Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

 

Název projektu: Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Číslo projektu: 0006/2021/ACF/4

Termín realizace: 1.4.2022 – 30.9.2023

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

Partneři bez finanční účasti:

A.N.O. – Asociace nestátních organizací

PROLAR NETT, Norsko

Anotace projektu:

V r. 2020 žilo v ČR cca 45 tisíc osob problémově užívajících drogy (převážně ve věku 25-35 let) žijících v sociálním a zdravotním znevýhodnění. Programy zvyšující kompetence uživatelů drog a využívající vzájemné podpory členů komunit (tzv. horizontální participace) nejsou v ČR využívány dostatečně a systémově. Využívání pomáhajících služeb komplikuje řada bariér na straně klientů i služeb, proto zapojení osob s žitou zkušeností představuje efektivní způsob při zprostředkování podpory a pomoci. Cílem projektu je metodická podpora programů, zvyšování kompetencí a zapojování osob s žitou zkušeností.

Cíle projektu:

 1. posílení kapacit adiktologických služeb:
 2. a) podpora nové skupiny lidí s žitou zkušeností, kteří získají nové kompetence a dovednosti směrem k pomoci a spolupráci s problémovými uživateli drog,
 3. b) postupné zapojování školených osob s žitou zkušeností do již existujících služeb a dalších aktivit jako např. tvorba vzdělávacího programu, etického kodexu, účast na seminářích – prezentace příkladů dobré praxe,
 4. rozšíření znalostí a kompetencí stávajících pracovníků adiktologických služeb prostřednictvím tematického vzdělávání,
 5. diseminace výstupů projektu dalším organizacím, které provozují adiktologické služby v ČR.

Klíčové aktivity:

A2. Oslovení CS, úvodní seminář, vytipování účastníků vzdělávání (04-06/2022)

A3. Výcvik a zapojování recovery koučů (výcvik: 09/2022-04/2023; zapojování: 01-09/2023)

Celkový rozsah 120 hodin (včetně 40 hod. stáží). Témata např. práce s vlastní zkušeností, základy koučování, základy první pomoci, základní orientace v sociálním systému. Ukončení programu formou individuálního nebo skupinového pohovoru, s předložením potvrzení o absolvování jednotlivých částí programu. Účastníkům bude vystaven certifikát s výpisem všech absolvovaných částí školení. Výcvik bude evaluován. Již v průběhu výcviku budou účastníci zapojováni do aktivit směrem k problémovým uživatelům drog. V průběhu výcviku, na konci a do termínu ukončení projektu se absolventi zúčastní individuálních a skupinových supervizních setkání (společně i se stávajícími aktivními recovery kouči). 

A4. Výcvik a zapojování peer pracovníků (výcvik: 09-12/2022; zapojování: 10/2022-09/2023)

Na míru připravený systém vzdělávacích modulů v celkovém rozsahu 24 (4×6) hodin. Předpokládáme zařazení témat: základy první pomoci, základy nenásilné komunikace, práce s krizí a agresí, infekční nemoci atd. Zařazení jednotlivých témat a jejich potřebnost budou konzultovány s účastníky. Ukončení programu formou skupinového pohovoru, účastníkům bude vystaven certifikát s výpisem všech absolvovaných částí školení.  Výcvik bude evaluován. Již v průběhu výcviku budou účastníci v rámci svých komunit zapojováni do aktivit směrem k problémovým uživatelům drog. V průběhu výcviku, na konci a do termínu ukončení projektu se absolventi zapojí do individuálních a skupinových supervizních setkání (společně i se stávajícími aktivními peer pracovníky). 

A5. Seminář s účastí zahraničního partnera (09/2022)

Předpokládaný rozsah semináře 8 hodin, proběhne v 09/2022 v Brně (bude upřesněno). Obsah semináře připraví a lektorsky zajistí norský partner (Prolarnett), který se bude opírat o vlastní dlouhodobé, praxí ověřené zkušenosti (2 odborníci a 2 pracovníci s žitou zkušeností). Seminář bude určen pro zaměstnance, stávající i školené peer pracovníky a recovery kouče Společnosti Podané ruce a zájemce z organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v ČR. Z akce bude pořízen videozáznam, který bude umístěn a volně přístupný na webu projektu. 

A7. Seminář „Participace osob s žitou zkušeností“ (09/2023)

Příprava a realizace semináře, rozsah 8 hodin, 09/2023 (bude upřesněno), Brno. První část bude věnována úvodu do problematiky, základům teorie, sdílení informací o projektu a jeho výstupech, druhá část pak příkladům dobré praxe. Do aktivity plánujeme zapojit osoby s žitou zkušeností (včetně absolventů peer a recovery výcviků), a to jak do teoretické přípravy (manuálu) semináře, tak do jeho vlastní realizace jako lektory. Seminář bude určen pro zaměstnance, peer a recovery pracovníky a další zainteresované organizace a instituce.

A1. Tvorba koncepčních dokumentů Společnosti Podané ruce (09/2022-09/2023)

 1. Manuál pro zapojení peer pracovníků a recovery koučů do činnosti Společnosti Podané ruce o.p.s. (např. začlenění, pravomoci, spolurozhodování), 
 2. Etický kodex peer pracovníků a recovery koučů, kde budou řešeny etické aspekty vznikající v souvislosti s jejich specifickým postavením mezi sociálními a adiktologickými pracovníky a klienty adiktologických služeb.

A6. Tvorba metodických materiálů (01-09/2023)

Součástí metodik budou evaluace a doporučení z proběhlých vzdělávacích akcí a výstupy ze supervizních setkání. 

 1. Metodika vzdělávání recovery koučů, 
 2. Metodika vzdělávání peer pracovníků
 3. Manuál semináře „Participace osob s žitou zkušeností“. 

Kontakty:

Koordinátor projektu: 

Ing. Kateřina Mravčíková, email: mravcikova@podaneruce.cz , tel. +420 607 200 243

Odborný garant: 

Bc. Martin Boxan, email: boxan@podaneruce.cz 

 


 

Project title Promoting the participation in addictions services of people with past addiction experience

Realisation date 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Project Summary

In 2020, approximately 45,000 used/injected drugs (opioids and methamphetamine) in the Czech Republic (mostly aged 25-35) without adequate access to social and health services.  Programmes that aim at improving the competencies of drug users with the support of the local community (so-called horizontal participation) are not used in the Czech Republic sufficiently or systematically enough.  Since access to certain services is somewhat complicated by a number of barriers on the part of both clients and service providers, the involvement of people with past drug use experience is deemed an effective way of mediating support and help. 

Podané ruce o.p.s. has long been striving to provide continuous, systematic and effective support to engage people with past addictive behaviour experience and to expand its support system with new components, building on the experience of both the Project Promoter and Partner. This will contribute to achieving the specific objectives of the project, as follows:

 1. Strengthening street work programmes by:
  1. building the capacity of a new group of people with past addiction experience for them to be able to support problem drug users in their recovery process; 
  2. gradually involving this group into existing outreach services and other activities (e.g. development of training programmes, code of ethics, participation in seminars and presentation of examples of good practice);
 2. Development of methodological and other materials (2x methodologies, 2x manuals, 1x code of ethics);
 3. Extension of the competences of existing staff in drug services through focused training;
 4. Dissemination of project outputs to other organisations providing services to drug users in the Czech Republic.