Program Hard&Smart

Vítejte na stránkách programu Hard&Smart, který představuje preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Dlouhodobě se zaměřuje na vybrané rizikové faktory, které s tímto prostředím často souvisí, jako je zejména problematika legálních a ilegálních psychoaktivních substancí, dehydratace a přehřátí, poškození sluchu, rizikového sexu či třeba bezpečnější návrat domů. Odborné realizace přímo na hudebních akcích pak probíhají prostřednictvím vytvoření specializované intervenční a klidové zóny nebo skrze monitoring prostředí.

.

 • Distribuce harm-reduction materiálu.
 • Podpora a poradenství v krizových situacích.
 • Podává srozumitelnou formou informace k rizikovému chování.
 • měření alkotesterem.
 • odborná pomoc při akutní intoxikaci  .

 

Renneská třída 36, Brno| +420 778 752 178 |  vesely.o@podaneruce.cz

 

FB: https://www.facebook.com/Program-Hard-Smart-1471867153132859

IG: https://www.instagram.com/programhardandsmart/?hl=cs

 

„Jedinou možností, jak růst a posouvat současnou party scénu k novým horizontům, je neustále pronikat za její aktuální hranice.“

Poskytované služby

Primární skupina

 • kontaktní práce
 • distribuce harm-reduction materiálu
 • informační servis
 • podpora a poradenství v krizových situacích
 • měření alkotesterem
 • měření tonometrem
 • odborná pomoc při akutní intoxikaci
 • potravinový servis
 • odkazování na síť odborných služeb

Sekundární skupina

 • monitoring prostředí
 • výchozí analýza prostředí
 • školení personálu hudebních podniků
 • certifikace hudebních podniků
 • realizace intervenční a odpočinkové zóny

Poslání

Koncept a nabídka programu Hard&Smart vychází vzhledem k jeho cílové skupině z principů Public health a Harm reduction.

To znamená, že se ve svých aktivitách snaží obecně o zdravější či bezpečnější formu zábavy ve sledovaném prostředí a zároveň pracuje s jedinci či specifickými subkulturami, kteří již byli rizikovými faktory zasaženi.


Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou návštěvníci prostředí taneční scény, nočního života a zábavy v kontextu sledovaných rizikových faktorů.

Jedná se zejména o osoby ohrožené:

 • nadměrným hlukem
 • dehydratací a přehřátím
 • rizikovým sexem
 • užíváním legálních a ilegálních psychoaktivních substancí
 • rizikovým návratem domů

Hlavní zaměření programu je pak především na mladistvé a mladé dospělé (15-35 let), kteří užívají nebo jsou ohroženi užíváním legálních či ilegálních psychoaktivních substancí i souvisejícími patologickými jevy. Podrobnější členění uživatelů je na rekreační uživatele drog a osoby experimentující s omamnými a psychotropními látkami, škodlivě užívající, až po osoby ohrožené užíváním. Ve vyjímečných případech se jedná i o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA). Rovněž sem patří i návštěvníci hudebních akcí z řad rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů legálních a ilegálních psychoaktivních substancí.

Jedná se zejména o užívání ̊legálních a ilegálních psychoaktivních substancí v kontextu akcí v prostředí taneční scény nočního života a zábavy, kde program působí. Ty dělíme ve spojení s cílovou skupinou na tzv. „mainstreamové“ akce, kde nejčastěji řešíme zakázky související s užíváním alkoholu a na akcie tzv. „undergroundového“ ražení, kde krom alkoholu řešíme častější užívání i vzájemné kombinace především konopných drog, pervitinu, extáze, halucinogenů. Tyto akce jsou často spojeny se subkulturami kolem hudebních stylů (Tekkno, Punk, Hardcore, Drum and Bass či Hip-hop).

“Dle prevalence užívání alkoholu, marihuany a dalších drog mládeže a návštěvnosti letních festivalů, klubů a dalších hudebních podniků dle vybraných tuzemských výzkumů, lze předpokládat, že potencionální okruh osob, jimž je program určen, můžeme odhadem na ČR stanovit řádově na úrovni statisíců.”

Na základě vymezení cílové skupiny se program zaměřuje na předcházení a řešení možných ohrožujících akutních dopadů, které s ve sledovaném prostředí vzhledem k jeho rizikovým faktorům vyskytují.

Nejčastěji se jedná o:

 • akutní ohrožení zdraví a života (předávkování, dehydratace, hypertemie, tachykardie, poškození sluchu)
 • akutní psychické potíže (psychóza, zmatenost, panika, „bad trip“), ale i různé
 • zdravotní či psychické potíže dlouhodobějšího rázu včetně závislosti a také
 • související problémy sociálního i trestněprávního rázu.

 

Sekundární cílovou skupinu tvoří majitelé hudebních podniků, organizátoři hudebních akcí, barový personál, produkční či noční manažeři a specializované bezpečnostní služby. S touto cílovou skupinou pak souvisí úkony jako je série specializovaných školení personálu, monitoring prostředí, analýza výchozích potřeb zařízení, sběr dat, odborného poradenství a případná certifikace podniku/akce dle podmínek stanovených v Certifikačním dokumentu Hard&Smart. Spolupráce s kluby je vymezena ve třech smluvně závazných variantách.


Cíle služby

Cílem programu je poskytování kvalitních služeb s důrazem na aktivní vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí taneční scény, nočního života a zábavy, spolu s možností vytvoření preventivně-intervenční odpočinkové zóny, která je vhodným prostředkem pro naši činnost. Dále se jedná o monitoring sledovaných rizikových oblastí při vybraných hudebních podnicích, uplatnění přístupu Harm Reduction, využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně, s intenzivním zaměřením na problematičtější hudební akce a navázané subkultury jejich návštěvníků.

Změny chování jednotlivců a skupin skrze včasnou psycho-sociální podporu či edukace v oblasti zdraví a sociálně-patologických jevů

 • Jedná se převážně o snížení a minimalizaci rizik souvisejících s tímto prostředím u návštěvníků vybraných hudebních podniků a akcí v kontextu Harm reduction a Public health. Krom výše uvedeného jde i o hlubší, zpravidla jednorázové, individuální poradenství a krizové intervence, předcházení rozvoje problému a následné navázání na sít existujících odborných služeb. Akcent je kladen na aktivní poradenství a provázení „tady a teď“ v kontextu prostředí, které je běžně dějištěm užívání legálních a nelegálních psychoaktivních substancí a dalších návazných patologických jevů.
 • Prostředkem k naplnění tohoto cíle jsou nástroje situační prevence a přímé intervence dle principu “tady a teď”:

Kontaktní práce

 • Informační servis v deseti vybraných rizikových oblastech a návazných tématech,
 • distribuce HR a souvisejícího materiálu zpravidla: kondomy, letáková informační kampaň, špunty do uší, filtry Rolls,
 • poskytování dalších služeb (např. měření alkotesterem, měření tonometrem, ukázka modelu působení psychoaktivních substancí na CNS formou projekce) a podpora či doprovázení k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují.

Přispět k zajištění a zviditelnění podstatných informací

 • Realizace tohoto cíle probíhá v rámci komplexního informačního servisu a služeb přímo v průběhu vybraných hudebních akcí ve sledovaném prostředí, kde program Hard&Smart působí. Tím je myšleno vytvoření preventivně-intervenční klidové zóny, která je jasně označena a je vhodná pro zprostředkovávání těchto výkonů. Tato zóna je sama o sobě prostředkem-nástrojem k naplnění tohoto cíle.
 • Zároveň vzhledem územnímu pokrytí a rozvoji programu Hard&Smart postupně ukotvuje, tuto službu dle jejího aktuálního vývoje, jako tradiční tzv. “insiderský” prvek v tomto prostředí. Proto je kladen důraz na zviditelňování programu Hard&Smart a propagace jeho smyslu, jak v rámci masových médií, tak v prostředí virtuálního prostředí jednotlivých akcí (facebookové a webové stránky jednotlivých akcí a klubů) této scény, kde aktivně podáváme relevantní informace. Zacílení tohoto přístupu je směřováno k návštěvníkům hudebních akcí i relevantním subjektům, které se o sledované prostředí zajímají.
 • Druhá linie zajišťující zviditelnění informací a jejich přístupů, spočívá ve vytvoření opatření ve vybraných hudebních podnicích a festivalech, které se zajímají o certifikaci a mají působnost po celou dobu provozu. Jedná se o vytvoření stálé informační kampaně vycházející z deseti témat certifikátů Hard&Smart, která je dostupná na frekventovaných místech podniku nebo akce a dalších opatření vycházejících z podmínek certifikátů Hard&Smart.

Hlubší spolupráce s vybranými hudebními podniky a tzv. „open-air“ hudebními festivaly

 • Koncepce spolupráce projektu Hard&Smart s majiteli klubů, organizátory hudebních festivalů, promotérskými skupinami atd. nabízí 3 základní varianty, které jsou podrobněji a individuálně definovány v příslušných Smlouvách o spolupráci s hudebními podniky.

Monitoring

 • První vychází z přirozeného zájmu odborných subjektů, jakým je i program Hard&Smart o prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Tento styl spolupráce a působení programu je pojímáno jako určitý druh monitoringu dotčené scény skrze působení na vybrané hudební události. Spolupráce tohoto typu jsou předem domluveny s organizátory hudebního podniku, popř. majitelem objektu. Je zde zejména smluvena průběžná komunikace, která je zapotřebí pro samotnou realizaci a případné upozornění na rizikové či patologické jevy v průběhu akce a další podmínky dle specifikace smlouvy. Zpravidla se jedná o akce “undergroundovějšího” charakteru, kde se dá častěji předpokládat větší míra sledovaných rizikových faktorů. Tento typ akcí většinou toto hledisko koncepčně neřeší nejsou schopny finanční investice do systematického řešení, které by tyto rizikové faktory redukovalo (Hard&Smart a jiné). Rovněž se tato forma spolupráce využívá v rámci případné “pilotní” ukázky fungování programu přímo na akci smluveného hudebního podniku.
 • V rámci první varianty jde tedy o poskytnutí přístupu a případně základního zázemí terénním pracovníkům fungujícími pod hlavičkou Hard&Smart. Ti pak provádí na základě předchozí domluvy monitoring-aktivity programu Hard&Smart dle jeho potřeb a aktuálního vývoje. Jeho rozsah a zaměření si na základě svých možností vyhrazuje program Hard&Smart. Jinými slovy je dohoda v rámci smlouvy uzavřena konkrétně o tom, že na akci budou probíhat aktivity programu, případné technické parametry a podpora ze strany pořadatele akce, předání kontaktů na zodpovědné osoby, průběžné spolupráci či příchodu a odchodu pracovníků programu. Samotný průběh a podrobnější členění aktivity programu na takto smluvené akci nepodléhá konkrétním smluvním podmínkám, které mají v tomto obecnější charakter. Realizace této formy spolupráce není pro druhou smluvní stranu zpoplatněna.

Placená spolupráce

 • Druhá varianta spolupráce vychází z oboustranně nastavených podmínek, které reflektují zpravidla poptávku ze strany majitelů klubů, organizátorů hudebních festivalů, promotérských skupin a dalších. Na základě těchto podmínek je předem domluveno, do jaké míry a v jakém rozsahu budou služby programu realizovány. Z pravidla jde o vytvoření naší preventivně-intervenční klidové zóny, která je zaměřena na Harm reduction a Safer clubbing (viz. výše). Tento model může být rozšířen i o hudební scénu prezentující klidnější a odpočinkové hudební žánry při nižší úrovni hlasitosti. Časový rozsah a další parametry fungování programu na smluvené hudební akci je jasně určen. Rovněž i práva a povinnosti obou stran. S tím souvisí i nastavení poplatku za tento druh spolupráce, který hradí druhá smluvní strana čili nejčastěji organizátor akce či zákonný zástupce hudebního podniku. Výše tohoto poplatku je určena na základě nákladů, které s realizací smluvených aktivit programu Hard&Smart souvisí.

Certifikace

 • V nejširším rozsahu nabídky aktivit programu Hard&Smart jde o třetí variantu, kde jde pak o dlouhodobější spolupráci, která po splnění všech potřebných podmínek vrcholí udělením certifikátů Hard&Smart. V prostředí taneční scény, nočního života a zábavy probíhá spolupráce směrem k pozitivní změně ve smyslu úpravy prostředí vybraného podniku nebo festivalu v oblastech snižovaní rizik a zvyšování komfortu. Možnosti spolupráce probíhají ve třech základních variantách, přičemž nejkomplexnější je směrem ke splnění podmínek certifikátů Hard&Smart (uplatnění minimálně 8 z 10 certifikačních bodů vedoucích k bezpečnějšímu klubu, festivalu či jinému hudebnímu podniku).
 • Tato forma spolupráce je charakteristická svoji, dlouhodobostí, komplexností, individuálním přístupem a plněním certifikačních podmínek. O její realizaci je veden průběžný dialog s druhou smluvní stranou, kterou je pověřená osoba či osoby z dotyčného hudebního podniku.

Spolupráce s vybranými souvisejícími subjekty a partnery programu

 • Jedná se o navázání dialogu a spolupráce se zaměřením na prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Cílem, je zainteresování důležitých relevantních subjektů na lokální i státní úrovni v oblasti řešení problematiky nočního života a zábavy (odborné a politické autority, policie, komerční subjekty související s tímto prostředím, zástupce médií apod.) Smyslem je pak hledání a podpora koncepčního přístupu a vytvoření nového standardu v této problematice, o který program Hard&Smart usiluje se zohledněním jeho specifik v regionu, spolupráce v programech práce s veřejností – trendy, vyvážené informace, včasná varování, výzkumná šetření. V návaznosti na tento přístup jde pak o rozšiřování povědomí a působnosti projektu do dalších hudebních podniků a tzv. „open-air“ hudebních festivalů, jak ve stávajících, tak v nových obcích a regionech na území ČR

Zahraniční spolupráce

 • Klíčovou událostí, která odstartovala zahraniční spolupráci tehdejšího projektu Hard&Smart, bylo zapojení do celoevropské akce European Party Friends Night, která se konala o víkendu 23.- 25.11. 2012.  Ke spolupráci na této akci se přihlásilo 53 účastníků z řad klubů a neziskových organizací po celé Evropě. Spolupráce klubu Fléda a Společnosti Podané ruce o.p.s. byla v rámci této akce zaregistrována jako jediná v ČR. Tato akce spadala pod projekt Nightlife Empowerment & Well-being Implementation Project (dále jen NEWIP). Projekt NEWIP vychází z obecně uznávaných pravidel a principů bezpečnějšího nočního života, která byla deklarována hlavním koordinátorem těchto aktivit, organizací Party+. Jedním ze základních pilířů jsou standarty 10 Steps for Implementation of Safer Clubbing Label.
 • Na základě této události byla započata během následujících let kontinuální spolupráce se sítí takto zaměřených služeb Party+. V roce 2015 jsme se stali jako první v ČR plnohodnotnými členy této sítě, která se v průběhu roku 2017 stala divizí širšího sdružení služeb, odborných a politických subjektů zaměřených na night life a urban development NewNet, kde je spolu s Hard&Smart dodnes.

 

Konkrétnímu klientovi, který je v kontaktu s pracovníky programu Hard&Smart, jsou nejčastěji nabízeny tyto možné služby Jde o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem:

 • Edukace a doplnění informací v kontextu rizikového užívání a účinků legálních i ilegálních drog směrem k racionálnějšímu přístupu k této problematice. Ve spojení s odborným poradenstvím a pomocí probíhajícími před i v průběhu akutní intoxikace organismu. Dalším cílem je pak podání informačního rámce a případné doprovázení při procesu navázání na síť relevantních služeb.
 • Ochrana sluchu prostřednictvím komplexního informačního servisu a poskytnutím ochranných pomůcek
 • Odstranění či zmírnění dalšího souvisejícího rizikového chování a nabídka nového přístupu přímo v místě dění, jako jsou dodržování pravidel bezpečného sexu, prevence dehydratace a přehřátí, prevence agresivního chování a souvisejících právních následků, možnost odpočinku a doplnění energie v rámci vitamínového servisu a poskytnutí pitné vody zdarma apod.
 • Bezpečnější návrat domů tzn. Zajištění možnosti odvozu či dalších informací o dopravě u osob pod vlivem alkoholu s možností využití alkotesteru s návazným informačním servisem.
 • Další sekundární cíle jsou např. redukce trestné a přestupkové činnosti ve sledovaném prostředí. Podpora pozitivních vazeb, vztahů a zdravějšího životního stylu – s přáteli, rodinou, partnerem, dětmi apod. Stabilizace zdravotní situace a zmírnění somatických poškození. Poradenství, edukace a případné navázání do služeb a institucí v kompetencích stabilizace sociální a finanční situace (v případě konfliktu, bezpečného opouštění akce apod.) stabilizace psychické situace (především v případě tzv. „bad tripů“, toxických psychóz, psychotických epizod – krizová intervence, léčba apod.)

 

S rozsahem realizace těchto cílů souvisí pak především nastavení osobních nákladů v rozpočtu.

Pokud Vás program Hard&Smart zaujal nebo se Vám líbilo jeho fungování přímo na párty scéně, tak jej prosím podpořte u České spořitelny. I díky Vám můžeme pokračovat v této inovativní činnosti. Děkujeme!!!

Česká spořitelna a.s.

č.ú.:4147402379/0800

Pravidla poskytování služby

Klient má zaručeno právo:

 • využívat služeb H&S zdarma a v provozní době, jedná se zejména o:
 • distribuce Harm reduction materiálu v předem stanoveném množství (špunty do uší, kondomy, materiály k bezpečnější aplikaci apod.)
 • informační servis
 • intervence a podpora v krizových situacích, předlékařská první pomoc
 • individuální poradenství
 • měření alkotesterem
 • měření tonometrem
 • pomoc při akutní intoxikaci
 • potravinový servis
 • odkazování na síť odborných služeb

 

 • zvolit si, kterých služeb z nabídky H&S bude využívat a kterých nikoliv,
 • na rovný přístup, respekt a důstojnost (bez ohledu na názory, postoje, vzhled, rasu, náboženské vyznání atd.),
 • na zachování anonymity a mlčenlivosti – všechny informace o klientovi jsou pro pracovníka důvěrné a nepředává je dál, výjimku tvoří situace, které jsou dány legislativou ČR a souvisí s trestnou činností, pracovník nevytváří nestandardní vztahy či dohody s klientem,
 • na informace o tom, jakými zásadami se řídíme a jak pracujeme,
 • přinášet nápady i připomínky k tomu, jak má služba fungovat,
 • zapojit se do rozhodování o tom, jak bude vypadat spolupráce s H&S,
 • kdykoli ukončit využívání služby bez udání důvodu.

 

Pakliže je klientovi některé z práv upřeno, má možnost vyjádřit se nebo podat stížnost u pracovníka jak ústně, tak zápisem do KNIHY PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ (ohledně pravidel, změn programu, chování pracovníků atd.). Stížnost může podat také anonymně přes email uvedený na stránkách programu HARD&SMART. Jeho právem je spravedlivé projednání stížnosti – do 14 dnů se vyjádří vedoucí služby. V případě anonymního podání bude odpověď odeslána na mailovou schránku odesílatele. Pokud nebude s řešením spokojen, může se písemně obrátit na vedení Společnosti Podané ruce na adresu Hilleho 5, 602 00 Brno nebo k další nezávislé instituci, například k Veřejnému ochránci práv: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel.: 542 542 888.

 

Pracovník může zájemci o službu/klientovi odmítnout poskytnutí služby když:

 • pokud žádá službu, která není programem poskytována,
 • v prostorách pracovního prostoru manipuluje s ilegálními látkami, vykonává trestnou činnost nebo komunikuje tak, že to vyvolává dojem domlouvání výroby či distribuce drog.
 • se projevuje agresivně (i slovně) vůči pracovníkům nebo ostatním klientům nebo jinak narušuje chod služby (zasahuje do kontaktů, manipuluje s vybavením stánku nebo jej znečišťuje apod.)
 • ničí nebo zcizuje majetek zařízení, pracovníků nebo ostatních klientů,
 • manipuluje se zbraněmi či jinak ohrožuje pracovníky nebo ostatní klienty,
 • je naplněna maximální kapacita služby (např. klient má zájem o službu, ale v danou chvíli ji využívá někdo jiný nebo momentálně není místně dostupná – např. žádá materiál, který byl již vyčerpán) nebo žádá více materiálu, než je vydáváno na osobu, nebo žádá poskytnutí služby mimo kontaktní hodiny, v takovém případě je zájemce odkázán na pozdější dobu, jiné místo nebo na jinou službu,

V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel, kdy se následně nedaří sjednat ve spolupráci s klientem nápravu, lze po domluvě v týmu klientovi ukončit poskytování služby pro probíhající akci. Do té doby je klient pracovníkem odkázán k využívání jiných služeb dostupných v daném prostředí (např. voda zdarma na toaletách nebo na baru, automat na kondomy apod.)

 

Pracovník má zakázáno:

 • navazovat mimopracovní vztahy s klientem,
 • sdělovat osobní údaje pracovníků klientovi (bydliště, telefonní číslo apod.),
 • přijímat od klienta dary, uchovávat (i zapomenuté) předměty atd.,
 • poskytovat službu mimo stanovenou provozní dobu a jinak překračovat hranice služby.

 

Pracovník je povinen:

 • vést o klientech H&S dokumentaci v souladu se zachováním anonymity a na klientovo vyžádání mu umožnit do ní nahlédnout,
 • být vždy přítomen na stanovišti v provozní době dle dané akce.

Adresa:

Společnost Podané ruce o.p.s. (Hard&Smart)

Renneská třída 36

Brno

639 00

Telefon: +420 778 752 178

E-mail: vesely.o@podaneruce.cz

Instagram: https://www.instagram.com/programhardandsmart/

Facebook: Společnost podané ruce: Program Hard & Smart


Tým:

Mgr. Otakar Veselý – Vedoucí a Koordinátor programu

Mgr. Jiří Klíma – Zástupce vedoucího a koordinátor brněnského týmu

Bc. Vendula Kunová – Koordinátorka pražského týmu

Mgr. Veronika Častulíková – Koordinátorka olomouckého týmu

Bc. Jan Horák – Koordinátor ostravského týmu


Provozní doba:

Reflektuje aktuální rozsah a potřeby programu Hard&Smart ve spolupráci s hudebními podniky a akcemi. Při přímých intervencích v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy se provozní doba naší preventivně-intervenční oddechové zóny pohybuje z pravidla mezi 20:00-03:00. Výjimky tvoří především tzv. “open air” akce, kde dochází k modifikacím této pracovní doby vzhledem k charakteru a těžké předvídatelnosti některých aspektů těchto podniků (počasí, subkulturní skladba návštěvníků, celková účast a další parametry, domluva na místě se zaměstnanci programu). Typická bývá například nedělní směna na těchto víkendových akcích, která je nastavena od 10:00-14:00. Důvodem tohoto časového rozsahu, je doba, kdy většina návštěvníků těchto akcí prostor hudebního podniku opouští a ve výrazně koncentrovanější míře využívá měření alkotesterem, informačního servisu zaměřeného na zdravotní a legislativní dimenze konzumace alkoholu a vlivu ilegálních substancí v kontextu řízení motorových vozidel či bezpečnějšího návratů z akce.

Online terénní práce probíhá na FB průbežně celý týden. Zoom linka  je v provozu každý pátek 20:00 – 22:00.

  

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 • Hlavního města Prahy
 • Městské části Praha 7
 • Magistrát města Ostravy

 

   

Další partneři projektu:

 • Expodům
 • Primeros

 

Co je to Backstage?

Backstage je inovativní služba terénní práce v on-line prostředí pod programem Hard&Smart (dále jen H&S), který zřizuje Společnost Podané ruce o.p.s.. Svým zaměřením je shodná s koncepcí H&S. To znamená že má za cíl redukci rizikových faktorů především v prostředí nočního života a zábavy u obecné populace v ČR. Tímto způsobem doplňuje fungování H&S přímo na hudebních akcích (kluby, festivaly, pochody, halové akce) o dostupnost on-line. Zároveň je tato služba schopna svým nastavením být dostupná i za situace typu epidemie COVID 19.

 

Rizikové faktory, na které se zaměřuje souvisí s:

-užíváním legálních a ilegálních psychoaktivních substancí a jejich kombinací

-bezpečnějším návratem domů a poradenstvím pro řidiče

-dehydratací a přehřátím

-poškozením sluchu

-rizikovým či nevyžádaným sexem

 

 

Jak funguje?

Prezentace a uživatelské rozhraní pro klienty služby se odehrává v základním nastavení na sociálních sítích Facebook a Instagram. Služba Backstage je zde strukturou i obsahem napojena jak na “domovské” profily H&S, tak disponuje i samostatnou stránkou na facebooku v podobě skupiny Drogy, alkohol a party life bezpečněji a události pro konkrétní rok rovněž na této síti, pro širší možnosti komunikace a dosah k cílové skupině.

FB skupina:https://www.facebook.com/groups/1583078798694651

 

Fokus na vybrané části cílové skupiny:

-návštěvníci a fanoušci významných hudebních podniků

-fanoušci vybraných hudebních stylů (“mainstream” i “underground”)

-uživatelé alkoholu a tabáku

-uživatelé ilegálních psychoaktivních substancí

-rodiče a blízké osoby mladistvých a mladých dospělých

 

V tomto prostředí sociálních sítí (především Facebook) pracovníci služby Backstage aktivně vyhledávají profily, kde se jednotlivé cílové skupiny, na které je kladen důraz, zdržují.

 

Základní cílové a partnerské profily:

-klubů, festivalů, akcí a aktuálních eventů

-významných interpretů, djs, producentů a projektů

-hudebních stylů, portálů a magazínů

-promotérské skupiny a organizátoři či technici

-skupin zaměřených na uživatele či užívání a další vybrané rizikové faktory, které H&S obecně řeší (sexuální násilí, hluk, legislativě a další)

-profily a skupiny zaměřené na prevenci a adiktologické služby

-rodičovské či svépomocné skupiny

 

Pracovníci zde nabízejí možnost využití jejich služeb a aktivně reagují na dotazy zájemců k souvisejícím tématům. Vrcholem každého týdne je pak žívé on-line poradenství přes službu Zoom, které probíhá každý pátek od 20:00 do 22:00. Tato možnost je během týdne rovněž aktivně propagována.

 

Základní poskytované služby klientům:

-nabídka odborného a ověřeného informačního servisu

-individuální poradenství

-psychosociální podpora

-krizová intervence

-odkazování do sítě dalších odborných služeb

 

Do budoucna je plánováno rozšíření tohoto nastavení dle vývoje fungování této služby a potřeb jejich klientů, které budou definovat další dobrou praxi.

 

Jaké jsou podmínky pro úspěšnou realizaci?

Tato služba je designována a odborně připravena v rámci úspěšně etablovaného programu H&S, který spadá pod renomovanou Společnost Podané ruce s vice jak 25letou tradicí. Tímto je dostatečně pokryta podmínka odbornosti a kredibility této služby. Samotná Backstage a její vstup do on-line prostředí vychází ze tři ověřených předpokladů.

 

 1. Přestože se program H&S od roku 2015 dynamicky rozvíjel ve svém pokrytí akcí a klíčových ukazatelů o desítky procent za rok. Stále v rámci ČR pokrýval “pouze” jen určitý reprezentativní vzorek veřejných hudebních podniků. Navíc se taková služba nikdy nedostane na privátní akce, které jsou z hlediska utváření vzorců chování nebo bezpečnosti možná ještě zásadnější vzhledem k jejich celkově skrytějšímu charakteru.

 

 1. On-line prostředí, díky rozvíjejícím se technologiím a vývoji trávení volného času, je stále více možné definovat jako přirozené nebo časté u obecné populace. Speciálně tento trend pak platí u dětí, mladistvých a mladých dospělých. Tento trend potvrzuji v posledních letech typově výzkumy jako HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) a mnohé další. Vzhledem k tomuto faktu a komplexnosti on-line prostředí, je vhodné pro něj nastavovat i adekvátní odborné služby.

 

 1. V situacích, jakou je epidemie COVID 19, kdy typické možnosti kontaktu jsou obecně výrazně omezeny, je pak takovýto typ služby jednou z mála možností při hledání pomoci a podpory u odborníků. Dle dosavadních dat z monitoringu H&S v Praze, Brně a Olomouci se ukázalo, že během tzv. “lockdown” od 1.5. do 30.5 2020 nedošlo k výraznějšímu výkyvu konzumace alkoholu, tabáku či ilegálních psychoaktivních substancí. Došlo pouze k přesunu na veřejná prostranství, soukromé objekty a privátní akce. Za “běžného” stavu pak tento typ služby nabízí rozšíření nabídky tam, kde aktuálně žádný odborný subjekt nepůsobí

 

Z výše uvedeného plyne, že služba Backstage dokáže samostatně fungovat na atraktivní, odborné a optimálně nastavené úrovni. To potvrzuje i zájmem a finanční podpora ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Jihomoravského kraje, Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrátu města Brna, Magistrátu města Ostravy a dalších.

 

Jaké nabízí výhody realizace služby Backstage?

 

-inovace ve formě rozšíření působnosti, komunikace a první typ takto koncipovaného terénního programu v ČR nad rámec eventů

-integrativní zaměření

-anonymní a nízkoprahová dostupnost

-garance kvality uznávaného odborného subjektu z neziskového sektoru

-distribuce elektronických informačních materiálů, které pak budou pro klienta snáze uchovatelné a dostupnější.

-rychlé a adresné odkazování na další on-line či ofline kampaně, služby nebo odborníky

-dostupné řešení pomoci a poradenství v situacích jako je epidemie COVID-19 a rozšíření nabídky ve standardním fungování

-garance odbornosti pracovníků adiktologických a nízkoprahových služeb

-rozšířená pozice služby jako “gatekeepera” v prostředí nočního života a zábavy i jejich stávajících partnerů

-rozšířená možnost spolupráce s novými partnery na řešení či komunikaci jednotlivých témat, kterými se služba zabývá.

-rozšíření PR prostoru v on-line prostředí pro službu a její partnery

 

Pravidla služby

 

Pracovník má právo hovor předčasně ukončit v případě:

 

 • agrese nebo vulgarit namířených na něj samotného
 • že by byl i přes upozornění nucen přihlížet užívání ilegálních substancí nebo sebepoškozování
 • že by byl nucen přes upozornění přihlížet trestné činnosti (např. distribuci drog)
 • že volající delší dobu neprojevuje aktivitu, neprojevuje zájem pracovat na své zakázce ani ji aktualizovat a zároveň pracovník vyhodnotí, že se nejedná o mimořádnou krizovou situaci

 

Volající má právo na:

 

 • zachování anonymity své osoby i místa, odkud volá (nemusí je sdělovat) a důvěrnost sdělených informací, mimo oznamovací povinnost danou legislativou ČR
 • předčasné ukončení hovoru z jeho strany, bez udání důvodu
 • podání stížnosti prostřednictvím emailu nebo skrze FB

 

 

Hard&Smart

 

Welcome to webpage devoted to Hard&Smart programme, a prevention and intervention programme in the dance, nightlife and entertainment scene. It has a long-term focus on selected risk factors that are often associated with this environment, such as in particular the issues of legal and illegal psychoactive substances, dehydration and overheating, hearing impairment, risky sex or getting home safely.  Professional implementations directly at music events are then carried out through the creation of a dedicated intervention and relax zone or through environmental monitoring.

 

At the same time, we work directly with business owners.  The result is the subsequent certification of the club as a safer place for nightlife.

 

We also work with the target group through social networks in the online space.

 

Hard&Smart working groups are located in Prague, Brno, Ostrava and Olomouc. They bring together addictology professionals and related services who are interested in working in the monitored environment.

 

The Hard&Smart programme is part of an international network of similarly focused services such as Party+, NewNet.

 

Services we provide most often:

 • Distribution of harm-reduction material.
 • Support and counselling in crisis situations.
 • Clear communication of information on risky behaviour
 • Breathalyzer measurement, tonometer measurement…
 • Professional help for acute intoxication

 

If you are interested in cooperation or have further questions, please use the following contacts:

+420 778 752 178 | vesely.o@podaneruce.cz

 

 

FBhttps://www.facebook.com/Program-Hard-Smart-1471867153132859

IGhttps://www.instagram.com/programhardandsmart/?hl=cs