Breaking the Circle

Afghánistán je země, kde sice již nevládne Taliban a oficiálně je udržován bezválečný stav, ale kde je chudoba způsobená mnoha lety válek znát na každém kroku. Země trpí nedostatkem vody, špatnou infrastrukturou, nízkou úrovní vzdělanosti a nefunkčním zdravotnictvím. Rehabilitace zničených nebo poškozených objektů a zařízení spolu se zlepšováním životních a sociálních podmínek obyvatelstva probíhá velmi pomalu.

Afghánistán je také zemí s největší produkcí opia na světě (uvádí se dokonce 87 % celosvětové produkce) a žije zde i velký počet drogově závislých. Přesto v této zemi dlouhou dobu prakticky neexistovaly drogové služby. Drogové problematice se okrajově doposud věnovala pouze jediná nemocnice v zemi, která sídlí v Kábulu. Ani ta ale neměla potřebné zkušenosti, informace ani vybavení pro tuto práci.

V roce 2004 se začal v Afghánistánu realizovat projekt „Breaking the Circle“, který měl pomoci při rozvoji služeb pro drogově závislé. Projekt, který byl Evropskou unií podpořen částkou 270 000 Euro, realizovalo Sdružení Podané ruce, o.s. ve spolupráci s Sananim, o. s., Berkat, o.s., italskou neziskovou organizací CEiS (Centro Italiano di Solidarieta) a humanitární organizací VARA.

Sdružení Podané ruce, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem s řešením jejich drogového problému. Sdružení si klade za cíl působit tak, aby tento problém vůbec nevznikal, a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek. Programy, které Sdružení realizuje, se orientují na děti a mladé lidi, kteří se s drogou ještě nesetkali nebo s ní zatím „jen“ experimentují (na ty se zaměřují programy vzdělávání a prevence), a na dospělé uživatele. Cílem je i pomoc dlouhodobým uživatelům drog, kteří chtějí více či méně změnit svůj způsob života.

Do Afghánistánu Sdružení posílalo několikrát do roka své odborníky, kteří se věnovali zejména vzdělávání sociálních pracovníků, lékařů a psychologů v kábulské nemocnici. Cílem bylo vybudovat základní služby pro drogově závislé s ohledem na odpovídající situaci země. V Afghánistánu je méně nitrožilních uživatelů drog, převážná většina drogy kouří. Proto musel být preventivní program koncipován jinak než v České republice. Afghánští psychiatři začali jezdit také na stáže do zařízení v České republice, aby si vytvořili představu o fungování jednotlivých programů.

Dalším krokem projektu bylo zvýšení povědomí o opiu jako vysoce návykové látce. Kvůli nedostatku léků se zde opium často užívá jako jediný tišící lék proti bolestem, a proto ho obvykle dostávají i děti. Sdružení Podané ruce, o.s. připravilo na květen 2006 osvětovou kampaň, do které byli zapojeni muslimští duchovní. Ti se naučili, jak za pomoci jednoduchých obrázkových materiálů v prostředí negramotných obyvatel zlepšit povědomí o nebezpečí opia a o možnostech léčby.

V České republice jsou nedílnou součástí terapeutického programu léčby drogových závislostí pracovní programy chráněných dílen. A to zejména proto, že jeden z faktorů úspěšné léčby klienta je jeho navrácení zpět do společnosti, což vyžaduje jak opětovné naučení se pracovním návykům, tak rekvalifikaci a komunikaci s klientem v rámci programů podporovaného zaměstnávání. V tomto procesu hraje důležitou roli právě pracovní terapie. V Afghánistánu je výroba opia a jeho pašování téměř jediným a velmi nebezpečným způsobem obživy. Velká část obyvatel by chtěla svou situaci změnit, možností však není mnoho. Chráněné dílny pro bývalé uživatele drog byly proto součástí projektu rozvoje drogových služeb v Kábulu, s jejichž realizací pomáhala humanitární organizace VARA a občanské sdružení Berkat. Dílny se ve svém záměru vrátily k tradici země, klienti v nich vyrábějí drobné ozdobné předměty z kůže a učí se tkát i tradiční koberce.

Projekt také počítal se zvyšováním gramotnosti obyvatel, kdy se v rámci terapeutického programu centra klienti učí číst a psát; učit se budou případně i základním dovednostem práce s PC, základy ekonomie a marketingu. Cílem je rozvíjet potenciál místních lidí a postupně je dosazovat do vedení dílen tak, aby drogové služby v Afghánistánu mohly začít fungovat samostatně, bez kooperace jiných zemí.

Psychiatrická léčebna v Kábulu, která se věnuje drogově závislým, se dlouhodobě potýká s nedostatkem léků, lůžkovin, odborné literatury, čisté vody a elektrické energie. Projekt „Breaking the Circle“ přispěl alespoň k částečnému řešení situace. V rámci dvouletého projektu byly vyčleněny finanční prostředky na léky a nezbytné vybavení nemocnice. Sdružení Podané ruce. o.s. pro tuto nemocnici již zakoupilo generátor a zaplatilo jeho provoz po celou dobu projektu.

Projekt „Breaking the Circle“ pracuje s lidmi, kteří se rozhodli změnit život a řešit svůj drogový problém v zemi, kde jsou drogy a obchod s nimi pro mnohé základní a místní společností akceptovanou obživou. Dvouletý projekt v Afghánistánu skončil, ale práce v této drogové zemi teprve začala…


                                                                                                                     

logo EU

Tento text vznikl za finanční podpory Evropské unie. Za obsah tohoto textu odpovídá výhradně SPR a v žádném případě jej nelze chápat tak, že vyjadřuje stanovisko Evropské unie.