AKTUÁLNĚ

 

Objednávání programů Všeobecné primární prevence bude možné od 14. 9. 2022.

Systém pro objednávání Selektivní primární prevence je již otevřen.

Aktuální nabídka PROGRAMŮ na školní rok 2022/2023 ZDE

Telfonické dotazy ohledně objednávání programů směřujte do administrativních hodin v pondělí a ve středu mezi 9:00 – 15:00. Děkujeme za pochopení.

Kvůli technickým problémům je dočasně potřeba, aby střední školy, nižší stupně vícelettých gymnázií, soukromé školy a jiná školská zařízení (např.  dětské domovy) poptávaly programy přes technickou podporu na emailu: prevence@podaneruce.cz

Natočili jsme nové promo video o našem Centru prevence, které v krátkosti ukazuje, co vlastně děláme a jak pracujeme. Podívat se můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=syRJaKo-M6k

 

 

 

 


 

 

O NÁS

Centrum prevence v Brně působí již od roku 1994, má tedy dlouhá léta praxe a zkušeností na poli prevence rizikového chování. Ve spojení s kvalifikovanými lektory poskytuje preventivní servis školám i širší veřejnosti v Jihomoravském kraji.

Naše aktivity jsou realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Všechny programy jsou certifikované u MŠMT a každý rok osloví na 20 tisíc žáků základních a středních škol.

           

 

Co a pro koho děláme?

 

 

Co je cílem naší práce?

 1. Předcházení užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
 2. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí do co nejpozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby o něj ztratily zájem úplně.
 3. Podporovat zdravý životní styl, rozvoj zdravé osobnosti, schopnost vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.
 4. Mapovat výskyt rizikového chování ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy.
 5. Pomáhat třídním učitelům při řešení problémů v třídním kolektivu.
 6. Poskytovat vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost.

       

           

 

Finančně nás podporují:

Úřad vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky          
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Město Břeclav
Město Znojmo

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

O co jde?

Jedná se o tematické preventivní programy na školách.

Programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.

Programy jsou pro žáky atraktivní, stojí na principech zážitkové pedagogiky. Žáci se tak hravou formou dozví pravdivé informace o aktuálních tématech, která se jich týkají.

Aktuální nabídka témat pro základní školy:

 

 • Témata jsou vázána na konkrétní období školní docházky, aby měla co největší účinek. Je důležité, aby programy proběhly předtím, než jsou žáci s daným typem rizikového chování v aktivním kontaktu. Jejich anotaci (o čem téma je) si můžete prohlédnout zde: Anotace programů pro ZŠ 2021-2022

 

 • Programy realizujeme přímo ve školách (ve třídách, kde lze hýbat s lavicemi) nebo můžete se třídou přijet k nám do Centra prevence (adresa v kontaktech).

 

Kompletní NABÍDKU PROGRAMŮ PRO ZŠ včetně dalších informací rozklikněte zde: Nabídka pro ZŠ 2022/2023

 

Doporučujeme přečíst i tento dokument obsahující další důležité informace k programům: KONCEPCE VPP

Ceník:

1. – 5. ročník 2 x 45 min 1 200 Kč
6. – 9. ročník 3 x 45 min 1 500 Kč

+ Školy mimo Brno 7 Kč / 1 km.

 

 

 

 

OBJEDNAT PROGRAMY MŮŽETE KLIKNUTÍM ZDE.

Organizační pracovnice:

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

O co jde?

Jde o intervenční programy, tzn. preventivní péči zaměřenou na řešení konkrétních problémů ve třídě.

Programy je vhodné objednat pro třídu:

 • kde má pedagog podezření na výskyt rizikového chování, chce zmapovat postoje žáků ve vztahu k rizikovému chování, diagnostikovat vztahy v kolektivu apod.
 • v níž rizikové chování probíhá nebo je zvýšené riziko, že probíhat bude.

 

 

 

Intervenční programy cílí na konkrétní problém, tedy výskyt rizikového chování v kolektivu.

Lektoři v nich pomocí metod zážitkové pedagogiky a odborného přístupu pomáhají žákům získat takové znalosti a dovednosti, které umožní toto chování odstranit či zmírnit, např.  pocit sounáležitosti ve skupině, schopnost čelit tlaku a odmítat, konstruktivně řešit konflikty, komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí ad.

 

Nejčastější témata programů, která školy objednávají:

 • Narušené vztahy v kolektivu (nesourodost, narušená spolupráce, komunikace a důvěra mezi žáky, šikana, kyberšikana)
 • Látkové závislosti (užívání návykových látek)
 • Nelátkové závislosti (hraní PC her, soc. sítě, gambling)

 

Vysoká míra nekázně a špatné vztahy s autoritami nepatří mezi rizikové chování, jsou otázkou nastavování hranic ze strany školy. Můžeme poskytnout maximálně poradenství učiteli.

       

 

Jak bude naše spolupráce probíhat:

 1. V našem digitalizovaném systému vytvoříte poptávku programu. ZDE. Systém v poptávce zahrnuje i přečtení a přijetí našich smluvních podmínek.
 2. Následně se vám koordinátorka ozve s návrhem termínu realizace.
 3. Informujete vyučující, žáky a rodiče o programu, jeho cílech a motivujete zúčastněné ke spolupráci. K informování rodičů může škola využít naši předlohu souhlasu s intervenčními programy pro rodiče: SPP Souhlas intervencni programy (není nutné v případě ZŠ praktické a speciální).
 4. První program = diagnostika a stanovení cíle další práce. Jsou používané standardizované dotazníkové i nestandardizované metody. Tato část trvá 3 hodiny.
 5. Online schůzka – realizovaná cca do týdne. Lektoři předají učiteli základní výstupy diagnostiky, doporučení pro další práci se třídou do příštího programu, domluví další postup.
 6. Další programy = naplňování stanovených cílů.
 7. Poslední program = zhodnocení společné práce, rozloučení. Lektoři vypracují podrobnou závěrečnou zprávu.
 8. Hodnotící dotazník – zhodnocení práce ve třídě, průběh spolupráce, spokojenost s programy. Vyplňuje opět třídní učitel.

 


Ceník:

 • Škola platí pouze první diagnostický program v ceně 4 000 Kč.
 • V ceně je zahrnut diagnostický program vedený dvěma lektory, vyhodnocení diagnostických metod, online setkání s třídním učitelem s předáním výsledků diagnostiky, doporučení a domluva dalších kroků.
 • Diagnostický program trvá 3 vyučovací hodiny. Následné programy trvají 2 až 3 vyučovací hodiny dle uvážení lektorů. Počet setkání závisí na závažnosti rizikového chování ve třídě, spolupráci se třídou a s učitelem. Každý návazný program je již zdarma díky našim dotačním projektům.

+ Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 7 Kč / km v případě všech programů.

 

ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ

Třídy s převažujícím počtem žáků s podpůrnými opatřeními spadají pod selektivní primární prevenci, jelikož jsou tito žáci více ohroženi rizikovým chováním.

Pro tyto kolektivy nabízíme programy na téma:

 • Vztahy
 • Užívání návykových látek
 • Sociální sítě a hry
 • Bezpečí na internetu
 • Intimita a sexuální chování

Tyto programy jsou vždy dvouhodinové a cena za jeden takový program je 1 200 Kč.

+ Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 7 Kč / km.

 

Selektivní primární prevenci také realizujeme po domluvě ve střediscích výchovné péče, diagnostických a výchovných ústavech. Zde jde především o prevenci drogové závislosti a eliminování už jejích vzniklých dopadů.

 

OBJEDNAT PROGRAMY MŮŽETE KLIKNUTÍM ZDE.

Koordinátorka SPP:

Mgr. Markéta Novotná

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: novotna@podaneruce.cz

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE a PORADENSTVÍ

O co jde?

Jedná se o individuální konzultace pro děti a mládež, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami
 • se závislostně chovají v on-line prostředí
 • se stali agresory či oběťmi šikany
 • se chovají rizikově ve vztahu k sobě nebo autoritám
 

 

Hlavním cílem je dlouhodobá práce s těmito dětmi (a jejich rodiči), motivovat je k řešení problému, ke změně svého chování a udržet je pak v procesu této změny.

 

Důležitou součástí služby je také poradenství pro rodiče těchto děti.

Kde?

Služba je ambulantní, tzn. že děti a rodinní příslušníci dochází přímo k nám do Centra prevence, kde je pro tyto účely uzpůsoben příjemný nerušený prostor. ADRESY najdete v kontaktech ZDE.

Za kolik?

Indikovaná prevence a poradenství je služba zdarma.

 

               

Kontakty pro objednávání a dotazy:

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz

 

ADAPTAČNÍ KURZY

O co jde?

Adaptační kurzy jsou zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy:

 • 6. třída ZŠ, prima
 • 1. ročník SŠ a gymnázií
 • při slučování tříd či jiných změnách v rámci třídy (nový třídní učitel, více nových žáků atd.).

 

Podstatou je zejména poznání žáků a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a vzájemné důvěry, což nastartuje přátelské klima třídy.

               

To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací.

 

Co si žáci vyzkouší a naučí se?

 • posílí komunikační dovednosti a vzájemnou toleranci,
 • schopnost řešit zadaný problém ve skupině,
 • vyjádření svého postoje či stanoviska,
 • sebepoznání, sebeocenění,
 • přijetí odpovědnosti za své chování

 

Adaptační kurzy jsou důležitou prevencí šikany a nekázně, jelikož dobře nastartované vztahy výrazně pomáhají předejít problémům do budoucna.

Kde jsou dobré vztahy, tam se lépe učí.

Aktivity i náročnost programu je přizpůsobována věku a typu jednotlivých škol a tříd. Proto jsou informace o specifikách školy a tříd diskutovány předem s třídními učiteli. Ten se také kurzu vždy účastní.

Kdy a kde?

Je třeba začít vždy co nejdříve. Proto programy uskutečňujeme od konce srpna do maximálně konce října.

Jednodenní kurz: Centrum prevence v Řečkovicích.

Dvoudenní kurz: Vybírá si a zajišťuje si škola. Je třeba zajistit prostory vhodné pro venkovní zážitkové aktivity a zároveň k přespání a stravování. Z naší strany bude obstarán kompletní program včetně materiálního vybavení.

 

               

Ceník:

Jednodenní kurz 4 x 45 min 4 500 Kč
Jednodenní kurz 6 x 45 min 6 750 Kč
Jednodenní kurz 8 x 45 min 9 000 Kč

+ mimo Brno cestovné 10 Kč / 1 km

Kontakt pro objednání:

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

 

Projekt PRIMÁRNÍ PREVENCE DUŠEVNÍCH PORUCH U DĚTÍ v období rané adolescence:

 • R. Č. ZD-ZDOVA1-011
 • projekt je podpořen z EHP Fondů a zaměřuje se na prevenci duševních poruch u dětí 7. a 8. tříd základních škol. Do projektu jsou zapojeni také rodiče těchto žáků a jejich pedagogové.
               
 
Od rané adolescence se rozvíjí mnoho psychických onemocnění a je zásadní, aby děti v tomto období měly o duševních poruchách dostatek relevantních informací, uměly jim předcházet a v případě rozvíjející se poruchy včas vyhledat pomoc.
Výzkumy ukazují, že u více než 90 % dokonaných sebevražd adolescentů a 80 % suicidálních pokusů bylo přítomno alespoň jedno duševní onemocnění (Fleischman, Barondess, 2004 ad.). Tato alarmující fakta poukazují na nutnost systémového předcházení duševním poruchám dětí, a to jak v rovině preventivní práce s dětmi, tak zapojením rodičů a pedagogů.
Stěžejním cílem projektu, realizovaného ve spolupráci Pedagogické fakulty UPOL a Společnosti Podané ruce, o.p.s, Centra prevence v Brně, je prostřednictvím programů primární prevence naučit žáky 7. – 8. ročníků ZŠ předcházet rozvoji duševních poruch, rozeznat jejich příznaky a umět v případě potřeby pomoci.
Východiskem bude výzkum v dané populaci žáků mapující povědomí o duševních poruchách, postoje k duševnímu zdraví a kompetence k řešení rizikových situací. Výsledky budou sloužit pro tvorbu metodiky preventivního programu.
Pro posílení efektivity programu budou vzděláváni rovněž učitelé zapojených tříd, a to prostřednictvím workshopů a supervize, na kterých se naučí předcházet duševním poruchám u sebe 2 i u dětí, budou schopni rozeznat jejich nejčastější příznaky a nabídnout první psychickou pomoc.
Pedagogům bude poskytnuta metodika s pracovními listy, díky kterým budou moci pokračovat v preventivní práci v řešené problematice.
Klíčovou skupinou budou také rodiče dětí, pro které budou uspořádány semináře, kde získají informace o programu, jakým způsobem dítě ideálně podpořit v jeho snaze o duševní pohodu, jak adekvátně reagovat při příznacích duševní poruchy a kam se obrátit pro odbornou pomoc.
Bude tak docíleno účasti všech hlavních aktérů – dětí, pedagogů a rodičů – na provázané podpoře duševního zdraví.
S realizací projektu souvisí také informovanost mezi odbornou i laickou veřejností.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Hájková

Tel.: +420 775 436 653

E-mail: hajkova@podaneruce.cz

 


Bývalé projekty:

Projekt VYLOUČENÉ LOKALITY:

Jednalo se o preventivní programy ve školách s převahou žáků z vyloučených lokalit, kteří jsou více než jiné děti ohroženi závislostmi. Byly to Základní škola Sekaninova 1, Brno a Základní škola, Praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská 244/28. Preventivní práce zde spočívala zejména v pravidelném setkávání s žáky a interaktivní systematické práci s nimi. Nedílnou částí projektu byla také podpora pedagogům a rodičům ve vzdělávacích seminářích, konzultacích a supervizích pro pedagogy.

E-mail: vl@podaneruce.cz

 

DRUG FREE BRNO:

Projekt realizovaný v letech 2017-2020 byl součástí projektu „Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením„.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282

Projekt se soustředil zejména na závislosti, a to:

 1. Látkové: tabakismus, užívání alkoholu, nelegální návykové látky aj.
 2. Nelátkové: gambling, patologické hráčství, netolismus aj.

V rámci projektu byly realizovány programy pro střední školy a skupiny, víkendové pobyty pro vybrané skupiny, individuální poradenství pro jednotlivce a taktéž vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce.

 

 

ONLINE PŘEDNÁŠKY

Proběhlé přednášky:

Proč děti dobrovolně volí bolest? Sebepoškozování dětí a mladistvích. (Tamara Valešová)

Duševní zdraví v období rané adolescence: fakta a mýty (Dagmar Hájková)

Za oponou šikany (Ondřej Ling)

Pervitin: Beseda s bývalým uživatelem (Jan Veselý)

Jak efektivně pracovat s třídními pravidly? (Petra Blažková)

Jak na zlobivé dítě? (Jan Veselý)

Jak budovat zdravý vztah sám k sobě? (Aneta Lekešová)

Energy drinky, káva a kofein: závislost a prevence u dětí a mladistvých. (Tamara Valešová)

Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest? (Tamara Valešová)

Kyberšikana (Ondřej Ling)


VZDĚLÁVÁNÍ pro pedagogický sbor (rodiče)

 

Nabízíme dvouhodinové až čtyřhodinové vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče. Vzděláváme v tématech jako stmelení kolektivu, práce s třídními pravidly, rozpoznání a řešení šikany, výchova digitálních dětí, experimentování s drogami a dále dle domluvy.

Poskytujeme pravidelná metodická vedení (supervize) pro pedagogické sbory/učitele jakožto možnost bezpečného sdílení obtížných situací v pedagogické praxi, podpora hledání jejich řešení a zároveň sloužící jako účinná psychohygiena.

Možnost i ONLINE.

Ceník:

Vzdělávací programy 1 x 45 min 2 000 Kč
Metodické vedení (supervize) 1 x 60 min 1 000 Kč

+ Cestovné 10 Kč / 1 km.

 

Kontakt pro objednávání:

Mgr. Michal Škerle

Mobil: +420 771 242 204

Email: skerle@podaneruce.cz

TEORIE

Co je RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ?

Jde o chování, v jehož důsledku dochází k nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).

Ministerstvo školství definuje tyto typy rizikového chování:

 

(Klikněte na typ RCH, který Vás zajímá a otevře se více informací. Přidáváme je postupně, děkujeme za trpělivost). 

 

 

 

Tipy ke stažení:

 • Metodické doporučení MŠMT k návratu žáků do škol z distanční výuky ZDE.
 • Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví ZDE.
 • Co dělat, když ve škole zjistíte návykové látky ZDE
 • Jak efektivně pracovat s třídními pravidly ZDE
 • Jak správně komunikovat s dítětem a předejít konfliktu ZDE

KONTAKTY

Adresa:

Kontakt:

Kontaktní hodiny:

Centrum prevence v Brně

Hapalova 22

621 00 Brno

 

Detašované pracoviště v centru:

Dvořákova 13

602 00 Brno

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Facebook: Centrum prevence v Brně

Youtube: Centrum prevence v Brně

Instagram: centrum_prevence_v_brne

PO a ST: 8:00 – 15:30

Po předchozí telefonické domluvě možno i jiné dny.

 

Jak se dostanete k nám na Hapalovu?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).

       

Jak se dostanete k nám na Dvořákovu?

MHD: 10 minut od hlavního nádraží směr centrum. Tramvají zastávka Malinovského náměstí. Mezi Janáčkovým a Mahenovým divadlem.

       

Náš tým:

Mgr. et Mgr. Michal Škerle  
Vedoucí Centra prevence
Tel: +420 771 242 204
E-mail: skerle@podaneruce.cz
Vzdělání: Právo, Historie, Učitelství historie pro SŠ
Proč dělám tuto práci:  

Andrea Fadrná
Organizační pracovnice, objednávky
Tel.: +420 773 789 708
E-mail: prevence@podaneruce.cz
   
   

Mgr. Jan Veselý, PhD.
Metodik, lektor
Tel: +420 777 916 276
E-mail: vesely@podaneruce.cz
Vzdělání: Dramatická výchova a Pedagogika
Proč dělám tuto práci: Věřím, že je lepší předcházet rizikovému chování, než ho následně „hasit“.

Mgr. Petra Blažková
Lektorka
Tel: +420
E-mail: blazkova@podaneruce.cz
Vzdělání:

Sociální pedagogika
Speciální pedagogika: Etopedie (studuje)

Proč dělám tuto práci: Baví mě práce s dětmi a učiteli, vidím v ní smysl a ráda jim předávám své zkušenosti.

Mgr. Markéta Novotná

Zástupce vedoucího Centra prevence

Koordinátorka selektivní primární prevence, lektorka

Tel: +420 770 110 884
E-mail: novotna@podaneruce.cz
Vzdělání: Speciální pedagogika; Speciální andragogika
Proč dělám tuto práci: Prevenci vnímám jako velmi smysluplnou a efektivní činnost nejen u dětí a dospívajících, ale i u dospělých. Včasná a vhodně pojatá prevence může ušetřit energii, čas i nepříjemné zkušenosti všem zúčastněným. V životě mohou přijít různé situace, které ač dopředu nevypadají, tak ovlivní jeho průběh na dlouhou dobu. Věřím, že dostatek pravdivých informací může právě v takovýchto situacích pomoci s rozhodováním nejvíce.

Bc. Ondřej Ling
Lektor prevence
Tel: +420
E-mail: ling@podaneruce.cz
Vzdělání:
 
Učitelství TV+AJ
Speciální pedagogika: Etopedie (studuje)
Pedagogika (studuje)
 
Proč dělám tuto práci:
Pracovat v oblasti prevence rizikového chování pro mě znamená informovat ostatní (převážně děti a mladistvé) ohledně témat rizikového chování. Na práci se mi i líbí sledovat vývoj třídy, když už se nějaké téma vyskytne v jejich kolektivu. Rád také diskutuji se studenty, rozvíjím jejich názory a postoje a doufám, že jim i poskytuji různé pohledy na probíranou problematiku.

Mgr. Dagmar Hájková    
Koordinátorka projektu prevence duševních poruch u dětí, lektorka
Tel: +420 775 436 653
E-mail: hajkova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie
Proč dělám tuto práci: Uvědomění, jak naše rozhodnutí mohou ovlivňovat život, je jeden z největších darů, co člověk může mít. Tento dar dávám lidem v podobě primární prevence, která edukuje, informuje a rozšiřuje obzory. Na plno se věnuji tématu duševního zdraví, které je aktuální pro každého a v každém věku. Stejně jako se cvičí tělo, je třeba dbát a posilovat psychiku.

Mgr. Lucie Uhrová    
Lektorka projektu prevence duševních poruch u dětí
Tel: +420 775 436 648
E-mail: uhrova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie
Proč dělám tuto práci: Díky této práci mám možnost seznamovat adolescenty s problematikou duševního zdraví dříve, než se s ní sami setkají v osobním životě. Edukaci mladých lidí vnímám jako tu nejlepší strategii pro zvládání náročných situací, kterým budou v budoucnu čelit, a kterými duševní nemoci bezpochyby jsou. Z tohoto důvodu mi primární prevence duševních onemocnění dává hluboký smysl.

 


Externí lektoři:

Mgr. Lucie Fráňová, Mgr. Miroslav Bielik, Bc. Petra Křivánková, Zdeňka Ošlejšková, Tereza Václavičová, Bc. Zuzana Zimová, Anna Dalecká, Mirka Prokešová, Tereza Šotkovská, Gabriel Štěpán.

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Romana Vašátková

 

Odborný ředitel

MUDr. Jiří Dolák

 

 

PRO OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ KLIKNĚTE ZDE.