Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Sociální služby

Dospívající a dospělí
(16 a více let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Zlín
Kroměříž
Uherské Hradiště

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

 • Nabízí poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), skupinová setkávání pro osoby se závislostí.
 • Poskytuje sociální práci, informační servis, zprostředkování léčby a pomoc v krizi.
 • Relaps nepodmiňuje ukončení spolupráce.

 

 4 zaměstnanci, 3 pobočky | 281 klientů | 1300 kontaktů

 Třída Tomáše Bati 202, Zlín-Louky, 763 02| +420 775 426 989 | terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

AKTUALITY:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Uh. Hradišti (Protzkarova 51, bývalý Slovač, 4. patro)

Tři desítky lidí přišly v rámci Dne otevřených dveří navštívit naše detašované pracoviště v Uh. Hradišti. Děkujeme za milá setkání jak se zástupci sociálních služeb, tak zdravotníků, pedagogů, policie i veřejnosti.

Akce se konala i jako součást Týdne sociálních služeb, který pořádá APSS ČR a Dnů pro duševní zdraví, které pořádají uherskohradišťské Centrum duševního zdraví a Labyrint.

Den otevřených dveří v Kroměříži: 

Kroměřížské dva dny pro rodinu

 

Změna adresy detašovaného pracoviště v Uherském Hradišti:

Pracoviště pro ambulantní léčbu osob se závislostí v Uherském Hradišti změnilo svou adresu

 

Den otevřených dveří zlínských center:

Zlínská centra se na jeden den otevřela všem

Poslání

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.


Cílová skupina

Služba je určena osobám starším 16 let (případně mladším v doprovodu zákonného zástupce), které jsou:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák, léky aj.)
 • uživatelé alkoholu

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.

Služba je určena i osobám, které jsou ohroženy negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci atd.)


Cíle služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšit kvalitu života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Krátkodobé cíle

 • Šířit informace o programu mezi potenciální cílové skupiny.
 • Pravidelný kontakt, udržet klienta v péči a poskytovat služby klientům.
 • Zvyšovat informační úroveň klientů.
 • Zvyšovat sociální kompetence klientů.
 • Motivovat ke zdravému životnímu stylu, identifikovat klientovy potíže, stabilizovat obtížné životní situace, zvýšit sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů.
 • Zapojit osoby blízké do procesu uzdravení, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování.
 • Efektivně komunikovat s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.

Principy služby

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model:Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využíváníslužby: Respektujeme volbu klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákonné normy ČR a jiné mezinárodní smlouvy, Etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče: V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.
 • Uplatňování vlastní vůle: TC vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje služby, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé, obtížné situace.

Poskytované služby

 • vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta
 • poradenství individuální, párové, rodinné
 • terapie individuální, párová, rodinná
 • práce s blízkými osobami
 • podpůrná skupina pro osoby se závislostí
 • informační servis
 • pomoc v krizi – osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu
 • individuální poradenství – telefonické či internetové
 • sociální práce
 • testování na přítomnost návykových látek z moči

Otevírací doba:

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

Zlín

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

Uherské Hradiště

Pondělí 9:00 – 17:00 dluhové poradenství
Úterý 9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Čtvrtek 9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Pátek 9:00 – 16:00 psychologické poradenství

Kroměříž

Úterý 9:00 – 17:00

Adresa

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Třída T. Bati 202 

763 02 Zlín-Louky

Trolejbusem ze Zlína se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 – zastávka Louky – křižovatka. Budova se nachází na hlavní třídě, přímo u zastávky trolejbusu. Na budově je cedule naší služby. Do budovy se vchází ze dvora – vjezd zleva od budovy, TC sídlí v 1. patře, cesta k němu je označena šipkami.

Možnost parkování – buď přímo před budovou nebo ve dvoře – vjezd zleva od budovy.

 

Pracoviště v Kroměříži (vhodné se předem objednat na tel. +420 775 426 989)

Velehradská 625/4 (1.patro po levé straně)

767 01 Kroměříž

 

Pracoviště v Uherském Hradišti

Protzkarova 51, Uh. Hradiště 686 01

sídlíme v budově bývalého “Slovače” na Zelném trhu, 4. patro (od výtahu doprava kolem kadeřnictví)

Objednání:

Psychologické poradenství: Mgr. Jarmila Krajčová: +420 777 478 088; krajcova@podaneruce.cz

Dluhové a finanční poradenství: Bc. Eliška Slavíková: +420 775 882 540; slavikova@podaneruce.cz

 

Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji

Mgr. Pavlína Holancová; vedoucí centra, terapeutka, tel. +420 775 426 989, e-mail: holancova@podaneruce.cz

Bc. Eva Macková – terapeutka, sociální pracovnice, tel. +420 778 417 681, e-mail: mackova@podaneruce.cz

Mgr. David Odstrčil pracovní doba PO – ÚT; terapeut, tel. +420 770 123 523, e-mail: odstrcil@podaneruce.cz

Mgr. Jarmila Krajčovápracovní doba ÚT – PÁ; sociální pracovnice, terapeutka detašovaného pracoviště v Uh. Hradišti, tel. +420 777 478 088, e-mail: krajcova@podaneruce.cz

Supervizor: Mgr. Jana Kohnová

 

Telefony pracovníků jsou aktivní pouze v pracovní době.

Mgr. Gabriela Kosíková

Mgr. Yvona Kopečková

Mgr. Pavlína Holancová

David Odstrčil


Program je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Zlínského kraje
 • Statutárního města Zlín
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod
 • města Kroměříž