Program Hard&Smart

Vítejte na stránkách programu Hard&Smart, který představuje preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Dlouhodobě se zaměřuje na vybrané rizikové faktory, které s tímto prostředím často souvisí, jako je zejména problematika dehydratace a přehřátí, poškození sluchu, rizikového sexu, legálních a ilegálních psychoaktivních substancí či třeba bezpečnější návrat domů.  Odborné realizace přímo na hudebních akcích pak probíhají prostřednictvím vytvoření specializované intervenční a klidové zóny nebo skrze monitoring prostředí.

.

 • Distribuce harm-reduction materiálu.
 • Podpora a poradenství v krizových situacích.
 • Podává srozumitelnou formou informace k rizikovému chování.
 • měření alkotesterem.
 • odborná pomoc při akutní intoxikaci  .

 

Renneská třída 36, Brno| +420 778 752 178 |  vesely.o@podaneruce.cz

 

„Jedinou možností, jak růst a posouvat současnou party scénu k novým horizontům, je neustále pronikat za její aktuální hranice.“

Poskytované služby

Primární skupina

 • kontaktní práce
 • distribuce harm-reduction materiálu
 • informační servis
 • podpora a poradenství v krizových situacích
 • měření alkotesterem
 • měření tonometrem
 • odborná pomoc při akutní intoxikaci
 • potravinový servis
 • odkazování na síť odborných služeb

Sekundární skupina

 • monitoring prostředí
 • výchozí analýza prostředí
 • školení personálu hudebních podniků
 • certifikace hudebních podniků
 • realizace intervenční a odpočinkové zóny

Poslání

Koncept a nabídka programu Hard&Smart vychází vzhledem k jeho cílové skupině z principů Public health a Harm reduction.

To znamená, že se ve svých aktivitách snaží obecně o zdravější či bezpečnější formu zábavy ve sledovaném prostředí a zároveň pracuje s jedinci či specifickými subkulturami, kteří již byli rizikovými faktory zasaženi.


Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou návštěvníci prostředí taneční scény, nočního života a zábavy v kontextu sledovaných rizikových faktorů.

Jedná se zejména o osoby ohrožené:

 • nadměrným hlukem
 • dehydratací a přehřátím
 • rizikovým sexem
 • užíváním legálních a ilegálních psychoaktivních substancí
 • rizikovým návratem domů

Hlavní zaměření programu je pak především na mladistvé a mladé dospělé (15-35 let), kteří užívají nebo jsou ohroženi užíváním legálních či ilegálních psychoaktivních substancí i souvisejícími patologickými jevy. Podrobnější členění uživatelů je na rekreační uživatele drog a osoby experimentující s omamnými a psychotropními látkami, škodlivě užívající, až po osoby ohrožené užíváním. Ve vyjímečných případech se jedná i o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA). Rovněž sem patří i návštěvníci hudebních akcí z řad rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů legálních a ilegálních psychoaktivních substancí.

Jedná se zejména o užívání ̊legálních a ilegálních psychoaktivních substancí v kontextu akcí v prostředí taneční scény nočního života a zábavy, kde program působí. Ty dělíme ve spojení s cílovou skupinou na tzv. “mainstreamové” akce, kde nejčastěji řešíme zakázky související s užíváním alkoholu a na akcie tzv. “undergroundového” ražení, kde krom alkoholu řešíme častější užívání i vzájemné kombinace především konopných drog, pervitinu, extáze, halucinogenů. Tyto akce jsou často spojeny se subkulturami kolem hudebních stylů (Tekkno, Punk, Hardcore, Drum and Bass či Hip-hop).

“Dle prevalence užívání alkoholu, marihuany a dalších drog mládeže a návštěvnosti letních festivalů, klubů a dalších hudebních podniků dle vybraných tuzemských výzkumů, lze předpokládat, že potencionální okruh osob, jimž je program určen, můžeme odhadem na ČR stanovit řádově na úrovni statisíců.”

Na základě vymezení cílové skupiny se program zaměřuje na předcházení a řešení možných ohrožujících akutních dopadů, které s ve sledovaném prostředí vzhledem k jeho rizikovým faktorům vyskytují.

Nejčastěji se jedná o:

 • akutní ohrožení zdraví a života (předávkování, dehydratace, hypertemie, tachykardie, poškození sluchu)
 • akutní psychické potíže (psychóza, zmatenost, panika, „bad trip“), ale i různé
 • zdravotní či psychické potíže dlouhodobějšího rázu včetně závislosti a také
 • související problémy sociálního i trestněprávního rázu.

 

Sekundární cílovou skupinu tvoří majitelé hudebních podniků, organizátoři hudebních akcí, barový personál, produkční či noční manažeři a specializované bezpečnostní služby. S touto cílovou skupinou pak souvisí úkony jako je série specializovaných školení personálu, monitoring prostředí, analýza výchozích potřeb zařízení, sběr dat, odborného poradenství a případná certifikace podniku/akce dle podmínek stanovených v Certifikačním dokumentu Hard&Smart. Spolupráce s kluby je vymezena ve třech smluvně závazných variantách.


Cíle služby

Cílem programu je poskytování kvalitních služeb s důrazem na aktivní vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí taneční scény, nočního života a zábavy, spolu s možností vytvoření preventivně-intervenční odpočinkové zóny, která je vhodným prostředkem pro naši činnost. Dále se jedná o monitoring sledovaných rizikových oblastí při vybraných hudebních podnicích, uplatnění přístupu Harm Reduction, využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně, s intenzivním zaměřením na problematičtější hudební akce a navázané subkultury jejich návštěvníků.

Změny chování jednotlivců a skupin skrze včasnou psycho-sociální podporu či edukace v oblasti zdraví a sociálně-patologických jevů

 • Jedná se převážně o snížení a minimalizaci rizik souvisejících s tímto prostředím u návštěvníků vybraných hudebních podniků a akcí v kontextu Harm reduction a Public health. Krom výše uvedeného jde i o hlubší, zpravidla jednorázové, individuální poradenství a krizové intervence, předcházení rozvoje problému a následné navázání na sít existujících odborných služeb. Akcent je kladen na aktivní poradenství a provázení „tady a teď“ v kontextu prostředí, které je běžně dějištěm užívání legálních a nelegálních psychoaktivních substancí a dalších návazných patologických jevů.
 • Prostředkem k naplnění tohoto cíle jsou nástroje situační prevence a přímé intervence dle principu “tady a teď”:

Kontaktní práce

 • Informační servis v deseti vybraných rizikových oblastech a návazných tématech,
 • distribuce HR a souvisejícího materiálu zpravidla: kondomy, letáková informační kampaň, špunty do uší, filtry Rolls,
 • poskytování dalších služeb (např. měření alkotesterem, měření tonometrem, ukázka modelu působení psychoaktivních substancí na CNS formou projekce) a podpora či doprovázení k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují.

Přispět k zajištění a zviditelnění podstatných informací

 • Realizace tohoto cíle probíhá v rámci komplexního informačního servisu a služeb přímo v průběhu vybraných hudebních akcí ve sledovaném prostředí, kde program Hard&Smart působí. Tím je myšleno vytvoření preventivně-intervenční klidové zóny, která je jasně označena a je vhodná pro zprostředkovávání těchto výkonů. Tato zóna je sama o sobě prostředkem-nástrojem k naplnění tohoto cíle.
 • Zároveň vzhledem územnímu pokrytí a rozvoji programu Hard&Smart postupně ukotvuje, tuto službu dle jejího aktuálního vývoje, jako tradiční tzv. “insiderský” prvek v tomto prostředí. Proto je kladen důraz na zviditelňování programu Hard&Smart a propagace jeho smyslu, jak v rámci masových médií, tak v prostředí virtuálního prostředí jednotlivých akcí (facebookové a webové stránky jednotlivých akcí a klubů) této scény, kde aktivně podáváme relevantní informace. Zacílení tohoto přístupu je směřováno k návštěvníkům hudebních akcí i relevantním subjektům, které se o sledované prostředí zajímají.
 • Druhá linie zajišťující zviditelnění informací a jejich přístupů, spočívá ve vytvoření opatření ve vybraných hudebních podnicích a festivalech, které se zajímají o certifikaci a mají působnost po celou dobu provozu. Jedná se o vytvoření stálé informační kampaně vycházející z deseti témat certifikátů Hard&Smart, která je dostupná na frekventovaných místech podniku nebo akce a dalších opatření vycházejících z podmínek certifikátů Hard&Smart.

Hlubší spolupráce s vybranými hudebními podniky a tzv. „open-air“ hudebními festivaly

 • Koncepce spolupráce projektu Hard&Smart s majiteli klubů, organizátory hudebních festivalů, promotérskými skupinami atd. nabízí 3 základní varianty, které jsou podrobněji a individuálně definovány v příslušných Smlouvách o spolupráci s hudebními podniky.

Monitoring

 • První vychází z přirozeného zájmu odborných subjektů, jakým je i program Hard&Smart o prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Tento styl spolupráce a působení programu je pojímáno jako určitý druh monitoringu dotčené scény skrze působení na vybrané hudební události. Spolupráce tohoto typu jsou předem domluveny s organizátory hudebního podniku, popř. majitelem objektu. Je zde zejména smluvena průběžná komunikace, která je zapotřebí pro samotnou realizaci a případné upozornění na rizikové či patologické jevy v průběhu akce a další podmínky dle specifikace smlouvy. Zpravidla se jedná o akce “undergroundovějšího” charakteru, kde se dá častěji předpokládat větší míra sledovaných rizikových faktorů. Tento typ akcí většinou toto hledisko koncepčně neřeší nejsou schopny finanční investice do systematického řešení, které by tyto rizikové faktory redukovalo (Hard&Smart a jiné). Rovněž se tato forma spolupráce využívá v rámci případné “pilotní” ukázky fungování programu přímo na akci smluveného hudebního podniku.
 • V rámci první varianty jde tedy o poskytnutí přístupu a případně základního zázemí terénním pracovníkům fungujícími pod hlavičkou Hard&Smart. Ti pak provádí na základě předchozí domluvy monitoring-aktivity programu Hard&Smart dle jeho potřeb a aktuálního vývoje. Jeho rozsah a zaměření si na základě svých možností vyhrazuje program Hard&Smart. Jinými slovy je dohoda v rámci smlouvy uzavřena konkrétně o tom, že na akci budou probíhat aktivity programu, případné technické parametry a podpora ze strany pořadatele akce, předání kontaktů na zodpovědné osoby, průběžné spolupráci či příchodu a odchodu pracovníků programu. Samotný průběh a podrobnější členění aktivity programu na takto smluvené akci nepodléhá konkrétním smluvním podmínkám, které mají v tomto obecnější charakter. Realizace této formy spolupráce není pro druhou smluvní stranu zpoplatněna.

Placená spolupráce

 • Druhá varianta spolupráce vychází z oboustranně nastavených podmínek, které reflektují zpravidla poptávku ze strany majitelů klubů, organizátorů hudebních festivalů, promotérských skupin a dalších. Na základě těchto podmínek je předem domluveno, do jaké míry a v jakém rozsahu budou služby programu realizovány. Z pravidla jde o vytvoření naší preventivně-intervenční klidové zóny, která je zaměřena na Harm reduction a Safer clubbing (viz. výše). Tento model může být rozšířen i o hudební scénu prezentující klidnější a odpočinkové hudební žánry při nižší úrovni hlasitosti. Časový rozsah a další parametry fungování programu na smluvené hudební akci je jasně určen. Rovněž i práva a povinnosti obou stran. S tím souvisí i nastavení poplatku za tento druh spolupráce, který hradí druhá smluvní strana čili nejčastěji organizátor akce či zákonný zástupce hudebního podniku. Výše tohoto poplatku je určena na základě nákladů, které s realizací smluvených aktivit programu Hard&Smart souvisí.

Certifikace

 • V nejširším rozsahu nabídky aktivit programu Hard&Smart jde o třetí variantu, kde jde pak o dlouhodobější spolupráci, která po splnění všech potřebných podmínek vrcholí udělením certifikátů Hard&Smart. V prostředí taneční scény, nočního života a zábavy probíhá spolupráce směrem k pozitivní změně ve smyslu úpravy prostředí vybraného podniku nebo festivalu v oblastech snižovaní rizik a zvyšování komfortu. Možnosti spolupráce probíhají ve třech základních variantách, přičemž nejkomplexnější je směrem ke splnění podmínek certifikátů Hard&Smart (uplatnění minimálně 8 z 10 certifikačních bodů vedoucích k bezpečnějšímu klubu, festivalu či jinému hudebnímu podniku).
 • Tato forma spolupráce je charakteristická svoji, dlouhodobostí, komplexností, individuálním přístupem a plněním certifikačních podmínek. O její realizaci je veden průběžný dialog s druhou smluvní stranou, kterou je pověřená osoba či osoby z dotyčného hudebního podniku.

Spolupráce s vybranými souvisejícími subjekty a partnery programu

 • Jedná se o navázání dialogu a spolupráce se zaměřením na prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Cílem, je zainteresování důležitých relevantních subjektů na lokální i státní úrovni v oblasti řešení problematiky nočního života a zábavy (odborné a politické autority, policie, komerční subjekty související s tímto prostředím, zástupce médií apod.) Smyslem je pak hledání a podpora koncepčního přístupu a vytvoření nového standardu v této problematice, o který program Hard&Smart usiluje se zohledněním jeho specifik v regionu, spolupráce v programech práce s veřejností – trendy, vyvážené informace, včasná varování, výzkumná šetření. V návaznosti na tento přístup jde pak o rozšiřování povědomí a působnosti projektu do dalších hudebních podniků a tzv. „open-air“ hudebních festivalů, jak ve stávajících, tak v nových obcích a regionech na území ČR

Zahraniční spolupráce

 • Klíčovou událostí, která odstartovala zahraniční spolupráci tehdejšího projektu Hard&Smart, bylo zapojení do celoevropské akce European Party Friends Night, která se konala o víkendu 23.- 25.11. 2012.  Ke spolupráci na této akci se přihlásilo 53 účastníků z řad klubů a neziskových organizací po celé Evropě. Spolupráce klubu Fléda a Společnosti Podané ruce o.p.s. byla v rámci této akce zaregistrována jako jediná v ČR. Tato akce spadala pod projekt Nightlife Empowerment & Well-being Implementation Project (dále jen NEWIP). Projekt NEWIP vychází z obecně uznávaných pravidel a principů bezpečnějšího nočního života, která byla deklarována hlavním koordinátorem těchto aktivit, organizací Party+. Jedním ze základních pilířů jsou standarty 10 Steps for Implementation of Safer Clubbing Label.
 • Na základě této události byla započata během následujících let kontinuální spolupráce se sítí takto zaměřených služeb Party+. V roce 2015 jsme se stali jako první v ČR plnohodnotnými členy této sítě, která se v průběhu roku 2017 stala divizí širšího sdružení služeb, odborných a politických subjektů zaměřených na night life a urban development NewNet, kde je spolu s Hard&Smart dodnes.

 

Konkrétnímu klientovi, který je v kontaktu s pracovníky programu Hard&Smart, jsou nejčastěji nabízeny tyto možné služby Jde o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem:

 • Edukace a doplnění informací v kontextu rizikového užívání a účinků legálních i ilegálních drog směrem k racionálnějšímu přístupu k této problematice. Ve spojení s odborným poradenstvím a pomocí probíhajícími před i v průběhu akutní intoxikace organismu. Dalším cílem je pak podání informačního rámce a případné doprovázení při procesu navázání na síť relevantních služeb.
 • Ochrana sluchu prostřednictvím komplexního informačního servisu a poskytnutím ochranných pomůcek
 • Odstranění či zmírnění dalšího souvisejícího rizikového chování a nabídka nového přístupu přímo v místě dění, jako jsou dodržování pravidel bezpečného sexu, prevence dehydratace a přehřátí, prevence agresivního chování a souvisejících právních následků, možnost odpočinku a doplnění energie v rámci vitamínového servisu a poskytnutí pitné vody zdarma apod.
 • Bezpečnější návrat domů tzn. Zajištění možnosti odvozu či dalších informací o dopravě u osob pod vlivem alkoholu s možností využití alkotesteru s návazným informačním servisem.
 • Další sekundární cíle jsou např. redukce trestné a přestupkové činnosti ve sledovaném prostředí. Podpora pozitivních vazeb, vztahů a zdravějšího životního stylu – s přáteli, rodinou, partnerem, dětmi apod. Stabilizace zdravotní situace a zmírnění somatických poškození. Poradenství, edukace a případné navázání do služeb a institucí v kompetencích stabilizace sociální a finanční situace (v případě konfliktu, bezpečného opouštění akce apod.) stabilizace psychické situace (především v případě tzv. „bad tripů“, toxických psychóz, psychotických epizod – krizová intervence, léčba apod.)

 

S rozsahem realizace těchto cílů souvisí pak především nastavení osobních nákladů v rozpočtu.

Pokud Vás program Hard&Smart zaujal nebo se Vám líbilo jeho fungování přímo na párty scéně, tak jej prosím podpořte u České spořitelny. I díky Vám můžeme pokračovat v této inovativní činnosti. Děkujeme!!!

Česká spořitelna a.s.

č.ú.:4147402379/0800

Adresa:

Společnost Podané ruce o.p.s. (Hard&Smart)

Renneská třída 36

Brno

639 00

Telefon: +420 778 752 178

E-mail: vesely.o@podaneruce.cz

Facebook: Společnost podané ruce: Program Hard & Smart


Tým:

Mgr. Otakar Veselý – Vedoucí a Koordinátor programu

Mgr. Jiří Klíma – Zástupce vedoucího

Bc. Tereza Vejříková – Koordinátorka pražského týmu


Provozní doba:

Reflektuje aktuální rozsah a potřeby programu Hard&Smart ve spolupráci s hudebními podniky a akcemi. Při přímých intervencích v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy se provozní doba naší preventivně-intervenční oddechové zóny pohybuje z pravidla mezi 20:00-03:00. Výjimky tvoří především tzv. “open air” akce, kde dochází k modifikacím této pracovní doby vzhledem k charakteru a těžké předvídatelnosti některých aspektů těchto podniků (počasí, subkulturní skladba návštěvníků, celková účast a další parametry, domluva na místě se zaměstnanci programu). Typická bývá například nedělní směna na těchto víkendových akcích, která je nastavena od 10:00-14:00. Důvodem tohoto časového rozsahu, je doba, kdy většina návštěvníků těchto akcí prostor hudebního podniku opouští a ve výrazně koncentrovanější míře využívá měření alkotesterem, informačního servisu zaměřeného na zdravotní a legislativní dimenze konzumace alkoholu a vlivu ilegálních substancí v kontextu řízení motorových vozidel či bezpečnějšího návratů z akce. 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Hlavního města Prahy
 • Městské části Praha 7

 

Další partneři projektu:

 • Expodům
 • Primeros