Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Sociální služby

Klientela od 15 let

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Olomouc, Zábřeh, Prostějov, Přerov

Služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem, a jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Poradenství lze využít v různých fázích trestního řízení (prepenitenciární a penitenciární poradenství) i po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody (postpenitenciární poradenství).

Zájemci či uživatelé služby se na pracovníky programu mohou obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, korespondenčně či osobně. Osoby ve výkonu trestu mohou také využít individuální, či skupinové poradenství, a to ve Vazební věznici Olomouc či dále ve věznici Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří.

Tato služba je certifikovaná, registrovaná a splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Od roku 2017 má také služba akreditaci Ministerstva spravedlnosti na program Práce s klienty v konfliktu se zákonem – Probační a resocializační program.

 

„Napíšu ti pár vět, které se mě trochu dotkly… To, co jsi budoval celý rok, je někdy zničeno během chvíle – to nevadí, buduj“ – uživatel služby

Provoz a opatření, práce s klienty v konfliktu se zákonem, probační a resocializační program Olomouc

Práce s klienty v  konfliktu se zákonem je bezplatnou službou pro osoby, které se v důsledku svého závislostního chování dostaly do konfliktu se zákonem. Spolupracujeme s osobami, které se nacházejí na svobodě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou z výkonu trestu propuštěny. V individuálním poradenství se zaměřujeme na oblast hledání zaměstnání a bydlení, stejně jako na sociální, dluhové a základní právní otázky. Probační a resocializační program se pak věnuje výhradně osobám podmíněně odsouzeným a podmíněně propuštěným, a to ve stejném odborném rozsahu. 

Na základě opatření prosíme zájemce o službu či uživatelé služby, aby dodržovali hygienická opatření a chránili svá ústa a nos ochrannými pomůckami.

Mgr. Martina Suková – 775 868 568, 770 144 128 

Bc. Monika Skácelová – 777 916 279 

Mgr. Markéta Kolářová (Probační a resocializační program) – 778 884 798 

Miluše Oláhová  (Nový Prostor) – 770 142 594

Skype – Práce s klienty v konfliktu se zákonem 1: vezeni.ol@podaneruce.cz 

Skype – Práce s klienty v konfliktu se zákonem 2: vezeni.ol@atlas.cz 

Skype – Probační a resocializační program: 778 884 798 

 


 

Poskytované služby

 • sociální práce
 • individuální poradenství
 • informační servis
 • asistenční služby, doprovody
 • pomoc v krizi
 • korespondenční práce
 • dopomoc se zprostředkováním léčby
 • skupinové poradenství
 • besedy
 • sociální terapeutická činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • služba Street-paper Nový Prostor – podpořen z rozpočtu Statutárního města Olomouc na prevenci kriminality
 • služba First House – projekt je podporován Statutárním městem Olomouc

Poslání

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství lidem, kteří jsou, nebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem, jsou vyšetřováni na svobodě, pobývají na vazbě či ve vězení nebo již byli z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni.

Služba je zaměřena na zvyšování informovanosti v oblastech závislostí, sociálního zabezpečení a podpory v oblasti základního právního a dluhového povědomí. Dále usiluje o neprohlubování tíživé životní situace uživatelů služby, o motivaci ke změně životního stylu a usnadnění návratu do běžného života.

Služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým uživatelů služby Práce s klienty v konfliktu se zákonem.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od 15 let, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou z vězení propouštěni. Dále rodinným příslušníkům, osobám blízkým a těm, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Konfliktem se zákonem se rozumí zahájení či průběh občansko-právního řízení, pracovně-právní vztahy, přestupkové řízení, alternativní tresty, odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody či soudně nařízená léčba. Cílovou skupinou jsou také osoby propuštěny z vazebního stíhání či z výkonu trestu odnětí svobody.


Cíle služby

 • Navázání kontaktu a spolupráce s uživateli v předrozsudkové fázi, ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výstupu.
 • Zvýšení sociálně – právního povědomí u uživatelů služby.
 • Zvýšení informovanosti o institucích, které mohou sehrávat roli v aktuální situaci uživatele služby a navázání aktivní spolupráce s nimi (soudy, Policie, atd.).
 • Stabilizace životní situace uživatele služby s důrazem na další neprohlubování tíživé situace.
 • Příprava na výstup z vězení či vazby
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů naší služby

Principy služby

Přístupnost – princip rovných příležitostí – služba je veřejně přístupná bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služba je přístupná bez ohledu na typu závislosti.

 

Individuální přístup – veškeré služby jsou poskytovány s akcentem na kontinuální péči a s ohledem na individuální potřeby uživatele služby v rozsahu, který odpovídá míře jeho schopností.

 

Odbornost – pracovníci služby splňují kritéria zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a závaznými směrnicemi Společnosti Podané ruce o.p.s.

 

Anonymita a mlčenlivost – uživatel služby má právo využívat službu anonymně. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, to znamená, že neposkytují informace o uživateli služby třetím osobám bez jeho souhlasu.

 

Bezplatnost

Cíle programu

Úspěšná integrace podmíněně propuštěných i podmíněně odsouzených osob zpět do společnosti formou sociální, poradenské a terapeutické práce.

Prevence recidivy, plnění probačního plánu a soudního rozhodnutí.


Cílová skupina

Osoby podmíněně propuštěné, (max. 6 měsíců od propuštění), osoby podmíněně odsouzené, které si program vyberou samy, osoby kterým je  program uložen soudně či určen probačním úředníkem.

 

MOTTO:  Jste pro, abyste s námi pro sebe něco udělali?


Principy

 • bezplatnost
 • odbornost
 • mlčenlivost
 • individuální přístup

Způsob spolupráce:

Délka programu je 12 až 50h během 6 měsíců, četnost schůzek je 2h týdně, 2h 1xza 14 dní.


Poskytované služby:

 • podpora při hledání zaměstnání a bydlení,
 • zprostředkování léčby závislosti,
 • možnost absolvovat kurz finanční gramotnosti,
 • dluhové poradenství, insolvenční návrhy,
 • práce na rozvoji osobnosti,
 • individuální poradenství,
 • doprovody, komunikace s institucemi,
 • práce s rodinnými příslušníky a osobami blízkými,
 • možnos zdarmat využití mobilního telefonu a internetu,
 • podpora a motivace při návratu k životu na svobodě,
 • korespondenční práce – poradenství o podmínečném propuštění.

Působnost

Olomouc, Zábřeh na Moravě


Tým

Vedoucí pracovník Probačního a resocializačního programu, kontaktní osoba pro komunikaci s Probační a mediační službou, case managment uživatelů služby

Mgr. Markéta Kolářová

E-mail: kolarova@podaneruce.cz

GSM: +420 778 884 798

 

Pracovník probačního a resocializačního programu

 


Program je financován Ministerstvem spravedlnosti České republiky, Olomouckým krajem, statutárním městem Olomouc a úzce spolupracuje s Probační a mediační službou České republiky.

   

 

Podané Ruce1 PKKZ
 MGL6237
P.K Probační A Resocializační Program
4
Team Práce Klientů V Konfliktu Se Zákonem A Probacní A Resocializační Program Covid 9
Team Nový Prostor, Práce S Klienty V Konfliktu Se Zákonem, Probační A Resocializační Program
 MGL6252
Team Práce Klientů V Konfliktu Se Zákonem A Probacní A Resocializační Program
 MGL6275
1
Podané Ruce 3 PKKZ OL
 MGL6260
Podané Ruce 3 PKKZ OL

Otevírací doba

Ambulantní forma

Pondělí 07:00 – 15:30
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

 

Konzultační hodiny

Na základě předchozí domluvy, případně na základě ujednání s věznicemi.

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 13:00 – 15:00

 

Osobní konzultace v jiný termín a čas je možná po předchozí telefonické domluvě.

Terénní forma

Pondělí  7:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00; 18:00 – 20:00
Čtvrtek  7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 15:00

Adresa

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Opletalova 364/1

779 00 Olomouc

T: +420 775 868 568

E: vezeni.ol@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení

PhDr. Denisa Pastuszaková Ph.D – supervizor

 

Mgr. Martina Suková

vedoucí centra/sociální pracovnice

E: sukova@podaneruce.cz

T: +420 775 868 568

T: +420 770 144 128

 

Bc. Monika Skácelová

sociální pracovnice

E: skacelova@podaneruce.cz

T: +420 777 916 279

 

Miuluše Oláhová

Nový Prostor

E: olahova@podaneruce.cz

T: +420 770 142 594

 

Mgr. Markéta Kolářová

vedoucí pracovník Probačního a resocializačního programu, kontaktní osoba pro komunikaci s Probační a mediační službou, case manegment pro klienty PMS

E: kolarova@podaneruce.cz

T: +420 778 884 798

 


Projekt je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva spravedlnosti ČR
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Krajského úřadu olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc