkají se závislostí. Jako nejvyšší metu považuji změnu legislativy a tím legitimizaci zaměstnávání recovery koučů a peerů, kteří by díky podpoře a vzdělání, které by pracovalo s žitou zkušeností mohli dál ovlivňovat, motivovat a inspirovat ostatní.

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro protidrogovou politiku
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna