Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Osoby 16 let
a starší

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Brno

 

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně dluhového poradenství a základního právního poradenství.

 

 • Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na drogách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

 

 • Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, dluhové poradenství, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

 

 • Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.

 

 10 zaměstnanců | 584 klientů JMK + 148 klientů CKP

Hilleho 5, Brno | +420 778 486 355 |  terapie.jmk@podaneruce.cz

 

„Stabilita. Zrání“

Poskytované služby

 • sociální a psychologické poradenství pro uživatele
 • individuální psychoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • krizová intervence
 • poradenství pro osoby blízké
 • rodinná psychoterapie
 • zprostředkování další odborné pomoci (psychiatrické vyšetření, poradenství v sociální oblasti, pobytová léčba atp.)
 • telefonické a internetové poradenství
 • konzultace přes aplikaci Skype(volání, videovolání, chat)

Poslání

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji je ambulantní službou aktivní a bezodkladné pomoci (sociální poradenství, léčba) klientům s problematikou závislostí a to včetně gamblerství a závislosti na alkoholu. Důraz je kladen na rychlou intenzivní pomoc nevytrhující klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální biopsychosociální přístup.


Cílová skupina

 • ženy a muži od 16 let, kteří zneužívají psychoaktivní látky (alkohol, nealkoholové drogy, léky…) a/nebo hrají hazardní hry, sázejí nebo mají jinou nelátkovou závislost (hraní PC her, nakupování …)
 • experimentátoři, příležitostní uživatelé, ti, kterým se již užívání vymklo z ruky a způsobuje jim v životě potíže, ti, kteří se již stali závislými
 • osoby, které ještě nikdy odbornou pomoc nevyhledaly, stejně tak ty, které již absolvovaly léčbu či více léčeb
 • partneři/partnerky, rodiče a další rodinní příslušníci a osoby blízké uživatelů

Cíle služby

 • Smyslem a funkcí Terapeutického centra v Jihomoravském kraji (dále TC v JMK), je zajistit službu odpovídající současné moderní koncepci komplexní péče o klienta s problematikou závislosti formou intenzívní ambulantní péče.  Od pracovníků TC v JMK to vyžaduje jak vysokou autonomii v odbornosti, tak zvládnutí týmové práce, která je základním předpokladem kvalitní nabízené ambulantní péče.
 • Ambulantní léčba zvyšuje možnost a pravděpodobnost návratu klientů do hodnotného životního stylu bez výrazných problémů v souvislosti s užíváním návykových látek.
 • Prostřednictvím dotažené a skutečně komplexní péče je možné očekávat dobré a dlouhodobé úspěchy v dosažení cílů.
 • U klientů, kteří spadají spíše do skupiny experimentátorů a lehčích uživatelů (krátkodobých až střednědobých uživatelů psychoaktivních látek) je hlavním cílem zabránit, aby se tito klienti ocitli ve skupině problémových dlouhodobých uživatelů drog – tedy včasné podchycení problémů, včasná intervence.

Krátkodobé cíle

 • Krizová intervence
 • Prevence relapsu
 • Podpora v abstinenci, náročné životní situaci
 • Poradenství
 • Sestavení individuálního léčebného plánu

Principy služby

S klienty programu ambulantní léčby pracujeme širokým spektrem psychiatrických, psychologických, psychoterapeutických a sociálních postupů. Rozhodující formou péče je individuální kontakt, ve kterém probíhá poradenský či dlouhodobější terapeutický proces. Tito klienti bývají ve fázi experimentování až počáteční závislosti – často mají většinou ještě práci, případně ještě chodí do školy. Klienty oslovujeme prostřednictvím letáků, webových stránek, jsme doporučování jinými službami.

Projekt Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství


O projektu

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754


Cílová skupina

Projekt pomáhá cílové skupině – drogově závislým na území města Brna – formou odborného sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, motivuje drogově závislé k léčbě a řešení jejich situace; nabízí formu léčby, která podporuje deinstitualizaci klientů, ambulantní léčbu místo pobytové, pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování vzhledem k rodině, práci i trávení volného času.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby nedošlo k rozvoji následné krize a hospitalizaci, tj. do 31. 12. 2020 projekt nabídne podporu a pomoc v léčbě závislosti více než 500 klientům. Výstupem je motivovaný, kompetentní klient, který řeší svoji závislost a s tím související problémy: postavení na trhu práce, rodinné vazby, dluhy apod.

Výsledky se budou měřit vyhodnocením posunu v individuálních plánech klientů, evaluačních zpráv a klientských záznamů.

Hlavní cíl je realizován dílčími cíli:

 • stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální terapie a poradenství – 60% osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře
 • motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešení závislosti a nástupu do substituční terapie – nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do substituční léčby

Klíčové aktivity projektu

 • rozšíření Terapeutického centra v Jihomoravském kraji – intenzivní individuální terapie a poradenství s cílem umožnit setrvat klientům ve společnosti, nadále pracovat, či si práci hledat, nepřerušit se sociální vazby a podpořit pozitivní vývoj léčby
 • rozšíření Terapeutického centra na ulici Bratislavská s cílem motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešit závislosti a nástup do substituční terapie
 • rozšíření Centra poradenství v Brně – poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím faktorem je násilí, často domácí nebo sexuální
 • rozšíření Doléčovacího centra v Brně – individuální terapie a poradenství, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a případně těhotenství/mateřství

Projekt podpoří tyto změny

 • abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps a udržet jej jako jednorázový apod.
 • zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.
 • bydlení – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situaceprávní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.
 • vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas – aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu
 • zdravotní stav – pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví Měřitelnost: vyhodnocení individuálních plánů klientů, klientské záznamy, evaluační průběžné a závěrečné zprávy (dotazníkové šetření na začátku a na konci projektu), milník do 36. měsíce projektu.

 

Dále dojde ke změně v kapacitách péče o drogově závislé v Brně, a to ze současné okamžité kapacity 18 klientů regionálních sociálních služeb, kterých se projekt týká, na 33 klientů včetně skupinových aktivit, což umožní věnovat se klientům déle, včas zachytit nástup krize v léčbě a odvrátit případnou hospitalizaci, dále také umožní motivovat vhodné klienty k nástupu do substituční léčby.


Kontakt

Společnost Podané ruce o.p.s.

Institut expertních služeb

Mgr. Romana Vašátková

Telefon: +420 778 477 279

E-mail: vasatkova@podaneruce.cz

Otevírací doba

Kontaktní doba Provozní doba
Pondělí 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Úterý 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Středa 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Čtvrtek 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Pátek 09:00 – 15:00 09:00 – 17:30

Adresa

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Hilleho 5

Brno

602 00

Telefon: +420 778 486 355, +420 541 227 704

E-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz


Tým

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Miroslav Zachovalý – vedoucí centra, psycholog a psychoterapeut, Brno, pobočka Znojmo

Mgr. Šárka Kohoutková – psycholožka a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Kohlová – psycholožka a psychoterapeutka

Mgr. Vojtěch Netík – psychoterapeut a adiktolog

Mgr. Petra Fialová – psycholožka a psychoterapeutka

PhDr. Ing. Jan Pokluda – psycholog a psychoterapeut

Mgr. Anna Rejmanová – psycholožka a psychoterapeutka

Bc. Katarína Kotrasová – psycholožka a psychoterapeutka, Brno, pobočka Vyškov

Mgr. Petra Ličková – sociální pracovnice, dluhové poradenství pro gamblery

Mgr. Petra Kuchařová – terapeutka, pobočka Blansko