Aktuálně

Když nám školy zůstávají zavřené, realizujeme naše PREVENTIVNÍ PROGRAMY ONLINE, tedy distanční formou. Jejich náplň přizpůsobujeme potřebám třídních učitelů a samotných žáků. Vše je o vzájemné domluvě. Neváhejte se ozvat: kontakt zde.

 

Na aktuální pololetí jsme připravili několik zajímavých WEBINÁŘŮ, tedy online přednášek:

 

Nadále Centrum prevence nabízí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou žákům, pedagogům, rodičům i široké veřejnosti ONLINE PORADENSTVÍvíce klikni zde.

O nás

Centrum prevence v Brně působí již od roku 1994, má tedy dlouhá léta praxe a zkušeností na poli prevence rizikového chování. Ve spojení s kvalifikovanými lektory poskytuje preventivní servis školám i širší veřejnosti v Jihomoravském kraji.

Naše aktivity jsou realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Všechny programy jsou certifikované u MŠMT a každý rok osloví na 20 tisíc žáků základních a středních škol.

       

 

Co a pro koho děláme?

               

 

               

 

 • vzdělávací kurzy a konzultace z oblasti rizikového chování
 • případové a týmové supervize (podpůrná setkávání)
 • online sborovny
               

 

 • vzdělávací kurzy, konzultace a poradenství
 • konference
 • odborné články

 

Co je cílem naší práce?

 1. Předcházení užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
 2. Poskytovat vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost.
 3. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí do co nejpozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby o něj ztratily zájem úplně.
 4. Podporovat zdravý životní styl, rozvoj zdravé osobnosti, schopnost vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.
 5. Mapovat výskyt rizikového chování ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy.
 6. Pomáhat třídním učitelům při řešení problémů v třídním kolektivu.

     

 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

O co jde?

Jedná se o tématické preventivní programy na školách.

Programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.

Programy jsou pro žáky atraktivní, stojí na principech zážitkové pedagogiky. Žáci se tak hravou formou dozví pravdivé informace o aktuálních tématech, která se jich týkají.

       

Aktuální nabídka témat pro ZŠ:

Programy jsou vázány na konkrétní období školní docházky, aby měly co největší účinek. Je důležité, aby proběhly předtím, než jsou žáci s daným typem rizikového chování v aktivním kontaktu.

Chcete-li pro třídu téma v jiném ročníku, než udává naše tabulka, objednejte MAPOVACÍ LEKCI.

 

 

 

 

 • Doporučujeme přečíst i tento dokument obsahující další důležité informace k programům: KONCEPCE VPP
           

 

Kde se programy odehrávají?

Programy realizujeme přímo ve školách (ve třídách, kde lze hýbat s lavicemi) nebo můžete se třídou přijet k nám do Centra prevence (adresa v kontaktech).

Ceník:       

1.—5. ročník = 2 vyučovací hodiny 1 000 Kč
6.—9. ročník = 3 vyučovací hodiny 1 300 Kč
Divadlo ve výchově “Na zdraví?” = 2 vyuč. hodiny 3 000 Kč
Film ve výchově “Do dna?” = 3 vyuč. hodiny 2 000 Kč
Hra na hraně = 2 setkání po 3 vyučovacích hodinách,   prevence gamblingu 4 500 Kč

Školy mimo Brno 6 Kč / 1 km.

 

Jak programy objednat?

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

 

 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE a MAPOVACÍ LEKCE

Kdy který program objednat?

 • Ve třídě probíhá rizikové chování
 • Ve třídě je zvýšené riziko, že rizikové chování bude probíhat

 • Chcete-li program z nabídky VPP, ale v jiném ročníku
 • Máte-li podezření na rizikové chování
 • Chcete-li preventivně zmapovat postoje žáků ve vztahu k typu rizikového chování

 

 

O co v programech jde?

Tyto programy cílí již na konkrétní problém – tedy výskyt rizikového chování v kolektivu.

 

Pomocí metod zážitkové pedagogiky a odborného přístupu lektorů žáci v programech získávají takové znalosti a dovednosti, které umožní toto chování odstranit či zmírnit.

 

Nejčastější témata, která školy objednávají:

 • narušené vztahy v kolektivu, šikana
 • kyberšikana
 • látkové závislosti (užívání návykových látek)
 • nelátkové závislosti (hraní PC her, soc. sítě, gambling)
 • vysoká nekázeň a špatné vztahy s autoritami
 • sebepoškozování aj.

                                     

Jak to bude probíhat?

     

       

 1. Ozvete se nám telefonicky nebo emailem.
 2. Třídní učitel nám vyplní online dotazník o třídě, který vám zašleme.
 3. První program = diagnostika a stanovení cíle další práce.
 4. Další programy = naplňování cíle.
 5. Poslední program = zhodnocení společné práce, rozloučení.

 

Pro realizaci a nastavení kýžené změny je nezbytná účast a spolupráce třídního učitele.

Více informací o průběhu realizace naleznete ZDE: KONCEPCE intervenčních programů

 

Pro metodiky prevence: Pokud si nevíte rady, jak formulovat souhlas s intervenčními programy, který je třeba nechat rodiče podepsat, zde se můžete inspirovat: SPP Souhlas intervencni programy

 

Ceník

       

Platí se vždy pouze první diagnostický program.

Každý další program je pak zdarma.

 • 1. – 3. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 000
 • 4. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 300

 

+ Školy mimo Brno cestovné 6 Kč / 1 km.

Kontakt pro objednávání:

Mgr. Petra Blažková

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: blazkova@podaneruce.cz

 

 

 

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE a PORADENSTVÍ

O co jde?

Jedná se o individuální konzultace pro děti a mládež, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami
 • se závislostně chovají v on-line prostředí
 • se stali agresory či oběťmi šikany
 • se chovají rizikově ve vztahu k sobě nebo autoritám

 

Důležitou součástí služby je také poradenství pro rodiče těchto děti.

Hlavním cílem je dlouhodobá práce s těmito dětmi (a jejich rodiči), motivovat je k řešení problému, ke změně svého chování a udržet je pak v procesu této změny.

                                            

 

V současné složité době poskytujeme zejména ONLINE PORADENSTVÍ.

Potřebujete-li pomoci s některým z uvedených problémů, neváhejte se ozvat:

           

 

Za normálních okolností (mimo COVID omezení) je služba ambulantní, tzn. že děti a rodinní příslušníci dochází přímo k nám do Centra prevence, kde je pro tyto účely uzpůsoben příjemný nerušený prostor.

 

Indikovaná prevence a poradenství je služba bezplatná.

 

Kromě těchto individuálních konzultací provádíme skupinovou indikovanou prevenci s mládeží ve střediscích výchovné péče, diagnostických a výchovných ústavech. Zde jde především o prevenci drogové závislosti a eliminování už jejích vzniklých dopadů.

           

Kontakty pro objednávání a dotazy:

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

 

DRUG FREE BRNO

O co jde?

Drug free Brno je součástí projektu “Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením“.

V rámci projektu realizujeme:

 • Programy pro školy a skupiny
 • Víkendové pobyty pro vybrané skupiny
 • Individuální poradenství pro jednotlivce
   

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282

     

 

Zabýváme se závislostmi látkovými i nelátkovými:

 1. Látkové: tabakismus, užívání alkoholu, nelegální návykové látky aj.
 2. Nelátkové: gambling, patologické hráčství, netolismus aj.

 

Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, které:

 • upozorní na příznaky zneužívání návykových látek
 • informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy
 • informují o podpoře rodin (prevence propadu a rozpadu rodiny z důvodu abúzu návykových látek jejich členy).

Kontakt:

Centrum prevence v Brně – projekt Drug Free Brno

Dvořákova 13, 602 00 Brno

Telefon: +420 775 436 648

E-mail: dfb@podaneruce.cz

Organizační tým:

Mgr. Jan  Veselý Ph.D. – vedoucí Centra prevence v Brně

Mgr. Michael Schmidt – lektor projektu, koordinátor projektu

Mgr. et Mgr. Tamara  Valešová – lektorka projektu

Mgr. Markéta Homolková – lektorka projektu

Mgr. Romana Vašátková– vedoucí oddělení

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

   

ADAPTAČNÍ KURZY

O co jde?

Adaptační kurzy jsou zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy:

 • 6. třída ZŠ, prima
 • 1. ročník SŠ a gymnázií
 • při slučování tříd či jiných změnách v rámci třídy (nový třídní učitel, více nových žáků atd.).

 

Podstatou je zejména poznání žáků a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a vzájemné důvěry, což nastartuje přátelské klima třídy.

To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací.

       

 

 

Co si žáci vyzkouší a naučí se?

 • posílí komunikační dovednosti a vzájemnou toleranci,
 • schopnost řešit zadaný problém ve skupině,
 • vyjádření svého postoje či stanoviska,
 • sebepoznání, sebeocenění,
 • přijetí odpovědnosti za své chování

 

 

Adaptační kurzy jsou důležitou prevencí šikany a nekázně, jelikož dobře nastartované vztahy výrazně pomáhají předejít problémům do budoucna.

Kde jsou dobré vztahy, tam se lépe učí.

Aktivity i náročnost programu je přizpůsobována věku a typu jednotlivých škol a tříd. Proto jsou informace o specifikách školy a tříd diskutovány předem s třídními učiteli. Ten se také kurzu vždy účastní.

   

 

Kdy a kde?

Je třeba začít vždy co nejdříve. Proto programy uskutečňujeme od konce srpna do maximálně konce října.

Jednodenní kurz: Centrum prevence v Řečkovicích.

Dvoudenní kurz: Vybírá si a zajišťuje si škola. Je třeba zajistit prostory vhodné pro venkovní zážitkové aktivity a zároveň k přespání a stravování. Z naší strany bude obstarán kompletní program včetně materiálního vybavení.

Ceník:

Jednodenní kurz = 8 vyučovacích hodin = 8 000 Kč / třída

Dvoudenní kurz = 12 vyučovacích hodin = 12 000 Kč / třída

+ mimo Brno cestovné 10 Kč / 1 km

 

Jak objednat?

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

 

   

 

PROJEKT VYLOUČENÉ LOKALITY

O co jde?

Jedná se o preventivní programy ve školách s převahou žáků z vyloučených lokalit, kteří jsou více než jiné děti ohroženi závislostmi. Jsou to:

 • Základní škola Sekaninova 1, Brno
 • Základní škola Lidická 6a, Brno
 • Základní škola, Praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská 244/28

 

Preventivní práce zde spočívá zejména v pravidelném setkávání s žáky a interaktivní systematické práci s nimi. Nedílnou částí projektu je také podpora pedagogům a rodičům ve vzdělávacích seminářích, konzultacích a supervizích pro pedagogy.

       

 

Kontakt:

Mgr. Elena Juránková

Mobil: +420 775 901 361

E-mail: vl@podaneruce.cz

 

Co je RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ?

Jde o chování, v jehož důsledku dochází k nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).

Ministerstvo školství definuje tyto typy rizikového chování:

 • Agrese, Šikana, Kyberšikana
 • Užívání návykových látek
 • Netolismus, gambling
 • Záškoláctví
 • Násilí, Vandalismus
 • Intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie
 • Antisemitismus, homofobie
 • Sexuální rizikové chování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Negativní působení sekt

 

(Klikněte na typ RCH, který Vás zajímá a otevře se více informací. Přidáváme je postupně, děkujeme za trpělivost). 

 

Tipy, jak správně komunikovat s dítětem a nedostat se do konfliktu. Klikněte sem: Jak komunikovat s dítětem

Adresa:

Kontakt:

Kontaktní hodiny:

Centrum prevence v Brně

Hapalova 22

621 00 Brno

 

Detašované pracoviště v centru:

Dvořákova 13

602 00 Brno

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Facebook: Centrum prevence v Brně

Youtube: Centrum prevence v Brně

Instagram: centrum_prevence_v_brne

PO – ÚT: 8:00 – 15:30

ST – PÁ: 8:00 – 14:00

Po telefonické domluvě možno i jinak.

 

Jak se dostanete k nám na Hapalovu?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).

       

Jak se dostanete k nám na Dvořákovu?

MHD: 10 minut od hlavního nádraží směr centrum. Tramvají zastávka Malinovského náměstí. Mezi Janáčkovým a Mahenovým divadlem.

       

 

 

Tým

 

Mgr. Jan Veselý, PhD.
Vedoucí Centra prevence
Tel: +420 777 916 276
E-mail: vesely@podaneruce.cz
Vzdělání: Dramatická výchova a Pedagogika
Proč dělám tuto práci: Věřím, že je lepší předcházet rizikovému chování, než ho následně “hasit”.

Mgr. Michael Schmidt
Zástupce vedoucího
Tel: +420 775 056 894
E-mail: schmidt@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: V životě dost platí, že je důležité být ve správný čas na správném místě. Ti, kteří to štěstí neměli, se mnohdy zapletli do problémů. Prevence zvyšuje možnost být právě na tom správném místě.

Andrea Fadrná
Organizační pracovnice, objednávky

Mobil: +420 773 789 708

Telefon: +420 549 211 278

E-mail: prevence@podaneruce.cz
Vzdělání:
 
Proč dělám tuto práci:
 

Mgr. Petra Blažková
Koordinátor selektivní primární prevence
Tel: +420 770 110 884
E-mail: blazkova@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Baví mě práce s dětmi a učiteli, vidím v ní smysl a ráda jim předávám své zkušenosti.

Bc. Ondřej Ling
Koordinátor všeobecné primární prevence
Tel: +420
E-mail: ling@podaneruce.cz
Vzdělání: TV+AJ a Trenérství a sport – pedagog volného času (studuje)
Proč dělám tuto práci: Pracovat v oblasti prevence rizikového chování pro mě znamená informovat ostatní (převážně děti a mladistvé) ohledně témat rizikového chování. Na práci se mi i líbí sledovat vývoj třídy, když už se nějaké téma vyskytne v jejich kolektivu. Rád také diskutuji se studenty, rozvíjím jejich názory a postoje a doufám, že jim i poskytuji různé pohledy na probíranou problematiku.

 


 

Mgr. Elena Juránková, DiS.
Lektorka
Tel: +420
E-mail: jurankova@podaneruce.cz
Vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Protože si myslím, že je jednodušší problémům předcházet, než je potom složitě řešit. Práci s lidmi beru jako poslání.

 


Mgr. et Mgr. Tamara Valešová
Lektorka
Tel: +420
E-mail: valesova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie a psychoterapeutická studia
Proč dělám tuto práci: Moje práce pro mě především musí mít smysl. Jako lektorka prevence potkávám mladé lidi, kterým mohu předávat své znalosti a zkušenosti z oblasti návykových látek a závislostního chování. Oni mě naopak inspirují svými pohledy na svět, nabíjí mě svou energií a nutí mě přemýšlet novými způsoby, vystupovat ze své komfortní zóny a stále se posouvat. Ve své práci dávám i dostávám a díky tomu v ní vidím smysl pro sebe i pro své okolí.

 

Externí lektoři:

Petra Křivánková, Eliška Schejbalová, Martin Chromčák, Anna Růžičková, Miroslav Bielik, Jáchym Zeman.

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Romana Vašátková

 

Odborný ředitel

MUDr. Jiří Dolák

 

 

Finančně nás podporují:

 

Úřad vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Město Břeclav
Město Znojmo