Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Sociální služby

Klientela od 15 let

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Olomouc, Zábřeh, Prostějov, Přerov

Služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem, a jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Poradenství lze využít v různých fázích trestního řízení (prepenitenciární a penitenciární poradenství) i po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody (postpenitenciární poradenství).

Zájemci či uživatelé služby se na pracovníky programu mohou obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, korespondenčně či osobně. Osoby ve výkonu trestu mohou také využít individuální, či skupinové poradenství, a to ve Vazební věznici Olomouc či dále ve věznici Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří.

Tato služba je certifikovaná, registrovaná a splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Od roku 2017 má také služba akreditaci Ministerstva spravedlnosti na program Práce s klienty v konfliktu se zákonem – Probační a resocializační program.

 

„Napíšu ti pár vět, které se mě trochu dotkly… To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle – to nevadí, buduj“ – uživatel služby

Provoz a opatření, práce s klienty v konfliktu se zákonem, probační a resocializační program Olomouc

Informace pro klienty propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody v  kontextu omezení služeb kvůli COVID-19 

Práce s klienty v  konfliktu se zákonem je bezplatnou službou pro osoby, které se v důsledku svého závislostního chování dostaly do konfliktu se zákonem. Spolupracujeme s osobami, které se nacházejí na svobodě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou z výkonu trestu propuštěny. V individuálním poradenství se zaměřujeme na oblast hledání zaměstnání a bydlení, stejně jako na sociální, dluhové a základní právní otázky. Probační a resocializační program se pak věnuje výhradně osobám podmíněně odsouzeným a podmíněně propuštěným, a to ve stejném odborném rozsahu. 

Za současné situace nás můžete kontaktovat korespondenčně na adrese: Opletalova 1, 779 00 Olomouc; e-mailem: vezeni.ol@podaneruce.cz, telefonicky a nově i přes Skype. Konkrétní pracovnice pak můžete oslovit telefonicky na číslech: 

Mgr. Anastázie Bohanesová – 775 868 568 

Mgr. Martina Suková – 770 144 128 

Bc. Ágnes Malášková – 777 916 279 

Bc. Petra Kadlecová (Probační a resocializační program) – 778 884 798 

Skype – Práce s klienty v konfliktu se zákonem 1: vezeni.ol@podaneruce.cz 

Skype – Práce s klienty v konfliktu se zákonem 2: vezeni.ol@atlas.cz 

Skype – Probační a resocializační program: 778 884 798 

V  případě, že nemáte možnost elektronického kontaktu, nám své dotazy, žádosti o vyhledání kontaktů aj. můžete každé pondělí vhodit do poštovní schránky na adrese: Opletalova 1, 779 00 Olomouc (vchod vlevo). Prosíme, abyste na sebe uvedli jakýkoli kontakt, na kterém Vám budeme moci odpovědět. Pokud nemáte možnost nechat na sebe kontakt, napište nám do vzkazu, že si pro odpověď přijdete v pátek osobně. Při osobním vyzvednutí odpovědi mějte ústa i nos zakryté rouškou nebo šátkem. Po zazvonění Vám pracovník předá informace a přiloží je vpísemné podobě. 

Pokud pro Vás není možné využít jinou formu komunikace (telefon, e-mail nebo Skype), prosíme, abyste k nám přišli s ústy chráněnými rouškou, šátkem nebo šálou. 

Dále pro Vás můžeme udělat: 

 • Tisk formulářů a dokumentů potřebných pro účely zaměstnání, bydlení, Úřad práce aj. a po předchozí domluvě i jejich předání (při osobní domluvě mějte zakrytá ústa i nos) 
 • Skenování formulářů a dokumentů pro účely zaměstnání, bydlení, Úřad práce aj. (při osobní domluvě mějte zakrytá ústa i nos) 
 • Pomoc s vyplněním formulářů pro úřady (telefonicky, e-mailem a přes Skype) a jejich zaslání prostřednictvím e-mailu. Nezapomeňte na doklad totožnosti, doklad o ukončení 
 • Možnost potravinové banky

Zaměstnání / o výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, potvrzení o výši výdělku ze zaměstnání (i z VTOS), příp. doklad o zdravotním omezení, nájemní smlouvu, potvrzení o studiu aj. 

 • Zjišťování obecných informací a kontaktů 
 • Pokud pracovníka prozvoníte, bude Vás kontaktovat zpět, takže neprovoláte kredit 
 • Po předchozí domluvě je možné zajištění potravinového balíčku 

Úřad práce: 

 • Úřad práce ČR omezuje osobní kontakt a vyzývá veřejnost, aby své záležitosti řešila elektronicky, telefonicky, přes poštovní služby či vhozením dokumentů do schránky na příslušném pracovišti ÚP (před vchodem) – viz www.uradprace.cz 
 • Přílohy mohou být nafoceny či naskenovány 
 • Nechte na Vás Úřadu práce kontakt (e-mail, telefon), aby Vás v případě potřeby doplnění informací pracovníci mohli zastihnout
 • Formuláře naleznete zde: www.mpsv.cz/web/cz/formulare; vzory vyplněných formulářů pak na: www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu 
 • Vytištěné žádosti podepište a zašlete poštou nebo naskenované e-mailem, případně uložte na disk a zašlete datovou schránkou (s elektronickým podpisem) na místně příslušný ÚP dle trvalého bydliště 
 • Pro pomoc se můžete obracet na Call centra Úřadu práce ČR – tel.: 844  844 803, e-mail: callcentrum@mpsv.cz 

Sociální kurátoři pro dospělé Olomouc: 

Adresa:Magistrát města Olomouce 

Odbor sociálních věcí, Oddělení sociální práce a poradenství  

Štursova 1, 779 00 Olomouc 

Vedoucí: PhDr. Jana Marešová – tel.: 585 562  115, e-mail: jana.maresova@olomouc.eu 

Sociální kurátoři jsou k dispozici prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo korespondenčně. Upozorňujeme, že situace se v následujících dnech může měnit. 


Charita Olomouc: 

 • Azylové domy nepřijímají nové klienty, ale můžete se obrátit na nocležnu 
 • Denní centrum poskytuje balíčky s jídlem  
 • 24 hod. denně funguje krizová linka pro rodiny s dětmi, jednotlivce a seniory (v případě psychických problémů, ztráty příjmů apod.): 516 410 668 / 737 234078 

Linka důvěry: 585  414  600 (18:00 – 6:00)

Poskytované služby

 • sociální práce
 • individuální poradenství
 • informační servis
 • asistenční služby, doprovody
 • pomoc v krizi
 • korespondenční práce
 • dopomoc se zprostředkováním léčby
 • skupinové poradenství
 • besedy
 • sociální terapeutická činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • služba Street-paper Nový Prostor – podpořen z rozpočtu Statutárního města Olomouc na prevenci kriminality
 • služba First House – projekt je podporován Statutárním městem Olomouc

Poslání

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství lidem, kteří jsou, nebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem, jsou vyšetřováni na svobodě, pobývají na vazbě či ve vězení nebo již byli z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni.

Služba je zaměřena na zvyšování informovanosti v oblastech závislostí, sociálního zabezpečení a podpory v oblasti základního právního a dluhového povědomí. Dále usiluje o neprohlubování tíživé životní situace uživatelů služby, o motivaci ke změně životního stylu a usnadnění návratu do běžného života.

Služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým uživatelů služby Práce s klienty v konfliktu se zákonem.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od 15 let, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou z vězení propouštěni. Dále rodinným příslušníkům, osobám blízkým a těm, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Konfliktem se zákonem se rozumí zahájení či průběh občansko-právního řízení, pracovně-právní vztahy, přestupkové řízení, alternativní tresty, odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody či soudně nařízená léčba. Cílovou skupinou jsou také osoby propuštěny z vazebního stíhání či z výkonu trestu odnětí svobody.


Cíle služby

 • Navázání kontaktu a spolupráce s uživateli v předrozsudkové fázi, ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výstupu.
 • Zvýšení sociálně – právního povědomí u uživatelů služby.
 • Zvýšení informovanosti o institucích, které mohou sehrávat roli v aktuální situaci uživatele služby a navázání aktivní spolupráce s nimi (soudy, Policie, atd.).
 • Stabilizace životní situace uživatele služby s důrazem na další neprohlubování tíživé situace.
 • Příprava na výstup z vězení či vazby
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů naší služby

Principy služby

Přístupnost – princip rovných příležitostí – služba je veřejně přístupná bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služba je přístupná bez ohledu na typu závislosti.

 

Individuální přístup – veškeré služby jsou poskytovány s akcentem na kontinuální péči a s ohledem na individuální potřeby uživatele služby v rozsahu, který odpovídá míře jeho schopností.

 

Odbornost – pracovníci služby splňují kritéria zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a závaznými směrnicemi Společnosti Podané ruce o.p.s.

 

Anonymita a mlčenlivost – uživatel služby má právo využívat službu anonymně. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, to znamená, že neposkytují informace o uživateli služby třetím osobám bez jeho souhlasu.

 

Bezplatnost

Cíle programu

Úspěšná integrace propuštěných osob zpět do společnosti formou sociální, poradenské a terapeutické práce.

Prevence recidivy, plnění probačního plánu a soudního rozhodnutí.


Cílová skupina

Osoby po podmínečném propuštění (max. 6 měsíců od propuštění), které si tento program vyberou samy, nebo jim je uložen soudem či určen probačním úředníkem.

 

MOTTO:  Jste pro, abyste s námi pro sebe něco udělali?


Principy

 • bezplatnost
 • odbornost
 • mlčenlivost
 • individuální přístup

Způsob spolupráce:

Délka programu je 50h během 6 měsíců, četnost schůzek je 2h týdně.


Poskytované služby:

 • podpora při hledání zaměstnání a bydlení,
 • zprostředkování léčby závislosti,
 • možnost absolvovat kurz finanční gramotnosti,
 • dluhové poradenství, insolvenční návrhy,
 • práce na rozvoji osobnosti,
 • individuální poradenství,
 • doprovody, komunikace s institucemi,
 • práce s rodinnými příslušníky a osobami blízkými,
 • možnost využití mobilního telefonu a internetu,
 • podpora a motivace při návratu k životu na svobodě,
 • korespondenční práce – poradenství o podmínečném propuštění.

Působnost

Olomouc, Prostějov, Šumperk, Žábřeh na Moravě


Tým

Pracovník probačního a resocializačního programu, kontaktní osoba pro komunikaci s Probační a mediační službou, case managment uživatelů služby

Bc. Petra Kadlecová

E-mail: kadlecova@podaneruce.cz

GSM: +420 778 884 798

 

Pracovník probačního a resocializačního programu

 


Program je financován Ministerstvem spravedlnosti České republiky, Olomouckým krajem, statutárním městem Olomouc a úzce spolupracuje s Probační a mediační službou České republiky.

   

 

 MGL6275
 MGL6252
1
Podané Ruce 3 PKKZ OL
Team Práce Klientů V Konfliktu Se Zákonem A Probacní A Resocializační Program
P.K Probační A Resocializační Program
Team Nový Prostor, Práce S Klienty V Konfliktu Se Zákonem, Probační A Resocializační Program
 MGL6237
Podané Ruce1 PKKZ
Team Práce Klientů V Konfliktu Se Zákonem A Probacní A Resocializační Program Covid 9
 MGL6260
Podané Ruce 3 PKKZ OL
4

Otevírací doba

Ambulantní forma

Pondělí 07:00 – 15:30
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

 

Konzultační hodiny

Na základě předchozí domluvy, případně na základě ujednání s věznicemi.

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 13:00 – 15:00

 

Osobní konzultace v jiný termín a čas je možná po předchozí telefonické domluvě.

Terénní forma

Pondělí  7:00 – 15:00, 18:00 – 20:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00
Čtvrtek  7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 15:00

Adresa

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Opletalova 364/1

779 00 Olomouc

T: +420 775 868 568

E: vezeni.ol@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení

PhDr. Denisa Pastuszaková Ph.D – supervizor

 

Mgr. Anastázie Bohanesová

vedoucí centra/sociální pracovnice

E: bohanesova@podaneruce.cz

T: +420 775 868 568

 

Mgr. Martina Suková

sociální pracovnice

E: sukova@podaneruce.cz

T: +420 770 144 128

 

Bc. Ágnes Malášková

sociální pracovnice

E: malaskova.a@podaneruce.cz

T: +420 777 916 279

 

Zuzana Vavřínova

projekt Nový Prostor

E: vavrinova@podaneruce.cz

T: +420 770 142 594

 

Bc. Petra Kadlecová

pracovník probačního a resocializačního programu, kontaktní osoba pro komunikaci s Probační a mediační službou, case manegment pro klienty PMS

E: kadlecova@podaneruce.cz

T: +420 778 884 798

 


Projekt je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva spravedlnosti ČR
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Krajského úřadu olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc