Přechodové byty v Brně

Přechodové byty v Brně poskytují možnost stabilního zázemí formou krátkodobého bydlení (6 měsíců ve výjimečných případech déle) lidem s diagnózou závislosti, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím a nemají možnost využít jiného chráněného bydlení. Součástí služby je sociální poradenství a individuální podpora směřující k začlenění do běžného života. Podmínkou k využívání služby je závazek k abstinenci.

 

 • Poskytujeme bezpečné zázemí pro nový životní začátek
 • Nabízíme pomoc při hledání práce, řešení dluhů, jednání s úřady
 • Pomáháme zorientovat se ve vlastní životní situaci a hledat vhodná řešení

 

 |Hilleho 5, Brno | +420 777 916 258 |  prechodovebyty@podaneruce.cz

 

„Znovu se postavit na vlastní nohy vyžaduje stabilní zázemí.“

Poskytované služby

 • Poskytnutí ubytování
 • Zajištění možnosti připravit si stravu
 • Zajištění možnosti péče o osobní hygienu, praní prádla
 • Pomoc při obsluze spotřebičů a při drobných opravách v bytě
 • Zprostředkování dalších potřebných služeb
 • Poradenství při řešení běžných i krizových situací
 • Asistence při jednání s dalšími osobami a institucemi
 • Pomoc s plánováním (finančním, osobním)

Poslání

Posláním Přechodových bytů v Brně je zlepšovat integraci lidí s chronickým duševním onemocněním – specificky se syndromem závislosti – do společnosti a podporovat jejich samostatnost a soběstačnost.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé splňující kritéria syndromu závislosti na návykových látkách, kteří jsou zároveň bezprostředně ohroženi bezdomovectvím.


Cíle služby

Cílem služby je usnadnit lidem se syndromem závislosti uskutečnit zásadní kroky k novému životnímu stylu a rozvinout jejich potenciál k samostatnému životu v běžné společnosti. Naplnění tohoto cíle poznáme podle toho, že:

 • v průběhu poskytování služby se zlepšují schopnosti uživatele plánovat, hospodařit s penězi, pečovat o svoji hygienu a o chod domácnosti
 • při ukončování služby má uživatel vytvořen plán dalších kroků směřujících k integraci do společnosti a zajištěno návazné bydlení dlouhodobého charakteru
 • po ukončení služby je schopen samostatného života bez potřeby vyhledávat pobytové sociální služby a k řešení problémů přistupuje samostatně, popř. využívá svoji přirozenou sociální síť

Zásady

 • Poskytovaná pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů služby.
 • Poskytováná pomoc působí na uživatele aktivně a podporuje jejich samostatnost, nevede k vytváření dlohodobé závislosti na službě a setrvávání v nepříznivé sociální situaci.
 • Poskytovaná pomoc je v souladu s dodržováním lidských práv a základních svobod uživatelů služby.
 • Poskytovaná pomoc směřuje k sociálnímu začleňování, tedy vytváření příležitostí k zapojení se do ekonomického, sociálního a kulturního života a žití způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Způsob ubytování v Přechodových bytech v Brně se co nejvíce blíží standardnímu bydlení.
 • Zásadní rozhodnutí týkající se spolupráce mezi uživatelem a službou vznikají v týmu.

Otevírací doba

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 17:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 17:00

 

Uživatelům služby je služba poskytována nepřetržitě.


Adresa kanceláře

Přechodové byty v Brně

Hilleho 5

Brno

602 00

Telefon: +420 777 916 258

E-mail: prechodovebyty@podaneruce.cz

Tým

Sociální pracovník, vedoucí centra: Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Gabriela Vejrostová,DiS., T: 774 916 048, E: vejrostova@podaneruce.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Klára Huzlíková, T: 776 081 221, E: huzlikova@podaneruce.cz

Peer konzultant: Teodor Červenka, T: 778 727181

Vedoucí oddělení: Mgr. Romana Vašátková, T: 778 477 279, E: vasatkova@podaneruce.cz

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

Supervize: Mgr. Eva Janků

 

O nás

Mgr. Gabriela Vejrostová, DiS.

Ve Společnosti Podané ruce pracuje od roku 2011. Působila jako vedoucí Terénních programů na Blanensku, který spolupracuje s lidmi, kteří problémově užívají drogy a alkohol. Účastnila se také projektu Hard & Smart, který je zaměřen na terénní práci v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Od září 2018 pracuje jako sociální pracovnice Přechodových bytů v Brně. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své praxe absolvovala řadu akreditovaných kurzů zaměřených na oblast práce s motivací, prevence relapsu, krizové intervence, mediace, harm reduction apod.

Mgr. Klára Huzlíková

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s pracuji od roku 2008, kdy jsem po studiu speciální pedagogiky na pedagogické fakultě v Brně nastoupila jako sociální pracovnice do Terénních programů ve Vyškově. Zde jsem později zajišťovala pozici vedoucí. V průběhu práce s aktivními uživateli drog i jejich blízkými jsem získala zkušenosti se zajištěním komplexního poradenství. V roce 2011 jsem přešla do terénního programu v Brně na pozici sociální pracovnice a vedoucí centra. Během praxe jsem absolvovala několik kurzů a stáží na prohloubení poradenských dovedností. Ty jsem si obohatila i během působení v internetové poradně EXTC, kde jsem v roce 2015 působila jako poradkyně. Od roku 2019 (po rodičovské dovolené) pracuji v Poradenském centru v Brně a souběžně od roku 2021 v Přechodových bytech v Brně jako sociální pracovnice.

Teodor Červenka

V Podankách  jsem zaměstnaný jako peer pracovník, absolvoval jsem výcvik Recovery koučování, kurz krizové intervence, motivačních rozhovorů a momentálně jsem ve výcviku Multidisciplinárních přístupů. Mimo jiné  mám dlouholetou zkušenost s vlastní závislostí a zotavením. Chci využít svých zkušeností a pomoct tak dalším lidem k žití plnohodnotného života. Baví mě práce s lidmi a jsem rád svědkem jejich příběhů.

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna