Malá farma: Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009372

Termín realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Místo realizace: Jihočeský kraj

Projekt „Malá farma“ v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně se zaměřuje na problematiku

klientů ohrožených sociálním vyloučením. Projekt reaguje na situaci, kdy klienti absolvující dlouhodobou léčbu závislosti v uzavřeném prostředí poznávají realitu pracovního trhu až ve chvíli po výstupu z terapeutické komunity. Tento moment je z hlediska jejich další socializace rizikový. Projekt má ambici klienty na něj připravit a posílit jejich schopnost orientace ve společnosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení schopnosti klienta uplatnit se na trhu práce, a to tak, aby po výstupu znal své reálné možnosti, byl zvyklý pracovat a vykonávat práci kvalitně, byl zorientován na trhu práce a měl základní dovednosti jak práci získat. Typičtí klienti terapeutické komunity často postrádají základní pracovní návyky, nejsou schopni se zaměřit na jednu činnost a kvalitně ji dlouhodobě vykonávat. Projekt poskytuje čas a prostor navyknout klienty pravidelné práci, vystavit je reálné zátěži běžného pracoviště a terapeuticky zpracovat předpokládaná selhání. Nástrojem bude simulace zaměstnání v malé zemědělské farmě. Klienti budou u samotného výrobního procesu, osvojí si základy péče o drobná hospodářská zvířata, metodiku chovu, principy drobné rostlinné výroby a jejich provázání. Dále získají dovednosti ve zpracování zemědělských produktů a jejich dalšího využití. Součástí projektu je pomocí individuální spolupráce s pracovníkem komunity mapovat možnosti každého z klientů a v průběhu pobytu hledat nové alternativy k jeho profesnímu růstu. Nárůst pracovních dovedností budou klienti reflektovat na pravidelných skupinách. Dále budou součástí projektu vzdělávací aktivity, jejichž cílem bude klienty naučit zorientovat se na současném trhu práce v místě jejich budoucího působení, osvojit si informace a dovednosti potřebné k zaměstnání v zemědělství.

Specifické cíle projektu

  • Rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, vedoucí k vytvoření pozitivních návyků k pravidelné práci, odolnosti vůči stresovým situacím a posílení osobních kompetencí v běžném životě;
  • Získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce;

Klíčové aktivity

  • Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně (programem projde 60 klientů v rozsahu nad 40 hodin a 20 klientů s menším časovým zapojením)
  • Vzdělávací aktivity pro klienty pracovního a motivačního programu (až 80 osob)
  • Evaluace

Projekt podpoří tyto změny

Změnou, o kterou projekt usiluje, je vybavit klienty všemi základními nástroji k získání a udržení si pracovního místa prostřednictvím efektivního využití času, který lidé stráví v léčbě ze závislosti. K tomuto osobnostnímu růstu bude docházet v průběhu pobytu v léčebném programu, což následně povede ke snížení zatěžování pomáhajících institucí financovaných státem po skončení léčby klienta. Současně projekt omezuje riziko relapsu klientů z důvodu jejich schopnosti pružněji reagovat na situace přicházející po uplynutí léčby. V neposlední řadě spočívá přínos projektu v zážitku dobře vykonané a smysluplné práce, která přispívá značnou měrou k rozvoji pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí klientů. Dále rozvíjí motivaci a učí klienty hospodaření s finančními prostředky. Změna bude sledovatelná v individuálních kartách klientů a ověřena evaluací.

1. průběžná evaluační zpráva

2. průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva

 

Kontakt

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně