KUDY KAM III. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území MAS Mohelnicko)

Sociální práce

Mládež
(15 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Skupinové aktivity

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008159

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 7. 2018 – 30.6. 2021

Místo realizace: Olomoucký kraj

 

Projekt KUDY KAM III. je určen sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým mladým lidem žijícím na území MAS Mohelnicko. V rámci aktivit projektu jim nabízíme komplexní inkluzivní program prevence, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí zaměřený na komunikaci, mezilidské vztahy, vzdělávání, trh práce, finanční gramotnost, bydlení a sociálně patologické jevy založený na názornosti, instrumentálních technikách a zážitkové pedagogice.

 

 

 • pracujeme s mládeží v jejich přirozeném prostředí (domovská obec, kolektiv vrstevníků)
 • zájemcům nabízíme účast ve skupinových aktivitách projektu – sportovní hry, rozhovory, mikroprojekty (hudební skladba, krátký film, úprava veřejného prostoru atd.)
 • zájemcům pomůžeme rozvíjet osobní, psychosociální a praktické dovednosti a připravíme je na vstup do samostatného života a do společnosti

 • volnočasové aktivity
 • vzdělávací aktivity
 • kontaktní práce
 • případové práce
 • skupinová práce

Poslání

Projekt přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených mladých lidí žijících na území MAS Mohelnicko.

 


Cílová skupina

Mladí lidé mezi 15–21 lety (v individuálních případech do 26 let) vyrůstající v chudých nebo nefunkčních rodinách a ohrožení sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením.

 


Cíl projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.

 

Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky zejména v městech a obcích se sociálně vyloučenou lokalitou a v obcích a městech s vyšším podílem sociálně vyloučených obyvatel
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad „harm reduction“ a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

 


Principy služby

 • dokumentace k účastníkům projektu je vedená anonymně
 • aktivity projektu probíhají terénní formou (v případě nepříznivého počasí a u aktivit, které nemohou probíhat venku, využíváme ambulantní formu)

Společnost Podané ruce o.p.s.

Zámecká 19/11

789 85 Mohelnice

Tel.: +420 777 720 230 (pondělí, čtvrtek)

E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz

 

Provozní doba

Po – Čt: 10:00–18:00

Pá 8:00–16:00