Přechodové byty v Brně

Přechodové byty v Brně poskytují možnost stabilního zázemí formou krátkodobého bydlení lidem s diagnózou závislosti, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Chráněné bydlení slouží osobám, které vyžadují vyšší míru podpory, a které nemohou žít dlouhodobě ve svém domácím prostředí za podpory pečující osoby nebo jiných terénních a ambulantních služeb.

Služby jsou poskytovány v domácnostech, které se svým charakterem přibližují bydlení v běžné společnosti, tj. v bytech v běžné zástavbě.

Služba je zaměřena na rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatelů, usiluje o zvýšení samostatnosti a soběstačnosti těchto osob a o rozvoj dovedností potřebných pro samostatný život odpovídající jejich věku. Tomu odpovídá nábízené sociální poradenství a individuální podpora.

 

 

 |Hilleho 5, Brno | +420 777 916 258 |  prechodovebyty@podaneruce.cz

 

„Znovu se postavit na vlastní nohy vyžaduje stabilní zázemí.“

Poskytované služby

Poskytované sužby reagují na potřeby v následujícíh oblastech:

Osobní hygiena

např. možnost provést všechny úkony osobní hygieny

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

např. posouzení dostatku vhodného oblečení, obuvi a kosmetiky

Zajištění stravování

např. nákup surovin, příprava a vaření jídla

Péče o domácnost

např.  úklid a údržba domácnosti, praní prádla, obsluha domácích spotřebičů, třídění odpadu

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

např. uskutečnění kontaktu s rodinou, přáteli, komunikace, orientace ve městě, jednání na úřadu práce

Seberealizace

např. vzdělávání, hledání pracovního uplatnění, plánování volného času

Péče o zdraví a bezpečí

např. zvládání abstinence, prevence zdravotních rizik, znalost potravin v případě diety

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

např. hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, zajištění platných dokladů, uplatňování politických práv, ochrana práv

 

Poslání

Posláním Přechodových bytů v Brně je zlepšovat integraci lidí s chronickým duševním onemocněním – specificky se syndromem závislosti – do společnosti a podporovat jejich samostatnost a soběstačnost.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé splňující kritéria syndromu závislosti na návykových látkách, kteří jsou zároveň bezprostředně ohroženi bezdomovectvím.


Cíle služby

Cílem služby je usnadnit lidem se syndromem závislosti uskutečnit zásadní kroky k novému životnímu stylu a rozvinout jejich potenciál k samostatnému životu v běžné společnosti. Naplnění tohoto cíle poznáme podle toho, že:

 • v průběhu poskytování služby se zlepšují schopnosti uživatele plánovat, hospodařit s penězi, pečovat o svoji hygienu a o chod domácnosti
 • při ukončování služby má uživatel vytvořen plán dalších kroků směřujících k integraci do společnosti a zajištěno návazné bydlení dlouhodobého charakteru
 • po ukončení služby je schopen samostatného života bez potřeby vyhledávat pobytové sociální služby a k řešení problémů přistupuje samostatně, popř. využívá svoji přirozenou sociální síť

Zásady

 • Poskytovaná pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů služby.
 • Poskytováná pomoc působí na uživatele aktivně a podporuje jejich samostatnost, nevede k vytváření dlohodobé závislosti na službě a setrvávání v nepříznivé sociální situaci.
 • Poskytovaná pomoc je v souladu s dodržováním lidských práv a základních svobod uživatelů služby.
 • Poskytovaná pomoc směřuje k sociálnímu začleňování, tedy vytváření příležitostí k zapojení se do ekonomického, sociálního a kulturního života a žití způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Způsob ubytování v Přechodových bytech v Brně se co nejvíce blíží standardnímu bydlení.
 • Zásadní rozhodnutí týkající se spolupráce mezi uživatelem a službou vznikají v týmu.

Otevírací doba

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 17:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 17:00

 

Uživatelům služby je služba poskytována nepřetržitě.


Adresa kanceláře

Přechodové byty v Brně

Hilleho 5

Brno

602 00

Telefon: +420 777 916 258

E-mail: prechodovebyty@podaneruce.cz

 

Tým

Sociální pracovník, vedoucí centra: Bc. Lukáš Kudláček, T: 777 916 258, E: kudlacek@podaneruce.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Gabriela Vejrostová,DiS., T: 774 916 048, E: vejrostova@podaneruce.cz

Vedoucí oddělení: Mgr. Romana Vašátková, E: vasatkova@podaneruce.cz

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

Supervize: Pavel Zelený Kos

 

O nás

Bc. Lukáš Kudláček

V sociálních službách se pohybuje od roku 2012, zejména jako terénní pracovník pro ohroženou mládež a osoby, které užívají rizikově drogy a alkohol. Od roku 2018 působí jako vedoucí centra Přechodové byty v Brně. Vystudoval bakalářský program sociální práce a mediálních a komunikačních studií na FSS MU v Brně. V rámci praxe absolvoval řadu kurzů zaměřených na oblast duševního onemocnění, práci s motivací, krizové intervence či projektového řízení. Dále se věnuje lektorské činnosti se zaměřením na interpersonální komunikaci pro zaměstnance sociálních služeb i soukromý sektor.

Mgr. Gabriela Vejrostová, DiS.

Ve Společnosti Podané ruce pracuje od roku 2011. Působila jako vedoucí Terénních programů na Blanensku, který spolupracuje s lidmi, kteří problémově užívají drogy a alkohol. Účastnila se také projektu Hard & Smart, který je zaměřen na terénní práci v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Od září 2018 pracuje jako sociální pracovnice Přechodových bytů v Brně. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své praxe absolvovala řadu akreditovaných kurzů zaměřených na oblast práce s motivací, prevence relapsu, krizové intervence, mediace, harm reduction apod.

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna