Mind the Gap

 

 

Název projektu: Mind the Gap: Rozvojové aktivity pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, s důrazem na zaměstnanost

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006909

Termíny realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Místo realizace: MAS Moravský kras, Blansko

 

Projekt nabízí komplexní pomáhající program pro mladé lidi ve věku 15 – 29 sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (např. po propuštění z ústavní výchovy). Projekt je zaměřen na rozvoj a zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání a přípravě na zaměstnání. Program pracuje jednak formou zážitkové pedagogiky (workshopy, diskuzní skupiny), jednak umožňuje i individuální práci s vysoce motivovanými jedinci formou aktivního case managementu.

 


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je usnadnit sociálně znevýhodněným mladým lidem s nedostatečnou kvalifikací a pracovními návyky vstup nebo návrat na trh práce.

 

Dlouhodobou vizí, kterou by měl projekt naplnit, je snižovat stigma sociálního vyloučení, které na mladé lidi v nouzi padá a doprovází je životem. Účastníci projektu získají potřebné znalosti o fungování trhu práce, upevní a rozvinou sociální a pracovní dovednosti nutné pro úspěšnou adaptaci na pracovním trhu, případně je projekt bude motivovat k návratu do přerušeného vzdělávacího procesu.

 

  1. nabídnout komplexní pomáhající program potenciálním účastníkům
  2. zvýšit kompetence cílové skupiny na trhu práce, např. nacvičit komunikační a sociální dovednosti pro získání zaměstnání
  3. zvýšit šanci jednotlivých účastníků projektu na umístění na pracovním trhu

 

Dosažení specifických cílů projektu bude ověřeno KA5 – Evaluací projektových aktivit (forma práce: fokusní skupiny, dotazníková šetření).

 


Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 

  • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
  • terénní práce v Blansku mezi mládeží ohroženou sociálním vyloučením
  • workshopy na téma trh práce, komunikační a sociální dovednosti, motivační rozhovory
  • individuální práce s účastníky projektu
  • řízení a evaluace projektu

 


Projekt podpoří tyto změny

Zavedením komplexního pomáhajícího programu pro mladé dospělé dojde ke snížení sociálně patologických jevů na území Blanska, zároveň se zvýší šance cílové skupiny na úspěšné překonání tíživého období ve svém životě.

 

Projekt nabízí individuální doprovázení, poradenství a pomoc v počátcích samostatného života pro mladé dospělé 15+. Cílem je podpora klientů při hledání práce a samostatného bydlení, v některých případech se může jednat o pomoc při urovnávání rodinných vztahů a vyrovnávání se s minulostí. Projekt nabídne za tři roky svého působení přímou pomoc minimálně 120 mladým lidem v tíživé sociální situaci.

 

K použitým pracovním metodám projektu bude patřit aktivní vyhledávání cílové skupiny v terénu v Blansku a okolí, dále pak budování vztahu s daným účastníkem/účastnicí projektu, vytvoření individuálního plánu (a využití metod aktivního case managementu), monitoring jeho/jejího vývoje, skupinová práce formou workshopů a podpůrných diskuzních skupin, průběžné hodnocení práce s klientkou/klientem.

 

Průběžná evaluační zpráva 2017

Průběžná evaluační zpráva 2018

 

Kontakt

Projekt Mind the Gap

terénní pracovník:

Mgr. Jan Neudert

Telefon: 774 228 146

E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz

Kontaktní místo:

NZDM v Blansku

Sadová 2

678 01

Blansko