Přechodové byty v Brně

Přechodové byty v Brně poskytují možnost stabilního zázemí formou krátkodobého bydlení (6 měsíců ve výjimečných případech déle) lidem s diagnózou závislosti, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím a nemají možnost využít jiného chráněného bydlení. Součástí služby je sociální poradenství a individuální podpora směřující k začlenění do běžného života. Podmínkou k využívání služby je závazek k abstinenci.

 

 • Poskytujeme bezpečné zázemí pro nový životní začátek
 • Nabízíme pomoc při hledání práce, řešení dluhů, jednání s úřady
 • Pomáháme zorientovat se ve vlastní životní situaci a hledat vhodná řešení

 

 |Hilleho 5, Brno | +420 777 916 258 |  prechodovebyty@podaneruce.cz

 

„Znovu se postavit na vlastní nohy vyžaduje stabilní zázemí.“

Poskytované služby

 • Poskytnutí ubytování
 • Zajištění možnosti připravit si stravu
 • Zajištění možnosti péče o osobní hygienu, praní a žehlení prádla
 • Pomoc při obsluze spotřebičů a při drobných opravách v bytě
 • Zprostředkování dalších potřebných služeb
 • Poradenství při řešení běžných i krizových situací
 • Asistence při jednání s dalšími osobami a institucemi
 • Pomoc s plánováním (finančním, osobním)

Poslání

Posláním Přechodových bytů v Brně je zlepšovat integraci lidí s chronickým duševním onemocněním – specificky se syndromem závislosti – do společnosti a podporovat jejich samostatnost a soběstačnost.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé splňující kritéria syndromu závislosti na návykových látkách, kteří jsou zároveň bezprostředně ohroženi bezdomovectvím.


Cíle služby

Cílem služby je usnadnit lidem se syndromem závislosti uskutečnit zásadní kroky k novému životnímu stylu a rozvinout jejich potenciál k samostatnému životu v běžné společnosti. Naplnění tohoto cíle poznáme podle toho, že:

 • v průběhu poskytování služby se zlepšují schopnosti uživatele plánovat, hospodařit s penězi, pečovat o svoji hygienu a o chod domácnosti
 • při ukončování služby má uživatel vytvořen plán dalších kroků směřujících k integraci do společnosti a zajištěno návazné bydlení dlouhodobého charakteru
 • po ukončení služby je schopen samostatného života bez potřeby vyhledávat pobytové sociální služby a k řešení problémů přistupuje samostatně, popř. využívá svoji přirozenou sociální síť

Principy

 • Individuální přístup
 • Partnerský přístup
 • Podpora samostatnosti a svobodné volby uživatelů

Otevírací doba

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 17:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 17:00

 

Uživatelům služby je služba poskytována nepřetržitě.


Adresa kanceláře

Přechodové byty v Brně

Hilleho 5

Brno

602 00

Telefon: +420 777 916 258

E-mail: prechodovebyty@podaneruce.cz


Tým

Bc. Lukáš Kudláček

V oboru sociální práce se pohybuje od roku 2012. Má praxi v nízkoprahových službách s cílovou skupinou uživatelů návykových látek a ohrožené mládeže. Krom toho se věnuje lektorování soft skills a komunikačních dovedností pro neziskový i soukromý sektor a projektu vzdělávání neformálních pečovatelů pro děti s poruchami autistického spektra. Vystudoval FSS MU v Brně v oborech Mediální a komunikační studia a Sociální politika a sociální práce. Absolvoval řadu kurzů v oblastech komunikačních dovedností, sociální práce a projektového řízení. Do týmu Přechodových bytů v Brně nastoupil na pozici vedoucího centra v lednu 2018.

 

Mgr. Vít Hrubý

Pochází z Ostravy, původním povoláním je knihovník, nyní pracuje pro Brněnské vodárny a kanalizace. V letech 1997 – 2003 vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity (obor sociální pedagogika). Ve Sdružení Podané ruce pracoval nejprve v centru Drogové služby ve vězení, od října 2010 je sociálně pedagogickým správcem (správce – soc. pedagog) Přechodových bytů v Brně.

 

Mgr. Gabriela Vejrostová, DiS.

Ve Společnosti Podané ruce pracuje od roku 2011. Působila jako vedoucí Terénních programů na Blanensku, který spolupracuje s lidmi, kteří problémově užívají drogy a alkohol. Účastnila se také projektu Hard & Smart, který je zaměřen na terénní práci v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Od září 2018 pracuje jako sociální pracovnice Přechodových bytů v Brně. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své praxe absolvovala řadu akreditovaných kurzů zaměřených na oblast práce s motivací, prevence relapsu, krizové intervence, mediace, harm reduction apod.

Informace pro zájemce: zde

Dotazník pro zájemce + motivační dopis: zde

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna