„Hraní“ (Harm Reduction v prostředí hazardu)

 

 

Název projektu: „HRaní“ (harm reduction v prostředí hazardu)

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1.1. 2019 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj

Záměrem projektu „HRaní“ (harm reduction v prostředí hazardu) je vytvořit a zavést novou metodu preventivní e-terénní sociální práce propojenou s mobilní „harm reduction“ aplikací zaměřenou na hazardní hráče, předejít tak jejich problémovému nebo patologickému hráčství a snížit tak z něj plynoucí rizika (rozpad rodinných vztahů, zadlužení, kriminalita), která mohou vést k sociálnímu vyloučení.

Dostupnost této e-terénní práce přímo v on-line sázkovém prostředí a informační servis a poradenství obsažené v mobilní „harm reduction“ aplikaci povedou k širšímu přijímání sebeomezujících opatření mezi hráčskou veřejností a k rychlejší intervenci sociálního pracovníka v krizových situacích, v nichž hrozí vznik závislosti na hraní nebo s ním spojených negativních jevů.

Dokumenty

Dílčí cíle projektu

 • vytvoření metodiky preventivní e-terénní sociální práce v online prostředí
 • pilotní zavedení preventivní e-terénní sociální práce v online prostředí (sociální sítě, webová fóra, propojení na aplikaci) a ověření její účinnosti
 • zprostředkování metodiky sociálním pracovníkům působícím v programech a službách v oblasti gamblingu
 • zvýšení znalostí hráčské populace o rizicích problémového a patologického hráčství, o možnostech sebeomezujících opatření a o síti pomoci

Cílové skupiny

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené (hazardní hráči)

Klíčové aktivity projektu

 • Odborná garance a řízení projektu
 • Metodika preventivní e-terénní sociální práce v prostředí hazardu
 • Pilotní test metodiky v online prostředí
 • Evaluace pilotního testu
 • Workshopy a poradenství k zavádění metodiky v praxi
 • Propagační kampaň

 

Společnost Podané ruce o.p.s.

Opletalova 1

779 00 Olomouc


Bc. František Miklas

E: miklas@podaneruce.cz

T: +420 778 419 995

www.nabertekurz.cz

Publikace: Není hraní jako HRaní

Závěrečná publikace Není hraní jako HRaní, shrnuje to nejdůležitější ze dvou následujících výstupů, které přikládáme v plném rozsahu:

Projekt HRaní evaluační zpráva

Projekt HRaní metodika