Terénní programy na Blanensku

Terénní programy na Blanensku se zaměřují na prevenci, podporu a pomoc klientům v jejich přirozeném prostředí. Nabízí důvěrný prostor, možnost sdílení a respekt k jejich rozhodnutím. Služby lze využít anonymně. Jsou poskytovány bezplatně, na základě svobodné vůle klienta. Podmínkou využití služby je respektování základních pravidel programu a schopnost formulování zakázky.

 

 • Navazujeme kontakt s osobami užívajícími drogy a alkohol
 • Nabízíme odbornou pomoc
 • Motivujeme k bezpečnějšímu životnímu stylu
 • Chráníme většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

 

Fügnerova 1, Blansko | +420 605 839 039 |  terenbk@podaneruce.cz

Dne 13.6.2022 bude z provozních důvodů služba od 11:45 uzavřena. Děkujeme za pochopení, Roman a Lucie.

Vzhledem k současnému nařízení vlády k prevencí šíření viru COVID – 19 rušíme od 14. 3. 2022 v naší službě opatření z 1. 1. 2022. Vstup do zázemí naší služby již není podmíněn řádně nasazenou ochranou dýchacích cest.

Poskytované služby

 • výměna injekčních stříkaček a poskytnutí materiálu ke snižování zdravotních rizik
 • poradenství a informace v oblasti zdraví, práce, bydlení, vztahů, dluhů a závislostí
 • pomoc při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek a asistence při jednání na úřadech
 • využití telefonu a internetu při řešení aktuální nepříznivé situace
 • testování na žloutenky typu B a C, HIV a syfilis a související poradenství
 • základní zdravotní ošetření
 • orientační testy na přítomnost alkoholu

Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů na Blanensku se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla a podmínky využití služby

Poslání

Posláním sociální služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog a alkoholu pro jednotlivce i pro společnost. Tato nízkoprahová terénní služba vyhledává lidi užívající drogy a alkohol, působí v jejich přirozeném prostředí na Blanensku, pomáhá jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci a podporuje je na cestě ke změně.


Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou uživatelé drog (včetně alkoholu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služby jsou poskytovány klientům starším 15 let. Jedná se převážně pravidelné nebo injekční uživatele stimulancií (zejména pervitinu) nebo opioidů (zejména heroinu) a uživatele alkoholu. Dále jsou to pak experimentátoři a příležitostní uživatelé nealkoholových drog. Na Blanensku do cílové skupiny spadají i lidé nepřímo ohrožení závislostí, tj. aktuálně abstinující, pro které nejsou v regionu dostupné jiné odpovídající služby. V naší službě spolupracujeme i s rodinnými příslušníky a osobami blízkými v rámci případové práce našich klientů.

Do cílové skupiny nespadají:

 • lidé mladší 15 let
 • lidé užívající primárně léky a nikotin
 • lidé s primární nelátkovou závislostí (hazardní hry, sázení, hraní PC her apod.)
 • osoby, se kterými nelze vytvořit bezpečný rámec spolupráce

Cíle služby

Projektovaná služba prostřednictvím své činnosti usiluje o dosahování dvou hlavních cílů:

 • Snižovat rizika spojená s užíváním drog a alkoholu pro jednotlivce a společnost.
 • Přispívat k tomu, aby klienti služby byli orientováni ve své situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi možností ke změně, a to zejména pak v rovině závislostního chování a případného směřování k abstinenci.

 

Cíle služby ve vztahu ke společnosti jako celku

Cílem služby je minimalizace negativních sociálních, zdravotních a ekonomických dopadů užívání drog a alkoholu.

Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle:

 • Systematické mapování a vyhodnocování situace v prostředí, kde služba působí
 • Vyhledávání a kontakt s cílovou skupinou
 • Ochrana veřejného zdraví, zejména pak prevence šíření a výskytu infekčních chorob

 

Cíle služby ve vztahu k jednotlivcům

Při individuální spolupráci jsou klientovi nabízeny následující možné cíle, na kterých lze primárně spolupracovat.

 • omezení rizikového užívání drog a alkoholu a jeho dopadů
 • překonání nepříznivé situace klienta a předcházení sociálnímu vyloučení nebo omezení jeho negativních dopadů
 • motivace k vědomé změně způsobu života klienta

 

Přirozeně jsou reflektovány i další cíle, o které má klient zájem usilovat.


Principy služby

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou nízkoprahovost, anonymita, rovný přístup a respekt k individualitě a svoboné vůli jedince.

Telefon

Terénní telefon: +420 605 839 039 (pracovní dny 8:30-16:30)

Otevírací doba

Pondělí:    08:30 – 16:30 (Blansko)

Úterý:        08:30 – 16:30 (Blansko + Boskovice)

Středa:      08:30 – 16:30 (Blansko)

Čtvrtek:     08:30 – 16:30 (Blansko + popřípadě dle domluvy další obce na Blanensku)

Pátek:        08:30 – 16:30 (Blansko)

Setkání je možné mimo zázemí nebo v zázemí služby (podle možností a potřeb klienta).

Úterý je výjezdním dnem do Boskovic, ve čtvrtky nabízíme možnost setkání v dalších obcích na Blanensku.

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek poskytujeme po předchozí domluvě.


Adresa

Terénní programy na Blanensku

Fügnerova 1

678 01 Blansko

T: +420 605 839 039

Vedoucí služby: +420 770 174 914

E: terenbk@podaneruce.cz


Tým

 

Pracovní tým

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.  – vedoucí služby, terénní sociální pracovník

Lucie Kavuloková – terénní pracovnice v sociálních službách

Mgr. Kateřina Lenartová – terénní pracovnice – odborná pracovnice (psycholožka)

Bc. Matteo Turok  – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

Supervize

Mgr. Michal Horák – supervizor

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Blansko
 • Městem Boskovice