O společnosti

Vize

Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodnéhoprostředí.

 

Cíle

Chceme poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

 

Poslání

Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

 

Organizační struktura

Organizační strukturu Společnosti Podane ruce o.p.s. 

 

Historie organizace

 

 

 

2019

 • Rozdělení stávajících oddělení
 • Rozšíření počtu bytů pro přechodové bydlení
 • Vznik a rozjezd Doléčovacího centra ve Zlínském kraji, nákup nemovitosti pro TC ZK a CKP ZK
 • Otevření probačního programu pro osoby podmínečně opouštějící VTOS.
 • Umístění kontejnerů na použité injekční stříkačky v Brně, otevření programu pro matky s dětmi v rámci Doléčovacího centra v Brně
 • Stěhování center z domu na Vídeňské v Brně
 • Zaměření na práci v online prostředí
 • Záběr na další nelátkové závislosti – online hry a závislost na sociálních sítích
 • Vytvoření mobilní aplikace pro uživatele drog a lidí bez domova
 • Otevření výcviku pro recovery kouče
 • Registrace ambulantní formy NZDM v Hanušovicích.

2018

 • Fúze Společnosti Podané ruce o.p.s a Onyx o.p.s.
 • Projekt zaměřený na zvýšení dostupnosti služeb harm reduction
 • Zapojení průvodců zotavením a peer pracovníků do služeb
 • Otevření NZDM v Hanušovicích

2017

 • NZDM v Kroměříži, rekonstrukce doléčovacího centra, ukončení činnosti Sociálně terapeutické dílny EIKON v Brně

2016

 • Otevření tří krajských Center komplexní péče pro hazardní hráče.
 • Oddělení Centra poradenství v Brně od Centra prevence.

2015

 • SPR převzala od Sdružení pěstounských rodin nové zařízení – NZDM V BRNĚ na Václavské.
 • Projekt Hard and Smart: inovativní projekt našeho terénu v Brně, jednáno o jeho finanční podpoře, probíhá tvorba koncepce projektu.
 • Sjednocení názvů našich služeb.
 • Přechod financování z MPSV na kraje – řešení potíží plynoucích z různorodého přístupu krajů k procesu přechodu financování.
 • Projekt prevence gamblingu Stacked Deck – v rámci našeho projektu přicestoval z Kanady Dr. Robert Williams s kolegyní Jennifer Arthur, absolvovali jsme vyškolení v jejich metodě prevence gamblingu pro děti a mládež 13 – 19 let.
 • Projekt Rozvoj drogové prevence v Agfhanistánu.

2014

 • Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost ke dni 1.1.2014.
 • Rozvoj práce s patologickými hráči.
 • Spuštění plného provozu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě a zahájení druhého metadonového programu v Brně.
 • Otevření psychiatrické ambulance ve Zlíně.
 • Zaměření na projekty prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých.
 • Projekt Hard and Smart – práce v prostředí nočního života.
 • Stěhování správy a několika center. Podíl na podpoře integrované politiky.
 • Aktivní účast na Adifóru. Spolupráce s A.N.O.

2013

 • Práce v oblasti gamblingu: prosazování tématu vůči městům i centrálním a dalším donorům, výběr a proškolení našich zaměstnanců pro práci s gamblery, tvorba krajských projektů.
 • Grant z OP LZZ a dotace z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – rozvoj práce s gamblery – nárust počtu klientů. Aktivní účast u kulatých stolů a na konferenci na téma patologického hráčství.
 • Práce ve vyloučených lokalitách – dokončení projektu Lokální partnerství v Olomouci a v Brně, realizace projektu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně.

2012

 • Od 1.3.2012 organizační změna ve sdružení – dosavadní členění sdružení podle regionálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny služby podle svého zaměření. Vrcholí tak také vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží – od prvního NZDM v roce 2006 až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v roce 2012.
 • Rozvoj práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách (Lokální partnerství v Olomouci).
 • Započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně.
 • Převzetí NZDM Nitka a Terénních programů Šumpersko.

2011

 • Do funkce předsedy sdružení byl zvolen Pavel Novák.
 • V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb.
 • Propojení centra Pasáž s Case-managementem je dobrým základem pro budoucí komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně.
 • Úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje.
 • Příprava vzniku samostatných oddělení sdružení.

2010

 • Mgr. Jindřich Vobořil, který byl u zrodu Nadace Podané ruce a později působil do června roku 2010 jako předseda z nadace vzniklého Sdružení Podané ruce o.s., nastupuje na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora.
 • Realizace projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C.
 • Zahájení projektu „Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty“.
 • Realizace projektu „Lokálního partnerství“ ve městě Olomouc.
 • Ambulance adiktologie se etablovala jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče.

2009

 • Upevnění divizní struktury a recertifikace všech drogových služeb.
 • Zaměření na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí.
 • Pokračování a rozvoj pracovních strategií v zacházení s komplikovanými závislostmi, gamblingem.
 • Rozvoj case managementu.

2008

 • Registrace nových služeb: Ambulance adiktologie Olomouc, NZDM Prostějov, Terénní programy Prostějovsko – terénní služby pro děti a mládež v prostějovském regionu.
 • Terénní programy Olomouc – rozšíření programů pro cílovou skupinu děti a mládež.
 • nová struktura Sdružení a organizačního řádu, vznik divizí odborných služeb a organizační divize.
 • začátek spolupráce na projektu u Evropské komise – spolupráce mezi státy Evropské unie a Andskými státy v otázkách syntetických drog – Podpora států Andského společenství zaměřená na získání adekvátních a spolehlivých informací v oblasti drogového zneužívání v regionu.

2007

 • Převzetí NZDM KudyKam do sítě služeb SPR.

2006

 • Přijetí střediska Blansko do sítě služeb SPR.
 • Vznik nové služby ve Vyškově.

2005

 • První ročník mezinárodního projektu „Breaking the Circle“ – zorganizování výměnné stáže a školení pro afghánské lékaře a sociální pracovníky, postavení chráněné dílny v Kábulu.
 • Rozvinutí projektů podporovaných strukturálními fondy Evropské unie.
 • Zahájení rozhovorů o přijetí Prevcentra Ulita Blansko do sítě služeb Sdružení Podané ruce.

2004

 • Dokončení optimalizace sítě poskytovaných služeb.
 • Rozvoj programů vzdělávání v centru I.E.S.
 • Centra aktuálně reagují na potřeby regionů a přizpůsobují jim nabídku svých služeb.
 • Prohloubení spolupráce v regionech napříč všemi složkami.
 • Zahájení mezinárodního projektu „Breaking the Circle“.

2003

 • Zahájení činnosti Programů terénní práce v Olomouci jako samostatného střediska.
 • Založení pobočky ve Velké Británii – Podane ruce UK, jejímž smyslem je vytvářet a podporovat partnerství mezi organizacemi ze západo- i východoevropských zemí – předávání know-how, transfer informací, spolupráce při vytváření „celoevropské strategie“.
 • Otevření programu Prevence pro region Jindřichův Hradec jako samostatného střediska (dosud spadal pod Centrum prevence v Brně).

2002

 • Zahájení činnosti psychiatrické ambulance jako nestátního zdravotnického zařízení.
 • Otevření programu Práce s klientem v konfliktu se zákonem v Olomouci.

2001

 • Zahájení programu Prevence zneužívání syntetických drog v rámci Terénních programů v Brně a spuštění internetových stránek www.extc.cz s on-line poradnou o drogách a drogových závislostech.
 • Otevření Kontaktních center ve Znojmě (Netopeer) a v Prostějově (Želva).
 • Otevření nízkoprahového klubu Skleník při K-centru Drug Azyl v Brně.

2000

 • Oddělení terénních programů od brněnského K-centra Drug Azyl a zahájení jejich činnosti jako samostatného střediska.
 • Oddělení Metadonové ambulance od Denního psychoterapeutickéh sanatoria Elysium a její fungování jako samostatné centrum.
 • Otevření Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti.

1999

 • Otevření Doléčovacího centra Jamtana v Brně.
 • Zahájení činnosti Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.).

1998

 • Zahájení programu Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně (stacionář) a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region.

1997

 • Pokračování pomoci při zakládání drogových služeb na Moravě ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími institucemi.

1996

 • Otevření Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří.

1995

 • Zahájení intenzivní smluvní spolupráce s Diecézní charitou Brno – smlouva o spolupráci při vytváření a zřizování drogových služeb Diecézní charitou Brno.
 • Vytváření, metodické vedení a supervize projektů zřizovaných charitou – Třebíč, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Blansko, Hodonín, Jihlava a Oblastní charitou Kyjov. Podobně se podařilo spolupracovat s Městským a Okresním úřadem ve Zlíně a pomoci připravit projekty kontaktního a preventivního centra ve Zlíně.

1994

 • Založení sdružení – Sdružení Podané ruce, o.s. převzalo všechny aktivity nadace. Předsedou nově vzniklého sdružení se stává Mgr. Jindřich Vobořil.
 • Realizace prvního ročníku vzdělávacího kurzu pro laické terapeuty.
 • Zahájení činnosti Centra prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno (dnes samostatné zařízení pedagogicko-psychologické poradny v Brně na Sládkově ul.)

1993

 • Zahájení kontaktní práce v Brně díky bezplatnému zapůjčení prostor od řádu Milosrdných bratří.
 • Zahájení výroby a prodeje ikon (od roku 2000 Centrum Eikón), dopravních značek a dalších řemeslných prací, především v oblasti stavebnictví.
 • Získání grantu od Katholieke Nooden, který umožnil v dalších letech zásadní zvrat směrem k profesionalitě a rozvoji organizace, a to včetně managementu.
 • První „oficiální“ financování projektu resocializačního střediska Magistrátem města Brna, díky projektu, který prosadila Diecézní charita Brno v osobě Ing. Oldřicha Haičmana a podpoře vedoucího odboru Ing. Novotného.

1992

 • Otevření prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě. To bylo možné díky bezplatnému zapůjčení domu od řádu Školských sester sv. Františka (bývalý tajný klášter z období komunismu).
 • Začátek prvních terénních aktivit na Moravě (práce v bytech uživatelů drog).
 • Vytvoření spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Brno-Černovice. Léčebna uspořádala bezplatný výcvik pro personál SPR o práci v terapeutické komunitě, a to především díky tehdejší ředitelce MUDr. Janě Novotné a věnovanému času personálu PL, především Mgr. Ivany Bartošíkové.
 • Zahájení činnosti Kontaktního centra v Olomouci.

1991

 • Založení Nadace Podané ruce Jindřichem Vobořilem, který až do roku 2010 vykonával funkci předsedy.
 • Začátek jednání s Katholieke Nooden (Sdružení Holandských katolických nadací) o zásadní podpoře vznikajících aktivit.

1984-1990

 • Z popudu Jindřicha Vobořila vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. Vzájemná pomoc byla zprvu orientována kolem jednoho domu v Brně, ale v situaci sledování a výslechů STB (tajnou policií) se musela skupina setkávat střídavě v různých bytech. Tato skupina byla v začátcích podpořena především katolickou církví.

Brožura 30 životů

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Společnosti Podané ruce o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2010.

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2009.

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2008 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2007 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2006 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2005 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2004 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2003 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2002 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2001 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. 2000 v českém i anglickém jazyce.

Výroční zpráva 1999

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce

Výroční zpráva 1998

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce

Newslettery

Podaný newsletter – prosinec 2018

Podaný newsletter – červenec 2018

Podaný newsletter – duben 2018

 

„Drug story komiks“

Drug Story Comic (legendární komiks)