Drug Free Brno

 

 

Název projektu: Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007282

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt nabízí komplexní pomáhající program pro mladé lidi ve věku 15 – 29 sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (např. po propuštění z ústavní výchovy). Je zaměřen na rozvoj a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání a přípravě na zaměstnání. Program pracuje jednak formou zážitkové pedagogiky (workshopy, diskuzní skupiny), jednak umožňuje i individuální práci s vysoce motivovanými jedinci formou aktivního case managementu.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem je pomoci osobám ze sociálně vyloučených lokalit ohroženým závislostmi (včetně patologického hráčství) a dalšími rizikovými formami chování ve věku 15 – 19 let, a to formou minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním, a dále formou vzdělávacích aktivit pro rodiny a jednotlivce, které upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy.

 

Specifické cíle projektu:

Program minimalizace rizik je sestaven ze skupinových vzdělávacích aktivit, které upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám užívajícím drogy a podpoře zasažených rodin.  Dojde k zvýšení povědomí u cílové skupiny a jejich blízkých – rodičů, členů domácnosti – o rizicích spojených s rozvojem závislostí a také zvýšení šancí jednotlivců s rozvinutým rizikovým chováním na minimalizaci rizika a změnu chování pomocí

 


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
  • skupinová práce s mladými lidmi v rámci škol – program minimalizace rizik
  • individuální práce
  • výjezdové aktivity pro mladé dospělé ohrožené rizikovým chováním
  • řízení a evaluace projektu

 


Projekt podpoří tyto změny

V důsledku zavedení programu minimalizace zdravotních a sociálních rizik dojde ke snížení počtu mladistvých užívajících návykové látky nebo ohrožených nelátkovou závislostí. Tuto změnu bude možné zaznamenat porovnáním hodnocení mimo jiné minimálních preventivních programů, ve kterých školní metodici prevence každoročně reportují počty žáků, u kterých bylo rizikové chování určitého typu zaznamenáno a také, u kterých bylo na toto chování podezření. Očekává se tedy, že po realizaci preventivních programů nastane pokles v počtu osob s projevy rizikového chování v oblasti závislostí.

Programem projde během 3 let 2400 osob, u nichž se předpokládá výrazné zlepšení rizikového chování (nebo zlepšení rodinných vazeb a přístupu k rizikovému chování svých dětí v případě rodičů). Vzhledem k tomu, že následky rozvinuté závislosti jsou socio – ekonomicky náročné jak pro klienta, tak pro stát, lze kvalifikovaně předpokládat, že podchycením těchto problémů na samém začátku dojde ke snížení celkových společensko – ekonomických dopadů rozvinuté závislosti. Významným vedlejším efektem zlepšení situace v oblasti rizikového chování je zlepšení vztahu k osobnímu růstu a osobním vyhlídkám a také obecně ve výsledcích vzdělávání.

1. průběžná evaluační zpráva za rok 2018

2. průběžná evaluační zpráva za rok 2019

Závěrečná evaluační zpráva projektu


Kontakt

 

Centrum prevence v Brně

Společnost Podané ruce o.p.s.

Adresa: Dvořákova 13, Brno 602 00

Tel.: +420 775 436 648

E-mail: dfb@podaneruce.cz

Web: http://prevence.podaneruce.cz/drug-free-brno/o-projektu/