Terapeutické centrum ve zlínském kraji

Sociální služby

Dospívající a dospělí
(16 a více let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Zlín
Kroměříž
Uherské Hradiště

 

AKTUALITY: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji bude v pátek 30. 11. z důvodu vzdělávání pracovníků UZAVŘENO. V případě potřeby nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

 • Nabízí poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), skupinová setkávání pro osoby se závislostí.
 • Poskytuje sociální práci, informační servis, zprostředkování léčby a pomoc v krizi.
 • Relaps nepodmiňuje ukončení spolupráce.

 

3 zaměstnanci | 236 klientů | 1272 kontaktů

Prštné 86, Zlín| +420 778 417 681 | terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Ve dnech 6. – 7. 12. bude Terapeutické centrum ve Zlínském kraji z provozních důvodu UZAVŘENO. V případě potřeby nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

 

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 11. 12. 2018 od 10 do 16 hod.

Poskytované služby

 • vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta
 • poradenství individuální, párové, rodinné
 • terapie individuální, párová, rodinná
 • práce s blízkými osobami
 • podpůrná skupina pro osoby se závislostí
 • informační servis
 • pomoc v krizi – osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu
 • individuální poradenství – telefonické či internetové
 • sociální práce
 • testování na přítomnost návykových látek z moči

SPR, TC, Gamling  Zlín, Náves 86, Prštné, Zlín
Mgr. Gabriela Kosikova
Mgr. Yvona Kopečková
Konzultacni Mistnost 1

Poslání

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.


Cílová skupina

Služba je určena osobám starším 16 let (případně mladším v doprovodu zákonného zástupce), které jsou:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák, léky aj.)
 • uživatelé alkoholu

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.

Služba je určena i osobám, které jsou ohroženy negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci atd.)


Cíle služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšit kvalitu života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Krátkodobé cíle

 • Šířit informace o programu mezi potenciální cílové skupiny.
 • Pravidelný kontakt, udržet klienta v péči a poskytovat služby klientům.
 • Zvyšovat informační úroveň klientů.
 • Zvyšovat sociální kompetence klientů.
 • Motivovat ke zdravému životnímu stylu, identifikovat klientovy potíže, stabilizovat obtížné životní situace, zvýšit sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů.
 • Zapojit osoby blízké do procesu uzdravení, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování.
 • Efektivně komunikovat s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.

Principy služby

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model:Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využíváníslužby: Respektujeme volbu klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákonné normy ČR a jiné mezinárodní smlouvy, Etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče: V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.
 • Uplatňování vlastní vůle: TC vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje služby, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé, obtížné situace.

Otevírací doba:

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

Zlín

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

Uherské Hradiště

Úterý 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00

Kroměříž

Úterý 9:00 – 17:00

Adresa

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86 (do navigace je lepší uvést Náves 86) 

760 01 Zlín

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 – zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a za světelnou křižovatkou uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule naší služby. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ, nyní zde sídlí Dobrá škola a školka (výrazný plakát přes budovu směrem k silnici).

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

Pobočka Kroměříž

Velehradská 625/4

767 01 Kroměříž

Pobočka Uherské Hradiště

Šromova 145

686 01 Uherské Hradiště


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji

Mgr. Gabriela Kosíková – vedoucí centra, psycholožka, tel. +420 778 417 681, e-mail: kosikova@podaneruce.cz

Mgr. Pavlína Holancová – terapeutka, tel. +420 775 426 989, e-mail: holancova@podaneruce.cz

Mgr. Yvona Kopečková – sociální pracovnice, terapeutka, tel. +420 777 293 960, e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

Supervizor: Mgr. Jana Kohnová

Pracoviště v Uherském Hradišti, tel. +420 777 478 088

Pracoviště v Kroměříži, tel. +420 778 417 681


Program je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Zlínského kraje
 • Statutárního města Zlín
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod
 • města Kroměříž

 

 

 

SKUPINA NÁSLEDNÉ PÉČE

PRO TY, KTEŘÍ ABSTINUJÍ OD NÁVYKOVÝCH LÁTEK

NEBO PŘESTALI S HAZARDEM

Společnost Podané ruce nabízí ve Zlíně skupinová setkávání pro zájemce, kteří již abstinují a potřebují najít ukotvení na své cestě ve změnách, které nový životní styl přináší. Je jistě důležité pracovat na aktuálních osobních tématech klientů, která řeší v souvislosti s opuštěním léčebných programů a se začleňováním se do společnosti bez svých závislostí.

KDE? v Terapeutickém centru ve Zlínském kraji, Náves 86, Zlín-Prštné

KDY? STŘEDA; od 16:30 do 18:00 hod. 

TERMÍNY: 5. 12., 19. 12.2018, 2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2. 2019 

Skupina je určena pro osoby, které:

 • jsou klienti TC a CKP (Terapeutické centrum, Centrum komplexní péče)
 • 3-4 měsíce abstinují a chtějí si abstinenci udržet
 • mají zájem systematicky pracovat ve skupině lidí se stejnou nebo podobnou zkušeností v rámci skupinové práce 

Co Vám může skupina nabídnout:

 • podporu, bezpečný prostor
 • jiný pohled na Vaši situaci od ostatních členů skupiny
 • předávání rad, zkušeností a způsobů udržení abstinence
 • možnost práce s osobními tématy, rozvoj sociálních dovedností
 • prostor pro relaxaci a práci s tělem
 • „tématické“ skupiny s připravenou strukturou a předem daným tématem vedené pracovníky center
 • získat náhled a naučit se, jak zvládat rizikové situace
 • možnost rekapitulovat průběh své léčby, důležité a kritické události, splněné cíle a úkoly, které zůstávají do budoucnosti

Základní informační údaje:

 • účast na skupině je bezplatná
 • není dovoleno vynášet mimo skupinu získané informace o jejích členech
 • maximální počet účastníků na skupině je 8
 • skupina se uzavírá po nabrání dostatečného počtu zájemců
 • vstup do skupiny (pro klienty z jiných služeb) je podmíněn alespoň vstupním pohovorem s terapeuty

Kontakty:

775 426 989 – návykové látky – Mgr. Holancová

777 293 960 – hazardní hra – Mgr. Kopečková

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz 

SPR, TC, Gamling  Zlín, Náves 86, Prštné, Zlín
Mgr. Vladimir Kaska
Budova Zlin Prstne Od GK