Komplexní poskytování služeb Brno

 

 

Název projektu: Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt pomáhá cílové skupině – drogově závislým na území města Brna – formou odborného sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, motivuje drogově závislé k léčbě a řešení jejich situace; nabízí formu léčby, která podporuje deinstitualizaci klientů, ambulantní léčbu místo pobytové, pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování vzhledem k rodině, práci i trávení volného času.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby nedošlo k rozvoji následné krize a hospitalizaci, tj. do 31. 12. 2020 projekt nabídne podporu a pomoc v léčbě závislosti více než 500 klientům. Výstupem je motivovaný, kompetentní klient, který řeší svoji závislost a s tím související problémy: postavení na trhu práce, rodinné vazby, dluhy apod.

 

Výsledky se budou měřit vyhodnocením posunu v individuálních plánech klientů, evaluačních zpráv a klientských záznamů.

 

Hlavní cíl je realizován dílčími cíli:

1) stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální terapie a poradenství – 60% osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře

 

2) motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešení závislosti a nástupu do substituční terapie – nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do substituční léčby

 


Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • rozšíření Terapeutického centra v Jihomoravském kraji – intenzivní individuální terapie a poradenství s cílem umožnit setrvat klientům ve společnosti, nadále pracovat, či si práci hledat, nepřerušit se sociální vazby a podpořit pozitivní vývoj léčby
 • rozšíření Terapeutického centra na ulici Bratislavská s cílem motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešit závislosti a nástup do substituční terapie.
 • rozšíření Centra poradenství v Brně – poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím faktorem je násilí, často domácí nebo sexuální
 • rozšíření Doléčovacího centra v Brně – individuální terapie a poradenství, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a případně těhotenství/mateřství

 


Projekt podpoří tyto změny

Základním změnou, kterou projekt nabízí, je postupné uschopnění a stabilizace klientů s kariérou drogové závislosti v podstatných oblastech jejich života:

 

 • abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps a udržet jej jako jednorázový apod.
 • zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.
 • bydlení – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace
 • právní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.
 • vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas – aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu
 • zdravotní stav – pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví Měřitelnost: vyhodnocení individuálních plánů klientů, klientské záznamy, evaluační průběžné a závěrečné zprávy (dotazníkové šetření na začátku a na konci projektu), milník do 36. měsíce projektu.

 

Dále dojde ke změně v kapacitách péče o drogově závislé v Brně, a to ze současné okamžité kapacity 18 klientů regionálních sociálních služeb, kterých se projekt týká, na 33 klientů včetně skupinových aktivit, což umožní věnovat se klientům déle, včas zachytit nástup krize v léčbě a odvrátit případnou hospitalizaci, dále také umožní motivovat vhodné klienty k nástupu do substituční léčby.

 

1. průběžná evaluační zpráva

2. průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva projektu


Kontakt

 

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Terapeutické centrum na Bratislavské

Centrum poradenství v Brně

Doléčovací centrum v Brně