Kompas Brno

 

 

Název projektu: KOMPAS – odborné sociální poradenství pro osoby po VTOS v Brně

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007742

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt podporuje poskytování povýstupní péče osobám opouštějícím vězení, které jsou díky dlouhodobé společenské izolaci ohroženy sociálním vyloučením a sociálně-patologickými jevy a často se vzápětí vrací ke kriminální činnosti. Služba pomůže klientům se základní orientací ve společnosti, s existenční stabilizací, s léčbou závislostí nebo s uplatněním na trhu práce a zajistí tak přemostění krizového období, v němž hrozí zvýšené riziko recidivy.

 


Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zvýšit uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody přicházejících do města Brna ve společnosti prostřednictvím Programu následné povýstupní péče. Půjde nám o to, aby klienti změnili své sociální scénáře, přijali běžné společenské normy a vedli život v souladu s nimi. Cíl budou naplněn do 31. 12. 2020 poskytnutím podpory projektu minimálně 250 klientům

 

Obecný cíl dále dělíme do těchto cílů konkrétních:

 • u všech klientů ihned po propuštění zajistit základní životní potřeby (sociální dávky, potraviny, bydlení u 100% klientů)
 • u klientů v intenzivní péči – posílit jejich motivaci k legálnímu způsobu života (např. směřování k legální práci, 70% klientů)
 • zvýšit znalosti klientů o institucionálního prostředí (kontakt s úřady, 70%)
 • posílit psychické a sociální kompetence klientů pro zvládnutí životní zátěže (překonání rizikových období recidivy, 50%)
 • motivovat je ke zdravému životnímu stylu (omezení nebo abstinence, 50%)
 • podpořit obnovu a udržení vztahů klientů s jejich blízkými (kontakt s rodinou a s přáteli, 50%)
 • rozvíjet jejich finanční gramotnost (upuštění od půjček, oddlužování, 50%)
 • zvýšit zaměstnatelnost klientů (kontakt s Úřadem práce a se zaměstnavateli, 70%)

 

Změnu sociální situace klientů budeme mapovat v rámci průběžné evaluace, pro níž budou vedle komunikace s klienty podklady individuální plány a zpětná vazba sociálních pracovníků a dalších aktérů (např. kurátoři, PMS, Úřad práce).

 


Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • program následné povýstupní péče – šíření přes informační letáky, jiné organizací a služby (jednou z nich je naše sociální služba poskytována přímo ve věznicích) či od jiných klientů a následně pohovory, vedení klienta v průběhu celého jeho/její adaptace na svobodě
 • řízení projektu – vytvoření manažerských, organizačních a administrativních podmínek pro úspěšné poskytování sociální služby

 


Projekt podpoří tyto změny

Kapacitní změnou bude navýšení počtu klientů v Programu následné povýstupní péče Společnosti Podané ruce v Brně. Okamžitá kapacita ambulantní práce se zvýší z 1 na 3 klienty, původní roční kapacita 15 – 20 klientů v intenzivní péči a dalších 20 klientů v péči krátkodobé se změní na 42 klientů v intenzivní péči a dalších 42 klientů v krátkodobém kontaktu. Tím bude služba na území města Brna dostupnější větší části cílové skupiny (asi 10% ročně) a bude schopna ihned po odchodu z věznic zachytit větší počet osob, které by jinak mohly podlehnout recidivě.

 

Sociální změnou bude oslabování návyků, které u cílové skupiny vlivem prizonizace vznikají, opuštění představy, že kriminální prostředí je životním standardem, a příklon klientů služby ke konstruktivním životním strategiím. Postupným zplnomocňováním dojde u klientů po prvotním zajištění materiálního zabezpečení (vyřízení sociálních dávek, první adekvátní bydlení, ošacení, strava apod.) k těmto konkrétním změnám:

 

 • uvědomění si své společenské hodnoty a objevení svých silných stránek
 • znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 • pochopení významu legálního způsobu života pro budoucnost svou i svých blízkých
 • posílení orientace ve společnosti a jejím zákonném prostředí
 • rozvinutí kompetencí potřebných pro úspěšné čelení životní zátěži a běžnou interakci s okolím
 • vyřízení závazků z minulosti (např. dluhů)
 • dosažení a udržení abstinence omamných a psychotropních látek, které klient užívá a vnímá je jako problém
 • vstup na trh práce (kontakt s ÚP, se zaměstnavateli, rekvalifikace, případně úspěšné získání zaměstnání a jeho udržení) – obnova vztahů s rodinou, přáteli apod.
 •  

V dlouhodobém horizontu může projekt přispět ke snižování kriminality páchané v Brně a okolí osobami v minulosti trestanými a ke snížení počtu těchto osob, které po opuštění vazby selhávají v procesu znovuzačlenění a propadají se do pasti sociálního vyloučení (asi 2,5 – 3,5% osob z cílové skupiny ročně).

 


Kontakt

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu (Brno)