KRIZOVÁ TELEFONICKÁ LINKA PRO HAZARDNÍ HRÁČE A JEJICH BLÍZKÉ

Linka Naberte kurz poskytuje kvalitní a snadno dostupnou pomoc lidem, kteří jsou ohroženi hazardním hraním a jejím blízkým. Jsme registrovanou sociální službou – dle zákona 108/2006 Sb. – telefonická krizová pomoc. Nabízíme telefonickou linku a možnost chatového nebo jiného písemného online kontaktu, které pomáhají s řešením náročných životních situací. Služba je poskytována terénní formou na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci. Druh krize a její naléhavost může být kritériem pro rychlost poskytnutí pomoci. Nabízené služby poskytuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné (platíte pouze cenu volání dle svého tarifu) a anonymní (jsme vázání mlčenlivostí, vyjma zákonné povinnosti o oznamování trestných činů, kterou je však vázán každý občan. Pracovníci Vás na to upozorní, kdyby taková situace měla nastat.) 

Služba je určená osobám starším 15 let, které:

 • jsou ohrožené hazardním hraním,
 • jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
 • osoby v krizi.

Poslání

Posláním služby je vytvoření bezpečného prostředí pro cílovou skupinu, kde mohou konzultovat svoje potíže a situace, které jsou pro ně složitě řešitelné. Předáváním relevantních informací a poskytnutím odborných služeb se služba snaží o posilování dovedností a motivace ke zvládnutí těchto situací za pomocí vlastních zdrojů, ale i s pomocí dalších návazných služeb. Pracujeme s cílem stabilizace psychického stavu klienta a to jak telefonickou tak písemnou formou. 


___________________________________________________________________________________________________________

Cílová skupina

 

Primární cílovou skupinou tedy jsou:

 • osoby závislé nebo ohrožené nelátkovou závislostí – patologickým hráčstvím (hráči/hráčky, osoby ohrožené – rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním).

Podrobnější popis primární cílové skupiny:

 • hazardní hráči/hráčky – hraní automatů, rulety, pokeru, hazard na internetu, sázkařství, …,
 • rodiče, manželé, partneři, sourozenci, blízcí příbuzní osob s návykovým chováním

 

Principy služby

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.

 

 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

 

 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

 

 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

 

 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

 

 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

 

 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.

 

 • Propojení psychologické a sociální péče: Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. Sociální práce jde „ruku v ruce“ s prací psychologickou (terapeutickou) a pomáhá tak klientovi řešit komplexně jeho problém. Může mít charakter jak jednorázové, tak dlouhodobé případové práce, která vede k sociální stabilizaci klienta a k jeho znovuzačlenění do systému sociální sítě. Sociální práce může mít podobu individuální práce s jednotlivcem (např. hledání zaměstnání) nebo práce s rodinou (např. postup při změně trvalého pobytu klienta).

Základní nabídka služby

 • Situační intervence
 • Pomoc v krizi
 • Zprostředkování odkazu na léčbu či jinou formu pomoci
 • Telefonické a internetové poradenství

Linka Naberte kurz

 

Provozní doba

PO – NE 08:00 – 16:30

Kontakty

SKYPE: Naberte kurz
MESSENGER: m.me/nabertekurz.cz
TELEFON: +420 777 477 877
E-MAIL: kontakt@nabertekurz.cz
INSTAGRAM: @nabertekurz

 

Náš tým:

Vedoucí centra/sociální pracovnice

Mgr. Jana Šatánková