Harm Reduction Brno

 

 

Název projektu: Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007551

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt řeší problém sociálně vyloučených osob žijících v Brně, které jsou ohroženy závislostí na drogách nebo drogově závislé; snaží se minimalizovat rizika vyplývající z braní drog jak pro uživatele, tak pro jeho/její okolí.

 


Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit situaci sociálně vyloučených osob s problémem drogové závislosti žijících v Brně formou rozšíření sociálních služeb K-centra a Terénních programů a minimalizovat rizika chování cílové skupiny projektu, kde projekt zasáhne víc než 500 osob. Projekt přispěje k snižování rizik spojených s užíváním drog, umožní klientům orientovat se ve své sociální situaci, aktivně předcházet negativním důsledkům jejich aktuálního způsobu života a být si vědom/a možností vedoucích ke změně. Výsledek bude měřitelný následovně: vyhodnocením individuálních plánů, nárůstu počtu výměn, nárůstu distribuce zdravotnického materiálu, evaluačními zprávami.

 

Cíl se rozpadá do dílčích cílů:

1) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení epidemiologických ukazatelů v Brně na akceptovatelné míře a předcházet rozvoji problému, a to formou terénních programů. Měřitelnost výsledku bude zajištěna dle smluv s klienty, klientských záznamů, monitorovacích listů, evaluačních zpráv a dále navýšením počtu výměn jehel min. o 5% (projekt primárně usiluje o otevření nových lokalit), nárůstem počtu kontaktů min. o 10%

 

2) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení epidemiologických ukazatelů (virová hepatitida typu B a C, vir HIV) v Brně na akceptovatelné míře, zajistit včasnou pomoc a předcházet rozvoji problému, a to ambulantní formou. Výsledkem by pak měl být nárůst počtu konzultací o 950, nárůst výměny o 14%, monitorovací listy, nárůst v množství distribuovaného zdravotnického materiálu.

 


Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • minimalizace rizik návykového chování terénní formou – rozvoj a posílení sociální služby terénních programů
  • minimalizace rizik návykového chování ambulantní formou – rozvoj a posílení sociální poradenské služby kontaktního centra
  • evaluace uvedených aktivit, jejich efektivity a účelnosti

 


Projekt podpoří tyto změny

Projekt poskytne minimálně 500 lidem sociální služby, které vedou k minimalizaci rizik spojených s jejich aktuálním životním stylem jak pro jedince, tak pro společnost obecně. Předpokládáme, že se sociální situace klientů změní tímto způsobem:

  • využívají výměnného programu (pokud užívají injekčně drogy)
  • využívají možností Kontaktního centra při péči o vlastní hygienu a zdraví (pokud nemají jiné zdroje)
  • zlepšuje se jejich schopnost formulovat svoje osobní cíle a potřeby – zlepšuje se jejich informovanost o dostupných zdravotních, sociálních i veřejných službách
  • vzrůstá jejich aktivita při řešení konkrétních obtížných situací a při nalézání nových možností jejich řešení (bydlení, práce, oddlužení, vztahy s okolím, především rodinou)
  • zlepšuje se jejich zapojení do občanského života (např. mají platný občanský průkaz, jsou registrováni na Úřadě práce, pobírají dávky hmotné nouze, jsou zaměstnáni, jsou v kontaktu s dalšími službami)
  • uvědomují si rizika, která přináší jejich současný životní styl (jako např. zhoršení zdravotního stavu, zadlužování, trestní stíhání)

1. průběžná evaluační zpráva

2. průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva projektu


Kontakt

Terénní služby projektu: Terénní programy v Brně

Ambulantní služby projektu: Kontaktní centrum v Brně