Spolupráce mezi státy Evropské unie a Andskými státy v otázkách syntetických drog

Projekt se začal realizovat 11. srpna 2008 a trval 16 měsíců. Vedením projektu byla pověřena francouzská organizace Conseil Sante, partnery projektu jsou Sdružení Podané ruce a organizace CEDRO z Peru. Hlavní sídlo projektu je v hlavním městě Peru v Limě.

Projekt je součástí tendru financovaného a řízeného Evropskou komisí. Projekt se realizoval v státech Andského společenství, konkrétně v Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru.

Hlavním cílem projektu je podpora států Andského společenství (Bolívie, Kolumbie, Ekvádor a Peru) zaměřena na získání adekvátních a spolehlivých informací v oblasti drogového zneužívání v regionu. Tyto informace by měly pomoct těmto zemím v rozvoji strategií a služeb při řešení problému drogové závislosti. Projekt položil základy pro rozvoj Drogového monitorovacího centra obdobného současnému EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové zneužívání).

Specifickým cílem je připravit a navrhnout metodologii prevence a kontroly možných negativních následků nabídky a poptávky po syntetických drogách v Andském regionu.

Očekávané výsledky jsou:

1. Plánování

Na konci projektu budou splněné všechny podmínky pro vytvoření a fungování monitorovacího centra (jak je uvedeno výše). Centrum bude sloužit pro podporu, plánování a zavádění drogových strategií na lokální úrovni.

2. Koordinace

Na konci projektu vznikne vzájemně propojená síť, která bude koordinovat sdílení informací mezi drogovými monitorovacími centry v jednotlivých státech Andského společenství. Tato síť bude zároveň sloužit k vytvoření strategických spojení s dalšími organizacemi v regionu jako jsou občanské iniciativy, soukromé a státní  instituce (po vzoru  EMCDDA).

3. Odborná připravenost a vzdělávání

Cílová skupina projektu – odborníci a profesionálové ze státu Andského společenství (odborníci z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kontroly a celní správy atd.) projdou výcvikem zaměřeným na problematiku syntetických drog.

4. Předpoklady a rizika

Základním předpokladem pro realizaci aktivit projektu je zájem vlád jednotlivých státu Andského společenství získat spolehlivé 
a průkazné informace z oblasti drogového zneužívání v jejich regionu. Dalšími předpoklady jsou:

  •  vlády a instituce Andského společenství projevili zájem zjistit různé aspekty zneužívání psychoaktivních látek,
  • odborníci, relevantní úřady a instituce (celní, policejní atd.), občanské iniciativy a organizace mají zájem o sdílení informací a vzájemnou výměnu zkušeností z této oblasti

5. Plán aktivit

Plán intervencí a metodologie
Odborný garant projektu zodpovídá za to, že plánované aktivity doplní již realizované aktivity v dané oblasti. Projekt se zaměří na tvorbu standardizovaných strategií a metodologií, které budou aplikovatelné pro všechny zúčastněné státy. Zároveň pomoc v dané oblasti bude pro všechny rovnoměrná.

Projekt  bude pomáhat:

  • odborníkům a profesionálům zabývajícím se drogovou problematikou k získání nových znalostí a vědomostí o syntetických drogách. Tyto poznatky budou uplatněny při léčbě a preventivní práci,
  • při budování kapacit v oblasti prevence a léčby zneužívání syntetických drog v zúčastněných státech,
  • zlepšovat kapacitu a přístup odborníků zaměřených na kontrolu a investigaci po syntetických drogách a chemických látkách používaných k jejich produkci
  • zesilovat investigativní kapacitu států Andského společenství co se týče nabídky a poptávky pro drogách

Konkrétní aktivity

Organizace participující na projektu jsou zodpovědné za vytvoření týmu profesionálů, který svou odbornou připravenosti a zkušenostmi bude zárukou kvalitního vzdělávání během celé doby trvání projektu.

Odborný garant projektu společně se skupinou zahraničních a místních externích odborníků bude tvořit odborný tým projektu.

Aktivity uskutečněné odborným týmem:

  •  výcvik pro cílové skupiny na témata týkající se syntetických drog z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, policejní kontroly a vyšetřování. Vzdělávání bude organizováno ve spolupráci s EMCDDA and EUROPOL,
  •  aktivity týkající se budování kapacity v oblasti vztahující se k redukci poptávky po drogách všeobecně, ale hlavně k redukci poptávky po syntetických drogách,
  • organizování odborných setkání, vytvoření speciálních pracovních skupin, vytvoření systému rychlé pohotovosti při odhalení nových syntetických drog a schopností řešit tento problém co nejdříve,
  •  zapracování mechanizmu hodnocení vztahujícímu se k sociálním a zdravotním rizikům, které tyto drogy reprezentují.

6. Výsledky projektu

Na konci projektu bude monitorovací centrum připravené pro jeho fungování. Centrum bude svou strukturou obdobné EMCDDA v Lisabonu. Jeho hlavním cílem je zhodnocení současné situace se zřetelem na šíření syntetických drog v Ekvádoru, Kolumbii,  Bolívii a Peru.

Po nastartování těchto aktivit očekáváme, že s podporou vlád zúčastněných krajin bude monitorovací centrum expandovat směrem k problematice vztahující se i na další drogy, které jsou v těchto regionech.

Je nevyhnutné, aby na konci projektu, když financování ze strany Evropské komise skončí, bylo monitorovací centrum soběstačné a fungující. Ve snaze úspěšného splnění tohoto cíle je naplánováno několik vzdělávacích aktivit během doby trvání projektu tak, aby odborníkům a profesionálům (politikům, provozovatelům služeb, právníkům, policajtům, celníkům atd.) byly předány zkušenosti ze všech profesních oborů, které s touto problematikou přicházejí do kontaktu.

Projekt se věnuje vzdělávání, které je zamřené na problematiku jak redukce poptávky po drogách, tak redukce nabídky drog. Externí tým profesionálů bude vytvořený z odborníků zabývajících se danou problematikou v různých oborech, takže jejich zkušenosti a odborná kvalifikace bude základem kvalitního vzdělávání.