Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00176

Dotační částka: 2 791 726,60 Kč  

Projekt je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2010 – 30. 11. 2012

Popis a cíle projektu

Projekt je zaměřen na koordinaci poskytovatelů sociálních služeb, samosprávy, neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů tak, aby poskytované služby a aktivity byly komplexní, efektivní a vedly ke zlepšení situace obyvatel v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, které služby využívají. Hledá se tedy takové řešení, aby nedocházelo k opakovanému posilování sociálního vyloučení občanů. Tohoto cíle dosahujeme zavedením principu Lokálního partnerství, návazným vzděláváním a evaluační činností zúčastněných organizací.

Zavedení systému Lokálního partnerství povede k vytvoření komplexní strategie a plánu služeb pro obyvatele lokalit na období v horizontu 5 let, které by následně mělo návaznost na městkou koncepci sociálního začleňování.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb osobám žijících ve zmíněných lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.  Jedná se o orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a zadavatelé sociálních služeb poskytující služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit. Platformy Lokálního partnerství se účastní významní zástupci veřejné správy z oblasti sociálních služeb, školství, prevence kriminality a bezpečnosti, dále zástupci Správy Nemovitostí Olomouc, Krajského ředitelství Policie ČR, krajská koordinátorka romských poradců a také zástupci neziskových organizací CPIV, Drom, Amaro Fóro, o.p.s. Platforma specifikuje témata, která podrobněji rozpracovávají jednotlivé pracovní skupiny.  

Průběh

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

  • Zpracování Situační analýzy lokality Přichystalova-Holická – v rámci této aktivity bude prostřednictvím externích výzkumníků zajištěna rozsáhlá situační analýza lokality Přichystalova-Holická.
  • Ustavení struktury Lokálního partnerství  Cílem této aktivity bude zřízení Lokálního partnerství – tedy platformy, která bude vytvářet komplexní systém sociálního začleňování v lokalitě.
  • Koordinace a fungování Lokálního partnerství – tato aktivita obsahuje vlastní fungování Lokálního partnerství a práci na identifikovaných cílech projektu.
  • Realizace plánovací a závěrečné evaluace – aktivita představuje klíčovou součást procesů vyhodnocení stávajícího stavu služeb, plánování změn v poskytovaných službách a zhodnocení kvality realizovaných změn.
  • Sestavení Akčního plánu – Na základě výstupů ze Situační analýzy, Evaluací a zkušeností z fungování Lokálního partnerství bude vytvořen strategický dokument tzv. Akční plán pro další období.
  • Realizace vzdělávacích modulů – určeno pro pracovníky poskytovatelů služeb zapojených v Lokálním partnerství.
  • Řízení projektu – vlastní organizační a koordinační činnost v rámci projektu
  • Publicita projektu – aktivita zajišťuje náležité informování veřejnosti o průběhu projektu, zahrnuje tiskové konference a komunikaci s médii nad průběžnými výstupy.
  • Závěrečná konference – představuje vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Výstupy projektu

Výstupy projektu budou zaměřeny na organizace, které v cílových lokalitách aktivně působí nebo budou působit. V konečném důsledku dojde k vytvoření funkční sítě poskytovatelů služeb, která bude realizovat strategické plány po skončení projektu. Díky této síti dojde k vytvoření komunikačních kanálů, efektivnějšímu zajištění dostupnosti a kvality služeb a účinné realizaci inkluzivních aktivit.

Významným výstupem je uskutečněný výzkum Situační analýzy a Plánovací evaluace a Závěrečné evaluace, které zmapovaly potřeby obyvatel a kvalitu stávajících služeb nebo absenci služeb, které by bylo potřeba zahájit.

Výstupem jsou také zrealizované vzdělávací  moduly pro poskytovatele služeb, proškolení pracovníků jednotlivých partnerů a spolupracujících organizací. Moduly jsou orientované na následující oblasti: Pedagogika volnočasových aktivit, Sociálně-právní problematika, Dluhy a exekuceKrizová intervenceMotivační intervencePrávo, Standardy kvality v sociálních službách, Dobrá praxe v nízkoprahových zařízeních a Metody sociální práce. Výstupy z těchto vzdělávacích aktivit tvoří inovovaný produkt projektu a jeho přílohy.

Významným výstupem bude vytvoření strategického dokumentu – Akčního plánu, který podstoupí schválení Radou města a následně začlenění do strategických dokumentů města Olomouce. Tento dokument bude zohledňovat rozvojové záměry pro lokality na dalších 5 let.

Partneři projektu:

Sdružení Podané ruce, o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Statutární město Olomouc

Charita Olomouc

 

kontaktní osoba:  Mgr. Gabriela Pechová

lokalnipartnerstvi@podaneruce.cz

tel.: +420 777 47 80 88 

odborný garant projektu: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, oblastní ředitel

Adresa: Dolní náměstí 51, Olomouc, 779 00

 

Další informace k projektu: 

Organizační struktura lokálního partnerství, kompetence realizačního týmu a proces projektu k nahlédnutí v ppt prezentaci. Podrobný popis projektových aktivit zde.

Složení platformy Lokálního partnerství.

Složení pracovních skupin k 1.7.2012.

Témata pro Akční plán byla pracovními skupinami zpracovávány do jednotlivých kapitol dle daných oblastí. 

Tiskové zprávy projektu: prosinec 2011září 2011květen 2012listopad 2012

 

 

Fotogalerie

DSCN1285.jpgDSCN1329.jpgDSCN0659.jpgDSCN0660.jpgDSCN0661.jpgDSCN1807.jpgDSCN1856.jpgDSCN1852.jpgDSCN1855.jpgDSCN1862.jpgDSCN1867.jpgDSCN1866.jpgP1000013.jpgP1000015.jpgP1000020.jpgP1000021.jpgP1000018.jpgP1000016.jpgDSCN2344.jpgDSCN2346.jpg