Mind the Gap Brno

 

 

Název projektu: Mind the Gap Brno: Integrace sociálně vyloučené mládeže ohrožené rizikovým chováním

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493

Termíny realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

 

Projekt je zaměřen na potřeby sociálně vyloučených osob ve věku 15 – 26 let žijících v Brně, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. Nabízí sociální služby zaměřené na snižování negativních důsledků rizikového chování pro tuto cílovou skupinu, především v oblasti závislostí a rizikového trávení volného času.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je osobám z cílové skupiny pomoct k překonání problémů spojených s jejich sociálním vyloučením, a to především v oblasti rizikového chování spojeného s projevy rozvoje závislostí a rizikového životního stylu. S osobami se bude pracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

 

Hlavní cíl se rozpadá do dílčích cílů:

 1. zvýšit motivaci klientů k osobnostnímu rozvoji
 2. nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro posílení orientace ve společnosti včetně znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 3. posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky společnosti a trhu práce a finanční a právní rizika spojená se samostatným fungováním ve společnosti

 


Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – sociální regionální služba, která podporuje klienty v překonání problémů spojených s rizikovým chováním a jejím sociálním vyloučením
 • evaluace – změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

 


Projekt podpoří tyto změny

Kapacitní změnou je navýšení počtu klientů v programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Brně z původních 20 klientů na 40. Geograficky dojde k rozšíření služby na oblast Medlánek, Králova Pole a Řečkovic. Tím bude služba na území města Brna dostupnější větší části cílové skupiny a bude schopna zachytit větší počet osob, které by jinak mohly skončit díky svému rizikovému chování v konfliktu se zákonem. Projekt během svého trvání zachytí dle stanovených indikátorů celkem až 200 osob.

 

Sociální změnou bude postupné oslabování návyků, které u cílové skupiny vlivem sociálního vyloučení vznikají, opuštění představy, že prostředí „ulice“ je životním standardem, a příklon klientů služby k běžným občanským hodnotám a životnímu modelu. U klientů dojde k těmto konkrétním změnám:

 

 • uvědomění si své společenské hodnoty a objevení svých silných stránek
 • znovuotevření či otevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
 • pochopení významu legálního způsobu života pro budoucnost svou i svých blízkých
 • posílení orientace ve společnosti a jejím institucionálním a zákonném prostředí
 • rozvinutí znalostí, kompetencí a návyků potřebných pro úspěšné čelení životní zátěži, běžnou komunikaci a interakci s okolím apod.
 • obnova sociálních vztahů a způsobů nekonfliktní komunikace v rámci společnosti

 

1. průběžná evaluační zpráva

2. průběžná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva


Kontakt: 

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno |  +420 776 135 528 | nzdm.krpole@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Krpole