Malá farma II.

 

 

Název projektu: Malá farma II.: Pracovní program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011910

Termíny realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Jihočeský kraj

Projekt „Malá farma II.“ v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně se zaměřuje na problematiku schopnosti klientů zaměstnat se po absolvování léčby. Projekt reaguje na situaci, kdy klienti absolvující dlouhodobou léčbu v uzavřeném prostředí poznávají realitu pracovního trhu až ve chvíli po výstupu z TK. Tento moment je z hlediska jejich další socializace rizikový. Projekt má ambici připravit klienty na tento moment, posílit jejich schopnost udržet si či získat zaměstnání po výstupu z TK.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Malá farma II.“ v TK je zvýšení schopnosti klienta uplatnit se na trhu práce, a to tak, aby po výstupu znal své reálné možnosti, byl zvyklý pracovat a vykonávat práci kvalitně, byl zorientován na trhu práce a měl základní dovednosti, jak práci získat. Klienti TK postrádají základní pracovní návyky, nejsou schopni se zaměřit na jednu činnost a kvalitně ji dlouhodobě vykonávat. Projekt má ambici, čas a prostor navyknout klienty pravidelné práci, vystavit je reálné zátěži běžného pracoviště a terapeuticky zpracovat předpokládaná selhání. Nástrojem bude simulace zaměstnání v malé zemědělské farmě. Klienti budou u samotného výrobního procesu, osvojí si základy péče o drobná hospodářská zvířata (drůbež, králíci, prasata, ovce, kozy apod.), metodiku chovu, principy drobné rostlinné výroby a jejich provázání. Dále získají dovednosti ve zpracování zemědělských produktů a jejich dalšího využití. Součástí projektu je pomocí individuální spolupráce s pracovníkem TK mapovat možnosti každého z klientů a v průběhu pobytu hledat nové alternativy k jeho profesnímu růstu. Dále budou součástí projektu vzdělávací aktivity, jejichž cílem bude klienty naučit zorientovat se na současném trhu práce, osvojit si informace a dovednosti potřebné k zaměstnání.

Specifické cíle projektu:

  1. Rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, vedoucí k vytvoření pozitivních návyků k pravidelné práci, odolnosti vůči stresovým situacím a posílení osobních kompetencí v běžném životě
  2. Získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce

Projekt sestává z těchto klíčových aktivit

  • Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně; 20 osob ročně
  • Vzdělávací aktivity pro klienty pracovního a motivačního programu; 1x měsíčně workshop

Projekt podpoří tyto změny

Léčba drogové závislosti snižuje rozsah užívání drog u těch, kteří prošli léčbou, o 40 – 60 % a tím i riziko, že budou drogy nabízet jiným lidem. Snižuje drogovou trestnou činnost o 40 % a více, také nemocnost a úmrtnost uživatelů drog a tím i náklady, které by společnost v důsledku toho musela vynaložit. Redukuje injekční užívání drog a sdílení injekčního náčiní a tím i riziko šíření žloutenky, HIV a TBC nejenom mezi uživateli drog, ale i mezi neuživateli. Celkově zlepšuje fyzické a duševní zdraví uživatelů drog po absolvované léčbě, čímž přispívá k jejich aktivnímu zapojení do společnosti. Podporuje jejich rodinné a sociální fungování, zvyšuje možnost získat zaměstnání po léčbě a zlepšuje kvalitu života uživatelů drog, jejich blízkých a rodin i společnosti.

Daná fakta však ztrácejí smysl, pokud klient/klientka po návratu do společnosti narazí na takové problémy, že není schopen sám zvládnout např. nedostatečné vzdělávání a pracovní návyky. Změnou, o kterou projekt usiluje, je tedy prostřednictvím efektivního využití času, který klienti stráví v léčbě, vybavit klienty všemi základními nástroji k získání a udržení si pracovního místa. K tomuto osobnostnímu
růstu bude docházet v průběhu léčebného programu, což následně povede ke snížení zatěžování pomáhajících institucí financovaných státem po skončení léčby klienta. Současně projekt omezuje riziko relapsu klientů z důvodu jejich schopnosti pružněji reagovat na situace přicházející po uplynutí léčby. V neposlední řadě spočívá přínos projektu v zážitku dobře vykonané a smysluplné práce, která přispívá značnou měrou k rozvoji pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí klientů. Dále rozvíjí motivaci a učí klienty hospodaření s finančními prostředky.


Kontakt

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně
Společnost Podané ruce o.p.s.

Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
Telefon: +420 777 916 273
Email: komunita@podaneruce.cz
Web: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticka-komunita-v-podcestnem-mlyne