Quest

Projekt „QUEST (hledání cesty na trh práce)“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007094

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 11. 2017 – 31. 1. 2018 (projekt předčasně ukončen)

Místo realizace: Olomoucký kraj

Projekt se zabývá problémem nezaměstnanosti mladých lidi způsobeným jejich nízkou kvalifikací pramenící z jejich osobních problémů, nepříznivé sociální situace, roli může hrát i diskriminace. Soustřeďuje se proto na mládež vyrůstající v nefunkčních rodinách, v romských komunitách, v podmínkách sociálně-patologických jevů a sociálního vyloučení (které se zhoršují – dle MPSV se např. počet sociálně vyloučených lokalit v OLK v posledních letech více než zdvojnásobil). Tato mládež má problémy ve škole, v pracovní oblasti i v době prožívání volna a ve vzdělání a zaměstnaní nevidí adekvátní hodnotu.

 

Cíle projektu

Obecným cílem projektu „QUEST“ (hledání cesty na trh práce) je usnadnit nízkokvalifikovaným nezaměstnaným mladým lidem z OLK ohroženým sociálními riziky vstup na trh práce a udržitelně je na něm integrovat. Účastníci projektu získají znalosti o fungování trhu práce, rozvinou sociální a pracovní dovednosti a doplní si svou kvalifikaci. Získání zaměstnání bude mít i zpětný efekt a působit jako rozhodující stabilizující krok pro boj mladého člověka s nepřízní životních podmínek, která jej původně z trhu práce diskvalifikovala. Plnění tohoto cíle bude sledovat pomocí ukazatelů jako počet účastníků projektu, kteří dokončili rekvalifikaci, získali zaměstnání, udrželi se jej apod. Součástí průběžné evaluace projektu bude i porovnání výchozí sociální a profesní situace účastníků projektu s jejich situací na konci jejich účasti v projektu zaznamenaných v individuálních rozvojových (herních) plánech, při níž se soustředíme se na nové kompetence a schopnosti, které účastníci díky projektu získali.

Obecný cíl se dělí do následujících cílů specifických:

1) Zpřístupnit cílové skupině na vybraném území program zaměstnanosti „QUEST“

2) Podpořit sebedůvěru mladých lidí a využít ji pro změnu jejich životní a karierní strategie 

3) Posílit orientaci účastníků projektu na trhu práce a rozvinout jejich komunikační a sociální dovednosti potřebné pro získání zaměstnání.

4) Doplnit kvalifikaci účastníků projektu

5) Nacvičit základní pracovní návyky

6) Usnadnit získání zaměstnání

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • START THE MISSION – zahájení projektu, kontaktování cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • KICKSTARTER – skupinový motivační program
 • PATHFINDER  – pracovní workshopy a poradenství
 • MINECRAFT – profesní vzdělávání a rekvalifikace
 • SKILLZONE – pracovní trénink
 • FINAL TOURNAMENT – zprostředkování zaměstnání
 • MASTER OF THE GAME  – řízení projektu

 

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

 • Projekt zvýší zaměstnatelnost osobám z cílové skupiny, zvýší jejich kvalifikaci a  pomůže jim najít zaměstnání
 • Uvědomí si svou společenskou hodnotu, objeví silné stránky a budou umět na trhu práce využít své předchozí neformální životní, případně pracovní zkušenosti
 • Pochopí význam vzdělání a zaměstnání pro jejich budoucnost
 • Získají znalosti o fungování trhu práce a o možnostech využití služeb a programů zaměstnanosti ÚP zaměřených na mladé lidi, naučí se používat pracovní portály a účinně se prezentovat před zaměstnavateli
 • Seznámí se přístupnou formou s relevantní legislativou
 • V rámci kooperativních her rozvinou dovednosti jako je týmová spolupráce
 • V kurzech přizpůsobených jejich potřebám se naučí pracovat s počítačem, budou moci získat řidičské oprávnění či absolvovat jednoduchou rekvalifikaci
 • Budou se moci prokázat v praxi ověřenými pracovními návyky
 • S podporou projektových poradců si budou umět vybrat adekvátní povolání, které bude odpovídat jejich reálným znalostem a dovednostem a zároveň bude odrážet jejich zájmy
 • Celkově se seznámí se základními mechanismy profesního a tedy i dospělého života a získají pravdivý obraz o realitě, což jim pomůže se zorientovat nejen ve společnosti, ale i ve svých vlastních potřebách, cílech a ambicích.

 

Kontaktní osoba projektu

Andrea Apačová
Tel.: 773 743 569
E-mail: apacova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Postřelmovská 465/1 A, 789 01 Zábřeh

Zámecká 19/11, 789 85 Mohelnice