Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Sociální služby

Dospívající a dospělí
(16 a více let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Zlín
Kroměříž
Uherské Hradiště

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

 • Nabízí poradenství, individuální terapii a práci s páry nebo rodinnou, skupinová setkávání pro osoby se závislostí.
 • Poskytuje sociální práci, informační servis, zprostředkování léčby a pomoc v krizi.
 • Relaps nepodmiňuje ukončení spolupráce.

 

 3 zaměstnanci, 3 pobočky | 335 klientů | 2305 kontaktů

 Třída Tomáše Bati 202, Zlín-Louky, 763 02| +420 778 417 681 | terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Aktuality

 

Podpůrná otevřená skupina

Od 11. ledna otevíráme pro naše klienty nový běh skupiny. Jedná se o otevřenou skupinu pro klienty se závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách. Primárním cílem je podpora v abstinenci a systematická práce na abstinenci. V případě zájmu o účast na skupině neváhejte kontaktovat některého z pracovníků centra.

PF 2021

Milí klienti, spolupracovníci a příznivci naší služby,

děkujeme za spolupráci v roce 2020, který byl plný nečekaných změn a výzev, a přejeme, ať se Vám v novém roce 2021 daří pěstovat to dobré 🙂

 

PŘECHÁZÍME NA DISTANČNÍ KONZULTACE

Pro naše současné i nové klienty zůstáváme stále k dispozici, v osobních individuálních, párových I rodinných konzultacích.
Pro zajištění bezpečí preferujeme distanční konzultace přes telefon, Skype či WhatsApp. Zpočátku se může zdát zvláštní mluvit se svým terapeutem „na dálku“, s přibývajícími zkušenostmi se však ukazuje, že po pár minutách se nejistota ztrácí a hovor může velmi hezky a užitečně plynout.
Při osobním setkání pracujeme samozřejmě v rouškách, s dodržením bezpečných rozestupů, použitím desinfekce a větrání.
Setkávání skupin jsme bohužel museli přerušit, plánujeme však možnosti online skupinových setkávání.
Přejeme zdraví, klid a nezapomínejte o sebe pečovat!

 

Dne 8.10. proběhlo na detašovaném pracovišti v Uh. Hradišti informační odpoledne pro veřejnost

Již tradičně jsme v rámci Týdnů pro duševní zdraví „otevřeli dveře“ pro možnost návštěvy a povídání s pracovnicemi Terapeutického centra.

Skupina

Vážení klienti a zájemci o službu,

Máme radost, že Vám můžeme na podzim nabídnout další skupinová setkání. Tentokrát nově otevíráme ve Zlíně rovnou dvě skupiny pro abstinující. První z nich je Otevřená podpůrná skupina, která se koná každé pondělí v čase od 16:30 do 18:00 a je přístupna všem našim klientům. Druhou je Uzavřená podpůrná skupina, která se bude konat každé druhé úterý, počínaje úterým 8.září 2020. Tato skupina má již naplněnou kapacitu. Pro více informací nahlédněte do letáků, nebo se neváhejte zeptat přímo našich terapeutů (+420 778 417 681, +420 771 131 629).

Otevřená podpůrná skupina  Uzavřená podpůrná skupina

Také na našem detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti se otevírá dalším běh podpůrné skupiny

pro abstinující. Více informací naleznete v záložce Pracoviště v Uh. Hradišti, nebo v přiloženém letáku.

Skupina Uherské Hradiště, Podzim 2020


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Uh. Hradišti (Protzkarova 51, bývalý Slovač, 4. patro)

Tři desítky lidí přišly v rámci Dne otevřených dveří navštívit naše detašované pracoviště v Uh. Hradišti. Děkujeme za milá setkání jak se zástupci sociálních služeb, tak zdravotníků, pedagogů, policie i veřejnosti.

Akce se konala i jako součást Týdne sociálních služeb, který pořádá APSS ČR a Dnů pro duševní zdraví, které pořádají uherskohradišťské Centrum duševního zdraví a Labyrint.

Den otevřených dveří v Kroměříži: 

Kroměřížské dva dny pro rodinu

 

Změna adresy detašovaného pracoviště v Uherském Hradišti:

Pracoviště pro ambulantní léčbu osob se závislostí v Uherském Hradišti změnilo svou adresu

 

Den otevřených dveří zlínských center:

Zlínská centra se na jeden den otevřela všem

 

Poslání

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.


Cílová skupina

Služba je určena osobám starším 16 let (případně mladším v doprovodu zákonného zástupce), které jsou:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák, léky aj.)
 • uživatelé alkoholu

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.

Služba je určena i osobám, které jsou ohroženy negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci atd.)


Cíle služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšit kvalitu života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Krátkodobé cíle

 • Šířit informace o programu mezi potenciální cílové skupiny.
 • Pravidelný kontakt, udržet klienta v péči a poskytovat služby klientům.
 • Zvyšovat informační úroveň klientů.
 • Zvyšovat sociální kompetence klientů.
 • Motivovat ke zdravému životnímu stylu, identifikovat klientovy potíže, stabilizovat obtížné životní situace, zvýšit sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů.
 • Zapojit osoby blízké do procesu uzdravení, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování.
 • Efektivně komunikovat s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.

Principy služby

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model:Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využíváníslužby: Respektujeme volbu klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákonné normy ČR a jiné mezinárodní smlouvy, Etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče: V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.
 • Uplatňování vlastní vůle: TC vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje služby, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé, obtížné situace.

Poskytované služby

 • vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta
 • poradenství individuální, párové, rodinné
 • terapie individuální, párová, rodinná
 • práce s blízkými osobami
 • podpůrná skupina pro osoby se závislostí
 • informační servis
 • pomoc v krizi – osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu
 • individuální poradenství – telefonické či internetové
 • sociální práce

 
Vážení klienti a zájemci o službu,
naše centrum od 11. ledna 2022 nabízí možnost skupinových setkávání pro abstinující. Jedná se o otevřenou skupinu, je tedy možné se do skupiny připojit kdykoliv v jejím průběhu. Skupina je anonymní a bezplatná. V případě zájmu se prosím obraťte na některý z kontaktů uvedených na letáku.

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

Chystáte se k nám poprvé? Domluvte si schůzku na tel. čísle: 778 417 681 

Zlín

Telefon: 778 417 681

Adresa: Třída T. Bati 202, 763 02 Zlín-Louky

Otevírací doba:

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

 

Jak se k nám dostanete?
Trolejbusem ze Zlína se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 – zastávka Louky – křižovatka. Budova se nachází na hlavní třídě, přímo u zastávky trolejbusu. Na budově je cedule naší služby. Centrum sídlí v 1. patře, cesta k němu je označena šipkami.

Možnost parkování – buď přímo před budovou nebo ve dvoře – vjezd zleva od budovy.

 

Uherské Hradiště

Kontakt: Sociálně odborné poradenství – 777 478 088; heinzel@podaneruce.cz
  Dluhové a finanční poradenství – 775 882 540; horcicova@podaneruce.cz

 

Adresa: Protzkarova 51, Uh. Hradiště 686 01 – v budově bývalého “Slovače” na Zelném trhu, 4. patro (od výtahu doprava kolem kadeřnictví)

Otevírací doba:

Pondělí 9:00 – 17:00 dluhové poradenství
Středa 9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Čtvrtek 9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Pátek 9:00 – 16:00 psychologické poradenství

 

Více info viz záložka „Pracoviště v Uh. Hradišti“

 

Kroměříž

Telefon: +420 775 426 989 (prosíme o objednání předem)

Adresa: Velehradská 625/4 (1.patro po levé straně), 767 01 Kroměříž

Otevírací doba:

Čtvrtek 9:00 – 17:00

Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji

Mgr. Pavlína Holancová – vedoucí centra, poradenská pracovnice, tel. +420 775 426 989, e-mail: holancova@podaneruce.cz

Mgr. Pavel Heinzel – psycholog, poradenský pracovník, tel. +420 771 131 629, 770 123 523, e-mail: heinzel@podaneruce.cz

Mgr. Alena Wardecka – poradenský pracovník, tel. + 420 778 457 296, e-mail: wardecka@podaneruce.cz

Mgr. Vít Procházka – sociální pracovník, tel. +420 778 417 681, e-mail: prochazka@podaneruce.cz

Supervizor: Mgr. Jana Kohnová

Telefony pracovníků jsou aktivní pouze v pracovní době.

 

Uherské Hradiště

Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště

Sídlíme v budově bývalého “Slovače” na Zelném trhu, 4. patro (od výtahu doprava kolem kadeřnictví).

Budova je bezbariérová – lze použít výtah (vstup ze zadní strany budovy). Vstup z přední strany je kolem obchodu s oděvy a Slovácké lékárny, o patro výš se vydejte doleva k výtahu a pak další 2 patra nahoru do 4. patra. Tam doprava a dveře SPR najdete po levé straně 🙂

Objednání

V případě zájmu o službu je zapotřebí předem si domluvit termín.

 

Mgr. Pavel Heinzel: +420 777 478 088; heinzel@podaneruce.cz

 

Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

Skupinová setkávání

probíhají jednou za 2 týdny, ve středu od 16:30 do 18:00. Skupina je určena lidem, kteří prošli závislostí a nyní chtějí získat podporu při své abstinenci. Po naplnění účastníky na začátku každého běhu se uzavírá a nové členy přijímá zase v novém běhu. Podzimní skupina začíná 16. září 2020. Více informací naleznete v letáku. V současné době je kvůli epidemiologickým opatřením setkávání skupiny pozastaveno.

 


 

Terapeutické centrum je provozováno za finanční podpory Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.
Dále je financováno dotační podporou:
 • Úřadu vlády ČR – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • statutárního města Zlín
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod
 • města Kroměříž