Terapeutické centrum na Bratislavské

Terapeutické centrum na Bratislavské ambulantně poskytuje podporu a odbornou pomoc osobám, které jsou ohroženy závislostí na návykových látkách, se zaměřením na klienty z vyloučených brněnských lokalit, zejména z řad romské minority. Cílem centra je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek.

 

 • odborné sociální poradenství
 • poradenství poskytované v terénu či v rodinách
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 Bratislavská 69, Brno – Zábrdovice| +420 778 705 025 | kozel@podaneruce.cz

 

Přijď k nám a žij lépe! / Av pala mende the dživ feder!

Aktuálně

Poskytované služby

Naše služby poskytujeme v rámci dvou programů – Ambulantního léčebného programu (určený osobám, které experimentují nebo jsou závislé na drogách, alkoholu, hrají nebo sázejí; program je otevřený také pro jejich partnery/ky, rodiny a blízké od 18 let, od 15 let se souhlasem zákonného zástupce) a Programu substituční terapie (určený osobám od 18 let, od 17 se souhlasem zákonného zástupce, s těžkou závislostí na heroinu či jiném opiátů, u kterých není aktuálně možná abstinenční léčba).

Kapacita Ambulantního programu je 30 klientů + 80 klientů pro terénní formu, kapacita Metadonového substitučního programu 80 klientů.

 

 • odborné sociální poradenství
 • poradenství poskytované v terénu či v rodinách
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství pro osoby blízké a rodinné příslušníky
 • asistenční služba – doprovody do institucí a organizací
 • zprostředkování a poskytování substituční terapie
 • výměna injekčních stříkaček a dalšího materiálu ve spolupráci s Terénními programy v Brně

Poslání

Terapeutické centrum na Bratislavské poskytuje ambulantní služby osobám ohrožených závislostí na návykových látkách, se zaměřením na klienty z lokalit ohrožených sociálním vyloučením, především z řad romské minority. Zahrnuti jsou také příbuzní a blízcí těchto klientů.

Fakultativní činností TC na Bratislavské je i zprostředkování a doporučování indikovaných klientů do substituční léčby metadonem pro osoby s těžkou závislostí na heroinu či jiném opiátu. Důraz je kladen na rychlou a intenzivní pomoc nevytrhující klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální biopsychosociální a spirituální přístup.


Cílová skupina

Naše služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek se zvláštním zaměřením na opiáty a gamblerům, dále pak osobám blízkým těchto klientů. Pracujeme zejména s klienty z vyloučených brněnských lokalit, především z řad romské minority.


Cíle služby

Primárním cílem našich služeb je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Chceme poskytovat kvalitní péči cílové skupině v návaznosti na ostatní typy služeb. Proto si v tomto systému vytyčujeme tyto cíle:

 • Práce s motivací klienta, pomoc při začleňování do terapeutických programů, včetně možnosti dosáhnout následně trvalé abstinence.
 • Zprostředkování a doporučování indikovaných klientů do substituční léčby metadonem pro těžce závislé uživatele heroinu. Zde je důležitá sociální práce, např. pomoci jim zaevidovat se na úřadech práce a podpora při shánění zaměstnání.

Principy TC na Bratislavské

Služby jsou poskytovány ve standardní kvalitě. Ke zlepšení situace klienta slouží spolupráce v síti zdravotnických a sociálních služeb Sdružení Podané ruce, o.p.s. i mimo ni. Základními postupy jsou moderní metody sociální práce v oblasti problematiky závislostí, která bývá často kombinovaná s problémy ve vývoji osobnosti. S klientem je vyjednán kontrakt o službě a sestaven individuální terapeutický plán. Dle individuálních potřeb je možné domluvit konzultace s dalším kvalifikovaným odborníkem (právník, probační pracovník, jiná sociální služba, apod.). Ochrana integrity klienta je zajištěna.

Projekt „Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství“

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt pomáhá cílové skupině – drogově závislým na území města Brna – formou odborného sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, motivuje drogově závislé k léčbě a řešení jejich situace; nabízí formu léčby, která podporuje deinstitualizaci klientů, ambulantní léčbu místo pobytové, pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování vzhledem k rodině, práci i trávení volného času.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby nedošlo k rozvoji následné krize a hospitalizaci, tj. do 31. 12. 2020 projekt nabídne podporu a pomoc v léčbě závislosti více než 500 klientům. Výstupem je motivovaný, kompetentní klient, který řeší svoji závislost a s tím související problémy: postavení na trhu práce, rodinné vazby, dluhy apod.

Výsledky se budou měřit vyhodnocením posunu v individuálních plánech klientů, evaluačních zpráv a klientských záznamů.

Hlavní cíl je realizován dílčími cíli:

1) stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální terapie a poradenství – 60% osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře

2) motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešení závislosti a nástupu do substituční terapie – nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do substituční léčby


Klíčové aktivity projektu

 • rozšíření Terapeutického centra v Jihomoravském kraji – intenzivní individuální terapie a poradenství s cílem umožnit setrvat klientům ve společnosti, nadále pracovat, či si práci hledat, nepřerušit se sociální vazby a podpořit pozitivní vývoj léčby
 • rozšíření Terapeutického centra na ulici Bratislavská s cílem motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešit závislosti a nástup do substituční terapie.
 • rozšíření Centra poradenství v Brně –  poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím faktorem je násilí, často domácí nebo sexuální
 • rozšíření Doléčovacího centra v Brně – individuální terapie a poradenství, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a případně těhotenství/mateřství

Projekt podpoří tyto změny

Základním změnou, kterou projekt nabízí, je postupné uschopnění a stabilizace klientů s kariérou drogové závislosti v podstatných oblastech jejich života:

 • abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps a udržet jej jako jednorázový apod.
 • zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.
 • bydlení – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace
 • právní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.
 • vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas – aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu
 • zdravotní stav – pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví Měřitelnost: vyhodnocení individuálních plánů klientů, klientské záznamy, evaluační průběžné a závěrečné zprávy (dotazníkové šetření na začátku a na konci projektu), milník do 36. měsíce projektu.

 

Dále dojde ke změně v kapacitách péče o drogově závislé v Brně, a to ze současné okamžité kapacity 18 klientů regionálních sociálních služeb, kterých se projekt týká, na 33 klientů včetně skupinových aktivit, což umožní věnovat se klientům déle, včas zachytit nástup krize v léčbě a odvrátit případnou hospitalizaci, dále také umožní motivovat vhodné klienty k nástupu do substituční léčby. 


 

Otevírací doba:

Provozní doba centra:

Pondělí 6:30 – 15:00
Úterý 6:30 – 16:30
Středa 6:30 – 16:30
Čtvrtek 6:30 – 15:00
Pátek 6:30 – 15:00

Kontaktní (objednací) doba:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00

Příjmové dny do metadonového substitučního programu:

Pondělí 9:00 – 10:00
   

Výdejní hodiny metadonu (od 12.4.2021):

Pondělí 6:30 – 8:30 11:00 -12:00
Úterý 6:30 – 8:30 11:00 -12:00
Středa 6:30 – 8:30 11:00 -12:00
Čtvrtek 6:30 – 8:30 11:00 -12:00
Pátek 6:30 – 8:30 11:00 -12:00
Soboty, Neděle a státní svátky 7:00 – 8:30 od 1.7.2021

Adresa

Terapeutické centrum na Bratislavské

Bratislavská 69

Brno – Zábrdovice

602 00

Telefon: +420 778 705 025

e-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Tomáš Kozel, DiS.

vedoucí centra, sociální a terénní pracovník

tel. +420 778 705 025

e-mail: kozel@podaneruce.cz

 

Miroslava Cimráková

zdravotní sestra

tel. +420 778 530 363

e-mail: metadon.bratislavska@podaneruce.cz

 

Zuzana Varmužková

zdravotní sestra

tel. +420 778 530 363

e-mail: metadon.bratislavska@podaneruce.cz

 

Magdaléna Štindlová

zdravotní sestra

tel. +420 778 530 363

e-mail: metadon.bratislavska@podaneruce.cz

 

Bc. Eliška Němečková

adiktoložka, terapeutka

tel. + 420 778 797 700

e-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz

 

Ing. Radovan Voříšek
sociální pracovník, terapeut
tel.  + 420 777 916 260
email: vorisek@podaneruce.cz

 

Mgr. Marcela Senková
sociální pracovnice
tel. + 420 608 248 995
email: tcbratislavska@podaneruce.cz

 

DPP víkendové služby a výpomoc:
Adina Kleinová
Tereza Kompauerová
Natálie Jarošová
Jitka Němcová
David Kratochvíl

 

Odborné vedení:

MuDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Ivana Kuchařová – vedoucí oddělení

 

Supervizor:

PhDr. Oldřich Tegze

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna
 

NABÍDKA ORIENTAČNÍCH TESTŮ NA VIROVOU HEPATITIDU („žloutenka“)

Terapeutické centrum na Bratislavské, Společnost Podané ruce, Bratislavská 69, nabízí orientační testy z kapilární krve na virovou hepatitidu

zdarma, anonymně

 • s možností získat finanční poukaz po absolvování testu
 • v případě pozitivního výsledku je možný doprovod do zdravotního zařízení na domluvu léčby

Kdy:

pondělí, čtvrtek, pátek: 8:30-11:00, 12:00-15:00
úterý: 12:00-16:30
středa: 8:30-11:00, 12:00-16:30

 

V případě dotazu je možné zavolat na: 778 705 025