MAS Mohelnicko

 

 

Název projektu: Zvýšení kvality služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Společnosti Podané ruce o.p.s. v Mohelnici

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006189

Termíny realizace: 1. 3. 2018 – 31. 08. 2018

Místo realizace: Mohelnice

 

Projekt vybaví novým zařízením Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici. Ambulantní forma služby je dostupná zejména v Mohelnici, terénní forma služby pak na celém území MAS Mohelnicko. Tuto sociální službu poskytujeme v současné době v nevyhovujících materiálních podmínkách, které brání plně rozvinout její podporu dle potřeb jejích klientů z cílové skupiny dětí a mladých lidí ohrožených sociálně patologickými jevy. Projekt přispěje ke zlepšení sociální situace na území MAS.

 


Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je zmírnit hrozby sociálního vyloučení na území MAS Mohelnicko zejména v oblasti sociálně patologických jevů a závislostí. Střednědobým cílem projektu je zkvalitnit a zintenzivnit službu našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a tím např. zvýšit i její roční kapacitu. Dojde tím k posílení sítě sociálních služeb poskytovaných na území MAS Mohelnicko v těch aspektech, které jsou zadavateli sociálních služeb identifikovány jako nedostatečné. Bezprostředním cílem projektu je dovybavit naši sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Mohelnici tak, aby mohla adekvátně reagovat na vývoj sociálních rizik na vybraném území a na potřeby svých klientů.

 


Projekt sestává z těchto aktivit:

 

Hlavní: pořízení vybavení

Vedlejší: zajištění povinné publicity

 


Projekt podpoří tyto změny

Výsledkem projektu budou zlepšené materiální podmínky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Mohelnici:

 

  • ambulantní forma: pořízení nábytku, herních prvků a dalších pomůcek pro motivaci a volnočasové vyžití
  • terénní forma: pořízení tabletů

 

Díky projektu dojde k obsahovému rozšíření zejména volnočasového programu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici,jenž tak bude mít účinnější motivační potenciál a zajistí vyšší návštěvnost zařízení, a dojde také např. ke zkvalitnění individuální práce s klienty jak v ambulantní, tak v terénní formě služby. Projekt tak bude mít kladný dopad na 70 klientů zařízení ročně a zvýší se intenzita práce s nimi (z 800 na 1 000 kontaktů ročně). Vzhledem k tomu, že přibližně 1/4 klientů ročně z našich sociálních služeb vystupuje nebo odchází a 1/4 je začíná nově využívat, předpokládáme, že každý rok začneme službu nově poskytovat asi 20 osobám, které zůstávaly dosud bez podpory a pomoci. Za dobu udržitelnosti projektu/5 let/ by tak mohlo jít celkem o 100 dětí a mladých lidí z území MAS Mohelnicko, k nimž se naše sociální služba nově dostane. 

 

Poskytování kvalitnější sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Mohelnici na území MAS Mohelnicko tak povede účinněji ke stabilizaci sociální situace jejích klientů a k jejímu pozvolnému zlepšování. Dojde k posílení jejich motivace k aktivnímu a tvořivému trávení volného času a k obnovení plnohodnotných vztahů mezi vrstevníky. Klienti budou více motivováni k dokončování školní docházky a ke konstruktivnímu plánování budoucnosti. Snížíme hygienická a zdravotní rizika spojená s užíváním drog a podaří se nám lépe klienty motivovat k omezení jejich užívání.

 


Kontaktní osoba projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu