Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb (ROKVEP)

ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.04/3.1.03/A7.00096

NÁZEV PROJEKTU:

Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb (ROKVEP)

ZAHÁJENÍ:

1. 1. 2014

UKONČENÍ:

30. 6. 2015

 

POPIS PROJEKTU:

Obsahem projektu je realizace odborného akreditované vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociálních služeb v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Na základě projeveného zájmu bude realizováno 8 kurzů ve dvou bězích (v každém kraji jeden). U nejžádanějších kurzů proběhne i třetí běh (dle deklarovaného zájmu viz příloha). Struktura programu rozšiřuje kvalifikaci a klíčové kompetence vedoucích pracovníků sociálních služeb a reflektuje požadavky na další odborné vzdělávání cílové skupiny v oblasti řízení a managementu.

V rámci tohoto vzdělávání bude nabízena doplňková aktivita v přímé návaznosti na proběhlé vzdělávání a probraná témata – bude se jednat o možnost supervizí/koučinku. Supervize/koučink bude sloužit cílové skupině jako prostor pro konzultace individuálních potřeb vyplývajících z praxe vedoucích pracovníků sociálních služeb v návaznosti na jejich účast ve vzdělávacím programu.

Vzdělávací program bude probíhat ve dvou krajích a bude rozdělen do jednotlivých, na sobě nezávislých jednodenních, dvoudenních a třídenních kurzů dle jejich akreditace:

  • Základy pracovně-právní problematiky a finančního řízení organizace v sociální sféře (16 hodin) 2 běhy
  • Úvod do problematiky prezentačních dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (8 hodin) 2 běhy
  • Co napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci (8 hodin) 2 běhy
  • Manažerská komunikace – vedení týmu, motivace a koučink pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (24 hodin) 3 běhy
  • Prevence vyhoření (15 hodin) 2 běhy
  • Základy time managementu v pomáhajících profesích (8 hodin) 3 běhy
  • Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích (8 hodin) 2 běhy
  • PR a marketing pro NNO (16 hodin) 2 běhy

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je nabídnout vedoucím pracovníkům soc. služeb kvalitní manažerské vzdělávání vedoucí k rozvoji jejich kompetencí, které jsou důležitým aspektem pro výkon jejich funkce. Organizace často nemají dostatečné fin. prostředky na zajištění kvalitního dalšího vzdělávání pro své vedoucí. Nezřídka bývá pozice vedoucího kumulovaná s pozicí v přímé práci s klientem a manažerské vzdělávání není dostatečně zajišťováno. 
Právě na manažerské dovednosti a kompetence je náš projekt zaměřen. Při realizaci kurzů klademe velký důraz na sebezkušenost, praktické nácviky a příklady dobré praxe. Efektivitě vzdělávání napomůže i doplňková aktivita – možnost využít individuální nebo skupinové supervize/koučinku, která bude sloužit jako podpůrný nástroj těchto vedoucích pracovníků zapojených do projektu.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

1. Vedoucí pracovníci v sociálních službách, jejichž profesní background vychází z oblasti sociální práce – tito pracovníci vykonávají (ať už částečným nebo celým úvazkem) funkci manažerskou. Tento fakt s sebou může nést mnohá úskalí, se kterými se tito pracovníci musejí umět vyrovnávat. Nabídka vzdělávání pro oblast řízení a managementu, jako podpora pro vedoucí pracovníky sociálních služeb nabízí ideální řešení, jak tyto pracovníky uvést do problematiky řízení, předat a rozvíjet klíčové jejich kompetence, které jsou pro výkon své manažerské pracovní pozice nezbytné. Aktivity projektu tak navazují na potřeby, které jsou spojeny s manažerskou prací a nabízejí adekvátní řešení pro vzdělávání v oblasti vedení a managementu v sociálních službách.

2. Další vedoucí pracovníci v sociálních službách – může se jednat o pracovníky, kteří nejsou vedoucími zaměstnanců uvedených v §115 odst.1, avšak v organizaci se sociálními službami vykonávají vedoucovskou funkci, tedy v souladu s podmínkami výzvy.

 

KONTAKT:

Bc. Martin Boxan
ředitel Vzdělávacího centra I.E.S. (+420 777 916 277, boxan@podaneruce.cz)

Křenová 64
602 00 Brno
Tel.: +420 541 225 188