Blansko II PODPORA

 

 

Název projektu: Podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011790

Termíny realizace: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Jihomoravský kraj

Projekt nabízí komplexní pomáhající program pro mladé lidi ve věku 15 – 26 sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (např. po propuštění z ústavní výchovy, nestabilní rodina, rizikové chování apod.). Projekt je zaměřen na rozvoj a zvyšování kompetencí CS při řešení vlastní nepříznivé sociální situace. Program pracuje jednak formou zážitkové pedagogiky (workshopy, diskuzní skupiny), jednak umožňuje i individuální práci s více motivovanými jedinci formou aktivního case managementu.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit sociálně znevýhodněným mladým lidem s nedostatečnou kvalifikací a pracovními návyky získat dostatečné kompetence k osamostatnění se a začlenění do společnosti. Dlouhodobou vizí, kterou by měl projekt naplnit, je snižovat stigma sociálního vyloučení, které na mladé lidi v nouzi padá a doprovází je životem.

Specifické cíle projektu:

  1. Zvýšit kompetence cílové skupiny nutné pro úspěšné začlenění se na trh práce, např. nacvičit komunikační a sociální dovednosti
  2. Zvýšit šanci jednotlivých účastníků projektu na osamostatnění se a úspěšné začlenění se do společnosti

Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • Kontaktování, workshopy a skupinová práce s cílovou skupinou; nejméně 90 zájemců
  • Individuální plán (plán rozvoje účastníka projektu); forma práce s účastníkem – aktivní case management; nejméně 20 účastníků
  • Evaluace projektových aktivit (forma práce: dotazníková šetření; výstup – nejméně 30 osob z CS)

Projekt podpoří tyto změny

Projekt umožní cílové skupině rozvinout schopnosti a kompetence nutné k překonání tíživého období ve svém životě. Změnu u jednotlivých osob bude možné postihnout díky evaluačním dotazníkům.

Projekt nabízí individuální doprovázení, poradenství a pomoc v počátcích samostatného života pro mladé dospělé 15+. Cílem je podpora klientů při hledání práce, samostatného bydlení apod., v některých případech se může jednat o pomoc při urovnávání rodinných vztahů a vyrovnávání se s minulostí, motivování k udržení se na škole atd.
Projekt nabídne přímou pomoc minimálně 110 mladým lidem znevýhodněným svým sociálním postavením (chudoba, nedostatečný intelekt, nedostatečné vzdělání, nemotivovanost, rezignace na osobní rozvoj).

K použitým pracovním metodám projektu bude patřit aktivní vyhledávání cílové skupiny v terénu v Blansku a okolí, dále pak budování vztahu s daným účastníkem/účastnicí projektu, vytvoření plánu rozvoje (a využití metod aktivního case managementu), monitoring jeho/jejího vývoje, skupinová práce formou workshopů a podpůrné skupiny (on-line), průběžné hodnocení práce s klientkou/klientem.

1. Průběžná evaluační zpráva


Kontakt

NZDM Blansko
Společnost Podané ruce o.p.s.

Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
Telefon: +420 777 916 283
Email: nzdm.blansko@podaneruce.cz
Web: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/nzdm-blansko/