Poradenské centrum v Brně

 

 

Název projektu: Poradenské centrum v Brně – rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální diagnózou

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007326

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt je zaměřen na pomoc cílové skupině osob nad 15 let, kteří se v důsledku dlouhodobé drogové závislosti a chronického duševního onemocnění dostali do obtížné životní situace (mimo jiné bytové nouze), jsou sociálně vyloučeni nebo jim hrozí sociální vyloučení a mají zájem na jejím řešení a žijí v Brně. Součástí projektu je tedy rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství pro dlouhodobě drogově závislé a rozvoj kompetencí cílové skupiny k bydlení.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence klientů k samostatnému bydlení, což z dlouhodobého hlediska přispěje k znovuzačlenění se cílové skupiny do společnosti a na trh práce. Projekt poskytne podporu osobám žijícím v Brně, povede k získání znalostí a dovedností potřebných pro vyhledání a zařízení bytu a dlouhodobého udržení nájmu a dopomůže tak ke znovuzačlenění účastníků projektu do systému adekvátního bydlení. Pomůže s řešením jejich problému a bude s nimi spolupracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do následujících konkrétních, dílčích cílů:

  1. zvýšit motivaci klientů k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením
  2. nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobého udržení bydlení
  3. posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika

 


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • zvýšení kompetencí cílové skupiny k samostatnému bydlení formou odborného sociálního poradenství
  • evaluace projektu – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

 


Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne 80 klientům sociální služby, které jim pomohou překonat bariéry, jež jim dosud bránili ve vstupu na trh s běžným bydlením a v dlouhodobém udržení tohoto bydlení. Předpokládáme, že se sociální situace účastníků projektu změní tímto způsobem:

 

  • zmobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení a budou se schopni vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna může představovat
  • budou znát svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení a budou je umět uplatňovat (např. využijí v celé šíři systém sociálních dávek, příspěvků a doplatků a stabilizují tak svou existenční situaci)
  • stanou se plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením (budou se orientovat v realitní nabídce, budou umět komunikovat a jednat s aktéry tohoto trhu, budou ovládat potřebné administrativní a právní úkony apod.)
  • budou umět o byt správně a šetrně pečovat a financovat jeho provoz, budou schopni dodržovat zásady klidného soužití jak v bytě, tak v rámci celého domu, a jako odpovědní nájemníci budou mít vysokou šanci na dlouhodobé nájemní smlouvy a tedy na udržení bydlení
  • změna bydlení se pozitivně odrazí v životním stylu účastníků projektu a povede k jejich sociálnímu znovuzačlenění

 

Z širšího pohledu projekt zamezí tomu, aby byla v případech účastníků projektu riziková sociální nebo existenční situace příčinou ztráty bydlení, uvíznutí v pasti podstandardního bydlení nebo nedostupnosti vhodného a stabilního bydlení.

1. průběžná evaluační zpráva

2. průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva


Kontakt

Poradenské centrum v Brně