JOB klub v TK Podcestný mlýn

ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.04/3.1.02/86.00214

NÁZEV PROJEKTU:

JOB klub v TK Podcestný mlýn

ZAHÁJENÍ:

1. 1. 2013

UKONČENÍ:

30. 4. 2015

POPIS PROJEKTU:

Pro kvalitní zařazení se na trh práce je nutná celá škála dovedností. Prostředí terapeutické komunity (TK) je prostředím modelujícím chování k vyšším sociálním dovednostem. Důraz je kladen na hodnoty a smysluplnost konání a jednání. Tato osobnostní reorganizace je v případě dlouhodobě nezaměstnaných jeden z důležitých aspektů jejich budoucího úspěšného zařazení se na pracovní trh. Při zaměření se projektu na problematiku schopnosti našich klientů zaměstnat se, nabízí TK dostatečnou časovou dotaci i na fyzický nácvik pravidelné práce. Doplňkem dvou výše zmíněných kvalit jsou edukativní programy, které klienty poučí o metodách, jak práci získat a jak se na pracovním trhu orientovat. Tento komplexní program výrazně navyšuje šance našich klientů získat pracovní místo a v pracovním procesu obstát bez nutnosti dalších programů pomáhajících zaměstnávat rizikové skupiny. Projekt snoubí služby chráněných dílen, JOB klubů ÚP a různých programů osobnostního rozvoje a to jako součást léčby závislosti. Kromě kopírování reality pracovního trhu, má toto také motivační rozměr pro klienta, neboť část zisku se stane součástí tzv. klientského fondu, se kterým klienti sami hospodaří a který nejčastěji využívají k hrazení návštěv kina, koupaliště apod.
Přínos projektu je tedy prostřednictvím efektivního využití již stávající služby vybavit klienty všemi základními nástroji k získání a udržení si pracovního místa. K tomuto osobnostnímu růstu bude docházet v průběhu léčebného programu, což následně povede ke snížení zatěžování pomáhajících institucí financovaných státem. Současně projekt omezuje riziko relapsu klientů z důvodu jejich schopnosti pružněji reagovat na situace přicházející po uplynutí léčby. V neposlední řadě spočívá přínos projektu v zážitku dobře vykonané smysluplné práce, která přispívá značnou měrou k rozvoji pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí klientů. Dále rozvíjí motivaci a učí klienty hospodaření s finančními prostředky. I tyto vedlejší „produkty“ vedou ke snížení rizik budoucího selhání.

CÍL PROJEKTU:

– Navyknout klienty pravidelné práci, naučit je pracovním návykům nutným k úspěšnému zařazení se na pracovním trhu, vystavit je reálné zátěži běžného zaměstnavatele a terapeuticky zpracovat předpokládaná selhání.

– Zaměřit se na zvýšení schopnosti klientů uplatnit se na trhu práce tak, aby po výstupu znal své reálné možnosti, byl zvyklý pracovat a vykonávat práci kvalitně. Byl zorientován na trhu práce a měl základní dovednosti, jak práci získat.

– Mapovat možnosti, ambice a představy o budoucím povolání jednotlivých klientů a hledat další cesty k profesnímu růstu a prohloubení pracovních dovedností formou individuálního plánování.

– Minimalizovat rizika relapsu klientů při zařazení se do společnosti a urychlit schopnost klienta být nezávislý na příspěvcích státu a začít řešit své závazky.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Aktivity projektu jsou modelovány tak, aby naplnily kompletní škálu potřeb klientů nutných k jejich úspěšnému zařazení se na pracovní trh po ukončení léčby v TK bez nutnosti dalšího využívání služeb orientujících se na integraci klientů na pracovní trh.
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, případně smíšené závislosti, kteří jsou starší 18 let a kteří se rozhodli pro rezidenční léčbu v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn. Jedná se o muže i ženy, kapacita zařízení je 15 míst, kde jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užívám a četnými kriminálními delikty. Zhruba čtvrtina klientů má hepatitidu typu C. Služba je využívána klienty z celé České republiky.

Cílová skupina se bude do projektu zapojovat:

Každodenní prací v dílně, vytvářením prodejního produktu
cíl – vytvoření pracovních návyků, posílení sebekontroly, zvyk na pracovní režim, respekt k autoritě, nácvik komunikace v pracovním procesu.

Zodpovídáním za vykonanou práci ve vedoucích a zastupujících rolích v dílně 
cíl – nácvik zodpovědnosti, vedení týmu, komunikace v jednotlivých rolích, schopnost rozhodnout?

Zodpovídáním za hospodaření s finančními prostředky, které vzniknou z dané činnosti a jejichž část bude převedena do tzv. klientského fondu 
cíl – nácvik hospodaření s finančními prostředky

Individuálním plánováním a hodnocením svých plánů 
cíl – utváření realistického náhledu na vlastní dovednosti a možnosti budoucího uplatnění, navýšení sebe-náhledu, zpřehlednění možností klienta

Vzděláváním se v oblasti trhu práce formou tematických, dynamických skupin 
cíl – získání teoretické znalosti i praktické zkušenosti (počítačová gramotnost, nácvik asertivity, náležitosti prac.smlouvy, motivačních dopisů apod.)

Účastí na evaluaci projektu 
cíl – prostřednictvím dotazníkového průzkumu přispět k zefektivnění projektu pracovní dílny

 

KONTAKT:

Manažer projektu:

Bc. Martin Boxan
ředitel Vzdělávacího centra I.E.S. (+420 777 916 277, boxan@podaneruce.cz)

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.: +420 541 225 188

Vedoucí užšího realizačního týmu projektu:

Bc. Martina Krištofová-Sobihardová
vedoucí terapeutické komunity Podcestný mlýn (+420 774 991 624, komunita@podaneruce.cz)

Kostelní Vydří 64
380 01 Dačice
Tel.: +420 777 916 273