MAS Horní Pomoraví

 

 

Název projektu: Zvýšení kvality, dostupnosti a kapacity služeb sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005329

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018

Místo realizace: MAS Horní Pomoraví

 

Projekt vybaví novým zařízením Terénní programy pro osoby ohrožené závislostmi Šumpersko (pokrývají část území MAS) a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zábřeh (pokrývá město a jeho nejbližší okolí). Tyto sociální služby poskytujeme v současné době v nevyhovujících materiálních podmínkách, které brání plně rozvinout jejich aktivity a podporu dle potřeb jejich klientů z cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt přispěje ke zlepšení sociální situace na území MAS.

 


Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je zmírnit hrozby sociálního vyloučení na území MAS Horní Pomoraví zejména v oblasti sociálně patologických jevů a závislostí. Střednědobým cílem projektu je zkvalitnit služby sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s., případně zvýšit jejich místní dostupnost, intenzitu poskytování a roční kapacitu a tím doplnit síť sociálních služeb poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví v těch aspektech, které jsou zadavateli sociálních služeb identifikovány jako nedostatečné. Bezprostředním cílem projektu je dovybavit naše sociální služby tak, aby mohly adekvátně reagovat na vývoj sociálních rizik na vybraném území a na potřeby svých klientů.

 


Projekt sestává z těchto aktivit:

 

Hlavní

  • pořízení vybavení
  • pořízení automobilu

 

Vedlejší

  • zpracování výběrového řízení
  • zajištění povinné publicity

 


Projekt podpoří tyto změny

Výsledkem projektu budou zlepšené materiální podmínky Terénních programů pro osoby ohrožené závislostmi Šumpersko, pro něž pořídíme dodávkový automobil upravený na mobilní poradnu a tablety, a služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zábřeh, kam pořídíme nábytek, herní prvky a další pomůcky pro motivaci a volnočasové vyžití jejich klientů.

 

U terénních programů tak dojde k obsahovému rozšíření Informačního servisu a poradenství přímo v terénu (dojde ke zkvalitnění podpory poskytnuté klientovi přímo během kontaktu) a k rozšíření území poskytování služby do hůře přístupných venkovských míst. Roční kapacita služby se navýší o nové klienty z těchto oblastí. U nízkoprahového zařízení pro děti a mládež dojde k obsahovému rozšíření volnočasového programu, jenž tak bude mít účinnější motivační potenciál a zajistí vyšší návštěvnost zařízení, a ke zkvalitnění individuální práce s klienty.

 

Terénní programy navýší svou roční kapacitu z 240 na 280 klientů, Nízkoprahové zařízení zkvalitní své služby pro 70 klientů ročně a zvýší se intenzita práce s nimi (z 1 000 kontaktů ročně na 1 200 kontaktů ročně). Předpokládáme, že každý rok začneme naše služby nově poskytovat souhrnně 90 osobám, které zůstávaly dosud bez podpory a pomoci (za dobu udržitelnosti projektu by tak mohlo jít celkem o 450 osob).

Poskytování našich sociálních služeb klientům z území MAS Horní Pomoraví povede díky projektu účinněji ke stabilizaci jejich sociální situace a k jejímu pozvolnému zlepšování.

 


Kontakt

Nízokprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu

Terénní programy na Šumpersku