Centrum prevence v Brně

Centrum prevence v Brně realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji.

 

Hapalova 22, Brno | +420 773 789 708 |  prevence@podaneruce.cz

Centrum prevence v Brně (CP), Společnost Podané ruce o.p.s., působí od roku 1994. Realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované prevence v Jihomoravském kraji. Všechny poskytované typy prevence jsou certifikované u MŠMT. Ročně svými programy osloví na 20 tisíc žáků základních a středních škol. CP nabízí vzdělávací aktivity, konzultace a předávání informací z oblasti rizikového chování pro pedagogy a rodiče. Centrum nabízí pedagogickým pracovníkům případové a týmové supervize. Dále nabízí adaptační programy pro třídní kolektivy a bezplatné stáže pro studenty VŠ a VOŠ. 

CP je členem Sekce primární prevence Asociace nestátních organizací.

 

Na adapťák s Podankami!

Čeká Vás od září nový třídní kolektiv? Chcete, aby žáci mezi sebou měli dobré vztahy? Rádi byste předešli riziku vzniku šikany? Pak tu pro Vás máme naše nové adaptační kurzy! Spousta zážitků, zábavy, spolupráce, ale také předání důležitých informací, prevence vzniku rizikového chování, erudovaní lektoři…To vše, ale ještě mnohem více nabízí naše adaptační kurzy!

Více informací můžete najít v sekci adaptační kurzy!

Prevence vzdělává!

I v letošním roce jsme pro Vás připravili sérii přednášek na nejrůznější témata z oblasti prevence rizikového chování! Naši lektoři totiž poutavě umí pracovat nejen s dětmi, ale i s dospělými. Přijďte si poslechnout zajímavá témata, přijďte si pro radu nebo jen zjistit nové informace z nejrůznějších oblastí! Těšíme se na Vás už tento podzim!

Přednášky jsou určeny pro rodiče, pedagogy, ale i širokou odbornou či laickou veřejnost, kterou aktuální téma zajímá.

Poslání

Základní ideou Centra prevence je víra, že specifické, kvalitní a atraktivní programy primární drogové prevence, prováděné zkušenými odborníky, jsou reálnou možností, jak zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami. Programy by měly být pravidelné. Pracovníci centra prevence poskytují také poradenství lidem, kteří mají problémy s užíváním návykových látek.


Cílová skupina

Cílovou skupinou plošné primární prevence rizikového chování jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich rodiče a pedagogové. Převážně se jedná o děti a mládež od mladšího školního věku (6 let) až po mladé dospělé (19 let). Těžištěm je preventivní práce s dětmi a mládeží v Brně. Dále Centrum prevence v Brně realizuje programy v těchto regionech: Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Hodonín a Břeclav.

 • Mladší školní věk (6-12 let
 • Starší školní věk (12-15 let)
 • Mladiství (15-18 let)
 • Mládež (18 – 26 let)

Cíle služby

Pro prevenci, pro žáky:

 • Poskytovat všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
 • Poskytovat informační a vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost.
 • Snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých.
 • Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby zájem o ně ztratily úplně.
 • Posilovat pozitivní sociální klima.
 • Podporovat zdravý životní styl, snížit patologické jevy mezi nimi.
 • Podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.
 • Mapovat výskyt rizikového chování ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy.
 • Především u intervenčních programů je snahou pracovníků CP, aby byly programy dlouhodobé a průběžně a citlivě reagovaly na změny v kolektivu a na aktuálnost výskytu rizikového chování.
 • Podílet se na diagnostice a řešení problémů v třídním kolektivu.
 • V případě potřeby pomoci řešit již vzniklý drogový problém, event. odkázat na další odborníky pokud potřeby klienta přesahují možnosti centra.

Pro učitele:

 • Zvýšit informovanost pedagogů v oblasti návykových látek.
 • Pomoci zlepšit vztahy žáků a učitelů prostřednictvím podpory komunikace mezi nimi.
 • Spolupráce při řešení problémů na úrovních – žák- škola – zákonní zástupci.

Indikovaná PP:

 • Poskytovat psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně nežádoucími jevy.
 • Pomoc klientům s řešením jeho drogového problému, motivovat, udržet a podporovat je v procesu změny.
 • Pomoci s řešením problémů z jiných oblastní života klientů, jejichž vznik souvisí s problémovým užíváním.
 • Zprostředkovat pomoc odborníků ve chvíli, kdy potřeby klienta přesáhnou možnosti pracovníka.
 • Pojmenovat problém, jeho příčiny a fáze.
 • Zjistit zakázku klienta, dílčí i celkové cíle.
 • Napomoci ke stabilizaci jeho současné situace

Preventivní programy pro školy a školská zařízení

Programy všeobecné primární prevence jsou určeny pro běžnou populaci dětí a mládeže. Jde tedy o skupinu dětí, kdy nerozlišujeme rizikovost skupiny. Programy realizujeme ve školách a školských zařízeních, anebo přímo u nás v Centru prevence v Brně. Záleží pouze na Vás jaké místo si pro realizaci zvolíte.

Naše programy všeobecné primární prevence využívají prvků zážitkové pedagogiky a snaží se reagovat na současné trendy.

V rámci programů všeobecné primární prevence se zabýváme tématem užívání alkoholu, kouření tabákových výrobků, užíváním marihuany a jiných drog. Dále pak se věnujeme vztahům v třídním kolektivu, tématu šikana, kyberšikana, gambling, netolismus a také tématům rasismu a xenofobie.

Aktuální nabídku programů všeobecné primární prevence pro základní školy naleznete zde: Nabídka programů (šk. rok 2020/2021)

Anotaci k jednotlivým programům primární prevence naleznete zde: ANOTACE programů (šk. rok 2020/2021)

Aktuální nabídku programů všeobecné primární prevence pro střední školy naleznete zde: Nabídka programů pro SŠ (šk. rok 2020/2021) 

Koncepce realizace programů všeobecné primární prevence naleznete zde: KONCEPCE VPP


Ceník programů všeobecné primární prevence

 

 

Prožitková lekce (2 vyuč. hodiny) 1000 Kč
Beseda (2 vyuč. hodiny), Prožitková lekce (3 vyuč. hodiny) 1300 Kč
Divadlo ve výchově “Na zdraví?” 3000 Kč
Film ve výchově “Do dna?” 2000 Kč
Hra na hraně (program zaměřený na prevenci gamblingu – dvě setkání po třech vyučovacích hodinách) 4500,- Kč
Adaptační programy

8 000,-Kč /8 vyuč. hodin (jednodenní program)

12 000,-Kč/12 vyuč. hodin (dvoudenní program)

Další vzdělávací aktivity dohodou

 

*Centrum prevence v Brně provádí preventivní programy přímo ve školách, pro mimobrněnské ZŠ je sazba 6,-/km.

 


Objednávka programů

Máte nějaké dotazy, nebo si chcete objednat naše programy? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz


Zásady realizace preventivních programů

 • Programy vychází z potřeb školských zařízení a účastníků programu. Výběr a použití konkrétní techniky a uplatnění vhodných dovedností pracovníka primární prevence je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu primární prevence s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi.
 • Programy jsou realizovány pro skupiny s max. počtem 30 účastníků nebo 1 třída. Přítomnost třídního učitele je žádoucí. Žáci mají právo na přestávku.
 • Preventivní programy se realizují v jednotlivých školských zařízeních nebo v prostorách Centra prevence v Brně
 • Důraz je kladen na kontinuitu a integraci programů do školní preventivní strategie (minimálního preventivního plánu).

 

 

Program selektivní primární prevence

Programy je vhodné objednat pro třídy:

• kde rizikové chování probíhá nebo je míra tohoto chování značná,

• spadajících do skupin se zvýšeným rizikem rozvoje nežádoucího chování.

Témata, kterým se v rámci SPP věnujeme, jsou především vztahy ve třídě, drogy, netolismus, gambling, sebepoškozování aj.

Pro realizaci SPP a nastavení kýžené změny je nezbytná aktivní spolupráce třídního učitele, školního poradenského pracoviště a rodičů

Mapovací lekce

Program je vhodný objednat v následujících případech:

• Ve třídě se vyskytuje určitý typ rizikového chování a je zájem zjistit jeho rozsah, případně postoje kolektivu.

• Ve třídě existuje podezření na výskyt rizikového chování, je zájem toto podezření vyvrátit nebo potvrdit a zmapovat jeho rozsah.

• Je zájem preventivně zmapovat postoje a případný výskyt rizikového chování v třídním kolektivu.

Podmínkou pro realizaci je vyplnění dotazníku a spolupráce třídního učitele. Výstupem z programu je zpráva o programu obsahující závěry mapování, metodická doporučení a možnosti další spolupráce


Hlavní témata

 • vztahy v třídním kolektivu (narušená komunikace, důvěra a spolupráce mezi žáky)
 • látkové závislosti (užívání návykových látek)
 • nelátkové závislosti (hraní PC her, gambling)

 

Programy jsou realizované minimálně ve 3 blocích a je velmi důležitá spolupráce s třídním učitelem a dalšími zainteresovanými osobami.


Jak to bude probíhat?

 • Ozvete se nám/nebo se domluvíme už na programu všeobecné primární prevence
 • Vyplníte nám dotazník o třídě a stanovíme si cíl
 • Domluvíme termín prvního mapovacího setkání
 • Pokud zhodnotíme, že práce s třídou spadá do programů selektivní primární prevence, domluvíme další termín, a pak další
 • Budeme dávat doporučení, budeme společně hledat nové možnosti
 • Zhodnotíme naši spolupráci

Kritéria pro realizaci selektivní primární prevence naleznete zde: Kritéria pro realizaci SPP_2020


Ceník SPP

Diagnostická lekce je placená, ostatní jsou pak v rámci brněnský škol poskytovány zdarma. Pro školu mimo Brno pouze za cestovní náklady.

1. – 3. třída (2 vyučovací hodiny) 1000 Kč
4. – 9. třída (3 vyučovací hodiny) 1300 Kč

 

Ceník MAPOVACÍCH LEKCÍ

Mapovací lekce je jednorázový program, který je hrazený. V případě, že je potvrzen výskyt rizikového chování, dle domluvy s třídním učitelem, či metodikem prevence, po mapovací lekci bude kolektiv pokračovat v programech SPP. Tyto další programy už jsou zdarma. Pro školu mimo Brno pouze za cestovní náklady.

 

1. – 3. třída (2 vyučovací hodiny) 1000 Kč
4. – 9. třída (3 vyučovací hodiny) 1300 Kč

 

Centrum prevence v Brně provádí preventivní programy přímo ve školách, pro mimobrněnské ZŠ je sazba 6,-/km.


Kontakt

Koordinátorka programů SPP

Mgr. Bc. Adéla Klingelová

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: poradna@podaneruce.cz

Koordinátorka programů

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

 

 

 

Indikovaná primární prevence je v našem Centru poskytována buď individuálně, anebo v rámci skupin ve školských zařízeních (SVP, VÚ, DÚ).  Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6-18 let, ale službu poskytujeme i studentům VŠ a VOŠ do 26 let věku.


Skupinová indikovaná primární prevence

Skupinová indikovaná primární prevence je určená dětem a mladistvým ze středisek výchovné péče, z diagnostických a výchovných ústavů. Pracovníci Centra prevence v Brně s nimi pracují soustavně a dlouhodobě. Zaměřují se především na prevenci drogové závislosti.

Obecným cílem služby je zejména eliminování dopadů rizikového chování, tj. po stránce psychické (vlastní identita, sebevědomí, sebedůvěra), sociální (zachování a zkvalitnění rolí – v rodině, škole, společnosti) – pro zajištění zkvalitnění vize do budoucího života a v neposlední řadě se soustředí také na prevenci dopadů zdravotních.

 

Cílová skupina

 • klienti středisek výchovné péče
 • klienti výchovných ústavů
 • klienti diagnostických ústavů

 

Cena

Cena skupinové indikované primární prevence je stanovena na základě domluvy.

 

Kontakt

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz


Individuální indikovaná primární prevence

Indikovaná primární prevence je služba, která se zaměřuje na snížení nebo úplné distancování jedince od užívání návykových látek nebo od jiného druhu rizikového chování. Individuální indikovaná primární prevence je realizována ambulantní formou, kdy klient dochází do našeho Centra.

Služba je poskytována bezplatně.

 

Cílová skupina

 • děti a mladiství ve věku 6-18 let
 • studenti VOŠ a VŠ do 26 let
 • rodinní příslušníci, blízcí a všichni ti, kteří jsou s daným jedincem v bezprostředním kontaktu

 

Konkrétní kroky v rámci IPP:

 1. Posílení psychického stavu jedince a podpora jeho rozhodnutí o změně spojené s abstinencí.
 2. Vedení, doprovázení a podpora na jeho cestě ke změně. Rozvoj motivace.
 3. Udržení změny a zpevnění nových vzorců chování

 

Kontakty

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz


Dokumenty

Naše Centrum je certifikovanou službou.

V rámci projektu “Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením” (Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282) nabízíme tyto aktivity:

 • programy pro školy a skupiny
 • víkendové pobyty pro vybrané skupiny
 • individuální poradenství pro jednotlivce

 

Zaměřujeme se na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením. Zejména se jedná o závislosti látkové (tabakismus, užívání alkoholu, nelegální návykové látky aj.) a závislosti nelátkové (gambling, patologické hráčství, netolismus aj.)


O projektu

Název: Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282

 

Projekt Drug Free Brno nabízí programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním. Do programu spadají vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, které upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy a podpoře rodin (prevence propadu a rozpadu rodiny z důvodu abúzu návykových látek jejich členy).

Nabízíme programy pro školy, víkendové pobyty pro skupiny a individuální poradenství pro jednotlivce. Zaměřujeme se na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením.


Kontakt

Centrum prevence v Brně – projekt Drug Free Brno

Dvořákova 13

Brno

602 00

Telefon: +420 775 436 648

E-mail: dfb@podaneruce.cz


Organizační tým

Mgr. Jan  Veselý Ph.D. – vedoucí Centra prevence v Brně

Mgr. Markéta Homolková – lektorka projektu

Mgr. Michael Schmidt – lektor projektu, koordinátor projektu

Mgr. et Mgr. Tamara  Kunčarová – lektorka projektu

Mgr. Romana Vašátková– vedoucí oddělení

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Co jsou adaptační kurzy?

Adaptační kurzy jsou zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy. Podstatou je zejména poznání žáků/studentů a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a vzájemné důvěry, což nastartuje přátelské klima třídy. To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací. 

Při interaktivních technikách jsou posilovány komunikační dovednosti, tolerance, schopnost řešit zadaný problém ve skupině, vyjádření svého postoje či stanoviska, sebepoznání, sebeocenění, přijetí odpovědnosti za své chování, podpora účastníků v dosažení tělesného, duševního i sociálního zdraví a kvality života. 

Techniky, způsob práce i náročnost programu je přizpůsobována věku a typu jednotlivých škol a tříd. Proto jsou informace o specifikách školy a tříd diskutovány předem s třídními učiteli. 

Adaptační kurzy jsou zároveň důležitou součástí prevence šikany a nekázně, jelikož dobře nastartované vztahy v nově vzniklém kolektivu výrazně napomáhají předejít problémům do budoucna. Přínosem je aktivní zapojení třídního učitele do programu, což je také nedílnou součástí prevence nezdravých jevů v třídním kolektivu. Kde jsou dobré vztahy, tam se také lépe učí.


 

Cílová skupina:

 • Nově vzniklé kolektivy – 6. třída ZŠ, prima, 1. ročník SŠ a gymnázií, při slučování tříd či jiných změnách v rámci třídy (nový třídní učitel, více nových žáků atd.).
  • Adaptačního kurzu se spolu se třídou vždy účastní třídní učitel, případně jeho zástupce. 

Kdy a kde:

 • Z důvodu včasného nastartování dobrých vztahů v kolektivu je třeba začít co nejdříve. Proto programy uskutečňujeme od konce srpna do maximálně konce října.
 • V případě jednodenního kurzu lze využít prostory Centra prevence v Řečkovicích. Zde máme k dispozici dostatečný prostor i vhodné venkovní pomůcky pro společné aktivity. V případě dvoudenního kurzu je třeba zajistit prostory vhodné pro realizaci venkovních zážitkových aktivit a zároveň k přespání a stravování. Z toho důvodu necháváme místo na škole, aby si jej sama zajistila. Z naší strany pak bude obstarán kompletní program pro žáky včetně potřebného materiálního vybavení.

Cena:

 • Jednodenní kurz = 8 vyuč. hodin = 8 000,- Kč/třída
 • Dvoudenní kurz = 12 vyuč. hodin = 12 000,- Kč/třída
  • cestovné 10,- Kč/1 km

 

Podmínky realizace:

 • Program je určen vždy pro jednu třídu, není možné slučovat třídní kolektivy.
 • Účast minimálně 75 % žáků jedné třídy. V případě vysoké absence žáků z důvodu nemocnosti škola informuje CP den před konáním programu a sjedná se náhradní termín.
 • Přítomnost třídního učitele na programu.
 • Dodržovat předem dohodnuté termíny programů. V případě nutnosti jejich změny škola informuje pracovníky CP minimálně týden dopředu.

Proč pořádat adaptační kurzy aneb co je jejich cílem?

 • Seznámení spolužáků 
 • Rozvoj sociálních dovedností – komunikace, spolupráce, důvěra a empatie, schopnost přemýšlet o tom, co dělám, reflektovat svou roli a vnímat ostatní
 • Podpora přátelského a bezpečného klimatu třídy
 • Soudržnost skupiny
 • Navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem – nastolení otevřené komunikace a vzájemné důvěry
 • Prevence šikany a nezdravých vztahů v kolektivu
 • Podpora a rozvoj zdravého životního stylu žáků s důrazem na pohyb a pobyt v přírodě
 • Rozvoj kognitivních schopností žáků (při aktivitách hledají různé způsoby řešení, rozvíjí kritické uvažování)
 • Vedení k odpovědnosti za své chování a jeho důsledky i za svůj vliv na dění ve skupině jako celku

Cílem části projektu zaměřené na systematickou primární prevenci je pravidelná práce s žáky z vyloučených lokalit ohroženými závislostmi, tj. každé pololetí s nimi realizovat blok programů určených pro danou věkovou skupinu a nastavit tak standard pro školní preventivní strategii na těchto školách.

Cílovou skupinou projektu systematické primární prevence jsou žáci škol ve vyloučených lokalitách ohrožení závislostí, se kterými jsme spolupracovali v minulých letech na realizaci primárně preventivních programů ve vybraných třídách. Konkrétně se jedné o tyto školy: ZŠ Sekaninova 1 Brno; ZŠ Lidická 6a Brno; Základní škola a praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská 26/28. Dále pak jsou to také pedagogové a blízké osoby těchto žáků.

Nedílnou částí aktivit projektu bude poskytnutí cílené podpory pedagogům a rodičům ve vzdělávacích seminářích, konzultacích a supervizích pro pedagogy.

Kontakty

Anna Růžičková

Mobil: +420 770 154 789

E-mail: vl@podaneruce.cz

Kontaktní hodiny

Pondělí 08:00 – 15:30
Úterý 08:00 – 15:30
Středa 08:00 – 14:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 14:00

* po telefonické domluvě možno i jinak

 

 


Adresa

Centrum prevence v Brně

Hapalova 22

Brno – Řečkovice

621 00

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Facebook: Centrum prevence v Brně

Youtube: Centrum prevence v Brně

 

Jak se k nám dostanete?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).


Tým

 

Vedoucí

Mgr. Jan Veselý, PhD.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucího

Mgr. Bc. Adéla Klingelová

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: poradna@podaneruce.cz

 

Lektoři

Mgr. Petra Blažková

Mgr. Aneta Lekešová

Ondřej Ling

Mgr. Michael Schmidt

Mgr. Tamara Kunčarová

Mgr. Markéta Homolková

 

Externí lektoři

Petra Danielová, Martin Chromčák, Václav Solana, Anna Růžičková, Miroslav Bielik, Petra Křivánková, Vojtěch Mýlek, Eliška Schejbalová, Markéta Swatzinová, Hana Váňová, Jáchym Zeman, Gabriela Ostárková a David Ambrůz.

 

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Romana Vašátková

 

Odborný ředitel

MUDr. Jiří Dolák

 

Objednávka programů

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Telefon: +420 549 211 278

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Městem Břeclav
 • Městem Znojmo