Rozšíření programu Terapeutické komunity v Podcestném Mlýně o „Rodiče s dětmi“

Projekt: Rozšíření programu Terapeutické komunity v Podcestném Mlýně o „Rodiče s dětmi“

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011911

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Jihočeský kraj

Projekt rozšiřuje programy v TK Podcestný Mlýn o novou cílovou skupinu matek (otců) s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách. Projekt je zaměřen na začlenění jak rodičů, tak dětí do „standardního samostatného života“. Díky předkládanému projektu nemusí být děti po dobu léčby rodičů umístěné do náhradní, či ústavní péče. Program jednak zajistí odbornou pedagogickou práci s dětmi, a navíc vytvoří další vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí.

Cíle projektu

1.VYTVOŘIT VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO POBYT NOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY. Cílem je léčba závislosti u rodiče společně se zvýšením jeho rodičovských kompetencí bez odloučení od dítěte/dětí. Tento postup by měl minimalizovat riziko narušení vztahu rodič-dítě do jejich budoucího života a podporuje začlenění dětí i rodičů do společnosti. Základem samotné léčby matek/otců by mělo být usilování o trvalou abstinenci a znovuzapojení uživatelů do každodenního života. Mezi dílčí cíle léčby pak patří např. získání základních sociálních dovedností, přijetí a poznání sebe sama, pojmenování a zbavení se rizikového chování, posílení vědomí odpovědnosti za sebe a své dítě, změna životních hodnot, sociální, psychická i fyzická stabilizace. Klíčové je také setrvání dítěte/dětí s biologickým rodičem, tzn. deinstitucionalizace sociálních služeb.

  1. ZABEZPEČIT VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO VZNIK ODBORNÉ PEDAGOGICKÉ PODPORY PRO MIN. 9 MATEK/OTCŮ S DÍTĚTEM/DĚTMI. Denní program pro matky (otce) by měl být rozdělen mezi terapii závislosti rodiče, nácvik či upevňování vztahu s dítětem a každodenní péčí o dítě. O dítě by se měl během programu rodiče starat kvalifikovaný pedagogický pracovník. Další péče o dítě by měla být zajištěna s pomocí specialistů – externistů (př. speciální pedagog, lékař, psycholog) zajištění v Dačicích, Telči. O praktický chod komunity by se měl starat provozní pracovník/hospodář, aby byly zajištěny základní potřeby.

Do specifických cílů projektu tedy spadá: 1) Zajištění dohledu a péče o děti v době, kdy se jejich matky/otcové účastní skupinových a pracovních terapií; KA1 Zajištění odborného pedagogického dohledu nad dětmi a práce s nimi. 2) Podpora a odborné vedení klientů (rodičů) ve funkci „chůvy“, tedy osoby vypomáhající pedagogovi s péčí o děti v době účasti ostatních matek/otců v programu komunity po dobu 1 týdne; KA2 Vzdělávací a další specifické aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí.

 Specifické cíle projektu

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Klíčové aktivity

  • Zajištění odborného pedagogického dohledu nad dětmi a práce s nimi.
  • Vzdělávací a další specifické aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí
  • Evaluace

Projekt podpoří tyto změny

Nejvýraznější očekávaná změna je, že projekt umožní rozšířit cílovou skupinu na rodiče s dětmi s ohledem na vysoký zájem klientů o tuto službu. Konkrétně půjde o vytvoření kapacity pro 9 matek/otců a jejich dítě/děti. TK Podcestný Mlýn je jedním z několika mála zařízení, které poskytují služby terapeutické komunity v České republice. Navíc se jedná o zařízení, které působí v ČR dlouhodobě po dobu 20-ti let, přičemž služby terapeutické komunity poskytuje po stejně dlouhou dobu, dá se tedy předpokládat, že zavedení nové cílové skupiny do terapeutické komunity bude zajištěno bez organizačních, provozních, či právních problémů.

Další očekávanou změnou by mělo být zkrácení čekacích lhůt v rámci vzniku nových kapacit předkládaných tímto projektem. Aktuálně, jak uvádí TK Karlov, se čekací doba pohybuje od 4 měsíců výše. Často se na zájemce z důvodů omezené kapacity ani nedostane. Průzkum mezi sociálními službami provedený v rámci ČR ukazuje, že zájemců je přitom dostatečný počet na provoz dalšího podobně zaměřeného zařízení. Během této doby jsou osoby žádající o umístění ve velmi „citlivém období“, kdy mohou odstoupit od úmyslu účastnit se terapie.

Důležitou změnou je předpoklad, že v průběhu léčby bude docházet k postupným změnám rodičovských postojů, výchovných strategií, rozvoji rodičovských kompetencí a upevnění vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi. Důsledkem také bude, že díky vzniku/zlepšení vztahu rodiče – dítě, nebude potřebné dítě umístit do náhradní péče.

Změna bude sledovatelná v individuálních kartách klientů a ověřena evaluací.

1. Průběžná evaluační zpráva Rodiče s dětmi

2. Průběžná evaluační zpráva Rodiče s dětmi

Kontakt

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn