Centrum prevence v Brně

Centrum prevence v Brně realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji.

 

Hapalova 22, Brno | +420 773 789 708 |  prevence@podaneruce.cz

Centrum prevence v Brně (CP), Společnost Podané ruce o.p.s., působí od roku 1994. Realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované prevence v Jihomoravském kraji. Všechny poskytované typy prevence jsou certifikované u MŠMT. Ročně svými programy osloví na 20 tisíc žáků základních a středních škol. CP nabízí vzdělávací aktivity, konzultace a předávání informací z oblasti rizikového chování pro pedagogy a rodiče. Centrum nabízí pedagogickým pracovníkům případové a týmové supervize. Dále nabízí adaptační programy pro třídní kolektivy a bezplatné stáže pro studenty VŠ a VOŠ. 

CP je členem Sekce primární prevence Asociace nestátních organizací.

 

Aktuálně

I v letošním roce jsme pro Vás připravili sérii přednášek na nejrůznější témata z oblasti prevence rizikového chování! Naši lektoři totiž poutavě umí pracovat nejen s dětmi, ale i s dospělými. Přijďte si poslechnout zajímavá témata, přijďte si pro radu nebo jen zjistit nové informace z nejrůznějších oblastí! Těšíme se na Vás už tento podzim!

Přednášky jsou určeny pro rodiče, pedagogy, ale i širokou odbornou či laickou veřejnost, kterou aktuální téma zajímá.

Poslání

Základní ideou Centra prevence je víra, že specifické, kvalitní a pravidelné programy primární drogové prevence, prováděné zkušenými odborníky, jsou reálnou možností, jak zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami.

Pracovníci Centra prevence poskytují také poradenství lidem, kteří mají problémy s užíváním návykových látek.

Cílová skupina

Cílovou skupinou prevence rizikového chování jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich rodiče a pedagogové.

 • Mladší školní věk (6-12 let)
 • Starší školní věk (12-15 let)
 • Mladiství (15-18 let)
 • Mládež (18 – 26 let)

Těžištěm je preventivní práce s dětmi a mládeží v Brně. Dále realizujeme programy v regionech Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Hodonín a Břeclav.

 

Cíle služby

Pro prevenci, pro žáky:

 • Poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
 • Poskytovat informační a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost.
 • Snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých.
 • Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby zájem o ně ztratili úplně.
 • Posilovat pozitivní sociální klima.
 • Podporovat zdravý životní styl, rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.
 • Mapovat výskyt rizikového chování ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy.
 • Především u intervenčních programů je snahou pracovníků CP, aby byly programy dlouhodobé a průběžně a citlivě reagovaly na změny v kolektivu a na aktuálnost výskytu rizikového chování.
 • Podílet se na diagnostice a řešení problémů v třídním kolektivu.
 • V případě potřeby pomoci řešit již vzniklý drogový problém, event. odkázat na další odborníky pokud potřeby klienta přesahují možnosti centra.

 

Pro učitele:

 • Zvýšit informovanost pedagogů v oblasti návykových látek.
 • Pomoci zlepšit vztahy žáků a učitelů prostřednictvím podpory komunikace mezi nimi.
 • Spolupráce při řešení problémů na úrovních žák + škola + zákonní zástupci.
           

 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy všeobecné primární prevence jsou určeny pro běžnou populaci dětí a mládeže. Jde tedy o skupinu dětí, kde nerozlišujeme rizikovost skupiny. Programy realizujeme ve školách a školských zařízeních, anebo přímo u nás v Centru prevence v Brně. Záleží pouze na vás, jaké místo si pro realizaci zvolíte.

Naše programy využívají prvků zážitkové pedagogiky a snaží se reagovat na současné trendy.

V rámci programů všeobecné primární prevence se zabýváme tématy:

 • užívání alkoholu, tabákových výrobků, marihuany a jiných drog,
 • vztahy v třídním kolektivu, šikana, kyberšikana,
 • netolismus, bezpečí na Internetu a sociálních sítích
 • rasismus a xenofobie
 • gambling ad.

Aktuální nabídku programů všeobecné primární prevence pro základní školy naleznete zde: Nabídka programů (šk. rok 2020/2021)

Anotaci k jednotlivým programům primární prevence naleznete zde: ANOTACE programů (šk. rok 2020/2021)

Aktuální nabídku programů všeobecné primární prevence pro střední školy naleznete zde: Nabídka programů pro SŠ (šk. rok 2020/2021) 

Koncepce realizace programů všeobecné primární prevence naleznete zde: KONCEPCE VPP

             

 

   


Ceník programů všeobecné primární prevence

1.- 5. ročník = 2 vyučovací hodiny 1 000
6.- 9. ročník = 3 vyučovací hodiny 1 300
Divadlo ve výchově “Na zdraví?” (2 vyuč. hodiny) 3 000
Film ve výchově “Do dna?” (3 vyuč. hodiny) 2 000
Hra na hraně (program zaměřený na prevenci gamblingu;  2 setkání po 3 vyučovacích hodinách) 4 500
Adaptační programy

8 000 Kč /8 vyuč. hodin (jednodenní program)

12 000 Kč/12 vyuč. hodin (dvoudenní program)

Další vzdělávací aktivity dohodou

 

*Centrum prevence v Brně provádí preventivní programy přímo ve školách, pro mimobrněnské ZŠ je sazba 6 Kč/km.


Objednávka programů

Máte nějaké dotazy, nebo si chcete objednat naše programy? Neváhejte nás kontaktovat.

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz


Zásady realizace preventivních programů

 • Programy vychází z potřeb školských zařízení a účastníků programu. Výběr a použití konkrétní techniky a uplatnění vhodných dovedností pracovníka primární prevence je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu primární prevence s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi.
 • Programy jsou realizovány pro skupiny s max. počtem 30 účastníků nebo 1 třída. Přítomnost třídního učitele je žádoucí. Žáci mají právo na přestávku.
 • Preventivní programy se realizují v jednotlivých školských zařízeních nebo v prostorách Centra prevence v Brně
 • Důraz je kladen na kontinuitu a integraci programů do školní preventivní strategie (minimálního preventivního plánu).

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy selektivní primární prevence je vhodné objednat pro třídy:

 • kde rizikové chování probíhá nebo je míra tohoto chování značná,
 • spadajících do skupin se zvýšeným rizikem rozvoje nežádoucího chování.

Pro realizaci SPP a nastavení kýžené změny je nezbytná aktivní spolupráce třídního učitele, školního poradenského pracoviště a rodičů.

Mapovací lekce

Program je vhodný objednat v následujících případech:

 • Ve třídě se vyskytuje určitý typ rizikového chování a je zájem zjistit jeho rozsah, případně postoje kolektivu.
 • Ve třídě existuje podezření na výskyt rizikového chování, je zájem toto podezření vyvrátit nebo potvrdit a zmapovat jeho rozsah.
 • Je zájem preventivně zmapovat postoje a případný výskyt rizikového chování v třídním kolektivu.
         

 

Podmínkou pro realizaci je vyplnění dotazníku a spolupráce třídního učitele. Výstupem z programu je zpráva o programu obsahující závěry mapování, metodická doporučení a možnosti další spolupráce


Hlavní témata

 • vztahy v třídním kolektivu (narušená komunikace, důvěra a spolupráce mezi žáky)
 • kyberšikana
 • látkové závislosti (užívání návykových látek)
 • nelátkové závislosti (hraní PC her, gambling)
 • sebepoškozování aj.

Jak to bude probíhat?

 • Ozvete se nám/nebo se domluvíme už na programu všeobecné primární prevence.
 • Vyplníte nám online dotazník o třídě a stanovíme si cíl.
 • Domluvíme termín prvního – diagnostického – setkání.
 • Pokud zhodnotíme, že práce s třídou spadá do programů selektivní primární prevence, domluvíme další termín, a pak další.
 • Budeme dávat doporučení a společně hledat možnosti řešení.
 • Zhodnotíme naši spolupráci.

Kritéria pro realizaci selektivní primární prevence naleznete zde: Kritéria pro realizaci SPP_2020


Ceník

Diagnostická lekce je placená, ostatní jsou pak v rámci brněnských škol poskytovány zdarma. Pro školu mimo Brno účtujeme pouze cestovní náklady.

1. – 3. ročník = 2 vyučovací hodiny 1 000
4. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny 1 300

 

Mapovací lekce je jednorázový program, který je hrazený. V případě, že je potvrzen výskyt rizikového chování, dle domluvy s třídním učitelem, či metodikem prevence po mapovací lekci, bude kolektiv pokračovat v programech SPP. Tyto další programy už jsou zdarma. Pro školu mimo Brno pouze za cestovní náklady.

Centrum prevence v Brně provádí preventivní programy přímo ve školách, pro mimobrněnské ZŠ je sazba 6,-/km.


Kontakt

Koordinátorka programů SPP

Mgr. Petra Blažková

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: blazkova@podaneruce.cz

 

 

 

 

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Indikovaná primární prevence (IPP) je služba poskytující poradenství v oblasti zneužívání návykových látek dětem, mladistvým a  jejich rodičům.

 

Cíle:

 • Poskytovat psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně nežádoucími jevy.
 • Pomoc klientům s řešením jeho drogového problému, motivovat, udržet a podporovat je v procesu změny.
 • Pomoci s řešením problémů z jiných oblastní života klientů, jejichž vznik souvisí s problémovým užíváním.
 • Zprostředkovat pomoc odborníků ve chvíli, kdy potřeby klienta přesáhnou možnosti pracovníka.
 • Napomoci ke stabilizaci jeho současné situace.

       


Konkrétní kroky realizované v rámci IPP:

 1. Posílení psychického stavu jedince a podpora jeho rozhodnutí o změně spojené s abstinencí.
 2. Vedení, doprovázení a podpora na jeho cestě ke změně. Rozvoj motivace.
 3. Udržení změny a zpevnění nových vzorců chování

Indikovaná primární prevence probíhá buď skupinově nebo individuálně.

Skupinová IPP

je určena dětem a mladistvým ze středisek výchovné péče, z diagnostických a výchovných ústavů. Pracovníci Centra prevence v Brně s nimi pracují soustavně a dlouhodobě. Zaměřují se především na prevenci drogové závislosti.

Obecným cílem služby je zejména eliminování dopadů rizikového chování, tj. po stránce psychické (vlastní identita, sebevědomí, sebedůvěra), sociální (zachování a zkvalitnění rolí – v rodině, škole, společnosti) a zdravotní.

Cena je stanovena na základě domluvy.


Individuální IPP

se zaměřuje na snížení nebo úplné distancování jedince od užívání návykových látek nebo od jiného druhu rizikového chování. Služba je realizována ambulantní formou, kdy klient dochází do našeho Centra.

Cílová skupina

 • děti a mladiství ve věku 6-18 let
 • studenti VOŠ a VŠ do 26 let
 • rodinní příslušníci, blízcí a všichni ti, kteří jsou s daným jedincem v bezprostředním kontaktu

 

Služba je poskytována bezplatně.

       

 

Kontakt

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz

 

Naše Centrum je certifikovanou službou.

Projekt DRUG FREE BRNO

V rámci projektu “Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením” (Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282) nabízíme tyto aktivity:

 • programy pro školy a skupiny
 • víkendové pobyty pro vybrané skupiny
 • individuální poradenství pro jednotlivce

 

Zaměřujeme se na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením. Zejména se jedná o závislosti látkové (tabakismus, užívání alkoholu, nelegální návykové látky aj.) a závislosti nelátkové (gambling, patologické hráčství, netolismus aj.)

   


O projektu

Název: Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282

 

Projekt Drug Free Brno nabízí programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním. Do programu spadají vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, které upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy a podpoře rodin (prevence propadu a rozpadu rodiny z důvodu abúzu návykových látek jejich členy).

Nabízíme programy pro školy, víkendové pobyty pro skupiny a individuální poradenství pro jednotlivce. Zaměřujeme se na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením.


Kontakt

Centrum prevence v Brně – projekt Drug Free Brno

Dvořákova 13

Brno

602 00

Telefon: +420 775 436 648

E-mail: dfb@podaneruce.cz


Organizační tým

Mgr. Jan  Veselý Ph.D. – vedoucí Centra prevence v Brně

Mgr. Markéta Homolková – lektorka projektu

Mgr. Michael Schmidt – lektor projektu, koordinátor projektu

Mgr. et Mgr. Tamara  Kunčarová – lektorka projektu

Mgr. Romana Vašátková– vedoucí oddělení

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

ADAPTAČNÍ KURZY

jsou zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy. Podstatou je zejména poznání žáků/studentů a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a vzájemné důvěry, což nastartuje přátelské klima třídy. To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací. 

Při interaktivních technikách jsou posilovány komunikační dovednosti, tolerance, schopnost řešit zadaný problém ve skupině, vyjádření svého postoje či stanoviska, sebepoznání, sebeocenění, přijetí odpovědnosti za své chování, podpora účastníků v dosažení tělesného, duševního i sociálního zdraví a kvality života. 

Techniky, způsob práce i náročnost programu je přizpůsobována věku a typu jednotlivých škol a tříd. Proto jsou informace o specifikách školy a tříd diskutovány předem s třídními učiteli. 

         

 

Adaptační kurzy jsou zároveň důležitou součástí prevence šikany a nekázně, jelikož dobře nastartované vztahy v nově vzniklém kolektivu výrazně napomáhají předejít problémům do budoucna. Přínosem je aktivní zapojení třídního učitele do programu, což je také nedílnou součástí prevence nezdravých jevů v třídním kolektivu. Kde jsou dobré vztahy, tam se také lépe učí.


Cílová skupina:

 • Nově vzniklé kolektivy – 6. třída ZŠ, prima, 1. ročník SŠ a gymnázií, při slučování tříd či jiných změnách v rámci třídy (nový třídní učitel, více nových žáků atd.).
  • Adaptačního kurzu se spolu se třídou vždy účastní třídní učitel, případně jeho zástupce. 

Kdy a kde:

 • Z důvodu včasného nastartování dobrých vztahů v kolektivu je třeba začít co nejdříve. Proto programy uskutečňujeme od konce srpna do maximálně konce října.
 • V případě jednodenního kurzu lze využít prostory Centra prevence v Řečkovicích. Zde máme k dispozici dostatečný prostor i vhodné venkovní pomůcky pro společné aktivity. V případě dvoudenního kurzu je třeba zajistit prostory vhodné pro realizaci venkovních zážitkových aktivit a zároveň k přespání a stravování. Z toho důvodu necháváme místo na škole, aby si jej sama zajistila. Z naší strany pak bude obstarán kompletní program pro žáky včetně potřebného materiálního vybavení.
         

 


Cena:

 • Jednodenní kurz = 8 vyučovacích hodin = 8 000 Kč / třída
 • Dvoudenní kurz = 12 vyučovacích hodin = 12 000 Kč / třída

+ cestovné 10 Kč/1 km mimo Brno

Podmínky realizace:

 • Program je určen vždy pro jednu třídu, není možné slučovat třídní kolektivy.
 • Účast minimálně 75 % žáků jedné třídy. V případě vysoké absence žáků z důvodu nemocnosti škola informuje CP den před konáním programu a sjedná se náhradní termín.
 • Přítomnost třídního učitele na programu.
 • Dodržovat předem dohodnuté termíny programů. V případě nutnosti jejich změny škola informuje pracovníky CP minimálně týden dopředu.
     

 


Proč pořádat adaptační kurzy aneb co je jejich cílem?

 • Seznámení spolužáků 
 • Rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, důvěra a empatie, schopnost přemýšlet o tom, co dělám, reflektovat svou roli a vnímat ostatní
 • Podpora přátelského a bezpečného klimatu třídy
 • Soudržnost skupiny
 • Navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem – nastolení otevřené komunikace a vzájemné důvěry
 • Prevence šikany a nezdravých vztahů v kolektivu
 • Podpora a rozvoj zdravého životního stylu žáků s důrazem na pohyb a pobyt v přírodě
 • Rozvoj kognitivních schopností žáků (při aktivitách hledají různé způsoby řešení, rozvíjí kritické uvažování)
 • Vedení k odpovědnosti za své chování a jeho důsledky i za svůj vliv na dění ve skupině jako celku

PREVENCE VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Projekt zaměřený na systematickou a pravidelnou práci s žáky z vyloučených lokalit ohroženými závislostmi.

Cílová skupina

Žáci škol ve vyloučených lokalitách ohrožení závislostí, se kterými jsme spolupracovali v minulých letech na realizaci primárně preventivních programů ve vybraných třídách.

Konkrétně se jedné o tyto školy:

 • ZŠ Sekaninova 1 Brno;
 • ZŠ Lidická 6a Brno;
 • Základní škola a praktická škola a dětský domov Brno,
 • Vídeňská 26/28.

Dále pak jsou to také pedagogové a blízké osoby těchto žáků.

Nedílnou částí aktivit projektu je poskytnutí cílené podpory pedagogům a rodičům ve vzdělávacích seminářích, konzultacích a supervizích pro pedagogy.

       

Kontakty

Mgr. Elena Juránková

Mobil: +420 775 901 361

E-mail: vl@podaneruce.cz

Adresa:

Kontakt:

Kontaktní hodiny:

Centrum prevence v Brně

Hapalova 22

Brno – Řečkovice

621 00

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Facebook: Centrum prevence v Brně

Youtube: Centrum prevence v Brně

PO – ÚT: 8:00 – 15:30

ST – PÁ: 8:00 – 14:00

Po telefonické domluvě možno i jinak.

 

Jak se k nám dostanete?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).

 


Tým

 

Mgr. Jan Veselý, PhD.      
Vedoucí Centra prevence
Tel: +420 777 916 276
E-mail: vesely@podaneruce.cz
Vzdělání: Dramatická výchova a Pedagogika
Proč dělám tuto práci: Věřím, že je lepší předcházet rizikovému chování, než ho následně “hasit”.

Mgr. Michael Schmidt      
Zástupce vedoucího
Tel: +420 775 056 894
E-mail: schmidt@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci:
 

Andrea Fadrná      
Organizační pracovnice, objednávky

Mobil: +420 773 789 708

Telefon: +420 549 211 278

E-mail: prevence@podaneruce.cz
Vzdělání:
 
Proč dělám tuto práci:
 

Mgr. Petra Blažková      
Koordinátor selektivní primární prevence
Tel: +420 770 110 884
E-mail: blazkova@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Baví mě práce s dětmi a učiteli, vidím v ní smysl a ráda jim předávám své zkušenosti.

Ondřej Ling      
Koordinátor všeobecné primární prevence
Tel: +420
E-mail: ling@podaneruce.cz
Vzdělání: Pedagog volného času a Trenérství a sport (studuje)
Proč dělám tuto práci: Pracovat v oblasti prevence rizikového chování pro mě znamená informovat ostatní (převážně děti a mladistvé) ohledně témat rizikového chování. Na práci se mi i líbí sledovat vývoj třídy, když už se nějaké téma vyskytne v jejich kolektivu. Rád také diskutuji se studenty, rozvíjím jejich názory a postoje a doufám, že jim i poskytuji různé pohledy na probíranou problematiku.

 

Mgr. Aneta Lekešová      
Lektorka
Tel: +420
E-mail: lekesova@podaneruce.cz
Vzdělání:
Psychologie
Proč dělám tuto práci:
 

Mgr. Elena Juránková, DiS.      
Lektorka
Tel: +420
E-mail: jurankova@podaneruce.cz
Vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Protože si myslím, že je jednodušší problémům předcházet, než je potom složitě řešit. Práci s lidmi beru jako poslání.

Mgr. et Mgr. Tamara Valešová      
Lektorka
Tel: +420
E-mail: valesova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie a psychoterapeutická studia
Proč dělám tuto práci: Moje práce pro mě především musí mít smysl. Jako lektorka prevence potkávám mladé lidi, kterým mohu předávat své znalosti a zkušenosti z oblasti návykových látek a závislostního chování. Oni mě naopak inspirují svými pohledy na svět, nabíjí mě svou energií a nutí mě přemýšlet novými způsoby, vystupovat ze své komfortní zóny a stále se posouvat. Ve své práci dávám i dostávám a díky tomu v ní vidím smysl pro sebe i pro své okolí.

Mgr. Markéta Homolková      
Lektorka
Tel: +420
E-mail: homolkova@podaneruce.cz
Vzdělání:
Psychologie
Proč dělám tuto práci: Ráda předávám ověřené informace a pomáhám mladistvým vyznat se ve světě návykových látek.

Mgr. Monika Krajčírová  
Lektorka
Tel: +420
E-mail:
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci:
 

 

Externí lektoři:

Petra Křivánková, Markéta Swatzinová, Eliška Schejbalová, Martin Chromčák, Anna Růžičková, Miroslav Bielik, Jáchym Zeman.

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Romana Vašátková

 

Odborný ředitel

MUDr. Jiří Dolák

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Městem Břeclav
 • Městem Znojmo