Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek

ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.04/3.1.02/43.00079

NÁZEV PROJEKTU:

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek

ZAHÁJENÍ:

1. 5. 2010

UKONČENÍ:

31. 4. 2013

CÍL PROJEKTU:

Obecným cílem je vytvoření dlouhodobě udržitelného a flexibilního mechanismu, který bude:

  • předcházet prohlubování sociální exkluze u lidí závislých na návykových látkách, kteří  opakovaně procházejí zdravotními a sociálními službami bez viditelného pokroku
  • usnadňovat sociální integraci těchto osob

Dalšími hlavními cíli jsou:

  • Zlepšení kvality života podpořených osob (zlepšení postavení klientů na trhu práce, kvality jejich bydlení, řešení dluhů apod.)
  • Rozvoj vzájemné spolupráce sociálních služeb v Brně v zájmu sociální integrace konkrétních klientů (propojení sociálních služeb na základě individuálních plánů konkrétních klientů)
  • Rozvoj případové práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (osvojení si dovedností případové práce a vytvoření metodiky)

CÍLOVÁ SKUPINA:

Cílovou skupinou projektu jsou lidé závislí na návykových látkách, kteří se dostali do obtížné sociální situace a mají vlastní zájem na řešení této situace. V centru pozornosti přitom budou osoby, pro které nejsou běžné způsoby léčby závislostí dostupné, dostatečné nebo vhodné. Konkrétně půjde například ty osoby, které předčasně ukončily léčbu, avšak přesto jsou rozhodnuty abstinovat. Podle celoevropské studie Marche a kol. (2006) jsou tito lidé ve velkém ohrožení sociální exkluzí, nezaměstnaností a chudobou. Podobným způsobem se bude projekt zaměřovat na lidi, kterým kromě závislosti na návykových látkách byla diagnostikována ještě jiná duševní porucha (osoby s tzv. duální diagnózou). U těchto lidí byl zjištěn vysoký rozsah sociální exkluze (Todd et al., 2004), přesto je jim věnováno málo pozornosti. V rámci péče o závislé existuje pouze jedna terapeutická komunita, která se na tuto skupinu zaměřuje, v rámci péče o duševně nemocné je závislost na návykových látkách často kontraindikací přijetí do služeb (např. v brněnské organizaci Práh, o.s.).
Zástupci cílové skupiny budou do projektu zapojeni od začátku, nejprve jako zdroj informací o potřebách cílové skupiny obecně a partneři při vytváření a mapování sociální sítě. Dále budou zapojeni jako klienti – uživatelé služeb, kteří budou mít k dispozici případového pracovníka. Jejich poskytovaná zpětná vazba bude jedním ze zdrojů pro tvorbu metodiky, podobně budou zapojeni i do evaluace  jako informanti.

Kontakt

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.: 541225188

Vedoucí:

Bc. Martin Boxan, koordinátor projektu

Zástupce:

Mgr. Pavel Nepustil, koordinátor pracovní skupiny a případový pracovník

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.